Page 9 - IASIS

Basic HTML Version

9
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Σε µάστιγα εξελίσσεται
η ενδοµητρίωση
Η
ενδοµητρίωση, πλήττει κυρίως
νέες γυναίκες (20 έως 35 χρό-
νων), καθώς, σύµφωνα µε στοι-
χεία του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας, υπολογίζεται ότι σήµερα
πάσχουν πάνω από 176 εκατοµµύρια γυναί-
κες σε ολόκληρο τον κόσµο.
Για το λόγο αυτό οι γυναικολόγοι εκπέµπουν
σήµα κινδύνου, κάνοντας έκκληση στις νέες γυ-
ναίκες να διερευνήσουν περαιτέρω το πρόβλη-
µα, αν έχουν πόνους κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου και της σεξουαλικής επαφής. Κι αυτό
γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει υποδιάγνωση στην
ενδοµητρίωση.
ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥΣ
το
πρόβληµα είναι τεράστιο αν αναλογιστεί κανείς
ότι στα 180 εκατοµµύρια (άνδρες και γυναί-
κες) υπολογίζονται οι διαβητικοί στον κόσµο,
ενώ η ενδοµητρίωση πλήττει µόνο τις γυναίκες
(176 εκατοµµύρια)!
Η ενδοµητρίωση δεν είναι µεταδοτικό νόση-
µα, ούτε καρκίνος, είναι µια όµως χρόνια πά-
θηση που µπορεί να στερήσει τη χαρά της γο-
νιµότητας αλλά και την καλή ποιότητα ζωής
µιας γυναίκας.
Η ενδοµητρίωση δεν παρουσιάζει πάντα συ-
µπτώµατα, γι’ αυτό και δεν είναι δυνατό να
γνωρίζουµε την αρχή της εµφάνισής της (µέ-
σος όρος είναι τα 27 χρόνια). Οι περισσότερες
γυναίκες ανακαλύπτουν ότι πάσχουν από ενδο-
µητρίωση µετά από 3 µε 5 χρόνια.
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Η ενδοµητρίωση είναι µια χρόνια πάθηση κατά
την οποία κύτταρα από το ενδοµήτριο (το εσω-
τερικό της µήτρας) αναπτύσσονται σε άλλα ση-
µεία συνήθως έξω από τη µήτρα. Τα σηµεία
όπου εµφανίζεται συχνότερα ενδοµητρίωση
είναι:
• Το περιτόναιο
• Οι ωοθήκες,
• Οι σάλπιγγες
• Η ουροδόχος κύστη
Σε σπάνιες περιπτώσεις η ενδοµητρίωση ανα-
πτύσσεται στο έντερο ή ακόµα και σε άλλα όρ-
γανα (πνεύµονες, νεφρά).
Τα κύρια συµπτώµατα είναι:
• Πόνος στην περιοχή της κοιλιάς ή της λεκά-
νης, τόσο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής
επαφής ή µετά (δυσπαρευνία), όσο και κατά τη
διάρκεια της περιόδου (δυσµηνόρροια)
• Έντονη αιµορραγία και επώδυνη ούρηση
κατά την περίοδο
• Υπογονιµότητα
Ωστόσο, κάποιες από τις γυναίκες που έχουν
ενδοµητρίωση µπορεί να µην έχουν καθόλου
συµπτώµατα. Για το λόγο αυτό οι γυναίκες αυ-
τές θα πρέπει να εξετάζουν αν:
• Η µητέρα ή αδελφή τους είχε ενδοµητρίωση
• Ξεκίνησε η έµµηνος ρύση σε νεαρή ηλικία
• Η έµµηνος ρύση διαρκεί πάνω από επτά ηµέ-
ρες και εάν έρχεται πιο συχνά από 27 ηµέρες
• Δεν έχει τεκνοποιήσει ακόµα
• Έχει διαγνωστεί µε συγγενείς ανωµαλίες των
έσω γεννητικών οργάνων (δίκερη µήτρα, δί-
δελφη µήτρα, ατρησία υµένα κ.ά.)
