Page 20 - IASIS

Basic HTML Version

Πάνω από 700 φαρµακοποιοί απ’ όλη την Περιφέρεια Ατ-
τικής, τίµησαν µε την παρουσία τους τις 3 εκδηλώσεις που
πραγµατοποίησε το τµήµα Consumer Health Care της ELPEN
τους τελευταίους 4 µήνες. Το ραντεβού της ELPEN µε τους
φαρµακοποιούς ανανεώνεται για τον Σεπτέµβριο όπου αντί-
στοιχες εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν και στην υπόλοι-
πη Ελλάδα. Στις έως σήµερα εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ση-
µαντικοί φορείς της ιατροφαρµακευτικής κοινότητας όπως οι
κ.κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, Πρόεδρος Φαρµακευτικού
Συλλόγου Αττικής, Παναγιώτης Μαχαίρας, Καθηγητής Βι-
οφαρµακευτικής - Φαρµακοκινητικής Εθνικού Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Παρασκευή Σακκά,
Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Διευθύντρια Τµήµατος Νευροεκφυ-
λιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου & Ιατρείου Μνήµης Νοσο-
κοµείου Υγεία και Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer &
Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Βασίλειος Βαγενάς, Ειδικός
Νευρολόγος – Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Γ.Ο.Ν.Κ.
«Άγιοι Ανάργυροι» - Πρόεδρος Επιστηµονικής Επιτροπής
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.
Από την ELPEN, για την οποία το ελληνικό φαρµακείο αποτε-
λεί σηµαντικό άξονα ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας, εκ-
δηλώθηκε η αµέριστη στήριξη στο έργο και τη βιώσιµη επαγ-
γελµατική δραστηριότητα του φαρµακοποιού, δια στόµατος
του Θεόδωρου Τρύφων, Αντιπροέδρου ELPEN και της Κίττυς
Κυζιρίδου, Διευθύντριας Τµήµατος Consumer Health Care.
Συγκεκριµένα ο κ. Τρύφων τόνισε στη διάρκεια και των 3 εκ-
δηλώσεων ότι «οφείλουµε να στηρίξουµε το έργο του φαρ-
µακοποιού καθώς αποτελεί σηµαντικό κρίκο στην αλυσίδα
των επαγγελµατιών Υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες στον
ασθενή. Στην παρούσα συγκυρία διακυβεύεται η βιώσιµη λει-
τουργία του ελληνικού φαρµακείου, µε µέτρα όπως π.χ. η
καθολική συνταγογράφηση µε βάση τη διεθνή ονοµασία της
δραστικής ουσίας, αφού αναµένεται µείωση του κέρδους του
έως και κάτω του 1€! Η εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου µόνο
την αθρόα είσοδο ξένων πολυεθνικών γενοσήµων θα ευνο-
ήσει και αυτό θα επιφέρει πολλές αρνητικές συνέπειες και για
την εγχώρια παραγωγική φαρµακοβιοµηχανία και την Ελλά-
δα µε απώλειες σε θέσεις εργασίας, σε επενδύσεις σε έρευνα
και τεχνολογία, σε εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό και κρα-
τικά έσοδα, αλλά και µείωση δαπανών για ιατρική εκπαίδευ-
ση και επιµόρφωση και αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης
µε συνταγογράφηση των on-patent φαρµάκων.»
Η κ. Κυζιρίδου από την πλευρά της υποστήριξε ότι «απώτερος
σκοπός της συνεργασίας µας είναι η παροχή υψηλών επιστη-
µονικών υπηρεσιών στον ασθενή, ο οποίος έχει πληγεί από
τις αναποτελεσµατικές πολιτικές των τελευταίων ετών όπως
άλλωστε και το ελληνικό φαρµακείο, που το 2014 βρέθη-
κε υπό µεγάλη πίεση. Τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος να
αναδειχθεί η δυναµική του φαρµακείου αξιοποιώντας πέντε
καίριες παραµέτρους όπως η οργάνωση και εφαρµογή νέων
καινοτόµων διαδικασιών, η ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών
κατηγοριών και υπηρεσιών, η συνεχής κατάρτιση και εκπαί-
δευση, η επιστηµονική προσέγγιση και ενηµέρωση του ασθε-
νή – καταναλωτή αλλά και ο επαναπροσδιορισµός της θέσης
του φαρµακείου στο σύγχρονο ελληνικό κοινωνικοοικονο-
µικό σύστηµα.»
