Page 10 - IASIS

Basic HTML Version

10
|
το παιδί τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν
µια ασφαλή στρατηγική ώστε να επιµορ-
φωθούν οι ίδιοι και να βοηθήσουν στο να
εκλείψουν ή να µειωθούν στο ελάχιστο οι
παρενέργειες των εµβολίων. Η στρατηγι-
κή αυτή συνοψίζεται σε τέσσερα βήµατα:
1. Γίνε γνώστης της ασθένειας:
Τι είναι η ασθένεια;
Υπάρχουν επιπλοκές;
Πώς θεραπεύεται;
Πόσο συχνή είναι στην περιοχή που ζείτε;
Στη χώρα σας;
Ποιο είναι το ρίσκο να κολλήσει ασθένεια
το παιδί;
2. Πληροφορήσου για το εµβόλιο:
Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του εµβο-
λίου;
Ποια είναι τα ρίσκα;
3. Ποιο είναι το στάνταρ πρόγραµµα
των εµβολίων;
Να γνωρίζετε ποια είναι τα επόµενα εµ-
βόλια κατά την επίσκεψή σας στον γιατρό.
4. Ποια είναι η κατάλληλη στιγµή να γί-
νει το εµβόλιο;
Εάν το παιδί σας είναι άρρωστο, καθυστε-
ρήστε το εµβόλιο µέχρι να γίνει καλύτερα.
Εάν το παιδί σας βιώνει καταστάσεις που
µπορούν να επηρεάσουν το ανοσοποιητικό
του σύστηµα, µιλήστε µε τον γιατρό πριν
το εµβόλιο.
Εάν το παιδί σας έχει πρόσφατα πάρει
αντιβιοτικά, στεροειδή ή δυνατά φάρµα-
κα που εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύ-
στηµα, περιµένετε µερικές εβδοµάδες µέ-
χρι τη σταθεροποίηση της υγείας του.
Ελέγξτε την υγεία του παιδιού πριν και
µετά από το εµβόλιο. Ενηµερώστε τον
γιατρό εάν δείχνει σηµάδια αναστάτωσης,
δυσφορίας ή σοβαρής ασθένειας.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Συνιστάται έξτρα ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού συστήµατος πριν και µετά το
εµβόλιο. Οι περισσότεροι παιδίατροι
προτείνουν στα παιδιά φάρµακα, όπως
ακεταµινοφαίνη (παρακεταµόλη) για
ρύθµιση πυρετού ή σωµατικού πόνου.
Όµως, πολλοί γονείς πλέον δεν θέλουν
να χορηγούν φάρµακα στα παιδιά τους,
διότι αυτά επικαλύπτουν το πρόβληµα ή
καταστέλλουν µόνο τα συµπτώµατα.
Πριν από κάθε εµβολιασµό θα πρέπει να
συνιστάται, από επαγγελµατίες επιστήµο-
νες υγείας φυσικές θεραπευτικές προσεγ-
γίσεις, σε παιδιά που εµβολιάζονται για
να αντιµετωπίσουν τυχόν τωρινές ή µελ-
λοντικές παρενέργειες.
Συνεπώς, οι γονείς θα πρέπει να συµβου-
λεύονται επιστηµονικές λύσεις χωρίς πα-
ρενέργειες όπως η παρακάτω λίστα:
• Black Currant (µαύρο φραγκοστάφυλο
- φυτικό σκεύασµα γεµµοθεραπείας για
γενική ενδυνάµωση που µπορεί να εναλ-
λάσσεται µε αγριοτριανταφυλλιά).
• Briar Rose (αγριοτριανταφυλλιά - φυ-
τικό σκεύασµα γεµµοθεραπείας για παιδι-
κές ασθένειες ή ενίσχυση του ανοσοποιη-
τικού συστήµατος).
Και/ή
• Βιταµίνη C (για παιδιά µικρότερα από
2 έτη: 100 mg δύο φορές ηµερησίως και
για παιδιά άνω των δύο ετών 250 mg
δυο φορές ηµερησίως).
• Φυσική γενική ενδυνάµωση ανοσοποι-
ητικού για παιδιά µε βιολογικά σκευά-
σµατα.
Επίσης, συνιστάται αµέσως µετά το εµ-
βόλιο την ίδια µέρα τα ακόλουθα οµοι-
οπαθητικά:
• Ledum palustre 30C -3 σφαιρίδια µια
ώρα πριν το εµβόλιο και 2 δόσεις µετά το
εµβόλιο (κάθε 12 ώρες).
• Thuja occidentalis 30C –για τις παρε-
νέργειες των εµβολίων 3 σφαιρίδια 2 φο-
ρές την ηµέρα για τις ηµέρες µετά το εµ-
βόλιο.
• Chamomilla 30C- 3 σφαιρίδια εάν χρει-
αστεί µετά το εµβόλιο.
• Arnica montana 30C, για τοπικό πρή-
ξιµο ή µούδιασµα 3 σφαιρίδια δυο φο-
ρές την ηµέρα για δυο ηµέρες µετά το
εµβόλιο.
Π
ολλοί επιστήµονες και απλοί
πολίτες εκφράζουν ενδοια-
σµούς όσο αφορά στον εµ-
βολιασµό των µικρών παι-
διών. Επειδή, σήµερα έχει
επικρατήσει η ιδέα ότι ο εµβολιασµός, ο οποί-
ος εθεωρείτο µια από τις µεγαλύτερες επιτυ-
χίες για τη δηµόσια υγεία, µπορεί να είναι επι-
κίνδυνος. Με τους περισσότερους ανθρώπους
να αναγνωρίζουν τις παρενέργειες µετά από
µια ένεση εµβολιασµού, οι γονείς πλέον εν-
διαφέρονται στο να πάρουν µέτρα προφύλα-
ξης ώστε να µειώσουν τα όποια προβλήµα-
τα υγείας µπορεί να εµφανιστούν στο µέλλον.
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ
από χρόνιες
καταστάσεις, όπως αλλεργίες, έκζεµα ή υπο-
τροπιάζουσες λοιµώξεις αυτιών, ο χρόνος εµ-
βολιασµού είναι πιο πολύπλοκος.
Δυστυχώς, αρκετά παιδιά ζουν µε χρόνια
προβλήµατα και θεωρείται πιθανότατα ότι
αυτή η κατάσταση οφείλεται ή συνδέεται µε
προηγούµενα εµβόλια.
Το καλύτερο που µπορεί να γίνει είναι να
εφαρµοστούν φυσικές θεραπευτικές προσεγ-
γίσεις, ώστε να µειωθούν οι παρενέργειες
πριν και µετά τον εµβολιασµό.
Πολλοί γονείς προσπαθούν να βρουν φυσι-
κούς τρόπους για να βοηθήσουν τα παιδιά
τους να αντισταθούν στις παρενέργειες των
εµβολίων.
Εάν αποφασίσουν οι γονείς να εµβολιάσουν
Ρ. Ι ΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΒΙΟΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓ ΓΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Παρενέργειες
& ασφαλείς τρόποι
εµβολιασµού