Page 29 - IASIS

Basic HTML Version

29
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Αποκατάσταση γόνατος
χωρίς µεγάλες τοµές
Η
οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και
γενικότερα η οστεοαρθρίτιδα απο-
τελεί µια από τις συχνότερες πα-
θήσεις που πλήττουν το δυτικό πλη-
θυσµό, δεύτερη σε συχνότητα µετά
τη στεφανιαία νόσο της καρδιάς.
Αφορά στην καταστροφή του αρθρικού χόν-
δρου, του προστατευτικού δηλαδή εκείνου ιστού
που παρεµβάλλεται µεταξύ των οστών της άρ-
θρωσης και στόχο έχει να αµβλύνει τις τριβές.
Η φθορά του αρθρικού χόνδρου οδηγεί βαθµι-
αία σε δυσλειτουργία της άρθρωσης, στην προ-
κειµένη περίπτωση του γόνατος, µε αποτέλεσµα
χωλότητα, δυσκαµψία, πόνο κατά την κίνηση
και κατά τη διάρκεια της νύχτας, παραµόρφω-
ση, υποτροπιάζον οίδηµα και γενικότερα σοβα-
ρό επηρεασµό της λειτουργικότητας και της ποι-
ότητας ζωής του πάσχοντος.
Η ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ
προ-
σβάλλει περίπου το 10 - 12% του πληθυσµού
και πλήττει κυρίως ηλικίες 60 - 65 ετών. Τα αί-
τια της δεν είναι απολύτως διευκρινισµένα, ποι-
κίλουν και συνήθως προκύπτουν από ένα συν-
δυασµό παραγόντων.
Σηµαντικό ρόλο παίζει η κληρονοµικότητα, οι
γενετικοί παράγοντες, η διατροφή, η παχυσαρ-
κία, η έλλειψη άσκησης, η βαριά χειρωνακτι-
κή εργασία, ενώ η εµφάνισή της σε µικρές ηλι-
κίες συνδέεται κυρίως µε µετατραυµατικά αίτια
(ρήξη µηνίσκων, συνδεσµική αστάθεια γόνατος,
κατάγµατα πέριξ του γόνατος κ.λπ.).
Δυστυχώς η οστεοαρθρίτιδα είναι µία πάθηση
προοδευτικά επιδεινωµένη και η συντηρητική
αντιµετώπισή της µε φαρµακευτικά σκευάσµα-
τα και φυσικοθεραπεία έχει ένδειξη µόνο στα
αρχικά της στάδια.
Η θεραπεία είναι χειρουργική και αποβλέ-
πει στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας
του γόνατος µε την τοποθέτηση µιας νέας άρ-
θρωσης (αρθροπλαστική) που αποτελείται από
κράµα µετάλλων και πολυαιθυλένιο (πλαστι-
κό). Η αρθροπλαστική γόνατος είναι µια επέµ-
βαση που εφαρµόζεται ευρέως την τελευταία
20ετία σε ασθενείς πάσχοντες από οστεοαρ-
θρίτιδα γόνατος και γενικά τα αποτελέσµατά
της είναι καλά, πλην όµως έχει παρατεταµένο
χρόνο αποκατάστασης.
Με την εξέλιξη της ορθοπαιδικής, προ 5ετίας
ξεκίνησε στη Μεγ. Βρετανία και στις Η.Π.Α.
µια νέα επέµβαση τοποθέτησης αρθροπλαστι-
κής γόνατος, γνωστή ως αρθροπλαστική ελάχι-
στης επεµβατικότητας (ΜΙΚ minimally invasive
knee) µε στόχο να βελτιώσει τη µετεγχειρητική
πορεία του ασθενούς.
Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΥΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ξεκί-
νησε και στην Αθήνα προ εξαµήνου από τον ορ-
θοπαιδικό χειρουργό κ. Αθανάσιο Κουκάκη και
την οµάδα του µε πολύ θετικά αποτελέσµατα. Η
διαφορά της ΜΙΚ από την κλασική αρθροπλα-
στική γόνατος έγκειται κυρίως στη γρηγορότε-
ρη αποκατάσταση του ασθενούς.
