Page 6 - iasis_30

Basic HTML Version

Τ
ο ταχίνι είναι µια τροφή από-
λυτα ενταγµένη στη µεσογεια-
κή διατροφή και τα τελευταία
χρόνια έχει συµπεριληφθεί
στα σούπερ τρόφιµα, καθώς
η κατανάλωσή του αποδεδειγµένα µπορεί
να συµβάλλει στην προαγωγή της υγεί-
ας και την αντιµετώπιση χρόνιων νόσων,
δηλώνει ο διατροφολόγος Γιάννης Χρύ-
σου, γενικός γραµµατέας του Ελληνικού
Ινστιτούτου Διατροφής.
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ
, από το
οποίο προέρχεται και το ταχίνι, σε ορι-
σµένες περιπτώσεις, συγκρίνεται µε εκεί-
νη των φαρµάκων στην αντιµετώπιση
συµπτωµάτων συγκεκριµένων παθολογι-
κών καταστάσεων.Το ταχίνι είναι 100%
αλεσµένο σουσάµι και για τις ιδιαίτερες
γεύσεις του προστίθεται κακάο, πορτοκά-
λι ή µέλι. Περιέχει σηµαντικές ποσότητες
µικροστοιχείων απαραίτητων στην καθη-
µερινή διατροφή του ανθρώπου.
Αρκετές έρευνες συσχετίζουν την τακτική
κατανάλωση ταχινιού µε δείκτες και βιο-
χηµικές διεργασίες που µειώνουν τον κίν-
δυνο για καρδιαγγειακές νόσους.
Τα παραπάνω δεδοµένα λαµβάνουν νέα
διάσταση αν λάβουµε υπόψη νέα έρευνα.
Πάνω από το 14% του πληθυσµού της
χώρας µας αποτελείται από άτοµα άνω
των 65 ετών και σύµφωνα µε τις προ-
βλέψεις, το 2020 θα είναι άνω του 20%
και το 2030 περίπου το 30% του πληθυ-
σµού. Αυτή η δηµογραφική γήρανση -κοι-
νή σε όλες τις δυτικού τύπου χώρες- οφεί-
λεται αφενός µεν στην επιµήκυνση του
µέσου όρου επιβίωσης, αφετέρου δε στην
ολοένα και µεγαλύτερη υπογεννητικότη-
τα. Το γεγονός της γήρανσης του πληθυ-
σµού της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης
γενικότερα, προκαλεί πολλά προβλήµατα
ιατρικά, κοινωνικά, οικογενειακά, οικο-
νοµικά, ασφαλιστικά, κ.ά. που θα προ-
σλάβουν εκρηκτικές διαστάσεις στις προ-
σεχείς δεκαετίες.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήραν-
σης 2012 -COM(210) 462/06.09.2010-
και µε βάση στοιχεία και προβλέψεις της
Eurostat, υπολογίζεται ότι ενώ σήµερα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν
4 άτοµα σε παραγωγική ηλικία (15 - 64
ετών) ανά 1 συνταξιούχο άνω των 65
ετών, το 2060 θα υπάρχουν µόνο 2 άτο-
µα για κάθε 1 συνταξιούχο!
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη
θέση µεταξύ των κρατών - µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης σε γηράσκοντα πλη-
θυσµό (ποσοστό αύξησης 21,4% µετα-
ξύ των ετών 2001 - 2006 έναντι µέσου
όρου της Ε.Ε. 17,2%). Ταυτόχρονα,
η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν
τον τρίτο χαµηλότερο δείκτη γεννήσε-
ων (9‰) στην Ε.Ε., µετά τη Γερµανία
(8,4‰) και την Πορτογαλία (8,5‰).
Αποτέλεσµα της γήρανσης του πληθυ-
σµού είναι η αύξηση των ποσοστών των
νόσων φθοράς όπως είναι τα καρδιαγγει-
ακά νοσήµατα, ο σακχαρώδης διαβήτης,
η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η χρόνια
αναπνευστική ανεπάρκεια, η καχεξία, η
άνοια και άλλες διαταραχές της µνήµης,
καθώς επίσης και ο καρκίνος. Υπολογί-
ζεται ότι στη χώρα µας τα άτοµα ηλικίας
άνω των 65 ετών, αν και αποτελούν πε-
ρίπου το 14% του πληθυσµού, κατανα-
λώνουν δυσανάλογο ποσοστό των κρα-
τικών πόρων για την Υγεία.
Η καθηµερινή κατανάλωση του ταχινιού
αυξάνει την πρόσληψη φυτοστερολών. Οι
φυτοστερόλες είναι στοιχεία µε δοµή πα-
ρόµοια της χοληστερόλης, που µειώνουν
όµως την απορρόφησή της στο πεπτικό σύ-
στηµα. Μάλιστα χρησιµοποιούνται για τον
εµπλουτισµό άλλων τροφίµων, µε σκοπό
τη µείωση της χοληστερόλης. Το σουσάµι,
σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε σε
επιστηµονικό περιοδικό, είναι ο ξηρός καρ-
πός µε την µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε
φυτοστερόλες. Επιπλέον, το σουσάµι είναι
πηγή δύο αντιοξειδωτικών συστατικών,
της σησαµίνης και της σεησαµολίνης.
Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
φαίνεται να µειώνει
τον ρυθµό οξείδωσης της LDL στο εσωτε-
ρικό των αγγείων, µειώνοντας έτσι και τον
κίνδυνο δηµιουργίας αθηρωµατικής πλά-
κας. Τέλος, έρευνα που δηµοσιεύθηκε στο
επιστηµονικό περιοδικό Hypertension πριν
από 2 χρόνια, καταλήγει στο συµπέρασµα
ότι τα λιπαρά οξέα του σουσαµιού συµβάλ-
λουν σηµαντικά στη µείωση της αρτηρια-
κής πίεσης σε υπερτασικά άτοµα. Συνοψί-
ζοντας, η κατανάλωση ταχινιού µπορεί να
µειώσει την ολική και την κακή χοληστερίνη
αίµατος, να µειώσει τον κίνδυνο δηµιουργί-
ας αθηρωµατικής πλάκας και να συµβάλλει
στην αντιµετώπιση της υπέρτασης. Συµβάλ-
λει, δηλαδή, σε πολλαπλά επίπεδα στην θω-
ράκιση της υγείας όσων το καταναλώνουν,
προσθέτοντάς το στις σαλάτες τους, στις συ-
νταγές τους ή απλά αλείφοντας µερικές φρυ-
γανιές ή φέτες ψωµί καθηµερινά.
6
|
ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
«Έξυπνη» διατροφή
για να µεγαλώνουµε υγιείς...
Η δράση του σουσαµιού, από το οποίο προέρχεται
και το ταχίνι, σε ορισµένες περιπτώσεις,
συγκρίνεται µε εκείνη των φαρµάκων,
στην αντιµετώπιση συµπτωµάτων
συγκεκριµένων παθολογικών καταστάσεων