Page 30 - IASIS

Basic HTML Version

30
|
Ε
ί να ι δυστυχώς σ’
όλους µας γνωστό
ότι οι Ιογενείς Hπα-
τ ί τ ιδες ευθύνονται
για 1,5 εκατοµµύ-
ρια θανάτους σε όλο τον κόσµο
κάθε χρόνο. Περισσότερους δη-
λαδή από τους αντίστοιχους θα-
νάτους που πρακαλούνται από
τον ιό του HIV/AIDS, την ελονο-
σία και τη φυµατίωση. Υπολογί-
ζεται µάλιστα ότι οι θάνατοι από
τις Ιογενείς Ηπατίτιδες θα αυ-
ξηθούν κατά 123,5% µέχρι το
2030 (ιδιαίτερα για την ηπατίτι-
δα C) αν δεν υπάρξουν σηµαντι-
κές δράσεις.
Παρόλα αυτά όµως, είναι υποε-
κτιµηµένες, και χωρίς την κατάλ-
ληλη αντιµετώπιση από τις αρχές
και τον ιατρικό χώρο. Αυτά τόνι-
σαν για µια ακόµα φορά τα µέλη
Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας
Μελέτης Ήπατος σε σχετική Συ-
νέντευξη Τύπου, µε αφορµή τον
εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέ-
ρας κατά των Ιογενών Ηπατιτί-
δων στις 28 Ιουλίου 2014.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
το 2010 ο Παγκόσµιος Οργανι-
σµός Υγείας (ΠΟΥ) όρισε την
Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ιο-
γενών Ηπατιτίδων ως µια από
τις µόλις 4 επίσηµες συγκεκριµέ-
νες Παγκόσµιες Ηµέρες Υγείας, η
οποία θα πρέπει να γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ
ότι ο
Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος εί-
ναι η 3η συχνότερη αιτία θανά-
του παγκοσµίως, µε 750.000
νέες περιπτώσεις και 650.000
θανάτους ανά έτος. Στη χώρα
µας, η επίπτωση του Ηπατοκυτ-
ταρικού Καρκίνου είναι από τις
µεγαλύτερες στην Ευρώπη µε
12.1/100.000 κατοίκους /έτος
σε άνδρες & 4/6 στις γυναίκες.
Οι περισσότερες δε περιπτώσεις
Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου σχε-
τίζονται µε τις Ιογενείς Ηπατί-
τιδες Β και C (ιδιαίτερα µε την
Ηπατίτιδα Β, εκτός από την Κρή-
τη που σχετίζονται περισσότερο
µε την Ηπατίτιδα C).
H µέση ηλικία των ασθενών µε
Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο είναι τα
62±10 έτη.
Κι όµως, οι Χρόνιες Ιογενείς
Ηπατίτιδες είναι νοσήµατα που
µπορούν να αντιµετωπιστούν και
σε πολλές περιπτώσεις να ιαθούν
πλήρως, εφόσον βέβαια υπάρξει
αποτελεσµατικότερος εντοπισµός
των ασθενών και στη συνέχεια η
χορήγηση της κατάλληλης αντιι-
κής αγωγής.
Στη θεραπευτική προσέγγιση της
Χρόνιας Ηπατίτιδας Β, βασικός
στόχος είναι η επίτευξη µακρο-
χρόνιας ιολογικής ύφεσης, ενώ
στη Χρόνια Ηπατίτιδα C στόχος
της θεραπείας είναι η εκρίζωση
του ιού. Εντούτοις, η ιατρική κοι-
νότητα αναµένει ότι εντός ίσως
και του τρέχοντος έτους, η Ηπα-
τίτιδα C θα µπορεί να εκριζωθεί
πλήρως στο 90 - 95% των ασθε-
νών που λαµβάνουν θεραπεία,
χάρη στο συνδυασµό νέων φαρ-
µάκων, που θα είναι δραστικά
έναντι όλων των γονοτύπων του
ιού και θα παρουσιάζουν ελάχι-
στες ή καθόλου παρενέργειες.