Η ΜΙΚ βασίζεται στη χρησιµοποίηση ειδικού
εξοπλισµού µε τον οποίο η εµφύτευση της αρ-
θροπλαστικής στο γόνατο γίνεται µέσω µικρής
τοµής 8 - 10 εκ., µε ελάχιστη διατάραξη βασι-
κών για την κίνηση του γόνατος µαλακών µορί-
ων (µύες - επιγονατίδα - τένοντες), ενώ µε την
παραδοσιακή τεχνική η τοµή δέρµατος φθάνει
τα 20 - 25 εκ. µε µεγαλύτερη διάνοιξη των µα-
λακών µορίων. Το αποτέλεσµα δεν είναι µόνο
αισθητικό. Ο ασθενής που υποβάλλεται στηΜΙΚ
βιώνει ελάχιστο µετεγχειρητικό πόνο, αποκαθι-
στά την κίνηση του γόνατος και επιστρέφει στις
δραστηριότητες του γρηγορότερα, ενώ παράλ-
ληλα ελαχιστοποιείται η απώλεια αίµατος και
αποφεύγεται στις περισσότερες των περιπτώσε-
ων η ανάγκη µετάγγισης.
Επιπλέον µειώνεται δραµατικά η παραµονή στο
νοσηλευτικό ίδρυµα από 8 - 10 ηµέρες σε 3 -
4 ηµέρες, ενώ µειώνεται και ο χρόνος τελικής
αποκατάστασης, φυσικοθεραπείας και εξάρτη-
σης από βοηθητικά µέσα (µπαστούνι κ.ά.).
ΠΟΛΥΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ, ΕΠΙΣΗΣ
, είναι ο κίνδυ-
νος µετεγχειρητικής δυσκαµψίας µε τη αρθρο-
πλαστική ελάχιστης επεµβατικότητας, εφόσον ο
ασθενής από την πρώτη κιόλας ηµέρα µετά την
επέµβαση, λυγίζει το γόνατό του στις 90 µοίρες.
Η ΜΙΚ µπορεί επίσης -σε επιλεγµένες περι-
πτώσεις- να συνδυασθεί µε ροµποτικό σύστηµα
(MIK + CAOS computer assisted orthopaedic
system), ενώ µε παρόµοια τεχνική ελάχιστης
επεµβατικότητας διενεργείται και η αρθροπλα-
στική του ισχίου.
Η ΜΙΚ θεωρείται πλέον απολύτως αξιόπιστη
επέµβαση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από
πληθώρα έγκυρων ορθοπαιδικών περιοδικών
και ιστοσελίδων που ο αναγνώστης µπορεί να
βρει εύκολα σε αναζήτηση στο διαδίκτυο, ενώ
αυξάνεται συνεχώς σε ΗΠΑ και Ευρώπη ο αριθ-
µός των εξειδικευµένων κέντρων.
Το 80 - 90% των ασθενών που πάσχουν από
οστεοαρθρίτιδα γόνατος µπορούν να χειρουρ-
γηθούν µε τη ΜΙΚ. Εξαιρούνται µόνο ασθενείς
µε βλαισό γόνατο και ασθενείς µε προηγούµε-
νο κάταγµα ή οστεοτοµία πέριξ του γόνατος.
Βεβαίως εφιστάται στους ασθενείς η προσοχή
στην τελική επιλογή, η οποία θα πρέπει να γί-
νεται σε συνεργασία µε έµπειρο και εξειδικευ-
µένο ορθοπαιδικό χειρουργό στη µέθοδο ΜΙΚ
(αρθροπλαστική ελάχιστης επεµβατικότητας),
ώστε να αποφεύγεται η -πολλές φορές- λανθα-
σµένη ενθάρρυνση ή αναίτια αποθάρρυνση του
ασθενούς προς αυτήν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Σηµαντικό ρόλο παίζουν η κληρονοµικότητα,
οι γενετικοί παράγοντες, η διατροφή, η παχυσαρκία,
η έλλειψη άσκησης, η βαριά χειρωνακτική εργασία