Page 29 - IASIS

Basic HTML Version

29
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ε
νας νέος βηµατοδότης χωρίς µπα-
ταρία, ο οποίος βασίζεται στο µη-
χανισµό ενός αυτόµατου ρολο-
γιού χειρός και αντλεί ενέργεια
από τους χτύπους της ίδιας της
καρδιάς παρουσιάστηκε, κλέβοντας την πα-
ράσταση, στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπα-
ϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, που πραγµα-
τοποιήθηκε στη Βαρκελώνη και έχει θέµα την
«Καινοτοµία στην Καρδιολογία».
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
Δηµιουργός του νέου βηµατοδότη είναι ο Ελ-
βετός Adrian Zurbuchen, ο οποίος κάνει το
διδακτορικό του στην οµάδα Cardiovascular
Engineering Group στο πανεπιστήµιο της Βέρ-
νης. Ο βηµατοδότης βασίστηκε σε µία ιδέα,
που παρουσίασε πριν από 4 χρόνια, ο καθη-
γητής Rolf Vogel από το ίδιο πανεπιστήµιο.
Το πρωτότυπο έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία στο
εργαστήριο και στις καρδιές πειραµατόζωων.
Ο νέος βηµατοδότης δείχνει να ξεπερνά τα δύο
βασικά µειονεκτήµατα των σηµερινών βηµα-
τοδοτών: Πρώτον, δεν έχει ανάγκη να εισα-
χθούν ηλεκτρόδια στον καρδιακό µυ, γεγο-
νός που εγκυµονεί κινδύνους για τον ασθενή
-έστω και ελάχιστους- και δεύτερον, δεν χρει-
άζεται αντικατάσταση η µπαταρία!
«Η περίπτωση αυτή είναι ένα µικρό µόνο
δείγµα για το πώς η καινοτοµία µπορεί να
προσφέρει αποτελεσµατικές και οικονοµι-
κά συµφέρουσες λύσεις στην αντιµετώπιση
των καρδιαγγειακών παθήσεων. Καινοτοµία
δεν σηµαίνει µόνο νέες ιατρικές συσκευές ή
φάρµακα, αλλά έχουµε ανάγκη νέων ιδεών
στην εκπαίδευση και στην καθηµερινή κλινι-
κή πράξη», δηλώνει ο πρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθηγητής κ.
Πάνος Βάρδας.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ο Έλληνας καθηγητής ανακοίνωσε µία πρω-
τοβουλία του, που αφορά στην ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Καρδιολογίας
(European Heart Academy) µε έδρα τις Βρυ-
ξέλλες. Σε συνεργασία µε το London School
of Economics και τον επίσης Έλληνα Καθη-
γητή κ. Ηλία Μόσιαλο, η Ακαδηµία θα προ-
σφέρει ένας διετές πρόγραµµα σπουδών σε
επίπεδο Master µε επίκεντρο τα οικονοµικά
της υγείας και τη διαχείριση των καρδιαγγει-
ακών νόσων.
ΒΡΑΒΕΙΑ
Παράλληλα, ο κ. Βάρδας βράβευσε τρεις επι-
στήµονες µε το χρυσό µετάλλιο της Ευρωπα-
ϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την προ-
σφορά τους: τον Sir Rory Collins, τον Petr
Widimsky και τον Alain Carpentier. Όπως
είπε, «οι ανακαλύψεις τους έχουν πράγµατι αλ-
λάξει τον τρόπο, που ασκείται η Καρδιολογία».
Το ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδι-
ολογικής Εταιρείας αποτελεί τη µεγαλύτερη
εκδήλωση στην Ευρώπη, φιλοξενώντας κάθε
χρόνο πάνω από 30.000 επαγγελµατίες υγεί-
ας απ’ όλο τον κόσµο. Οι εργασίες του ξεκίνη-
σαν το Σάββατο και ολοκληρώνονται την Τε-
τάρτη. Ανάµεσα στις περίπου 12.000 εργασίες
και µελέτες, που παρουσιάστηκαν , ορισµέ-
νες έχουν ξεχωρίσει για διάφορους λόγους:
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Νέο φάρµακο για την καρδιακή ανεπάρ-
κεια. Το Σάββατο ανακοινώθηκαν στο συνέ-
δριο και ταυτόχρονα δηµοσιεύτηκαν στο New
England of Medicine τα πολύ θετικά αποτε-
λέσµατα των δοκιµών ενός νέου φαρµάκου
µε την ονοµασία LCZ696. Οι δοκιµές έδειξαν
ότι το νέο φάρµακο προσφέρει πολύ καλύτερα
αποτελέσµατα από τις υπάρχουσες θεραπείες.
