Page 23 - IASIS

Basic HTML Version

Μί α ακόµη τ ι µητ ι -
κή διάκριση για την
ισχυρή αναπτυξ ια-
κή της πορεία, έλα-
βε η ελληνική – πολυ-
εθνική φαρµακευτική εταιρεία
Pharmathen.
Η εταιρεία βραβεύτηκε για την Αύ-
ξηση της Απασχόλησης, στα βρα-
βεία του Εµπορικού και Βιοµη-
χανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
(ΕΒΕΑ) 2014, στο πλαίσιο ειδι-
κής εκδήλωσης. Σύµφωνα µε τους
διοργανωτές, η συγκεκριµένη διά-
κριση είναι πολύ σηµαντική για τις
επιχειρήσεις και τους επιχειρηµα-
τίες, καθώς έρχεται σε µία περίοδο
ύφεσης και συρρίκνωσης της απα-
σχόλησης.
Παραλαµβάνοντας το βραβείο, ο
πρόεδρος της Pharmathen κ. Βασί-
λειος Κάτσος, ευχαρίστησε τους δι-
οργανωτές και σηµείωσε ότι η ανά-
πτυξη που χαρακτηρίζει την εταιρεία
οφείλεται στους ανθρώπους της και
τον στρατηγικό της σχεδιασµό γύρω
από το τρίπτυχο: Έρευνα – Επενδύ-
σεις - Εξωστρέφεια.
Ο κ. Κάτσος ανέφερε χαρακτηρι-
στικά: “Τα τελευταία πέντε χρό-
νια, µέσα στην περίοδο της ύφε-
σης, αυξήσαµε κατά 400 άτοµα τον
αριθµό των εργαζοµένων στον Όµι-
λο Pharmathen. Το ίδιο διάστηµα,
επενδύσαµε περισσότερα από 100
εκ ευρώ στην Έρευνα, ενώ κατα-
τασσόµαστε ανάµεσα στις 50 µεγα-
λύτερες ερευνητικές εταιρείες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτε από όλα
αυτά δεν θα είχε συµβεί, εάν στο
DNA της Εταιρείας µας δεν είχα-
µε τη διαρκή αναζήτηση µέσω της
Έρευνας. Η Έρευνα φέρνει τις και-
νοτοµίες και τα επιτεύγµατα που
επιτρέπουν στη Pharmathen να κά-
νει επενδύσεις και να αναπτύσσεται
– κάτι το οποίο µε τη σειρά του φέρ-
νει νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτή
συνολικά τη δραστηριοποίησή µας
αφορά και το σηµερινό µας βρα-
βείο. Ευχαριστούµε το ΕΒΕΑ και
τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κων-
σταντίνο Μίχαλο, για την τιµή και
την αναγνώρισή τους αυτή”.
Για τη Pharmathen, η βράβευση
αυτή είναι η δεύτερη στη σειρά ανα-
γνώριση από το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο
του ανωτέρω θεσµού, καθώς έχει
λάβει στο παρελθόν το Βραβείο
«Έρευνας – Καινοτοµίας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης» (2011).
23
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΗActelion Ltd SIX: ATLN ανακοίνωσε τα πρώτα αποτελέσµατα της µελέτης ορό-
σηµο Φάσης III GRIPHON σε 1.156 ασθενείς µε πνευµονική αρτηριακή υπέρτα-
ση (ΠΑΥ) µε το selexipag, τον πρώτο από του στόµατος εκλεκτικό αγωνιστή του
υποδοχέα IP της προστακυκλίνης. Η αρχική ανάλυση δείχνει ότι η οδηγούµενη
από συµβάντα µελέτη έκβασης πέτυχε το πρωταρχικό τελικό σηµείο αποτελεσµα-
τικότητας, µε υψηλή στατιστική σηµαντικότητα.
Το selexipag µείωσε τον κίνδυνο εµφάνισης συµβάντος νοσηρότητας/θνητότητας
έναντι του εικονικού φαρµάκου κατά 39% (p<0,0001). Η αποτε-
λεσµατικότητα που παρατηρήθηκε ήταν σταθερή σε όλες τις βα-
σικές υποοµάδες: ηλικίας, φύλου, λειτουργικής κλάσης κατά
ΠΟΥ, αιτιολογίας ΠΑΥ και βασικής θεραπείας της ΠΑΥ. Οι ασθε-
νείς έλαβαν θεραπεία για έως και 4,3 έτη. Το συνολικό προφίλ
ανοχής του selexipag στη GRIPHON ήταν σύµφωνο µε τις θερα-
πείες προστακυκλίνης. Ο Jean-Paul Clozel, M.D, Διευθύνων Σύµβου-
λος της Actelion, δήλωσε σχετικά: “Νιώθωσυγκλονισµένος από τα αποτελέσµατα
αυτής της µακροπρόθεσµης µελέτης έκβασης που αξιολόγησε το selexipag σε συν-
θήκες κατά τις οποίες το 80% των ασθενών λάµβαναν ήδη κατά την έναρξη από
του στόµατος θεραπεία για την ΠΑΥ. Μαζί µε τη συνεργαζόµενη εταιρεία Nippon
Shinyaku βρισκόµαστε πλέον ένα βήµα πιο κοντά στο να µπορούµε να προσφέ-
ρουµε µια αποτελεσµατική από του στόµατος θεραπεία που θα στοχεύει την οδό
της προστακυκλίνης για τους ασθενείς µε ΠΑΥ. Τώρα µένει να εργαστούµε επιµε-
λώς για να ολοκληρώσουµε τις αναλύσεις...».