H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
,
από τους ιούς στηρίζεται στην
ενηµέρωση των οµάδων αυξη-
µένου κινδύνου σχετικά µε τους
τρόπους µετάδοσης και κυρίως
στην εφαρµογή προγραµµάτων
εµβολιασµού έναντι των ιών ηπα-
τίτιδας Α και Β.
Το εµβόλιο της Hπατίτιδας Β το
οποίο γίνεται δωρεάν σε παιδιά
σε 178 χώρες σε όλο τον κόσµο,
παρέχει ένα επίπεδο προστασί-
ας που αποτρέπει περισσότερους
από 700.000 θανάτους από κίρ-
ρωση και καρκίνο του ήπατος
σε κάθε νέα γενιά. Και επειδή η
Ηπατίτιδα D απαιτεί την παρου-
σία του ιού της Ηπατίτιδας Β για
να προκαλέσει µόλυνση, ο εµβο-
λιασµός για Ηπατίτιδα Β εξαλεί-
φει τον κίνδυνο προσβολής και
από τον ιό της Ηπατίτιδας D, που
είναι µια από τις χειρότερες και
πιο επιθετικές µορφές ιογενούς
ηπατίτιδας και η οποία αντιµετω-
πίζεται µάλιστα πολύ δύσκολα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
εγκρίνει δέκα εµβόλια για την
προστασία έναντι της λοίµωξης
της Ηπατίτιδας Β για χρήση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εµβόλιο
κατά της Ηπατίτιδας Β είναι από-
λυτα ασφαλές και πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί πριν τη συµπλήρω-
ση του 1ου έτους της ζωής. Το εµ-
βόλιο κατά της Ηπατίτιδας Α εί-
ναι και αυτό απόλυτα ασφαλές
και χορηγείται δωρεάν. Δυστυ-
χώς, το εµβόλιο κατά της λοίµω-
ξης από τον ιό της Ηπατίτιδας C
παραµένει «άπιαστο όνειρο».
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
, πολλοί, άν-
θρωποι που ζουν µε Ηπατίτιδα,
δεν γνωρίζουν ότι έχουν µολυν-
θεί, και ως εκ τούτου δεν µπο-
ρούν να επωφεληθούν από τις
αποτελεσµατικές θεραπείες που
είναι διαθέσιµες.
Επιπλέον, η οικονοµική κρίση
που διέρχεται η χώρα µας δυσχε-
ραίνει την θεραπευτική αντιµετώ-
πιση των ασθενών µε χρόνιες ιο-
γενείς ηπατίτιδες, γιατί αφενός
µεν πολλοί ασθενείς δεν διαθέ-
τουν την απαιτούµενη ασφαλι-
στική κάλυψη, αφετέρου δε οι
απαιτούµενες µοριακές τεχνικές
διάγνωσης και παρακολούθησης
παραµένουν χωρίς κοστολόγηση.
Η ΕΕΜΗ
(Ελληνική Εταιρεία Με-
λέτης Ήπατος) δραστηριοποιείται
έντονα στο χώρο της Ηπατίτιδας
µε συνεχή προσφορά στην πρό-
ληψη, τη θεραπεία, καθώς και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών. Η ανάπτυξη της επικοι-
νωνίας και ενηµέρωσης µε τους
επαγγελµατίες υγείας, τους ασθε-
νείς, αλλά και εκείνους που ενδι-
αφέρονται να ενηµερωθούν γενι-
κότερα, είτε ανήκουν στο χώρο
της υγείας είτε όχι, αποτέλεσε και
θα αποτελεί πρωταρχική µέριµνα
της ΕΕΜΗ.
Νέα φάρµακα προσφέρουν στους ασθενείς όχι µόνο τη δυνατότητα
της αντιµετώπισης αλλά και τη δυνατότητα της ολικής θεραπείας
µε την Ιπποκράτεια αντίληψη και θεωρία (εκρίζωση του αιτίου)
Σηµαντική η έγκαιρη διάγνωση
για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες
ΕΙΔΗΣΗ