Page 21 - IASIS

Basic HTML Version

Η Pfizer Hellas κοντά στά πάιδιά
με χρονιεσ ρευμάτοπάθειεσ
Η Pfizer Hellas, στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της εταιρείας, πραγματοποίησε δωρεά προς το Σύλλογο «Φί-
λων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες» με σκοπό την κάλυψη
των εξόδων της συμμετοχής σε θερινή κατασκήνωση περίπου 25 παιδιών
με χρόνια ρευματικά νοσήματα, που παρακολουθούνται στο Παιδιατρι-
κό Ανοσολογικό &Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς στη Θεσσαλονίκη.
Τα παιδιά θα συνοδεύει ομάδα ειδικών, αποτελούμενη από παιδίατρο
και φυσιοθεραπευτή, που θα φροντίζουν τόσο για την καθημερινή ια-
τρική παρακολούθηση και θεραπεία τους όσο και για τη σωματική και
ψυχική τους ευεξία. Τα παιδιά στην κατασκήνωση θα έχουν την ευ-
καιρία να απολαύσουν τις διακοπές τους διασκεδάζοντας με διάφορες
δραστηριότητες, ενώ παράλληλα, με την υποστήριξη του ειδικά εκπαι-
δευμένου φυσιοθεραπευτή, θα κάνουν τις αναγκαίες φυσικοθεραπεί-
ες – υδροθεραπείες, που ενδείκνυνται για τη νόσο τους.
Η κ. Φ. Κανακούδη – Τσακαλίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
της Ιατρικής Σχολής τουΑΠΘ και Πρόεδρος του ΠαιδικούΑντιρευματι-
κού Αγώνα, ευχαρίστησε την Pfizer Hellas και τόνισε ότι «Για τα παιδιά
με χρόνια ρευματικά νοσήματα, οι δραστηριότητες της θερινής κατα-
σκήνωσης σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη φυσιοθεραπεία, μπο-
ρούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και
της αυτοπεποίθησής τους και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Pfizer Hellas,
που μας έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρουμε για άλλη μια χρονιά
αυτή την πολύτιμη ευκαιρία στα παιδιά».
Η κ. Λία Μπερτσιάδου, Inflammation Lead της Pfizer Hellas, δήλωσε
σχετικά: «Όλοι εμείς στη Pfizer Hellas, αισθανόμαστε υπερήφανοι, που
μπορούμε να συνεισφέρουμε στις προσπάθειες του Παιδικού Αντιρευ-
ματικού Αγώνα για την παροχή κάθε δυνατής συμπαράστασης προς τα
παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ρευματοπάθειες και τις οικογένειές
τους. Τα ευτυχισμένα χαμόγελα των παιδιών και οι χαρούμενες ανα-
μνήσεις που θα αποκτήσουν στις διακοπές τους, θα είναι για εμάς η με-
γαλύτερη ανταμοιβή».
επιτυχής επανασυγκόλληση άκρας χειρός
στο ιατρικό διαβαλκανικό θεσσαλονίκης
Επιτυχημένη συγκόλληση άκρας χειρός μετά από ακρωτηριασμό, επι-
τεύχθηκε στο Τμήμα Μικροχειρουργικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού
Θεσσαλονίκης.
Ο 34χρονος ασθενής προσήλθε με κομμένο χέρι στο επίπεδο του καρ-
πού και κάκωση συνθλιπτικού χαρακτήρα, μετά από εργατικό ατύχημα.
Η προηγούμενη ιατρική γνωμάτευση προέβλεπε άμεσο ακρωτηριασμό
λόγω αδυναμίας επαναιμάτωσης και καθώς ο ασθενής δεν συναίνε-
σε, προσήλθε στο Διαβαλκανικό με κρίσιμη καθυστέρηση 6 ωρών.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη χειρουργό χεριού-μικροχει-
ρουργό, Ελλάδα Παπαδογεώργου και την ομάδα των συνεργατών ια-
τρών. Μετά από 9ωρη χειρουργική επέμβαση επιτεύχθηκε η επαναγ-
γείωση του χεριού του.