Παράλληλα, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της ELPEN, φαρµακο-
ποιός κ. Δ. Πενταφράγκας παρουσίασε την παγκοσµίου εµβέ-
λειας ελληνική καινοτοµία, συσκευή εισπνοών Elpenhaler®
της οποίας είναι εφευρέτης και η οποία αποτελεί την αφορµή
για τη δηµιουργία της θυγατρικής ELPEN PHARMA Gmbh
στην Γερµανία. Χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασµό της προ-
στατεύεται µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από
80 κράτη, έχει εγκριθεί σε 27 και κυκλοφορεί σε 8 ευρω-
παϊκές χώρες. Οι Γ. Καπιτσάκης, Group Product Manager
Respiratory και Ε. Θωµά, Assistant Product Manager
Respiratory ELPEN, αναφέρθηκαν στη µελέτη “ANASA” η
οποία εκπονήθηκε για την καταγραφή της ικανοποίησης των
ασθενών για τις συσκευές εισπνοών και η οποία κατέγραψε
σαφή υπεροχή του Elpenhaler® λαµβάνοντας την υψηλότε-
ρη µέση συνολική βαθµολογία έναντι των άλλων συσκευ-
ών εισπνοής.
H Εκστρατεία Ενηµέρωσης για τον Σακχαρώ-
δη Διαβήτη µε τίτλο «Άνοιξε το δρόµο στη
Ζωή» είναι ένα φιλόδοξο ενηµερωτικό πρό-
γραµµα το οποίο απευθύνεται σε ιατρούς, νέ-
ους, εκπαιδευ-
τικούς, γονείς
και πάνω από
όλα σε όλους
τους ασθενείς
µε Σακχαρώδη
Διαβήτη αλλά
και τ ι ς ο ικο-
γένε ι ές τους .
Πρόκειται για
µια ενηµερωτι-
κή εκστρατεία
η οποία πραγ-
µα τ ο π ο ι ε ί τ α ι
από το Σύλλο-
γο Ατόµων µε Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά
και Νήσων µε την υποστήριξη της φαρµα-
κευτικής εταιρίας MSD καθώς και των υπο-
στηρικτών Novartis, Lilly, Karabinis και
Winmedica .
Η εκστρατεία ενηµέρωσης για τον Σακχαρώ-
δη Διαβήτη αποτελείται από ενηµερωτικά πε-
ρίπτερα σε 3 πόλεις ανά την Ελλάδα: Πειραιά,
Σαλαµίνα και Αίγινα. Η εκστρατεία περιλαµ-
βάνε ι έντυπο
ε νηµ ε ρωτ ι κό
υλικό και οµιλί-
ες, ενώ θα δίνει
τη δυνατότητα
στο κοινό για
δωρεάν µετρή-
σεις σακχάρου,
βυθοσκοπήσεις
αλλά και εξε-
τάσεις ποδιών.
Υπολογ ί ζ ε τα ι
ότι περισσότε-
ρα από 2.000
άτοµα θα εξε-
τασθούν συνολικά. Στόχος της Εκστρατείας
είναι η ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τον
Σακχαρώδη Διαβήτη, αλλά και η καταπολέ-
µηση του στίγµατος που δηµιουργεί η άγνοια
γύρω από τη νόσο.
Την υποστήριξη της Οµάδας Αι-
γαίου για 2η συνεχόµενη χρο-
νιά γιόρτασε η Bayer Ελλάς σε
εκδήλωση που πραγµατοποίησε
χθες µαζί µε την Οµάδα Αιγαίου,
η οποία παρουσίασε τον απολογι-
σµό του 20ου Διάπλου - «Σάββας
Καζάνας». Η εταιρία για 2η συ-
νεχόµενη χρονιά στάθηκε αρω-
γός στο έργο της Οµάδας Αιγαίου
συµβάλλοντας στην παροχή υπη-
ρεσιών υγείας σε ανθρώπους που
τις στερούνται στα αποµακρυσµέ-
να νησιά της Ελλάδας.
