Page 7 - IASIS

Basic HTML Version

T
ο κακόηθες μελάνω-
μα είναι η πιο επιθετι-
κή μορφή καρκίνου του
δέρματος και αποτελεί
την κύρια αιτία θανά-
του από καρκίνο του δέρματος διε-
θνώς. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο πε-
ρισσότεροι από 50.000 Ευρωπαίοι
εμφανίζουν επιθετική μορφή της νό-
σου. Το μελάνωμα, όταν εξαπλωθεί
σε άλλα μέρη του σώματος, είναι συ-
χνά θανατηφόρο. Ωστόσο, το 90%
των μελανωμάτων, αν διαγνωστούν
έγκαιρα, μπορούν να θεραπευτούν.
Το μελάνωμα, οι καρκίνοι του δέρ-
ματος και οι ακτινικές κερατώσεις
έχουν αυξηθεί κατά τρόπο δραμα-
τικό τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι
που ορισμένοι τολμούν να μιλούν
για «επιδημία» μελανώματος. Το
μελάνωμα αποτελεί κακοήθεια, η
οποία δίνει μεταστάσεις εσωτερι-
κές στα διάφορα όργανα και εάν δι-
αγνωσθεί εγκαίρως και αφαιρεθεί
άμεσα, η ζωή μας σώζεται. Οι δερ-
ματικοί καρκίνοι και οι ακτινικές κε-
ρατώσεις, οι οποίοι παρουσιάζονται
συνηθέστερα στο πρόσωπο και τα
χέρια, δηλαδή τις περισσότερο εκτε-
θειμένες στον ήλιο περιοχές, επίσης
εφόσον διαγνωσθούν έγκαιρα και
αφαιρεθούν, αποκλείουν το ενδεχό-
μενο δημιουργίας μεταστάσεων και
άλλων σοβαρών ιατρικών προβλη-
μάτων.
Ο καρκίνΟς τΟυ δέρματΟς
,
το κακόηθες μελάνωμα και οι ακτι-
νικές κερατώσεις αποτελούν σημα-
ντικό πρόβλημα υγείας και βασική
πρόληψη αποτελεί η αποφυγή της
υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο,
ήδη από την παιδική μας ηλικία.
Επιπλέον, η σωστή χρήση των αντι-
ηλιακών, το ντύσιμο μετά το μπάνιο,
το καπελάκι και τα σκούρα γυαλιά,
καθώς και η επίσκεψη στον δερμα-
τολόγο σε περίπτωση που αντιλη-
φθούμε αλλαγή στη συμπεριφορά
κάποιου σπίλου (ελιάς) στο μέγε-
θος, χρώμα, σχήμα, ύπαρξη ογκι-
δίου ή έλκωσης, συνιστούν τη ζωτι-
κότερης σημασίας μέθοδο πρόληψης
και έγκαιρης διάγνωσης, τόσο του
καρκίνου του δέρματος όσο και του
κακοήθους μελανώματος», δήλω-
σε ο κ. Νικόλαος Γ. Σταυριανέας,
Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπι-
στημίου Αθηνών, τ. Πρόεδρος Ελ-
ληνικής Εταιρείας Μελανώματος
και Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγί-
ου Δερματολογίας.
«Η συχνότητα του μελανώματος αυ-
ξάνεται στο λευκό πληθυσμό κάθε
χρόνο και περισσότερο. Αποτε-
λεί την ταχύτερα αυξανόμενη κα-
κοήθεια στις βιομηχανικές χώρες,
ενώ αυξημένη είναι η πιθανότητα
εμφάνισης όταν υπάρχει ιστορικό
μελανώματος στην οικογένεια και
όταν έχουν συμβεί πολλά ηλικιακά
εγκαύματα ιδιαίτερα κατά τη νεα-
ρή ηλικία.
«έίναί ςημαντίκΟ
να καταλά-
βουν όλοι πως δεν πρέπει να αγνο-
ούν τους σπίλους (ελιές), και πρέπει
να αυτοεξετάζονται για τυχόν μετα-
βολές στο χρώμα, το σχήμα και το
μέγεθός τους», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο Δρ. Γεώργιος Ν. Σγούρος,
δερματολόγος – ογκολόγος, διευθυ-
ντής Νοσοκομείου «Μεταξά».
