Page 6 - IASIS

Basic HTML Version

Όσα αποκαλύπτει
το... ρεπορτάζ για τα γλυκά
Είναι γεγονός! Οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόµα κι αυτοί που θεωρούν
τους εαυτούς τους γνώστες των θεµάτων διατροφής, µπερδεύουν το
«διαιτητικό» µε το «υγιεινό»... Έτσι, το βούτυρο που έφτιαξε µε τα χε-
ράκια της η γιαγιά στο χωριό, και το µέλι που µάζεψε µε τα δικά του χε-
ράκια ο παππούς από τα µελίσσια του, είναι όντως πολύ υγιεινά. Αλλά
σε καµία περίπτωση δεν έχουν λίγες θερµίδες και ως εκ τούτου, αν ο
διαιτολόγος µάς έχει βάλει σε αυστηρό διατροφικό πρόγραµµα για να
χάσουµε κιλά και εµείς επιµένουµε να τα καταναλώνουµε καθηµερινά
σε ικανές ποσότητες, τότε δεν πρόκειται να αδυνατίσουµε!
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ έχω βρεθεί να εξηγώ σε
αναγνώστες ότι δεν πρέπει να µπερδεύουν τις δύο έννοιες και ότι επι-
πλέον, το «υγιεινό» µε την έννοια που του δίνουν εκείνοι, δηλαδή του
αγνού τρόπου παρασκευής, µπορεί εκτός από παχυντικό, να είναι ακό-
µα και... ανθυγιεινό µε όρους ιατρικούς. Τρανό παράδειγµα τα πλήρη
σε λιπαρά γαλακτοκοµικά (γάλα, βούτυρο, τυρί, γιαούρτι) που περιέ-
χονται σε πολλά γλυκά παρασκευάσµατα, τα οποία για τους άνω των
40 ετών και ειδικά για όσους έχουν θέµατα υψηλών λιπιδίων στο αίµα,
είναι απαγορευτικά.
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ
και την εµφάνιση διαφόρων χρoνίων
νόσων.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ
αποτελεί το γλυκό που προέρχεται από
πρώτες ύλες που είναι υγιεινές και µπο-
ρούν να αποτελούν συστηµατικά µέρος
ενός ισορροπηµένου ηµερήσιου διαι-
τολόγιου. Φωτεινό παράδειγµα είναι
ο χαλβάς από ταχίνι. Είναι ένα γλυ-
κό που παράγεται από ταχίνι, δηλα-
δή 100% αλεσµένο σουσάµι, µε απο-
τέλεσµα να µεταφέρονται σε αυτό όλα
τα ευεργετικά συστατικά του πολύτιµου
αυτού σπόρου.
Πιο συγκεκριµένα, ο χαλβάς αποτε-
λεί πηγή πολυακόρεστων λιπαρών οξέ-
ων, πρωτεϊνών, ασβεστίου, µαγνησίου
και χαλκού. Συστατικών, µε άλλα λό-
για, που πρέπει να υπάρχουν στην κα-
θηµερινή διατροφή και η επάρκειά τους
καθορίζει τη θρεπτική αξία ενός διαι-
τολογίου.
Το µόνο που αποµένει είναι να ρυθ-
µιστεί και η ποσότητα κατανάλωσης.
Η άποψη ότι ένα γλυκό παρασκευάζε-
ται από αγνά υλικά και περιέχει ποι-
κιλία θρεπτικών συστατικών, όπως ο
χαλβάς από ταχίνι, δεν αρκεί για να το
καταναλώνει κάποιος χωρίς µέτρο. Η
θερµιδική αξία κάθε γλυκού πρέπει να
αξιολογείται και να συµπεριλαµβάνε-
ται µε προσοχή και σύνεση στο ηµερή-
σιο διαιτολόγιο.
ΟΜΕΣΟΣ ΕΝΗΛΙΚΑΣ
µε µέτρια φυσι-
κή δραστηριότητα πρέπει να λαµβάνει
περίπου 2.500 θερµίδες για να συντη-
ρεί το βάρος του. Στην περίπτωση αυτή,
µπορεί να αφιερώνει 150 - 250 θερµί-
δες για την απόλαυσή του. Έτσι µπορεί
να καταναλώνει 30 - 50 γρ. χαλβά από
ταχίνι ηµερησίως για να ικανοποιεί την
αίσθηση του γλυκού, το οποίο παράλ-
ληλα θα είναι και υγιεινό, αφού θα έχει
συµβάλει στην πρόσληψη απαραίτητων
βιταµινών και µετάλλων και δεν θα τον
οδηγεί στην αύξηση του βάρους.
Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή επιλέγο-
ντας ένα υγιεινό γλυκό, µετριάζοντας
την ποσότητα και συναξιολογώντας το
µέσα στο υπόλοιπο διαιτολόγιο, µπορεί
το γλυκό να αποτελέσει µέρος του ηµε-
ρήσιου διαιτολόγιου!
6
|
Τ
α γλυκά είναι ίσως η πιο πο-
λυσυζητηµένη κατηγορία
τροφίµων. Έχουν φανατι-
κούς οπαδούς χάρη στη γλυ-
κιά τους γεύση, αλλά στη
συνείδηση των περισσότερων ανθρώ-
πων είναι µια… «αµαρτωλή» επιλο-
γή. Μερικοί δηλώνουν ότι θα µπορούσαν
να ζουν τρώγοντας µόνο γλυκά. Όταν,
όµως, καταναλώσουν έστω και µια µι-
κρή ποσότητα νιώθουν ενοχές και θεω-
ρούν ότι θα έπρεπε να το είχαν αποφύγει.
Το βασικότερο αίτιο είναι η γραµµική
σχέση που θεωρείται ότι παρουσιάζει η
κατανάλωση των γλυκών µε την αύξη-
ση του βάρους. Ο συνδυασµός της υψη-
λής περιεκτικότητας σε θερµίδες, σε
συνδυασµό µε την µειωµένη ικανότη-
τα πρόκλησης κορεσµού, έχει δώσει
στο γλυκό την «ταµπέλα» του απαγο-
ρευµένου τροφίµου που παχαίνει.
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
, κάθε
ηµερήσιο διαιτολόγιο µπορεί να πε-
ριλαµβάνει ένα µικρό ποσό ενέργειας
που θα καλύπτεται από ένα γλύκισµα ή
ένα σνακ που θα απολαύσει ο καθένας.
Ένα τέτοιο γλύκισµα, που είναι ελεγ-
χόµενο σε ποσότητα, µπορεί να χωρέ-
σει ακόµα και σε ένα υποθερµιδικό δι-
αιτολόγιο.
ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
που βαραίνει το όνοµα του γλυκού εί-
ναι η «ποιότητα» των θερµίδων που
παρέχει. Από τη µια οι θερµίδες από τη
ζάχαρη ονοµάζονται «κενές», από την
άλλη τα λιπαρά στις περισσότερες περι-
πτώσεις είναι ζωικά και κυρίως κορε-
σµένα. Η αυξηµένη πρόσληψη του συ-
γκεκριµένου είδους των λιπαρών έχει
επανειληµµένως ενοχοποιηθεί για την
αύξηση των επιπέδων χοληστερόλης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ
ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ποιος είπε ότι το γλυκό
δεν µπορεί να είναι υγιεινό;