Για περισσότερα από 50 χρόνια, η
Bayer Ελλάς προσφέρει στην ελ-
ληνική κοινωνία καινοτόµα προϊ-
όντα και υπηρεσίες υψηλής ποιό-
τητας που έχουν σχεδιαστεί, ώστε
να ωφελούν τους καταναλωτές
και να βελτιώνουν την ποιότητα
της ζωής τους.
Η εταιρία, τόσο σε παγκόσµιο
όσο και σε τοπικό επίπεδο, έχει
θέσει την εταιρική κοινωνική ευ-
θύνη ως αναπόσπαστο και βασικό
στοιχείο του στρατηγικού της σχε-
διασµού, µε πρωταρχικό στόχο να
συµβάλει ουσιαστικά στη βελτίω-
ση της ποιότητας της ζωής των αν-
θρώπων στις κοινωνίες που δρα-
στηριοποιείται.
Στην κατεύθυνση αυτή, η στρα-
τηγική ΕΚΕ της Bayer Ελλάς,
σε συνάρτηση µε την παγκόσµια
στρατηγική της εταιρίας, επικε-
ντρώνεται σε τρεις πυλώνες:
• Υγεία & Κοινωνία • Εθελοντι-
σµός • Περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία συ-
νεργάζεται µε κοινωνικούς φο-
ρείς και υποστηρίζει τοπικές
πρωτοβουλίες όπως ο Διάπλους
της Οµάδας Αιγαίου, αποδεικνύ-
οντας έµπρακτα τη δέσµευσή της
για την αντιµετώπιση των κοι-
νωνικών και ηθικών ευθυνών
της ως εταιρικός πολίτης. Οι αξί-
ες της εταιρίας Ηγετική Συµπε-
ριφορά, Ακεραιότητα, Ευελιξία
και Αποδοτικότητα κατευθύνουν
τις ενέργειές της, καθώς υπηρε-
τεί την αποστολή της «Bayer: Επι-
στήµη Για Μία Καλύτερη Ζωή».
Φέτος, η πρωτοβουλία της Οµά-
δας Αιγαίου στέφθηκε µε µεγά-
λη επιτυχία σηµειώνοντας ρεκόρ
στη συµµετοχή νέων εθελοντών/
τριών, αλλά και στην υλοποίηση
έργων. Η Οµάδα Αιγαίου επισκέ-
φθηκε 10 µικρά και ακριτικά νη-
σιά (Σίκινος, Κουφονήσι, Αµορ-
γός, Δονούσα, Πάτµος, Λειψοί,
Αρκοί, Αγαθονήσι, Φούρνοι, Θύ-
µαινα), όπου διενεργήθηκαν ιατρι-
κές, αιµατολογικές και µικροβιο-
λογικές εξετάσεις, έγιναν δωρεές
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού
υλικού στα σχολεία των νησιών
και υλοποιηθήκαν σηµαντικά
έργα υποδοµής. Συγκεκριµένα, σε
ιατρικό επίπεδο πραγµατοποιήθη-
καν 1.408 ιατρεία και 662 βιοχη-
µικές εξετάσεις.
Ο Δρ. Joao Barroca, Διευθύνων
Σύµβουλος Bayer Ελλάς, δήλωσε
σχετικά: «Η Bayer Ελλάς πιστή
στις αρχές και τις αξίες της εται-
ρίας, υλοποιεί ενέργειες που διέ-
πονται από τον σεβασµό προς τον
άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια και την παροχή ίσων ευκαι-
ριών και τον σεβασµό στο περι-
βάλλον που κληρονοµήσαµε, και
στοχεύουν στη βελτίωση του βι-
οτικού επιπέδου και της ποιότη-
τας ζωής των Ελλήνων πολιτών.
Ως κοινωνικά υπεύθυνος εταιρι-
κός πολίτης, η Bayer Ελλάς και
οι εργαζόµενοί της υποστηρίζουν
την ελληνική κοινωνία τα τελευ-
ταία 60 χρόνια και δεσµευόµαστε
να συνεχίσουµε για τουλάχιστον
άλλα τόσα».
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 20ου ΔΙΑΠΛΟΥ
ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ BAYER HELLAS
ELPEN ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ,
ΜΑΖΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ
ΔΙΑΒΗΤΗ «ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗ ΖΩΗ»
20
|
HEALTH
NEWS