Page 9 - IASIS

Basic HTML Version

9
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Στη σημερινή εποχή όμως, προκειμένου
να μειώσουν το άγχος τους, πρέπει το
μυαλό τους να «μάθει» ότι δεν απειλεί-
ται, λόγω της έκτασης των καταστάσε-
ων, η αξιοπρέπειά τους. Άνθρωποι που
η ηθική τους διαφέρει όσον αφορά σ’
αυτό το κομμάτι, δεν βιώνουν αυτό το
επιπλέον άγχος, πέραν αυτού της επι-
βίωσης.
Η αντιμετώπισΗ τών καταστα-
σεών
που αναφέραμε δεν είναι εύ-
κολο, δυστυχώς, να γίνει από το άτο-
μο μόνο του, καθώς αυτό νιώθει ότι θα
αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνο αν
αυξήσει το εισόδημά του, ολοκληρωτι-
κά ενταγμένο σε μία αγχώδη κατάστα-
ση, όπου η αύξηση του εισοδήματος δεί-
χνει ως η μόνη λύση.
Η ουσιαστική αντιμετώπιση βρίσκεται
στην προσπάθεια επιβολής της λογικής
σκέψης πάνω στην συναισθηματική αντί-
δραση του άγχους. Στον γραπτό λόγο, και
μιλώντας γενικά, πιθανά ακούγεται θεω-
ρητική ως λύση. Για τον λόγο αυτό κάθε
άνθρωπος, έστω και με βοήθεια, πρέ-
πει να προσπαθήσει να επανεξετάσει με
τη λογική του, τους κινδύνους που θεω-
ρεί ότι αντιμετωπίζει λόγω της οικονομι-
κής κρίσης και αν πραγματικά οι κίνδυ-
νοι αυτοί είναι τόσο άμεσοι. Το άγχος έχει
την ιδιότητα να επηρεάζει τη λογική μας
σκέψη, και να την παραλύει. Έτσι ακού-
γοντας και μόνο έναν θόρυβο από την
εξάτμιση του αυτοκινήτου μας, η σκέψη
μας μπορεί, λόγω του άγχους «να μετα-
πηδά» παράλογα, στο πώς αν προκύψει
ένα έξοδο του αυτοκινήτου, θα πληρώ-
σουμε το ενοίκιο.
Οι «μεταπΗδΗσεισ»
αυτές της λο-
γικής μας σκέψης, είναι ένα από τα χα-
ρακτηριστικά γνωρίσματα του άγχους, τα
οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
γίνουν από το ίδιο το άτομο αντιληπτά. Το
άτομο, ως υποκειμενικός αναλυτής του
εαυτού του, μπορεί να θεωρεί τις μεταπη-
δήσεις αυτές απόλυτα λογικές. Πέρα από
τη βοήθεια που θα πρέπει να ζητήσουμε
από κάποιον ειδικό, θα πρέπει να γνω-
ρίζουμε επίσης ότι το χιούμορ, είναι ένας
ιδιαίτερα υγιής μηχανισμός άμυνας, ο
οποίος πρέπει να προσπαθούμε να χρη-
σιμοποιούμε, καθώς και η διατήρηση της
ποιότητας της ζωής, κυρίως μέσω της δι-
ατήρησης των κοινωνικών επαφών μας.
& οι συνέπειες στην καθημερινότητα
εΡεΥνα τΟΥ ανδΡΟΛΟΓικΟΥ ινστιτΟΥτΟΥ αΘΗνών
διεγείρει την ερωτική επιθυμία
η οικονομική κρίση
ειναι τΟ σεξ «αντιδΟτΟ»
στην οικονομική αβε-
βαιότητα που επικρατεί στη χώρα μας; Έως και 35%
περισσότερο σεξ κάνει ο Έλληνας το τελευταίο τετρά-
μηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πριν από ένα
χρόνο. Τo απροσδόκητo αυτό αποτέλεσμα ανέδειξε πρό-
σφατη έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, η
οποία συμπεραίνει ότι η σεξουαλική ζωή των κατοίκων
της χώρας μας έχει απογειωθεί, παρά την οικονομική κρί-
ση και αβεβαιότητα, ως τρόπος άμυνας και αντιμετώπι-
σης συνθηκών που δε μπορεί ούτε να επηρεάσει, ούτε
να ελέγξει.
