Page 8 - IASIS

Basic HTML Version

Η
εγκυµοσύνη αποτελεί µια
περίοδο συνεχών αλ-
λαγών στη διάθεση της
εγκύου, όπου οι µετα-
πτώσεις της κυµαίνονται
από συναισθήµατα ενθουσιασµού µέ-
χρι έντονο άγχος, ακόµα και κατάθλι-
ψη. Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλες οι έγκυ-
ες γυναίκες θα παρουσιάσουν τις ίδιες
µεταστροφές και µε την ίδια ποικιλία
και εναλλαγή. Δεν υπάρχει λόγος πα-
νικού, αφού όλα αυτά αποτελούν φυ-
σιολογικά στάδια της εγκυµοσύνης και
άµεση απόρροια όλων αυτών των σω-
µατικών αλλαγών που συµβαίνουν στο
γυναικείο σώµα, µέσα στο σύντοµο δι-
άστηµα των εννέα µηνών.
ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Μια έγκυος µπορεί να µην είναι σε
θέση να δει τις αλλαγές που συµβαί-
νουν κατά τη διάρκεια του πρώτου τρι-
µήνου, αλλά αυτές είναι σηµαντικές.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
κάποιες νέες µητέρες µπορεί να έχουν
αισθήµατα ανησυχίας για την απώλεια
του µωρού τους. Αυτοί οι φόβοι, αν
και αβάσιµοι, είναι απόλυτα φυσιολο-
γικοί. Τα συνηθισµένα συναισθηµατι-
κά αµφιθυµίας µεγεθύνονται αυτή την
περίοδο και ιδιαίτερα αν είναι η πρώτη
εγκυµοσύνη της γυναίκας. Καταστάσεις
που κανονικά δεν θα ενοχλούσαν, µπο-
ρεί να προκαλέσουν δάκρυα ή να δηµι-
ουργήσουν συναισθήµατα κατάθλιψης
ή θυµού µε τον εαυτό της ή µε τους κο-
ντινούς της ανθρώπους. Αυτές οι ξαφ-
νικές συναισθηµατικές διακυµάνσεις
είναι πιο έντονες σε ορισµένες γυναί-
κες από ό, τι σε άλλες. Αυτό εξαρτά-
ται από την προσωπικότητά τους, το
είδος του στρες που βιώνουν, τη συ-
ναισθηµατική υποστήριξη που λαµβά-
νουν, καθώς και τις ορµονικές αλλαγές
στο σώµα τους.
ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Μόλις το στρες και το άγχος του πρώ-
του τριµήνου περάσει, αρχίζουν οι συ-
ναισθηµατικές µεταβολές του δεύτε-
ρου τριµήνου. Αν και τα συναισθήµατα
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
είναι συνήθως λιγότερο έντονα, µπο-
ρεί να είναι εξίσου ανησυχητικά. Πολ-
λές µητέρες αρχίζουν να ανησυχούν
για την εξωτερική τους εµφάνιση και
να αισθάνονται αµήχανα για το βάρος
τους και αυτά τα συναισθήµατα µπορεί
να οδηγήσουν σε χαµηλή αυτοεκτίµη-
ση. Ψυχολογικά, οι µέλλουσες µητέρες
µπορεί να αισθάνονται αυξηµένη εξάρ-
τηση από το σύντροφό τους. Έχουν πε-
ρισσότερες ανάγκες απ' ότι συνήθως
και µπορεί να ανησυχούν για το αν ο
σύντροφός τους θα είναι διαθέσιµος
και σε θέση να τις υποστηρίξει, κατά τη
διάρκεια των αλλαγών αυτής της περι-
όδου. Κατά τη διάρκεια αυτού του τρι-
µήνου (4ος-6ος µήνας), τόσο η κολπι-
κή λίπανση όσο και η ροή του αίµατος
στην πυελική περιοχή αυξάνονται. Αυ-
τές οι αλλαγές, καθώς και η µείωση της
ναυτίας και της ευαισθησίας του στή-
θους του πρώτου τριµήνου, αυξάνουν
την επιθυµία για σεξουαλική επαφή.
Πολλές γυναίκες ανησυχούν για το αν
8
|
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Ψυχολογικές
αλλαγές κατά
την περίοδο
της κύησης
ο σύντροφός τους εξακολουθεί να έχει
ακόµη το ίδιο ενδιαφέρον. Η συζήτηση
µεταξύ του ζευγαριού εδώ λειτουργεί
καταλυτικά για το θέµα αυτό, βοηθά
στη µείωση των φόβων και των ανη-
συχιών, έτσι ώστε το ζευγάρι να µπο-
ρεί να απολαύσει µια υγιή σεξουαλι-
κή ζωή κατά τη διάρκεια του δεύτερου
τριµήνου της εγκυµοσύνης.
ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Στο τρίτο τρίµηνο, οι γυναίκες αναµέ-
νουν τον τοκετό και έρχονται αντιµέ-
τωπες µε σηµαντικές φυσικές αλλαγές.
Ενώ φόβοι για µια αποβολή έχουν συ-
νήθως εξαφανιστεί, από αυτό το ση-
µείο ένα νέο άγχος παίρνει τη θέση
αυτού - ο φόβος της άφιξης του µω-
ρού. Επίσης, οι ανησυχίες για τον τοκε-
τό και τη γέννηση είναι κοινές κατά τη
διάρκεια των τριών τελευταίων µηνών
της εγκυµοσύνης. Κατά τη διάρκεια αυ-
τής της περιόδου, µπορεί να χρειάζο-
νται ιδιαίτερη προσοχή από τον σύ-
ντροφό τους, την οικογένειά τους και
τους φίλους τους. Μπορεί να χρειάζο-
νται επιβεβαίωση σχετικά µε την εξω-
τερική τους εµφάνιση, ειδικά αν η σε-
ξουαλική ορµή τους έχει µειωθεί και
πάλι, καθώς και τη διαβεβαίωση σχε-
τικά µε την ικανότητά τους ως γονέας.
Τα συνηθισµένα
συναισθηµατικά
αµφιθυµίας
µεγεθύνονται αυτή
την περίοδο και
ιδιαίτερα αν είναι
η πρώτη εγκυµοσύνη
της γυναίκας.
Καταστάσεις που
κανονικά δεν
θα ενοχλούσαν,
µπορεί να
προκαλέσουν δάκρυα
ή κατάθλιψη ή θυµό
Οι κύριες ορµόνες που επηρεάζουν
την ψυχολογία της εγκύου
Κατά την εγκυµοσύνη και τον τοκετό υπάρχουν ορµόνες όπου εκκρίνονται
για να ρυθµίσουν πολλές αλλαγές στο σώµα, αλλά ταυτόχρονα επηρεά-
ζουν και τα συναισθήµατα της εγκύου. Βέβαια όµως και κατά τον τοκετό
βοηθούν το έµβρυο να γεννηθεί µε ασφάλεια. Μερικές από τις πιο σηµα-
ντικές ορµόνες είναι: τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη, η ωκυτοκίνη, η ρε-
λαξίνη, οι ενδορφίνες και τέλος η προλακτίνη.
Τέλος, διάφορες έρευνες πάνω στην ψυχολογία της εγκύου έδειξαν ότι σε
µεγάλο πληθυσµό γυναικών ή ζευγαριών µειώνονται τα ποσοστά στρες άγ-
χους και ονείρων σχετικά µε την κύηση της εγκύου, όταν ο επαγγελµατί-
ας υγείας αναλύει τις φυσιολογικές αλλαγές είτε σωµατικές είτε ψυχολο-
γικές, που συµβαίνουν κατά την κύηση.