Page 15 - IASIS

Basic HTML Version

15
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Μ
ε σύνθηµα: «ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΜΑΣ», η Ελληνική Αντικαρκι-
νική Εταιρεία, µε αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα κατά του
Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρί-
ου, πραγµατοποίησε µια σειρά εκδηλώσεων
σε πολλές περιοχές της χώρας, µε στόχο την
ενηµέρωση και τη συστράτευση όλων στην κα-
ταπολέµηση της νόσου.
Σήµερα, περισσότεροι από 8,2 εκατοµµύρια
άνθρωποι σε όλο τον κόσµο χάνουν κάθε χρό-
νο τη ζωή τους από καρκίνο, εκ των οποίων τα
4 εκατοµµύρια είναι πρόωροι θάνατοι ατόµων
ηλικίας µεταξύ 30 κα 69 ετών.
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΟ 2012
διαγνώστηκαν 3,45
εκατοµµύρια νέα περιστατικά καρκίνων (χω-
ρίς τους καρκίνους δέρµατος) και έχασαν τη
ζωή τους από τη νόσο 1,75 εκ. ασθενείς. Ο
καρκίνος του µαστού (464.000), ο καρκίνος
του παχέος εντέρου (447.000), του προστά-
τη (417.000) και των πνευµόνων (410.000)
ήταν οι συχνότερες µορφές καρκίνων και αντι-
προσωπεύουν τους µισούς από τους καρκί-
νους που εµφανίζονται κάθε χρόνο στην Ευρώ-
πη. Οι συχνότεροι θάνατοι είναι από καρκίνους
του πνεύµονα (353.000), παχέως εντέρου
(215.000), µαστού (131.000) και στοµάχου
(107.000).
Στις χώρες της Ε.Ε. διαγνώστηκαν περί-
που 2,6 εκατοµµύρια νέα κρούσµατα καρκί-
νου και 1,26 εκ. θάνατοι.
Ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
, Διευθυ-
ντής Κλινικής Μαστού και Μονάδας Ηµερήσι-
ας Νοσηλείας Χ.Τ. στο Νοσοκοµείο «Ο Άγιος
Σάββας» και Πρόεδρος της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της
Συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε µε
αφορµή την παγκόσµια εκστρατεία ενάντια
στην ασθένεια τόνισε:
«Ο καρκίνος δεν είναι ένα πρόβληµα που
µπορεί να λυθεί µόνο από την ιατρική επι-
στήµη. Στην καταπολέµησή του πρέπει και
µπορούν να συµβάλλουν όλοι, πολίτες και
κράτος.
Οι αιτίες και οι επιπτώσεις της νόσου µπο-
ρούν να αντιµετωπιστούν ή να αµβλυνθούν
αντίστοιχα µε την κινητοποίηση της κοινω-
νίας και της πολιτείας. Συντονισµένη δρά-
ση απαιτείται για να ενθαρρυνθεί ο καθένας
µας να κάνει υγιεινές επιλογές στην καθηµε-
ρινή ζωή του, όπως είναι η αποφυγή του κα-
πνίσµατος, η σωστή διατροφή, η φροντίδα για
τακτική σωµατική άσκηση, η σωστή προστα-
σία από τον ήλιο και η προστασία από καρκι-
νογόνους ιούς.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ
, το κράτος οφεί-
λει να φροντίσει για µια καθαρή ατµόσφαι-
ρα, να αυξήσει τους χρόνους και του χώρους
άθλησης, να περιορίσει δραστικά την κυκλο-
φορία τροφίµων µε υψηλές ποσότητες ζάχα-
ρης ή λιπαρών, να προωθήσει τη µεσογειακή
διατροφή, να εντείνει την αντικαπνιστική εκ-
στρατεία κ.ά. Και ενώ όλοι γνωρίζουµε ότι η
έγκαιρη διάγνωση αποτελεί µία προσέγγιση
που σώζει ζωές, αφού είναι αποτελεσµατική
σε πολλούς από τους πιο συχνούς καρκίνους
(π.χ. µαστού, προστάτη, παχέος εντέρου, δέρ-
µατος, τραχήλου µήτρας, στόµατος), η παρέµ-
βαση της πολιτείας εξαντλείται σε παραινέ-
σεις και σε ταµειακές διευκολύνσεις.