Ο 34χρονος ασθενής έλαβε εξιτήριο με την κατάσταση της υγείας του
σταθερή ενώ το χέρι του έχει διασωθεί.
Στο Τμήμα Μικροχειρουργικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού έχουν
αντιμετωπιστεί επιτυχώς τέσσερις δύσκολες περιπτώσεις επανασυ-
γκόλησης άκρας χειρός κατά το τρέχον έτος και πλήθος άλλων επεμ-
βάσεων μικροχειρουργικής.
Υποστηρίζοντας έμπρακτα το Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και το θεσμό του Βραβείου Άρι-
στης Επίδοσης του Μεταπτυχια-
κού Προγράμματος του τμήματος
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, που
πραγματοποιείται φέτος για πρώ-
τη φορά, η GENESIS Pharma απέ-
νειμε χρηματικούς επαίνους στους
τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές που
αρίστευσαν την ακαδημαϊκή χρο-
νιά 2013-2014.
Στην τελετή ορκωμοσίας, που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23
Ιουλίου 2014, ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος, κ. Κωνσταντίνος Ευρι-
πίδης απένειμε τους επαίνους και
δήλωσε σχετικά: «Οφείλουμε να
στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους
και να τους εμπνεύσουμε ώστε να
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους
και να καλλιεργήσουν τις δυνατό-
τητές τους, γιατί η νέα γενιά σή-
μερα έχει ταλέντο, δεξιότητες και
όρεξη για νέα πράγματα. Στο πλαί-
σιο του προγράμματος κοινωνικής
προσφοράς που πραγματοποιούμε
επενδύουμε συστηματικά σε δρά-
σεις στήριξης και ενίσχυσης των
νέων με κεντρικό άξονα την εκ-
παίδευση, πιστεύοντας ακριβώς
σε αυτή τη δύναμή τους να δημι-
ουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον
μέσα από τη γνώση. Είναι ιδιαίτε-
ρη τιμή και χαρά για εμάς λοιπόν, η
GENESIS Pharma και ο Κωνστα-
ντίνος Ευριπίδης να συνδέεται με
την απονομή και τη χορηγία αυτού
του βραβείου».
με χρΗμάτικουσ επάινουσ επιβράβευσε
Η GeNesis PHarma άριστουχουσ φοιτΗτεσ
Νεότερες μέθοδοι αντιμετώπισης της αρθρίτιδας με τη
χρήση βλαστικών κυττάρων μυελού εφαρμόζονται
ήδη από τοΝοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», ενώπροω-
θούνται πρωτοποριακές τεχνικές για ταχεία αποκατά-
σταση εξατομικευμένων αρθροπλαστικών ελάχιστης
επεμβατικότητας. Με τη νέα επεμβατική μέθοδο και το
πρόγραμμα ταχείας αποκατάστασης, ο χρόνος νοση-
λείας περιορίζεται σε 1 – 2 ημέρες από 6 - 7 που απαι-
τούνται με τη κλασική χειρουργική τεχνική.
Οι νέες τεχνικές παρουσιάστηκανσε συνέντευξηΤύπου
στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»,
από τον Δ/ντή κ. Παναγιώτη Μυστίδη και το ιατρικό
επιτελείο του Α’ Ορθοπαιδικού Τμήματος του Νοσοκο-
μείου (Κώστας Σαρόπουλος, αναπληρωτής διευθυ-
ντής, Γεώργιος Τζαγκαράκης, αναπληρωτής διευθυ-
ντής και Χρήστος Θανασάς, επιμελητής). Με στόχο
την εξειδικευμένη αντιμετώπιση αυτών των προβλη-
μάτων δημιουργήθηκαν τρία ειδικά ιατρεία από το Α΄
Ορθοπαιδικό Τμήμα, με βάση τα πλέον σύγχρονα διε-
θνή πρότυπα.