«Ο ΟμίλΟς έθέλΟντών
Κατά
του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ για ακό-
μη μια χρονιά πραγματοποίησε μια
επιτυχή Καμπάνια Ενημέρωσης για
τον Καρκίνο του Δέρματος και το
Κακόηθες Μελάνωμα σε ό,τι αφο-
ρά στην Πρόληψη και Έγκαιρη Δι-
άγνωση, η οποία και αποτελεί το
βασικότερο όπλο για την αντιμε-
τώπιση της νόσου. Τα νέα είναι εν-
θαρρυντικά τόσο για ασθενείς που
έχουν διαγνωσθεί με μελάνωμα
όσο και για ασθενείς με ακτινική
κεράτωση. Μετά από 30 έτη έχουν
πλέον πρόσβαση σε νέες θεραπευτι-
κές επιλογές, οι οποίες μπορούν να
σώσουν τη ζωή τους και αποτελεί
ένα σημαντικό βήμα στη διαχείρι-
ση της ασθένειας και την πρόσβαση
των ασθενών στα καινοτόμα φάρ-
μακα. Επιπλέον, εκτός από τις απα-
ραίτητες δερματολογικές εξετάσεις,
τη χαρτογράφηση και την αφαίρε-
ση σπίλων, όταν αυτό απαιτείται,
νέες διαγνωστικές εξετάσεις που
οδηγούν σε στοχευμένη θεραπεία,
όπως είναι το BRAF Testing στην
περίπτωση του μεταστατικού μελα-
νώματος, βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
Ο Όμιλος Εθελοντών Κατά του
Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ παραμέ-
νει στην πρώτη γραμμή στο μεγά-
λο θέμα της Διεκδίκησης των Δι-
καιωμάτων των Καρκινοπαθών
Ασθενών. Στόχος μας πάντα είναι
η ισότιμη πρόσβασή τους στην πλέ-
ον κατάλληλη και ποιοτική ιατρο-
φαρμακευτική φροντίδα, μέσα στο
πλαίσιο ενός ασθενοκεντρικού μο-
ντέλου φροντίδας υγείας», δήλω-
σε η Πρόεδρος του ΑγκαλιάΖΩ, κ.
Ολυμπία Χαλδαίου - Μπήτρου.
η φέτίνη δραςη
τΟυ αγκαλίαΖώ
Για τη φετινή εκστρατεία ενημέ-
ρωσης επελέγησαν 2 νησιά, τα
οποία αποτελούν δημοφιλείς προ-
ορισμούς, ιδιαίτερα κατά τους θε-
ρινούς μήνες. Οι δράσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Αίγινα (3 και
4 Ιουλίου) και τη Σαλαμίνα (10
και 11 Ιουλίου), αμφότερες με
μεγάλη επιτυχία. Το Λαογραφικό
Μουσείο Αίγινας και η Αίθουσα
Μπόγρη του Δημαρχείου Σαλα-
μίνας φιλοξένησαν τους ιατρούς
που εξέτασαν το κοινό, αλλά και
τις ενημερωτικές ημερίδες που
διοργανώσαμε, με τη συμμετοχή
διακεκριμένων ογκολόγων, δερ-
ματολόγων και πλαστικού χει-
ρουργού.
Αξίζει να σημειωθεί πως εξετά-
στηκαν 330 άτομα, εκ των οποί-
ων παραπέμφθηκαν 16 άτομα για
χαρτογράφηση σπίλων και 16
άτομα για αφαίρεση. Επίσης, επί
3 Σαββατοκύριακα του Ιουλίου
διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτι-
κό υλικό σε ταξιδιώτες όλων των
προορισμών στο λιμάνι του Πει-
ραιά. Η φετινή Εκστρατεία Ενη-
μέρωσης περιελάμβανε επίσης την
προβολή τηλεοπτικού και ραδιο-
φωνικού σποτ.
7
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
έκστρατεία ενημέρωσης
για το κακόηθες μελάνωμα