5
Η MERCK SERONO
, η παλαιότερη φαρµακευτική εταιρεία στον κόσµο,
ανακοίνωσε την ανάδειξη του Ιωάννη Βλόντζου ως νέου επικεφαλής του
Intercontinental Region, που περιλαµβάνει τη Ρωσία, την περιοχή του Καυκά-
σου, την Τουρκία, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, µε ισχύ
από την 1η Μαΐου 2014. Ως εκ τούτου, ο κ. Βλόντζος είναι πλέον µέλος της Πα-
γκόσµιας Ηγετικής Οµάδας της Merck Serono. Στο πλαίσιο αυτής της δοµής, ο Ι.
Βλόντζος, ο οποίος µέχρι πρόσφατα ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλί-
ου και Διευθύνων Σύµβουλος της Merck στην Ελλάδα, θα έχει υπό την ευθύνη
του συνολικά 69 χώρες. Η νέα αυτή θέση δικαιώνει απόλυτα την τρέχουσα πο-
ρεία της σταδιοδροµίας του και την αφοσίωσή του στη Merck Serono για περισ-
σότερα από 13 χρόνια και αυξάνει σηµαντικά το επίπεδο των καθηκόντων του.
Καθώς πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές που εξυπη-
ρετεί η Merck Serono, το Intercontinental Region έχει στρατηγική σηµασία για
την εταιρεία σε ό,τι αφορά τις χώρες που περιλαµβάνει. Με τεράστιους πληθυ-
σµούς, αφθονία σηµαντικών πόρων και µεγάλες αγορές, οι χώρες αυτές βρίσκο-
νται ανάµεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες σε ολόκληρο τον κόσµο.
Οι κλάδοι του φαρµάκου και ειδικότερα της υγειονοµικής περίθαλψης, υπόκει-
νται σε πολύ δυναµικό µετασχηµατισµό και ταχεία ανάπτυξη στις χώρες αυτές.
Η Διοίκηση της Merck Serono είναι πεπεισµένη ότι ο Ι. Βλόντζος θα συνεχίσει
να προσθέτει σηµαντική αξία στην εταιρεία µέσω του καινούργιου του ρόλου.
4
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΣΗΜΟ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ GRIPHON
PHARMATHEN: ΝΕΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι εργαζόµενοι της βιοφαρµακευτικής εταιρείας AbbVie συγκε-
ντρώθηκαν στην κουζίνα του κτήµατος Θωµαδάκη, στο Ηράκλειο
Κρήτης, και µαζί µε µέλη του Συλλόγου Ρευµατοπαθών Κρήτης πα-
ρασκεύασαν γεύµα 50 ατόµων για συνανθρώπους µας που έχουν
ανάγκη.
Οι δουλειές του σπιτιού και το καθηµερινό µαγείρεµα απο-
τελούν πολλές φορές έναν πραγµατικό άθλο για τα άτο-
µα που πάσχουν από ρευµατικά νοσήµατα, ιδίως από
φλεγµoνώδεις αρθρίτιδες, όπως η ρευµατοειδής αρ-
θρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλαθρίτιδα ή η ψω-
ριασική αρθρίτιδα. Ο χώρος της κουζίνας και η παρα-
σκευή φαγητού θεωρήθηκε, λοιπόν, ως η ιδανική ευκαιρία
για τους 13 εργαζόµενους από διάφορα τµήµατα της AbbVie (µε-
ταξύ των οποίων και ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας κ. Πα-
σχάλης Αποστολίδης), καθώς και για τα 12 µέλη του Συλλόγου
Ρευµατοπαθών Κρήτης, να γνωριστούν επί τω έργω και να δηµι-
ουργήσουν µαζί ένα γεύµα 50 ατόµων.
Το µενού που παρασκευάστηκε, προσφέρθηκε µέσω της εθελοντι-
κής οµάδας GIVE, σε 50 συνανθρώπους µας που βρίσκονται σε δύ-
σκολη οικονοµική κατάσταση και χρειάζονται την υποστήριξή µας.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν οι εργαζόµενοι της AbbVie µέσα από
την κοινή δράση, να βιώσουν από πρώτο χέρι τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ρευµατικά νοσήµατα στην καθηµερι-
νότητά τους. Παράλληλα, όµως, µέληµα της εταιρείας ήταν µέσα
από αυτή τη δράση να βοηθηθούν και συνάνθρωποί µας που αντι-
µετωπίζουν δυσκολία ακόµα και στην πρόσβαση στο καθηµερι-
νό φαγητό.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της AbbVie, κ. Πασχάλης Αποστολίδης,
δήλωσε: «Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που µοιραστήκαµε χρόνο και
εµπειρίες µε τα µέλη του Συλλόγου Ρευµατοπαθών Κρήτης και δη-
µιουργήσαµε µαζί µια αλυσίδα προσφοράς µε κοινό παρανοµαστή
όσους έχουν ανάγκη. Ήταν µια εµπειρία που µας δίνει δύναµη να
συνεχίσουµε τη µάχη που δίνουµε καθηµερινά για τη βελτίωση της
υγείας των συνανθρώπων µας».
7
Οι εργαζόµενοι της AbbVie
ΜΑΖΙρεύουν µε το Σύλλογο
Ρευµατοπαθών Κρήτης για καλό σκοπό
6
NEWS