Page 27 - IASIS

Basic HTML Version

27
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Η
µυκητιασική κολπίτιδα ή καντιντί-
αση είναι µια παθολογική κατά-
σταση του κόλπου και του αιδοί-
ου, που ταλαιπωρεί συχνά αρκετές
γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Εµφανίζεται όταν ένας µύκητας, η Candida,
αναπτύσσεται σε επίπεδα µεγαλύτερα του φυ-
σιολογικού. Τα κύρια συµπτώµατα περιλαµβά-
νουν φαγούρα, ερεθισµό, ερυθρότητα, πόνο
και διόγκωση του κόλπου και του αιδοίου (το
εξωτερικό µέρος των θηλυκών γεννητικών ορ-
γάνων) και δυσάρεστες κολπικές εκκρίσεις.
ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ, 5%
των γυ-
ναικών, αντιµετωπίζουν αυτό που ονοµάζου-
µε επαναλαµβανόµενη µυκητισιακή κολπίτιδα,
δηλαδή προσβάλλονται περισσότερες από 3 ή
4 φορές το χρόνο.
Τα πιο συχνά αίτια της µυκητιασικής κολπίτι-
δας είναι τα παρακάτω:
• Συχνή λήψη αντιβιοτικών
• Μακροχρόνια χρήση αντισυλληπτικών
• Χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων
• Διαβήτης που δεν έχει ρυθµιστεί
• Πολύ έντονη και συχνή σεξουαλική δραστη-
ριότητα
• Ασθενές ανοσοποιητικό σύστηµα
• Πολύ στενή εφαρµογή σε εσώρουχα και ρού-
χα, κυρίως συνθετικά, που προκαλούν διαρ-
κώς τριβή µε τα γεννητικά όργανα
• Κακή ή λανθασµένη χρήση κολπικών σκευ-
ασµάτων
• Ανεπαρκής ή λανθασµένη αντιµετώπιση της
κολπίτιδας στην αρχή του προβλήµατος
Αυτό που πρέπει να γνωρίζει µια γυναίκα εί-
ναι πως αρκετά από τα συµπτώµατα της µυκη-
τιασικής κολπίτιδας, είναι κοινά µε ορισµένα
άλλα νοσήµατα, όπως η βακτηριακή κολπίτιδα,
η τριχοµονάδωση και η γονόρροια. Για το λόγο
αυτό δεν είναι τίποτα πιο σηµαντικό από το να
γίνει εξαρχής η σωστή διάγνωση προκειµένου
η κολπίτιδα να αντιµετωπισθεί µε τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο.
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
να συνυ-
πάρχουν και άλλες λοιµώξεις, που χρειάζονται
εντελώς διαφορετική φαρµακευτική αντιµετώ-
πιση και θεραπεία. Εδώ το θεραπευτικό πλάνο
πρέπει να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις ιδιαί-
τερες ανάγκες της ασθενούς.
Η διάγνωση της µυκητιασικής κολπίτιδας
πραγµατοποιείται µε µια καλλιέργεια κολπι-
κού υγρού, η οποία λαµβάνεται στο ιατρείο.
Ορισµένες φορές, ένας έµπειρος ιατρός µπο-
ρεί να κάνει τη διάγνωση και µακροσκοπικά,
το σωστό όµως είναι να πραγµατοποιηθεί και
καλλιέργεια, για την ανίχνευση πιθανώς και
άλλων παθογόνων µικροοργανισµών και την
εκτίµηση της χλωρίδας του κόλπου. Ανάλογα
µε το αποτέλεσµα, ακολουθούµε την κατάλλη-
λη θεραπεία.
Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
είναι πρωταρχικής
σηµασίας για κάθε γυναίκα. Αφού πρώτα εκτι-
µηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης, εφαρµό-
ζεται η κατάλληλη θεραπεία. Άλλοτε συντηρη-
τικά και µε εντελώς φυσικό τρόπο και άλλοτε
µε την κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή.
Μεγάλη σηµασία δεν έχει µόνο η πάθηση και
η ανακούφιση των συµπτωµάτων, αλλά και τα
αίτια που οδήγησαν σε αυτή. Σηµασία έχει, επί-
σης η ηλικία και η κατάσταση της γυναίκας,
π.χ. αν βρίσκεται στην εµµηνόπαυση ή είναι
έγκυος. Φροντίζουµε να θεραπεύσουµε την
υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και να προστα-
τέψουµε τη γυναίκα από µελλοντικές υποτρο-
πές της κολπίτιδας.
