Page 8 - iasis_30

Basic HTML Version

Π
ολλοί νιώθουν πανικό όταν
κάτι τους τροµάζει έντονα.
Αισθάνονται ότι δεν µπο-
ρούν να βρουν λύση και
«µαρµαρώνουν», τα χά-
νουν, κάνουν και λάθη - τα µεγαλύτερα
λάθη γίνονται συνήθως τις στιγµές που
κάποιος χάνει την ψυχραιµία του.
Όµως τι ακριβώς είναι ο πανικός και οι
κρίσεις πανικού;
Είναι αυτός ο έντονος φόβος που µας
συγχύζει και µας ταράζει στο µάξιµουµ ή
µήπως είναι κάτι παθολογικό, διαφορε-
τικό, πιο σοβαρό;
Πώς ξεχωρίζουµε δηλαδή τη σχετικά συ-
νηθισµένη κατάσταση πανικού µπροστά
σε κάτι που µπορεί να ταράξει οποιονδή-
ποτε άνθρωπο από την πάθηση που λέγε-
ται «αγχώδης διαταραχή πανικού» και
αφορά µόνον σε µια µειοψηφία;
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΗΘΕΣ
Η βασική διαφορά ανάµεσα στο συνη-
θισµένο επεισόδιο πανικού που µπορεί
να βιώσει ο καθένας µας κάποια στιγ-
µή (π.χ. αν κλειστεί στο ασανσέρ) και
στην αγχώδη διαταραχή που κάνει τους
ανθρώπους να υποφέρουν και η οποία
απαιτεί ειδική αντιµετώπιση, είναι ότι στη
διαταραχή πανικού οι κρίσεις πανικού εί-
ναι συχνές, επαναλαµβανόµενες και πολ-
λές φορές το άτοµο τις βιώνει χωρίς κά-
ποιο ερέθισµα, του αρκεί και µόνον η
σκέψη ότι µπορεί να αντιµετωπίσει µια
δύσκολη κατάσταση.
Η κρίση εµφανίζεται ξαφνικά και κορυ-
φώνεται σύντοµα και διαρκεί από 5 µέ-
χρι και 30 λεπτά. Τα συµπτώµατα είναι:
• Έντονος φόβος ότι βρίσκεται σε αδιέ-
ξοδο.
• Ταχυπαλµία, εφίδρωση, αίσθηµα ζά-
λης, τάση λιποθυµίας, δύσπνοια, ξηρο-
στοµία, σφίξιµο στο στήθος, µουδιά-
σµατα, τρέµουλο στα χέρια ή στα πόδια,
αίσθηµα πνιγµού, ναυτία, πόνος στο στο-
µάχι κ.ά.
• Αισθάνεται ότι χάνει τον έλεγχο ή ότι
τρελαίνεται ή ότι θα πεθάνει.
Να σηµειώσουµε ότι ένα τρίτο άτοµο
σπάνια κατανοεί αυτό το φόβο του θα-
νάτου αν δεν έχει βιώσει κρίση πανικού,
µια που το ερέθισµα συνήθως δεν δικαι-
ολογεί αυτό τον ακραίο φόβο.
8
|
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΟΛΓΑΜΑΥΡΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Α. ΚΑΠΠΑΤΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙ ΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Όταν έρχονται
οι κρίσεις πανικού...