Μάλιστα, για ηθικούς λόγους, οι δοκιµές στα-
µάτησαν ώστε οι ασθενείς που ελάµβαναν τις
παραδοσιακές θεραπείες να λάβουν τη νέα.
Δεν είναι τυχαίο, που στις ΗΠΑ, ο αµερικα-
νικός οργανισµός φαρµάκων (FDA) ενέκρι-
νε την ένταξη του φαρµάκου σε διαδικασία
ταχείας έγκρισης (fast track). Η παρασκευά-
στρια εταιρεία, η ελβετική Novartis, έχει κά-
νει γνωστό ότι θα καταθέσει αίτηση στις ΗΠΑ
στα τέλη του 2014 και στην Ε.Ε. στις αρχές
του 2015.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Νέος δείκτης προβλέπει ποιοι ασθενείς χρει-
άζονται εµφυτεύσιµο απινιδωτή.
Δηµοσιεύτηκαν µετά από 11 ολόκληρα χρό-
νια, οι νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρ-
διολογικής Εταιρείας για τη διάγνωση και
αντιµετώπιση της Υπερτροφικής Μυοκαρ-
διοπάθειας.
Πρόκειται για µία κληρονοµική καρδιοπά-
θεια που είναι η πρώτη αιτία αιφνίδιου καρ-
διακού θανάτου ειδικά σε νέους και αθλητές.
Οι νέες οδηγίες λοιπόν περιέχουν για πρώτη
φορά ένα νέο δείκτη, που µπορεί και προβλέ-
πει τον κίνδυνο αιφνιδίου θανάτου για κάθε
ασθενή.
Έτσι, η χρήση του µπορεί να βοηθήσει τους
γιατρούς να αναγνωρίζουν ποιοι ασθενείς
τους κινδυνεύουν περισσότερο και να δια-
κρίνουν ποιοι έχουν ανάγκη εµφυτεύσιµου
απινιδιωτή.
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
Το κρασί προστατεύει µόνο όσους ασκούνται.
Από τη δεκαετία του ’90 έχουν υπάρξει δε-
δοµένα ότι το κρασί προστατεύει την καρδιά.
Έχει φανεί ότι αυξάνει την καλή χοληστερό-
λη. Όµως, µέχρι σήµερα, δεν υπήρχε µία µα-
κράς διάρκειας µελέτη για τις επιπτώσεις του
κρασιού στην αθηροσκλήρυνση.
Στο συνέδριο λοιπόν, παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσµατα της πρώτης µακρόχρονης και
τυχαιοποιηµένης µελέτης, η οποία ανέδειξε
πώς πράγµατι το κρασί είναι ωφέλιµο για την
καρδιά, αλλά µόνο για εκείνους που ασκού-
νται. Για τους υπόλοιπους, δεν είχε καµία θε-
τική επίδραση!
ΣΩΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΣΑΪ
Το τσάι µειώνει τον κίνδυνο θανάτου.
Μία άλλη έρευνα έδειξε ότι το τσάι είναι κα-
λύτερο από τον καφέ και µπορεί να µειώσει
έως και κατά 24% το θάνατο από µη καρδι-
αγγειακά αίτια.
Βέβαια, όπως έδειξε η µελέτη, αυτό δεν ση-
µαίνει ότι το τσάι είναι πιο «υγιεινό» από τον
καφέ.
Άτοµα που προτιµούν το τσάι τείνουν να
έχουν πιο ισορροπηµένη διατροφή και να
ασκούνται, ενώ άτοµα που πίνουν κυρίως
καφέ συνήθως καπνίζουν και το κάπνισµα
είναι ένας από τους βασικούς κινδύνους για
την υγεία.
Ετήσιο Συνέδριο Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας
Ο νέος βηµατοδότης δείχνει να ξεπερνά τα δύο
βασικά µειονεκτήµατα των σηµερινών βηµατοδοτών:
Πρώτον, δεν έχει ανάγκη να εισαχθούν ηλεκτρόδια
στον καρδιακό µυ, γεγονός που εγκυµονεί κινδύνους
για τον ασθενή -έστω και ελάχιστους- και δεύτερον,
δεν χρειάζεται αντικατάσταση η µπαταρία!
Σηµαντικές ανακοινώσεις από το ετήσιο
συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής
Εταιρείας, πρόεδρος της οποίας είναι
ο Έλληνας καθηγητής Καρδιολογίας
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Πάνος Βάρδας.