Page 25 - IASIS

Basic HTML Version

Ε
να πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρό-
γραμμα έθεσε σε εφαρμογή και λειτουργεί ο «Οργα-
νισμός Κατά των Ναρκωτικών» (ΟΚΑΝΑ). Πρόκει-
ται για τα «Πιλοτικά Προγράμματα εναλλακτικά της
φυλάκισης για παραβάτες χρήστες παράνομων ου-
σιών» τα οποία απευθύνονται σε ανήλικους ηλικίας 13 έως 18
ετών που συλλαμβάνονται για παράβαση της νομοθεσίας περί
ναρκωτικών, καθώς και σε νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών που
έχουν συλληφθεί για πρώτη φορά για τον ίδιο λόγο.
Για την υλοποιηση του προΓραμματοσ
, ο Οργανι-
σμός δημιούργησε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη την Υπηρε-
σία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, που έχει ως στόχο πρω-
τίστως την έγκαιρη παρέμβαση και την ψυχολογική υποστήριξη
κατά τη σύλληψη των νεαρών χρηστών των ιδίων και των οι-
κογενειών τους και παράλληλα την αξιολόγηση, κινητοποίηση
και παραπομπή τους σε θεραπευτικά προγράμματα, προκειμέ-
νου να προληφθεί μελλοντική παραβατικότητα και να επιτευ-
χθεί ο απεγκλωβισμός τους από τη χρήση ουσιών.
Η εν λόγω Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί με τη μορφή ενός
«δικτύου εφημερίας», στελεχώνεται από εξειδικευμένο προ-
σωπικό (ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς,
κοινωνιολόγους, κ.ά.) και είναι άμεσα προσβάσιμη από τα αρ-
μόδια αστυνομικά όργανα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει αγκαλιάσει η ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία με έγγραφό της καλεί τα στε-
λέχη της να συνδράμουν στην επικοινωνία των παραβατών με
τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Άμεσης Κοινωνικής Παρέμ-
βασης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη όλα τα Τμήματα Δί-
ωξης Ναρκωτικών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 21 Τμήματα
Ασφαλείας της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών και 15 της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με προοπτική ο αριθ-
μός τους να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον.
Προηγούμενη εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Κύ-
προς) έχει δείξει ότι τα εναλλακτικά προγράμματα, αντί της φυ-
λάκισης, είναι αποτελεσματικά όχι μόνο για παραβάτες - χρήστες
που οδηγούνται, λόγω της εξάρτησής τους, σε γενικής φύσης αδι-
κήματα, αλλά και για παραβάτες που συλλαμβάνονται να κατέ-
χουν ή να παρέχουν μικροποσότητες παράνομων ουσιών, προ-
κειμένου να καλύψουν οικονομικά τις δικές τους ανάγκες.
η διαδικασια αξιολοΓησησ
, ενημέρωσης και συμβου-
λευτικής παρέμβασης μετά τη σύλληψη ανηλίκου ή νεαρού ατό-
μου είναι:
Στο αρχικό στάδιο της σύλληψής του, ο χρήστης θα ενημερώ-
νεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα για τη λειτουργία
του προγράμματος και θα ζητείται η συγκατάθεσή του προκει-
μένου να κληθεί η Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης.
Εφόσον συναινέσει ο ανήλικος και οι κηδεμόνες του (εάν υπάρ-
χουν) ή ο νεαρός παραβάτης, θα καλείται έγκαιρα η Υπηρε-
σία του ΟΚΑΝΑ (οπωσδήποτε μόνο κατά το στάδιο της προα-
νάκρισης και πριν τη μεταγωγή του ενώπιον του Εισαγγελέα
και αφού πληροί τα κριτήρια συμμετοχής) για την παροχή υπη-
ρεσιών άμεσης παρέμβασης και αξιολόγησης. Το συλληφθέν
άτομο ενημερώνεται για τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός
συμβουλευτικού προγράμματος κινητοποίησης τεσσάρων συνε-
δριών στο πλαίσιο της υπηρεσίας του παρόντος προγράμματος.
Έπειτα από το τέλος του συμβουλευτικού προγράμματος κινη-
τοποίησης, τα στελέχη της Υπηρεσίας θα κρίνουν εάν ο παρα-
βάτης είναι κατάλληλος να παρακολουθήσει πρόγραμμα θε-
ραπείας και επανένταξης του ΟΚΑΝΑ, προωθώντας τον στις
αντίστοιχες θεραπευτικές μονάδες. Σε περίπτωση που το άτομο
δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολού-
θηση προγράμματος θεραπείας του Οργανισμού, θα συστήνεται
η συμμετοχή του σε άλλο θεραπευτικό πρόγραμμα εγκεκριμέ-
νου φορέα απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ, ΨΝΑ, ΨΝΘ).
Τα άτομα που θα ολοκληρώσουν το συμβουλευτικό πρόγραμμα
κινητοποίησης, ανεξαρτήτως της ποινικής ή θεραπευτικής έκ-
βασης της υπόθεσης, θα καλούνται τηλεφωνικά ανά εξάμηνο
από την Υπηρεσία, επί δύο έτη, για εκτίμηση της πορείας τους.
Εάν υπάρξουν ενδείξεις για ανάγκη παρέμβασης, θα καλούνται
σε ατομική συνεδρία με στόχο την περαιτέρω συμβουλευτική ή
θεραπευτική αντιμετώπιση.
τα πιλοτικα προΓραμματα
εναλλακτικά της φυλάκι-
σης για παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών (MIS 349337)
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, εντάσσο-
νται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 13 και συγχρηματοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνι-
κούς Πόρους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
την κ. Ελένη Κερασιώτη, στέλεχος του Τμήματος Προγραμ-
μάτων και Χρηματοδότησης ΟΚΑΝΑ και της Υπηρεσίας Άμε-
σης Κοινωνικής Παρέμβασης: elenikerasi@hotmail.com,
2108898307, 6979363089.
25
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
πρόγραμμα του οκανα για
παραβάτες χρήστες ναρκωτικών