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ
οργανωµένα προγράµµατα έγκαιρης δι-
άγνωσης για όλους τους συµπολίτες µας
και να στηριχθούν οι ανάλογες πρωτοβου-
λίες φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
Παράδειγµα, το µεγάλο έργο που πραγµα-
τοποιεί η Ελληνική Αντικαρκινική Εται-
ρεία τα τελευταία 10 χρόνια για την έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του µαστού, έχο-
ντας πραγµατοποιήσει δωρεάν µαστογραφι-
κούς ελέγχους σε περισσότερες από 56.000
γυναίκες».
O κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ
, Διευθυ-
ντής Α' Ογκολογικής Παθολογικής Κλινικής
στο Νοσοκοµείο «Ο Άγιος Σάββας» και Αντι-
πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολό-
γων Ελλάδας, µας είπε ότι: «Η θεραπευτική
του καρκίνου συνεχίζει να προχωρεί µε άλ-
µατα τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς, η
µεταφορά και ενσωµάτωση των καινοτοµιών
στην κλινική πράξη δεν κινείται µε τον ίδιο
ρυθµό. Οι αιτίες είναι πολλές.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
δείχνει να καταρρέει. Από τη δέκατη τέταρ-
τη θέση παγκοσµίως -πάνω και από αυτό της
Γερµανίας- στην αξιολόγηση της ΠΟΥ του
2000 έχουµε φτάσει στην πρόσφατη δηµοσί-
ευση του Lancetτο 2014, που µιλά χωρίς πε-
ριστροφές για τραγωδία στη Δηµόσια Υγεία.
Ο τοµέας των ογκολογικών υπηρεσιών στη
χώρα µας ακολουθεί την τυπική εικόνα της
κρίσης στους άλλους τοµείς της Υγείας.
ΑΙΤΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ,
οι επιδεινούµε-
νες υποχρηµατοδότηση και υποστελέχωση.
Αν και σηµαντικά προβλήµατα προϋπήρχαν
και επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια, το
ΕΣΥ φαίνεται πως άντεξε σχετικά. Στην Ελ-
λάδα υπάρχουν τέσσερα δηµόσια ογκολο-
γικά νοσοκοµεία (τρία στην Αττική και ένα
στη Θεσσαλονίκη) και ογκολογικά τµήµατα
σε όλα τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία. Εν
τούτοις η κατανοµή παραµένει προβληµατι-
κή λόγω προβληµάτων στις υποδοµές και στη
στελέχωση µε εξειδικευµένο προσωπικό.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Ρευστότητα και ασυναρτησία στην πρό-
σβαση στα νέα φάρµακα µοριακής στό-
χευσης και σε καινοτόµες διαγνωστικές
και θεραπευτικές µεθόδους. Για τα πα-
λαιότερα, δραστικά αντινεοπλασµατι-
κά φάρµακα υπάρχει µεγάλη σύγχυση
στον πληθυσµό των ασθενών αλλά και
των ογκολόγων. Βασική αιτία η επιβο-
λή της χρήσης των γενοσήµων, τα οποία
στη µεγάλη πλειονότητά τους είναι µεν
αξιόπιστα αλλά η υποχρεωτική συνταγο-
γράφησή τους προκαλεί καχυποψία στον
πληθυσµό. Τα γενόσηµα συµβάλλουν
στην εξοικονόµηση πόρων αλλά απαιτού-
νται κανόνες και διαφάνεια που συνήθως
απουσιάζουν.
2. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση -εκτύπω-
ση είναι το ακριβέστερο- µε την προχειρό-
τητα που εισήχθη έχει προκαλέσει µεγά-
λη επιβάρυνση του ιατρικού προσωπικού
και απίστευτη ταλαιπωρία των ασθενών.
3. Δραµατική υστέρηση του Ψυχοκοινωνι-
κού Τοµέα (Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Κοι-
νωνικοί Λειτουργοί) στον Δηµόσιο Τοµέα.
4. Ο Ιδιωτικός Τοµέας αδυνατεί εκ των πραγ-
µάτων να καλύψει το µεγαλύτερο µέ-
ρος του πληθυσµού και µάλιστα σε αυτές
τις συνθήκες. Ζητούµενο είναι η αποτελε-
σµατική αλληλοσυµπλήρωση Δηµόσιου
και Ιδιωτικού Τοµέα.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ:
«Είναι στο χέρι µας»
Το κράτος οφείλει να φροντίσει για µια καθαρή
ατµόσφαιρα, να αυξήσει τους χρόνους και του χώρους
άθλησης, να περιορίσει δραστικά την κυκλοφορία
τροφίµων µε υψηλές ποσότητες ζάχαρης ή λιπαρών,
να προωθήσει τη µεσογειακή διατροφή,
να εντείνει την αντικαπνιστική εκστρατεία