Page 3 - IASIS

Basic HTML Version

ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ&ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤ Ν
3
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τι είναι ο αιμορραγικός πυρετός Ebola;
Ο αιμορραγικός πυρετός Ebola είναι μια σπάνια,
σοβαρή, συχνά θανατηφόρα ιογενής λοίμωξη. Η
νόσος προσβάλλει ανθρώπους και αλλά πρωτεύ-
οντα θηλαστικά (π.χ. πιθήκους, γορίλες, χιμπατζή-
δες). Ο ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1976,
σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό Ebola στη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό και συγχρόνως στο Σου-
δάν. Η προέλευση του ιού είναι άγνωστη, ωστό-
σο αποθήκη του ιού στη φύση θεωρούνται ορισμέ-
να είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων που ενδημούν
στην Αφρική.
Πώς μεταδίδεται;
Ο ιός Ebola μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, με
την άμεση επαφή (μέσω αμυχών του δέρματος ή
βλεννογόνων) με αίμα, εκκρίσεις, όργανα, ιστούς,
ή άλλα σωματικά υγρά (π.χ. σάλιο, ούρα, κόπρα-
να, σπέρμα κλπ.) μολυσμένων ατόμων, νεκρών
ή ζωντανών, καθώς και με την έμμεση επαφή με
αντικείμενα (όπως ρούχα, σεντόνια, χρησιμοποι-
ημένες βελόνες) που έχουν μολυνθεί από σωματι-
κά υγρά ασθενών. Στους τρόπους μετάδοσης περι-
λαμβάνεται και η χωρίς προφυλάξεις σεξουαλική
επαφή με ασθενείς, έως και εφτά εβδομάδες (πε-
ρίπου 2 μήνες) μετά την ανάρρωση τους. Η με-
τάδοση στο περιβάλλον του νοσοκομείου Είναι
συχνή, με την έκθεση επαγγελματιών υγείας και
άλλων ατόμων που φροντίζουν ασθενείς χωρίς να
λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Οι ασθε-
νείς θεωρούνται μολυσματικοί από τη στιγμή που
παρουσιάζουν συμπτώματα.
Η ασθένεια μεταδίδεται, επίσης, μέσω της άμεσης
επαφής με αίμα και άλλα σωματικά υγρά από μο-
λυσμένα άγρια ζώα, νεκρά ή ζωντανά, όπως π.χ.
πιθήκους, γορίλες, αντιλόπες και νυχτερίδες.
Μεταδίδεται με τον αέρα ο ιός;
Ο ιός Ebola δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, όπως
η γρίπη ή η φυματίωση.
Από τη στιγμή που θα μολυνθώ σε πόσο χρό-
νο θα εκδηλώσω τα συμπτώματα;
Τα συμπτώματα εκδηλώνονται από 2 έως και 21
ημέρες μετά την έκθεση στον ιό, συνήθως μέσα σε
8-10 ημέρες.
Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου;
Η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά με πυρε-
τό, έντονους μυϊκούς πόνους, αίσθηση αδυναμίας,
πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Το επόμενο στάδιο
της ασθένειας περιλαμβάνει έμετο, ναυτία, διάρ-
ροια, ανορεξία, κοιλιακό πόνο, εξάνθημα και δυ-
σλειτουργία του ήπατος και των νεφρών. Μερι-
κοί ασθενείς εμφανίζουν, επίσης, αιμορραγικές
εκδηλώσεις εσωτερικών και εξωτερικών οργά-
νων (π.χ. αιμορραγίες από τη μύτη, τα ούλα, το
δέρμα (π.χ. μελανιές), αίμα στα εμέσματα ή/και
στα κόπρανα, αιμορραγίες στο σημείο ενέσεων)
και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η θνητότητα της
νόσου κυμαίνεται από 25% έως 90%, ανάλογα
με το είδος του ιού.
Υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο για τον ιό Ebola;
Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή θεραπεία για αυτή
την ασθένεια. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και
συμπτωματική.
Ποιος είναι ο κίνδυνος να μολυνθώαπό τον ιό
Ebola και πως μπορώ να προφυλαχθώ;
Ακόμα και αν ζείτε ή έχετε ταξιδέψει σε περιο-
χές που έχουν πληγεί στην τρέχουσα επιδημία στη
Δυτική Αφρική, ο κίνδυνος μόλυνσης απο τον ιο
Ebola είναι εξαιρετικά χαμηλός, έκτος εαν έχετε
εκτεθεί σε αίμα ή σε άλλα σωματικά υγρά ενός νε-
κρού ή ζωντανού μολυσμένου ατόμου ή ζώου. Η
συνήθης κοινωνική επαφή σε δημόσιους χώρους
με άτομα που δεν φαίνεται να είναι άρρωστα δεν
ενέχει κίνδυνο μετάδοσης του ιού Ebola. Δεν κιν-
δυνεύετε να μολυνθείτε με τον ιό Ebola ανταλ-
λάσσοντας χρήματα ή αγαθά ή κολυμπώντας σε
πισίνα. Ο ιός Ebola δεν μεταδίδεται με το τσίμπη-
μα κουνουπιών .