H εΡεΥνα εΓινε σε δειΓμα 600 ανδΡών
, ηλι-
κίας 25 - 64 ετών, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, αλλά
και με στοιχεία του Ανδρολογικού Ινστιτούτου. Οι άνδρες,
ενώ θα περίμενε κάποιος, ότι η οικονομική αβεβαιότητα
θα είχε επηρεάσει αρνητικά την ερωτική τους διάθεση, κάτι το οποίο είχε επιβεβαιωθεί στο παρελθόν σε αντίστοιχες έρευνες, φαί-
νεται, σήμερα, ότι εστιάζουν ιδιαίτερα στο σεξ και ως πράξη και ως διάθεση. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι στους άνδρες ηλικί-
ας 18 έως 34 ετών, δηλαδή, στους νέους άνδρες, που έχουν πληγεί περισσότερο από τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της
κρίσης, οι σεξουαλικές επαφές το τελευταίο τετράμηνο έχουν αυξηθεί κατά 35%. Ακολουθούν, πολύ κοντά, οι άνδρες ηλικίας 35
έως 54 ετών, οι σεξουαλικές επαφές των οποίων έχουν αυξηθεί κατά 30%. Τέλος, στους άνδρες άνω των 54 ετών, οι σεξουαλι-
κές επαφές είναι εξίσου αυξημένες, σε ποσοστό 27%.
Για τα απροσδόκητα αποτελέσματα υπάρχει ερμηνεία η οποία έχει και διπλή διάσταση. Η βιολογική διάσταση, σύμφωνα με την
οποία, σε καταστάσεις έντονου στρες παράγονται από τον ανθρώπινο οργανισμό ευφορικές ουσίες, ως αντίδοτο της κατάθλιψης, οι
οποίες αυξάνουν και τη σεξουαλική επιθυμία και τελικά δραστηριότητα.
Η κΟινώνικΗ διαστασΗ
σύμφωνα με την οποία, ο άνθρωπος σε ακραίες κοινωνικές συνθήκες (πολέμους, φυσικές καταστρο-
φές κ.λπ.) και σε συνθήκες που οι κοινωνικοί θεσμοί αμφισβητούνται και χάνουν την αξιοπιστία τους (οικονομική αβεβαιότητα,
κοινωνική αστάθεια κ.λπ.), πετά τις κοινωνικές συμβάσεις και επιτρέπει να επικρατήσουν πιο άγρια ένστικτα, με τα οποία η φυσική
καταγωγή τον εφοδιάζει, ανάμεσα στα οποία και το σεξουαλικό.
Ο Δρ. Κώστας Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, εξηγεί: «Η σεξουαλική μας φύση καταπιέζεται
στον πολιτισμό και τις συμβάσεις του. Αντίθετα οι συνθήκες όπου ο πολιτισμός μοιάζει να είναι εχθρικός για την επιβίωσή μας, μας
αναγκάζουν να ξαναθυμηθούμε τα ανιδιοτελή και ισχυρά μας ένστικτα. Θέλω να ζήσω, άρα θέλω να κάνω έρωτα. Ο έρωτας είναι
το μοναδικό αντίδοτο όταν όλα γύρω μοιάζουν μαύρα και απαισιόδοξα. Ακόμα και για το θάνατο».
Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, τα τελευταία 10 χρόνια πραγματοποιεί, Πανελλαδικές Έρευνες με προσωπικές συνεντεύξεις,
καταγράφοντας τη σεξουαλική συμπεριφορά των κατοίκων της χώρας μας και πώς αυτή επηρεάζεται από πολιτικά, οικονομικά και
άλλα σημαντικά θέματα της κοινωνίας.