Page 27 - IASIS

Basic HTML Version

27
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Τ
ο Ινστιτούτο Προληπτικής, Περι-
βαλλοντικής & Εργασιακής Ια-
τρικής διοργάνωσε ενηµερωτική
ηµερίδα για την προώθηση των
εµβολιασµών στους Επαγγελµα-
τίες Υγείας. Στην ηµερίδα συµµετείχαν ο ανα-
πληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Γρηγοράκος, ο
Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Φαρµά-
κων (ΕΟΦ), κ. Λιντζέρης, η καθηγήτρια της
Ιατρικής σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
και πρόεδρος του Ινστιτούτου «Prolepsis» κ.
Λινού, εκπρόσωποι διεθνών οργανισµών και
εθνικών φορέων από τον χώρο της δηµόσιας
υγείας, καθώς και εκπρόσωποι ιατρικών και
νοσηλευτικών οργανισµών και Επαγγελµατί-
ες Υγείας από 15 χώρες.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
από την ηµε-
ρίδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού Προγράµµατος «HProImmune»
(Promotion of Immunization for Health
Professionals in Europe) δείχνουν τον δρόµο
που πρέπει να διανύσει η Ελλάδα και οι υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές χώρες προκειµένου να βελ-
τιωθούν τα επίπεδα ανοσοποίησης των Επαγ-
γελµατιών Υγείας.
Παρότι οι Επαγγελµατίες Υγείας αναγνωρί-
ζουν τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται προ-
σωπικά οι ίδιοι και οι ασθενείς τους σχετικά
µε τα νοσήµατα που προλαµβάνονται µε τον
εµβολιασµό, παραµένει γεγονός ότι σηµαντι-
κός αριθµός δεν είναι πλήρως εµβολιασµένοι.
Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, τα στοιχεία της
έρευνας, που διεξήχθη στο πλαίσιο του Προ-
γράµµατος «HProImmune», είναι ενδεικτικά:
οι Επαγγελµατίες Υγείας δεν έχουν εµβολια-
στεί τα τελευταία 10 χρόνια κατά της Ηπατίτι-
δας Β σε ποσοστό 48,5%, κατά της εποχικής
γρίπης σε ποσοστό 57,5% και κατά του τετά-
νου το 59,9%. Λιγότεροι από το 20% έχουν
εµβολιαστεί για την ανεµοβλογιά, την ιλαρά,
την ερυθρά και την παρωτίτιδα.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Γρηγορά-
κος, θιασώτης της ιδέας του εµβολιασµού για
τους Επαγγελµατίες Υγείας, αναγνώρισε τις δυ-
σκολίες που παρουσιάζονται εξ αιτίας της οι-
κονοµικής κρίσης και της προκατάληψης που
υπάρχει απέναντι στα εµβόλια. Ωστόσο ανέδει-
ξε τον σηµαντικό ρόλο τους σε περιόδους επι-
δηµικών εκρήξεων, όπου καλούνται να προλά-
βουν φαινόµενα πανικού και να αποτελέσουν
ζωντανό παράδειγµα µε τον προσωπικό τους
εµβολιασµό.
Σύµφωνα µε την κ. Λινού, καθηγήτρια της Ια-
τρικής σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
πρόεδρο του Ινστιτούτου «Prolepsis», «Ο εµ-
βολιασµός των εργαζοµένων στον χώρο της
υγείας πριν αναλάβουν κλινικό έργο, αποτε-
λεί σε σηµαντικό βαθµό και πολιτική απόφα-
ση. Είναι απαραίτητο να εγκαινιαστεί άµεσα ο
διάλογος µεταξύ όλων των όλων εµπλεκόµε-
νων φορέων προκειµένου να προληφθούν οι
κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται καθηµερινά
τόσο οι λειτουργοί υγείας όσο και οι ασθενείς.
Οι εµβολιασµοί είναι απαραίτητο να γίνονται
δωρεάν και να παρέχεται κατά τη διαδικασία
κάθε δυνατή διευκόλυνση στους Επαγγελµα-
τίες Υγείας».
Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, κ. Λιντζέρης υπερασπί-
στηκε την αρχαία ρήση «Το προλαµβάνειν κα-
λύτερο του θεραπεύειν» και εξήρε το έργο και
τις επιστηµονικές παρεµβάσεις της κ. Λινού
σε επίπεδο προληπτικής ιατρικής. Παράλλη-
λα, δήλωσε ότι «ανεξάρτητα από τους λόγους
απροθυµίας έναντι των εµβολιασµών, το πρό-
βληµα πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα µέσα
από το διάλογο µεταξύ επιστηµονικών, συνδι-
καλιστικών φορέων και της πολιτείας».
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
παρουσιά-
στηκε το εκπαιδευτικό και ενηµερωτικό εργα-
λείο για την προώθηση των συνιστώµενων εµ-
βολιασµών για τους Επαγγελµατίες Υγείας. Το
εκπαιδευτικό εργαλείο βρίσκεται στην ιστοσε-
λίδα του Προγράµµατος «HproImmune» και
θα είναι σύντοµα διαθέσιµο στην ελληνική
γλώσσα. Περιλαµβάνει βάση δεδοµένων µε
τις συστάσεις για εµβολιασµούς στις ευρωπαϊ-
κές χώρες, ενηµερωτικά δελτία σχετικά µε τα
εµβόλια, παρουσιάσεις και εργαλεία επικοινω-
νίας, όπως αφίσες.
Το Ινστιτούτο «Prolepsis» είναι ο συντονιστής
του προγράµµατος «HproImmune», το οποίο
συγχρηµατοδοτείται από το 2ο Πρόγραµµα Δη-
µόσιας Υγείας 2008 - 2013 της Γενικής Διεύ-
θυνσης Υγείας και Καταναλωτή της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (DG for Health and Consumers).
Στο πρόγραµµα συµµετέχουν πανεπιστήµια και
φορείς δηµόσιας υγείας από την Ιταλία, τη Γερ-
µανία, τη Ρουµανία, τη Λιθουανία, την Πολω-
νία και την Κύπρο.
Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε τις
ιστοσελίδες:
HProImmune: http://www.hproimmune.eu/
Ινστιτούτο Prolepsis - Πρόγραµµα HPro-
Immune: http://www.prolepsis.gr/new/gr/
Projects/35/Promotion-of-Immunization-
for-Health-Professionals-in-Europe--HPro-
Immune.html
Απαραίτητος ο εµβολιασµός
των Επαγγελµατιών Υγείας
Άµεση η ανάγκη
προώθησης
των εµβολιασµών
των Επαγγελµατιών Υγείας
για συγκεκριµένα
λοιµώδη νοσήµατα.
Απαραίτητη η διαβούλευση
και η λήψη πρωτοβουλιών
σε πολιτικό επίπεδο.