Page 31 - IASIS

Basic HTML Version

31
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Σ
ύµφωνα µε τα δεδοµένα των συ-
στηµάτων επιτήρησης της εποχι-
κής γρίπης που υποστηρίζει το ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ, αναµένεται αυξητική τάση
στα κρούσµατα εποχικής γρίπης τις
επόµενες εβδοµάδες. Το κύµα εποχικής γρίπης
αναµένεται να έχει διάρκεια περίπου 3 µήνες.
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
13 Φεβρουαρίου 2015,
111 σοβαρά κρούσµατα εργαστηριακά επιβε-
βαιωµένης γρίπης έχουν νοσηλευθεί σε Μονά-
δα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ενώ έχουν κα-
ταγραφεί συνολικά 45 θάνατοι.
Υπενθυµίζεται ότι η γρίπη µπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρές επιπλοκές, ιδιαίτερα σε άτοµα που
ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου.
Κατά την εποχική γρίπη 2013 - 2014 κατα-
γράφηκαν 329 σοβαρά κρούσµατα εργαστη-
ριακά επιβεβαιωµένης γρίπης που είχαν νο-
σηλευθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και
από αυτούς τους ασθενείς οι 145 έχασαν τελι-
κά τη ζωή τους.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ,
τονί-
ζει το ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι για την εποχική γρίπη
στις οµάδες αυξηµένου κινδύνου του πληθυ-
σµού καθ’ όλη την διάρκεια του εφετινού κύ-
µατος γρίπης.
Στη φετινή ενδηµική περίοδο της γρίπης, ιδι-
αίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός
ότι το προεξάρχον στέλεχος που ευθύνεται,
τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική, για
την υψηλή νοσηρότητα της γρίπης είναι στέ-
λεχος της γρίπης Α (H3N2), που εµφανίζει
γενετικές διαφορές από το αντίστοιχο στέ-
λεχος Α (Η3Ν2) που περιέχεται στο κυκλο-
φορούν εµβόλιο της εποχικής γρίπης. Αυτό
συνέβη διότι, το εποχικό εµβόλιο της γρίπης
περιέχει στελέχη της γρίπης που αναµέναµε
ότι θα επικρατήσουν φέτος στο βόρειο ηµι-
σφαίριο και όχι τον διαφοροποιηµένο υπό-
τυπο H3N2, που όλα τα δεδοµένα δείχνουν
ότι θα αποτελέσει σηµαντικό αίτιο της φετι-
νής γρίπης. Ο υπότυπος αυτός αποµονώνεται
µέχρι στιγµής σχεδόν στα µισά επιβεβαιωµέ-
να περιστατικά γρίπης στις ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, στην Ελλάδα αναµένεται η κυκλοφορία
τόσο του στελέχους γρίπης Α(Η3Ν2), όπως
επίσης του στελέχους Α (H1N1) pdm09 και
του στελέχους τύπου Β.
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
, βε-
βαίως, για τη γρίπη παραµένει το εµβόλιο. Ως
εκ τούτου συνιστάται η συνέχιση του εµβολια-
σµού µε το υπάρχον αντιγριπικό εµβόλιο καθ’
όλη τη διάρκεια του κύµατος της εποχικής γρί-
πης για τις οµάδες αυξηµένου κινδύνου, όπως
είναι τα άτοµα άνω των 60 ετών, παιδιά και
ενήλικες µε χρόνια νοσήµατα, έγκυες και θη-
λάζουσες, άτοµα µε νοσογόνο παχυσαρκία,
καθώς και όλοι οι κλειστοί πληθυσµοί σε φυ-
λακές, ιδρύµατα, σχολές και ειδικά σχολεία.
Πρέπει να τονιστεί ότι από τη στιγµή διενέρ-
γειας του εµβολιασµού ως τη στιγµή που το
εµβόλιο θα αρχίσει να παρέχει προστασία,
µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα δύο περί-
που βδοµάδων, ενώ η ισχύς του εµβολίου πα-
ραµένει µόνο για την τρέχουσα ενδηµική πε-
ρίοδο. Επίσης για άτοµα υψηλού κινδύνου
όπως και για άτοµα άνω των 65 ετών, είναι
πιθανόν, για τη διατήρηση επαρκούς επιπέ-
δου αντισωµάτων, να χρειαστεί επαναληπτι-
κή δόση, κατόπιν συνεννόησης µε τον θερά-
ποντα ιατρό.