Το Ιατρείο Βιοθεραπειών πρωτοστατεί στην χρήση
βλαστικών κυττάρων για την αντιμετώπιση της αρθρί-
τιδας αρχικών σταδίων, ενώ εφαρμόζει νέες θεραπεί-
ες χωρίςφάρμακα, αξιοποιώνταςφυσιολογικές ουσίες
και μηχανισμούς του οργανισμού για την αντιμετώπι-
ση κι άλλων παθήσεων, όπως χονδροπάθειες, τενοντί-
τιδες, μυϊκοί τραυματισμοί κ.λπ.
α) Θεραπείες με βλαστικά κύτταρα μυελού. Ο μυελός
των οστών περιέχει κύτταρα που λέγονται «μεσεγχυ-
ματικά». Τακύτταρααυτά έχουν τη ικανότητανα εξελι-
χθούν σε κύτταρα του αρθρικού χόνδρου (δηλαδή της
αρθρικής επιφάνειας), συμβάλλοντας στην επούλωση
της βλάβης. Λαμβάνονται από το οστό της λεκάνης με
τοπική αναισθησία. Κατόπιν τα κύτταρα αυτά απομο-
νώνονται, συμπυκνώνονται και τοποθετούνται άμεσα
με μια απλή ένεση στην πάσχουσα περιοχή. β) Θερα-
πείες με PRP (Platelet Rich Plasma), ήτοι «αίμα πλού-
σιο σε αιμοπετάλια και αυξητικούς παράγοντες». Οι ου-
σίες αυτές ρυθμίζουν και ενισχύουν τις φυσιολογικές
διαδικασίες επιδιόρθωσης βλαβών στον οργανισμό.
θεράπειεσ με βΛάστικά κυττάρά
στο ερρικοσ ντυνάν
εκστράτειά «άνάπνεΩ»
με τΗ στΗριξΗ τΗσ Novartis
21
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Με την εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση των κατοί-
κων της Σύμης & των Κουφονησίων, η εκστρατεία
«ΑΝΑΠΝΕΩ» ολοκλήρωσε με επιτυχία τον δεύτερο
και τον τρίτο σταθμό του προγράμματος κοινωνικής
υπευθυνότητας στα συγκεκριμένα νησιά στις 6 & 12
Ιουλίου. Η εκστρατεία, που αποτελεί μία πρωτοβου-
λία της Novartis με την επιστημονική υποστήριξη της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), στο-
χεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοι-
νού σχετικά με τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονο-
πάθεια (ΧΑΠ) και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα επικοινωνιακών ενεργειών στα παραδο-
σιακά και online μέσα, καθώς και δωρεάν σπιρομε-
τρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
Οι κάτοικοι των νησιών είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν στα τοπικά αγροτικά ιατρεία μέσω ειδι-
κού εντύπου σχετικά με τη νόσο, τα συμπτώματα και
τη σημαντικότητα της έγκαιρης διάγνωσης. Παράλ-
ληλα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 90 δω-
ρεάν σπιρομετρήσεις από πνευμονολόγο και ειδικευ-
μένο νοσηλευτικό προσωπικό.
Ο επόμενος σταθμός του προγράμματος ήταν ο Εύ-
δηλος και Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, στις 2 & 3 Αυ-
γούστου. Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα του
ΑΝΑΠΝΕΩ
www.anapnew.gr
για τους επόμενους
σταθμούς της εκστρατείας και για νεότερα σχετικά με
την ΧΑΠ. Το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας
θα συνεχιστεί εντός του 2014 σε όλη την Ελλάδα, με
ιδιαίτερη έμφαση σε ακριτικές περιοχές και νησιά.
Η Novartis AG στον Τομέα της Υγείας παρέχει λύ-
σεις στις αναφυόμενες ανάγκες των ασθενών και
των κοινωνιών. Επικεντρωμένη αποκλειστικά στον
Τομέα αυτό, η Novartis διαθέτει ένα διευρυμένο χαρ-
τοφυλάκιο που καλύπτει άριστα αυτές τις ανάγκες:
καινοτόμα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, οικονο-
μικώς συμφέροντα γενόσημα φάρμακα, εμβόλια
και διαγνωστικά, καθώς και μη συνταγογραφούμε-
να φάρμακα.