Ο ιός Ebola σκοτώνεται εύκολα με καλό πλύσι-
μο με σαπούνι, χλωρίνη (αραίωση 1:10), τα συ-
νήθη αντισηπτικά / απολυμαντικά ή το στέγνωμα
κάτω από τον ήλιο.
Το πλύσιμο των ρούχων που έχουν μολυνθεί με
βιολογικά υγρά σε πλυντήριο με απορρυπαντικό
σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να εξουδετερώσει
τον ιό Ebola. Ο ιός δεν επιζεί για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες
στον ήλιο ή έχουν στεγνώσει.
Έχω ταξιδέψει πρόσφατα σε χώρα όπου πα-
ρουσιάσθηκαν κρούσματα της νόσου. Τι πρέ-
πει να προσέξω;
Ο κίνδυνος να έχετε εκτεθεί στον ιό Ebola είναι
εξαιρετικά χαμηλός. Ωστόσο σε περίπτωση που
εμφανίσετε πυρετό, ανεξήγητο αίσθημα κόπω-
σης, πόνους στους μυς και τις αρθρώσεις, διάρροια
ή άλλα σοβαρά συμπτώματα μετά την επιστροφή
σας από τις χώρες/περιοχές που αναφέρουν κρού-
σματα1, ή έχετε εκτεθεί άμεσα σε σωματικά υγρά
νεκρού ή ζωντανού μολυσμένου ατόμου ή ζώου,
καθώς και αν είχατε χωρίς προφυλάξεις σεξουα-
λική επαφή με ασθενή που έχει αναρρώσει από
αιμορραγικό πυρετό:
• Αναζητείστε αμέσως ιατρική εκτίμηση και φρο-
ντίδα, αναφέροντας το ιστορικό των ταξιδιών
σας. Τονίζουμε ότι τα συμπτώματα αυτά μπορεί
να οφείλονται σε άλλη ασθένεια, όπως π.χ. η ελο-
νοσία, η οποία απαιτεί άμεση διάγνωση και θε-
ραπεία.
• Πριν την επίσκεψη σας σε υπηρεσία υγείας, επι-
κοινωνήστε τηλεφωνικά με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (τηλ.
210-5212054). Θα χρειαστεί να απαντήσετε σε
λίγες ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να αξιο-
λογήσουμε τον κίνδυνο που διατρέχετε και θα σας
δοθούν οδηγίες που να απευθυνθείτε, ενώπαράλ-
ληλα θα ειδοποιηθεί το ιατρικό προσωπικό να λά-
βει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
Αιμορραγικός πυρετός από ιό Ebola
Τ
ο Φεβρουάριο 2014 ανακοινώθηκε επιδημία ιογενούς αιμορραγικού πυρετού από
ιό Ebola στη Γουινέα της Δυτικής Αφρικής. Μέχρι τις 18Αυγούστου είχαν αναφερ-
θεί 2473 κρούσματα συμπεριλαμβανομένων 1350 θανάτων, στην ευρύτερη αυτή
περιοχή της Αφρικανικής Ηπείρου. Η πλειονότητα των κρουσμάτων είναι ενήλικες
ηλικίας 15 - 59 ετών. Από τον έλεγχο επιβεβαιωμένων εργαστηριακά κρουσμάτων
με PCR, διαπιστώθηκε η γονιδιακή ομοιότητα του στελέχους σε ποσοστό 98%, με το στέλεχος
που προκάλεσε την επιδημίααπό ιό EbolaστηΛαϊκήΔημοκρατία τουΚονγκό το 2009. Η επιδη-
μία λαμβάνει χώρα σε 4 κράτη της Δυτικής Αφρικής, Γουινέα, Λιβερία, ΣιέρραΛεόνε, Νιγηρία.
Το ECDC έχει εκδώσει οδηγίες για εκτίμηση κινδύνου ασθενών με συμπτωματολογία ιογενούς
αιμορραγικού πυρετού, που αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στη Γουινέα και στα υπόλοιπα προ-
αναφερθέντα κράτη.