Λόγω και της εµφάνισης του διαφοροποιηµέ-
νου στελέχους γρίπης Α (Η3Ν2) το ΚΕΕΛΠΝΟ
επισηµαίνει:
1. Η τήρηση των µέτρων υγιεινής των χεριών
και αναπνευστικής υγιεινής (π.χ. κάλυψη
του βήχα και του φτερνίσµατος). Επισηµαί-
νεται η ανάγκη οικειοθελούς αποµόνωσης
(π.χ. από το σχολείο και την εργασία) για
τα άτοµα που έχουν συµπτώµατα γρίπης για
την αποφυγή µετάδοσης του ιού.
2. Η έγκαιρη χρήση των αντι-ιικών φαρµά-
κων κατά της γρίπης µε τις πρώτες εκδηλώ-
σεις (µέσα σε 48 ώρες) κατά την κρίση των
θεραπόντων ιατρών, ακόµη και χωρίς την
εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρίπης. Τα
αντιιικά φάρµακα κατά της γρίπης µπορούν
να χρησιµοποιηθούν και για την πρόληψη
της εµφάνισης συµπτωµάτων γρίπης, κατά
τη κρίση του θεράποντα ιατρού και σύµφω-
να µε τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ. Υπενθυµί-
ζεται ότι τα αντιιικά φάρµακα χορηγούνται
µε απλή ιατρική συνταγή.
3. Η αναζήτηση ιατρικής συµβουλής σε περί-
πτωση παρατεταµένων ή σοβαρών συµπτω-
µάτων γρίπης ακόµη και σε άτοµα που δεν
ανήκουν σε οµάδα αυξηµένου κινδύνου για
σοβαρή γρίπη και επιπλοκές.
Οι οµάδες αυξηµένου κινδύνου για σοβαρή
νόσο και επιπλοκές από γρίπη παραµένουν οι
ίδιες:
• Άτοµα ηλικίας 60 ετών και άνω.
• Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν
ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβα-
ρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήµατα:
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο µεταβο-
λικό νόσηµα
• Άσθµα ή άλλες χρόνιες πνευµονοπάθειες
• Χρόνια νεφροπάθεια
• Καρδιακή νόσο µε σοβαρές αιµοδυναµικές
διαταραχές
• Ανοσοκαταστολή (κληρονοµική ή επίκτητη,
εξαιτίας νοσήµατος ή θεραπείας)
• Μεταµόσχευση οργάνων
• Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιµο-
σφαιρινοπάθειες)
• Νευροµυϊκά νοσήµατα
• Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης
• Άτοµα µε νοσογόνο παχυσαρκία, µε δείκτη
µάζας σώµατος ≥ 40 kgm/m2
• Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη µακροχρόνια
(π.χ. νόσος Kawasaki, ρευµατοειδής αρθρί-
τιδα κ.ά.) για τον πιθανό κίνδυνο εµφάνισης
συνδρόµου Reye µετά από γρίπη.
• Άτοµα που βρίσκονται σε στενή επαφή µε
βρέφη <6 µηνών ή φροντίζουν άτοµα µε υπο-
κείµενο νόσηµα.
• Οι κλειστοί πληθυσµοί (προσωπικό και εσω-
τερικοί σπουδαστές γυµνασίων - λυκείων,
στρατιωτικών και αστυνοµικών σχολών, ει-
δικών σχολείων, τρόφιµοι και προσωπικό
ιδρυµάτων κ.ά.).
• Εργαζόµενοι σε χώρους παροχής υπηρεσι-
ών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και
λοιποί εργαζόµενοι µε κλινικό έργο).
Η ΓΡΙΠΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑ
Δηµόσιας Υγείας που κάθε χρόνο
µε µικρότερη ή µεγαλύτερη ένταση θα µας
απασχολεί. Εκατοντάδες ζωές χάνονται κάθε
χρόνο, ενώ παράλληλα οι οικονοµικές επι-
πτώσεις επιβαρύνουν τόσο το Σύστηµα Υγεί-
ας της χώρας µας όσο και το ευρύτερο κοι-
νωνικό σύνολο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ
www.keelpno.gr
Κύµα γρίπης στην Ελλάδα
Σύµφωνα µε το ΚΕΕΛΠΝΟ, αναµένεται
αυξητική τάση στα κρούσµατα εποχικής γρίπης
τις επόµενες εβδοµάδες