Page 24 - IASIS

Basic HTML Version

Μ
ε πρωτοβουλία της Γε-
νικής Γραμματείας Δι-
αφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων,
σε συνεργασία με την
Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινήτει-
ου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιή-
θηκε, Παγκόσμια Ημέρα κατά των
Ναρκωτικών, Ημερίδα με θέμα τη
«Χάρτα Δικαιωμάτων των Εξαρτη-
μένων Ατόμων».
Η Χάρτά συντάΧθΗκε
από την
Μένη Μαλλιώρη, Αν. Καθηγήτρια Ψυ-
χιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και την Δ. Παπαχριστοπούλου, Νομι-
κό και παρουσιάστηκε στην Ημερίδα.
Ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γ.
Σούρλας, πέρα από την επισήμανση
του πρωτοποριακού χαρακτήρα της
Χάρτας, δεδομένου ότι είναι η πρώ-
τη φορά που εκπονείται στην Ευρώ-
πη, αναφέρθηκε γενικότερα στο πρό-
βλημα των ναρκωτικών και απέδωσε
ευθύνες στη διεθνή κοινότητα για τη
μάστιγα αυτή. Συγκεκριμένα, μεταξύ
άλλων, είπε:
«Ακόμη μια Παγκόσμια Ημέρα κατά
των Ναρκωτικών θέτει τη διεθνή κοι-
νότητα ενώπιων των ευθυνών της για
τη μάστιγα των ναρκωτικών. Στο Αφ-
γανιστάν, που παράγει το 90% της
ηρωίνης, κρίνεται η αξιοπιστία και οι
προθέσεις της διεθνούς κοινότητας.
Γιατί στο Αφγανιστάν, το 2001 απο-
φασίστηκε η εγκατάσταση στρατιωτι-
κών δυνάμεων (ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ) για
την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας
αλλά και των ναρκωτικών, με το ξε-
ρίζωμα της οπιοπαπαρούνας και με τη
χρηματοδότηση από τη διεθνή κοινό-
τητα για εναλλακτικές καλλιέργειες.
άν Η διεθνΗσ κοινοτΗτά
δε-
χθούμε ότι, με τις πανίσχυρες στρα-
τιωτικές δυνάμεις που διαθέτει, δεν
μπορεί να εμποδίσει την καλλιέργεια
οπιοπαπαρούνας στο Αφγανιστάν και
κοκαΐνης στην Κολομβία, θα μπορού-
σε να προχωρήσει στην οικονομική
ενίσχυση των γεωργών, για εναλλα-
κτικές καλλιέργειες.
Άλλωστε, τα ποσά που διατίθενται για
την αντιμετώπιση του ιατρικού – κοι-
νωνικού προβλήματος, ανέρχονται σε
πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, αφού
μόνο για την Ελλάδα υπολογίζεται
ότι ξεπερνούν το 1,2 δισ. ευρώ ετη-
σίως. Όμως, δεν είναι μόνο το οικο-
νομικό κόστος, αλλά κυρίως τα εκα-
τομμύρια των νέων ανθρώπων και οι
οικογένειές τους που οδηγούνται στην
εξαθλίωση και πλέον των 200.000
στο θάνατο παγκοσμίως.
Παρά ταύτα, η χώρα μας πρέπει να
συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθει-
ες για την πρόληψη και την απεξάρ-
τηση των τοξικομανών και μπορού-
με να αισιοδοξούμε όταν οι διωκτικές
μας αρχές επιτελούν το καθήκον τους
και σημειώνουν παγκόσμιες επιτυχίες
στην πάταξη των κυκλωμάτων, όπως
αυτή πρόσφατα με τη διακίνηση 2,5
τόνων ηρωίνης και γι αυτό τους αξί-
ζουν ιδιαίτεροι έπαινοι».
24
|
ευθύνες για τη μάστιγα
των ναρκωτικών
Η Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελούν μεγάλη κοι-
νωνική και πολιτική αξία σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Η
σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την υγεία είναι σα-
φώς αποτυπωμένη και διαχρονικά κατοχυρωμένη σε διάφο-
ρες διεθνείς συνθήκες και διακηρύξεις.
Το Σύνταγμα της Ελλάδας περιλαμβάνει το δικαίωμα στην
υγεία στο Άρθρο 21, συγκαταλέγοντάς την στα κοινωνικά δι-
καιώματα. Το ίδιο, Άρθρο 21, καθιερώνει την υποχρέωση του
κράτους για θετικές παρεμβάσεις και παροχή υπηρεσιών και
αγαθών.
Με βάση το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις, εκπονήθηκε
και δημοσιοποιείται προσχέδιο «Χάρτας για τα Δικαιώματα των
Εξαρτημένων Ατόμων», προκειμένου μετά τη δημόσια διαβού-
λευση, να κατοχυρωθεί σχετικό κείμενο που θα διευκολύνει την
αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος στην υγεία, καθώς
επίσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Χάρτα αυτή αναφέρεται στους χρήστες ψυχοδραστικών ου-
σιών, εάν και εφόσον αυτοί προσφύγουν σε Υπηρεσίες Υγείας,
αλλά κυρίως στα εξαρτημένα άτομα, δηλαδή τα άτομα που πλη-
ρούν τα διαγνωστικά κριτήρια του ICD-10 για την εξάρτηση.
Το έγγραφο, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση περι-
λαμβάνει τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα επιλογής ή απόρριψης της φροντίδας.
• Δικαίωμα καθολικής, ισότιμης πρόσβασης σε φροντίδα υγεί-
ας. Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα.
• Δικαίωμα στο απόρρητο.
• Δικαίωμα επιλογής από τον θεραπευόμενο της ενδεδειγμένης
θεραπείας που βασίζεται στη γνώση κατόπιν ενημέρωσης.
• Δικαίωμα στη λήψη εξατομικευμένης ολιστικής θεραπείας.
• Δικαίωμα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
• Δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης στη φροντίδα.
• Δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών με σεβασμό στην προσω-
πικότητα του ατόμου.
• Δικαίωμα συμμετοχής των εξαρτημένων στη διαμόρφωση
αποφάσεων σχετικά με την πολιτική κατά των εξαρτήσεων.
• Δικαίωμα για παροχή υπηρεσιών υγείας από εξειδικευμέ-
νο προσωπικό
• Δικαίωμα στην ίση μεταχείριση.
• Δικαίωμα στην ισοδυναμία της φροντίδας.
• Δικαίωμα στην εργασία.
• Δικαίωμα στη σωστή πληροφόρηση: αντιμετωπίζοντας το
στίγμα της εξάρτησης από ναρκωτικά.
Χάρτά δικάιΩΜάτΩν εΞάρτΗΜενΩν άτοΜΩν