ΤΑ ΑΙΤΙΑ
Για τις σπάνιες κρίσεις πανικού που µπο-
ρεί να παρουσιάσει ο οποιοσδήποτε µια-
δυο φορές στη ζωή του µε κάποιο συγκε-
κριµένο ερέθισµα (π.χ. έντονο στρες σε
µια πολύ δύσκολη κατάσταση, σε από-
πειρα ληστείας, εγκλεισµό, απόπειρα βια-
σµού κ.λπ.), το αίτιο µπορεί να είναι απλά
το έντονο στρες και το πρόβληµα δεν χρή-
ζει της ιδιαίτερης θεραπείας, που απαιτεί
η αγχώδης διαταραχή
Για τη διαταραχή πανικού που ανήκει στις
αγχώδεις διαταραχές και ταλαιπωρεί συ-
στηµατικά το άτοµο, τα αίτια µπορεί να
είναι διάφορα. Έχουν διατυπωθεί βιο-
λογικές και ψυχολογικές θεωρίες οι οποί-
ες συµπληρώνουν αιτιολογικά η µια την
άλλη. Επίσης οι κρίσεις πανικού µπορεί να
αποτελούν σύµπτωµα άλλων διαταραχών,
όπως ψυχαναγκασµού, µετατραυµατικού
στρες αλλά και υπερθυρεοειδισµού, υπο-
γλυκαιµίας, λαβυρινθίτιδας.
Σε σπάνιες περιπτώσεις οφείλεται ακόµα
και σε λοιµώξεις που προκαλούν ψυχια-
τρικά συµπτώµατα ή αποτελεί παρενέρ-
γεια φαρµάκων και συχνή παρενέργεια
ψυχοτρόπων ναρκωτικών ουσιών.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Από τη στιγµή που ένα άτοµο βιώνει κρί-
σεις πανικού -µε ή χωρίς αγοραφοβία- εί-
ναι απαραίτητο να αναζητήσει βοήθεια σε
ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Η ψυχοθεραπεία
ενδείκνυται και έχει εξαιρετικά αποτελέ-
σµατα. Ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθεί
και φαρµακευτική αγωγή αν ο ασθενής
δεν µπορεί να ακολουθήσει µόνο την ψυ-
χολογική θεραπεία.
ΠΟΙΟΙ ΠΑΣΧΟΥΝ
ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ
Ο πανικός µπορεί να αφορά τον καθένα.
Συχνότερα όµως απασχολεί άτοµα που εί-
ναι ιδιαίτερα αγχώδη και που προσαρµό-
ζονται δύσκολα στο περιβάλλον τους.
Εκείνο που πρέπει να κάνει το άτοµο είναι,
κατ’ αρχήν, να αποδεχτεί το πρόβληµά του
και να µη µέµφεται τον εαυτό του. Το δεύ-
τερο βήµα είναι να προσπαθήσει, όχι να
καταπολεµήσει τον πανικό αυτό καθαυτό,
αλλά τη βαθύτερη αιτία που προκαλεί την
κρίση πανικού. Η αιτία αυτή είναι συνή-
θως το έντονο άγχος και η ανασφάλεια.
Αν µπορέσει να δοµήσει πιο γερές άµυνες
και να ηρεµήσει γενικά στη ζωή του, να
νιώσει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σι-
γουριά για τις δυνάµεις του, θα δει σταδια-
κά να αποδυναµώνονται και οι κρίσεις πα-
νικού. Πολλές φορές η λύση έγκειται στην
κατάλληλη ψυχοθεραπεία ή στην ενδει-
κνυόµενη φαρµακευτική αγωγή.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Ό,τι κι αν κάνετε για τον πανικό σας, µην
αισθάνεστε µόνοι. Είναι πολλοί εκείνοι
που παθαίνουν κρίσεις πανικού και επει-
δή ακριβώς είναι ευαίσθητα και συνε-
σταλµένα άτοµα, αποφεύγουν να το εξο-
µολογούνται. Χιλιάδες άνθρωποι δηλαδή
υποφέρουν σιωπηλά όπως εσείς και δεν
αποτελείτε κάποια «προβληµατική περί-
πτωση». Μη νιώθετε λοιπόν άσχηµα µε
τον εαυτό σας και απλά µεθοδέψτε σιγά-
σιγά την αναζήτηση λύσης.
Από τη στιγµή που
ένα άτοµο βιώνει
κρίσεις πανικού,
µε ή χωρίς
αγοραφοβία,
είναι απαραίτητο
να αναζητήσει
βοήθεια σε ψυχολόγο
ή ψυχίατρο.
Η ψυχοθεραπεία
ενδείκνυται και
έχει εξαιρετικά
αποτελέσµατα