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η κλινική εξέταση µπορεί να προσφέρει απλώς
ενδείξεις για την ύπαρξη ενδοµητρίωσης. Η εν-
δοµητρίωση µπορεί να διαγνωστεί µόνον µε
λαπαροσκόπηση µετά από ιστολογική εξέτα-
ση του ιστού.
Επιπλέον µπορεί να προσδιοριστεί ο βαθµός
εξάπλωσης της ενδοµητρίωσης και να αντιµε-
τωπιστεί άµεσα χειρουργικά η νόσος. Μπο-
ρούν ενδεχοµένως να γίνουν και άλλες εξε-
τάσεις όπως µαγνητική τοµογραφία, διορθικό
υπερηχογράφηµα, προκειµένου να εντοπι-
σθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι εστίες της
ενδοµητρίωσης.
Μέχρι σήµερα έχει αποδειχθεί ότι η θεραπευ-
τική αγωγή σε συµπτωµατική ενδοµητρίωση
προσφέρει µόνο προσωρινή ανακούφιση από
τα συµπτώµατα και όχι εξάλειψη της πάθησης.
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ
γίνεται µόνο µε χειρουργική επέµβαση συγ-
χρόνως µε την διαγνωστική λαπαροσκόπη-
σηµε στόχο την εξάλειψη και αποµάκρυνση
των εστιών ενδοµητρίωσης από όλα τα σηµεία
όπου εντοπίζεται..
Το πιο σηµαντικό στη χειρουργική επέµβαση
για ενδοµητρίωση είναι να γίνεται από έµπει-
ρο στη λαπαροσκοπική χειρουργό γυναικολόγο
προκειµένου να διατηρηθεί στο έπακρο η µελ-
λοντική γονιµότητα της γυναίκας.
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Μια στις δυο γυναίκες µε πρόβληµα υπογο-
νιµότητας διαγιγνώσκεται µε ενδοµητρίωση.
Μια γυναίκα µε ήπια ενδοµητρίωση έχει πι-
θανότητα 2 - 4.5% το µήνα να συλλάβει φυ-
σιολογικά (σε γόνιµα ζευγάρια το ποσοστό
αυτό είναι 15 - 20%). Όµως, αν µια γυναί-
κα έχει ενδοµητρίωση, δεν είναι απαραίτη-
το ότι θα αντιµετωπίσει και υπογονιµότητα.
Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο κατά ποιο τρόπο
η ενδοµητρίωση επηρεάζει τη γονιµότητα, ει-
δικά σε γυναίκες όπου δεν έχουν αναπτυχθεί
συµφύσεις. Η θεωρία που επικρατεί είναι πως
η ενδοµητρίωση προκαλεί µικρές, αλλά σηµα-
ντικές αλλαγές στην πύελο: φλεγµονή, τροπο-
ποίηση του ανοσοποιητικού συστήµατος, ορµο-
νικές αλλαγές, αλλαγή του τρόπου λειτουργίας
των σαλπίγγων ή προβλήµατα στη γονιµοποίη-
ση και την εµφύτευση του εµβρύου.
ΣΕ ΠΙΟ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
εν-
δοµητρίωσης οι συµφύσεις παίζουν σηµαντι-
κό ρόλο και προκαλούν υπογονιµότητα, για-
τί εµποδίζουν την απελευθέρωση του ωαρίου
ή την είσοδο του σπέρµατος στη σάλπιγγα, κα-
θώς επίσης επηρεάζουν την κινητικότητα της
σάλπιγγας και την ικανότητά της να κρατά το
ωάριο κατά την ωορρηξία.
Ρ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΝ ΑΚΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Μια στις δυο γυναίκες µε πρόβληµα υπογονιµότητας
διαγιγνώσκεται µε ενδοµητρίωση. Μια γυναίκα
µε ήπια ενδοµητρίωση έχει πιθανότητα 2 - 4.5%
το µήνα να συλλάβει φυσιολογικά