Εάν µια γυναίκα έχει µυκητιασική κολπίτιδα
πρέπει να πάρει θεραπεία και ο σύντροφος;
Οι µυκητιασικές κολπίτιδες δεν ανήκουν στα
σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα. Όµως,
επειδή είναι δυνατόν να περάσει η µόλυν-
ση στο σύντροφό σας κατά τη διάρκεια της
επαφής, συνήθως χορηγούµε και σε αυτόν κά-
ποια αγωγή, αρκετές φορές µόνο τοπικά. Σε
γενικές γραµµές όµως, εάν η σχέση είναι µο-
νογαµική, ο κίνδυνος µόλυνσης είναι χαµη-
λός. Περίπου το 15% των ανδρών αναµένε-
ται να αναπτύξει κάποιο δερµατικό εξάνθηµα
στο πέος εάν έχουν σεξουαλική επαφή χω-
ρίς προφύλαξη µε µια γυναίκα που έχει ανα-
πτύξει µυκητιασική κολπίτιδα. Εάν αυτό συµ-
βεί στο σύντροφό σας, θα πρέπει να δείτε ένα
γιατρό. Οι άνδρες που δεν έχουν περιτοµή και
οι άνδρες µε διαβήτη διατρέχουν µεγαλύτε-
ρο κίνδυνο.
Μπορεί να θεραπευτεί η µυκητιασική κολ-
πίτιδα, ενώ η γυναίκα έχει περίοδο;
Σαφέστατα µπορεί να αντιµετωπιστεί, κατά τη
διάρκεια της περιόδου. Πολλές φορές µάλιστα
η φαρµακευτική αγωγή ξεκινά τις ηµέρες αυ-
τές, ακριβώς επειδή τότε µερικά συµπτώµατα
µπορεί να επιδεινώνονται. Εάν έρθει η περίο-
δος µετά την έναρξη µιας φαρµακευτικής αγω-
γής από το στόµα, πρέπει να συνεχιστεί µέχρι
να ολοκληρωθεί η συνιστώµενη θεραπεία. Το-
πική θεραπεία καλό είναι να εφαρµόζεται στη
φάση που έπεται ή προηγείται της περιόδου.
Γιατί στην εγκυµοσύνη µπορεί να αναπτυ-
χθεί µυκητιασική κολπίτιδα; Είναι επικίνδυ-
νη η κολπίτιδα για το µωρό;
Πολλές γυναίκες παρουσιάζουν µυκητιασική
κολπίτιδα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.
Αν και γεγονός ιδιαίτερα ενοχλητικό, συνήθως
αντιµετωπίζεται εύκολα, χωρίς να βλάπτει την
έγκυο ή το µωρό. Η αύξηση των επιπέδων των
οιστρογόνων είναι η πιθανή αιτία της παθολο-
γικής ανάπτυξης της Candida κατά τη διάρκεια
της εγκυµοσύνης. Η αύξηση αυτή προκαλεί αλ-
λαγές στο pH του κόλπου, οδηγώντας ευκολό-
τερα σε κολπίτιδα.
Ας σηµειωθεί πως για τον ίδιο λόγο µπορεί
να αναπτυχθεί παθολογικά Candida και σε
γυναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικά χά-
πια που περιέχουν οιστρογόνα, διότι αυτά τα
φάρµακα προσοµοιάζουν σε ένα βαθµό την
εγκυµοσύνη.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
για
όλες που συχνά ταλαιπωρούνται από µυκητι-
ασική κολπίτιδα:
• Μη κάνετε µόνες σας διάγνωση.
• Μη λαµβάνετε αντιµυκητιασικά ή άλλα φάρ-
µακα µε το παραµικρό.
• Μην επαναλαµβάνετε, από µόνες σας, θερα-
πείες του παρελθόντος γιατί µπορεί να είναι
κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό ή και τίπο-
τα ακόµα, όπως π.χ. µια απλή προσωρινή δι-
αταραχή του pH.
• Κρατήστε ένα ηµερολόγιο συµπτωµάτων,
ενηµερώνετε σωστά τον ιατρό σας, κάντε τις
απαραίτητες εξετάσεις και ακολουθήστε σω-
στά την ενδεικνυόµενη θεραπεία.
Μυκητιασική Κολπίτιδα ή αλλιώς
γυναικολογική ταλαιπωρία...
Μεγάλη σηµασία δεν έχει µόνο η πάθηση
και η ανακούφιση των συµπτωµάτων, αλλά
και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή. Σηµασία έχει,
επίσης η ηλικία και η κατάσταση της γυναίκας,
π.χ. αν βρίσκεται στην εµµηνόπαυση ή είναι έγκυος
ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