Page 14 - IASIS

Basic HTML Version

14
|
M
ε τον Ν. 4159/2013 (ΦΕΚ Α
127/2013) κυρώθηκε η σύµ-
βαση δωρεάς µεταξύ του
Υπουργείου Υγείας, του Γενι-
κού Αντικαρκινικού Ογκολογι-
κού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»
και της δωρήτριας κ. Μαριάννας Ι. Λάτση, που
προέβλεπε την πλήρη ανακατασκευή και µετα-
τροπή του 6ου Ογκολογικού Νοσοκοµείου ΙΚΑ
σε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Ηµερήσιας Νο-
σηλείας – Κ.Η.Ν. – για ογκολογικές ασθένειες.
Ολοκληρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2015, η τε-
λετή παράδοσης – παραλαβής του σύγχρονου
Κέντρου Ηµερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρ-
κουλος» από την κ. Μαριάννα Ι. Λάτση στον
Υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη και τον Δι-
οικητή του «Αγίου Σάββα» κ. Νίκο Φαλδαµή.
Πρόκειται για ένα Κέντρο διεθνών προδιαγρα-
φών, άρτια οργανωµένο και εξοπλισµένο, µε
σκοπό να παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλού
επιπέδου.
Το Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρ-
κουλος» αποτελείται από 6 ορόφους, ισόγειο
και 3 υπόγεια, έχει συνολική επιφάνεια 4.000
τ.µ., δυναµικότητα 46 κλινών και είναι ανα-
πόσπαστο µέρος του Ογκολογικού Νοσοκοµεί-
ου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Έχει ανακατα-
σκευαστεί και εξοπλιστεί βάσει προδιαγραφών
που πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργίας ενός
σύγχρονου Κέντρου Ηµερήσιας Νοσηλείας, µε
γνώµονα την αναβάθµιση των κτιριακών συν-
θηκών νοσηλείας για τους ασθενείς και τη βελ-
τιστοποίηση της αποδοτικότητας του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού.
ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
αναβαθµίζονται, καθώς στο Κέντρο Ηµερή-
σιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» αναµέ-
νεται να πραγµατοποιούνται ετησίως 30.000
εισαγωγές ασθενών και 3.800 χειρουργικές
επεµβάσεις. Οι ασθενείς θα προσέρχονται το
πρωί, θα υποβάλλονται σε χηµειοθεραπεία ή
χειρουργική επέµβαση και θα παίρνουν εξιτή-
ριο την ίδια µέρα.
Έτσι το Κ.Η.Ν. «Νίκος Κούρκουλος» συµβάλ-
λει στην απελευθέρωση κλινών στο κεντρικό
κτίριο του «Αγίου Σάββα», ώστε να µπορούν
να αντιµετωπίζονται πιο πολύπλοκα ογκολογι-
κά περιστατικά.
Ο θεσµός της ηµερήσιας νοσηλείας είναι ευ-
ρύτατα διαδεδοµένος στις περισσότερες χώ-
ρες. Βάσει της διεθνούς εµπειρίας, η λειτουρ-
γία κέντρων ηµερήσιας νοσηλείας αναβαθµίζει
σηµαντικά την ποιότητα των παρεχοµένων
υπηρεσιών υγείας και αποτελεί µια από τις
αποτελεσµατικότερες πρακτικές εξορθολογι-
σµού των δαπανών και της σωστής αξιοποίησης
των πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού στο
χώρο της υγείας.
Η κ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΤΣΗ
ξεκίνησε µε µια συ-
γκινητική αλλά και ουσιαστική οµιλία: «Έζη-
σα έντονα, εκείνα τα 6 χρόνια µε τον Νίκο στα
νοσοκοµεία, τις αγωνίες των ασθενών και των
συντρόφων τους, τον πόνο, την προσευχή, την
ελπίδα που γεννιέται, σβήνει και ξαναζωντα-
νεύει, το ηµίφως των θαλάµων αναµονής, τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και
νοσηλευτών αλλά και την ακαταλληλότητα και
την ανεπάρκεια των υποδοµών. Όλα αυτά τα βί-
ωσα βαθιά, και αφού ο ίδιος δεν το έβαλε ποτέ
κάτω, θέλησα µε την δωρεά αυτή -πράξη καθή-
κοντος, λύτρωσης και αλληλεγγύης θα την χα-
ρακτήριζα εγώ- να συνδράµω όσο µπορώ στην
προστασία και τον σεβασµό της αξιοπρέπειας
στη ζωή και στην ασθένεια. Νοιώθω ευλογη-
µένη και τυχερή που µέσα από αυτή την πράξη
ευθύνης και αγάπης µπορώ να συµβάλλω στην
εθνική προσπάθεια για τη βελτίωση του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας. Παραδίδουµε σήµερα
µε µεγάλη χαρά και τιµή στο Υπουργείο Υγείας
και στο Νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας» το Κ.Η.Ν.
«Νίκος Κούρκουλος», µε την προσδοκία ότι ο
χώρος αυτός θα αξιοποιηθεί επ’ ωφελεία των
χιλιάδων συνανθρώπων µας που ταλαιπωρού-
νται από ογκολογικές παθήσεις, µε την πεποί-
θηση ότι το Κέντρο µπορεί να αποτελέσει ένα
σύγχρονο χώρο εργασίας και εκπαίδευσης και
µε την ελπίδα να αποτελέσει ένα παράδειγµα
λειτουργίας και ένα νέο µοντέλο ιατρικής πε-
ρίθαλψης για την Αττική και όλη την Ελλάδα.
Η αγάπη, η φροντίδα και η έγνοια µε την οποία
όλοι περιέβαλλαν αυτήν την προσπάθεια είναι
µνηµειώδης. Και ίσως περισσότερο από το ίδιο
το έργο, αυτό που κερδίζουµε είναι η δύναµη
της συµµαχίας και της συµπόρευσης προς µια
κοινωνία ενότητας, αλληλεγγύης, συνεργασί-
ας και συµπληρωµατικότητας. Πραγµατικά πι-
στεύω ότι αυτή η δωρεά είναι µια δωρεά των
πολλών και όχι του ενός».
Ο κ. ΝΙΚΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ
, Διοικητής του
Ογκολογικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο Άγιος
Σάββας» καλωσορίζοντας τους παρευρισκόµε-
νους στο Κ.Η.Ν. «Νίκος Κούρκουλος» το χα-
ρακτήρισε ως στολίδι και τόνισε ότι η σηµερι-
νή µέρα είναι ξεχωριστή, γιατί παραλαµβάνεται
ένα τόσο σηµαντικό έργο. Θέλοντας να τονίσει
την ουσιαστική αξία του έργου για τους πολί-
τες, ανέφερε:
«Ο Άγιος Σάββας για κάποιους είναι γνωστός
ως το µεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκοµείο της
χώρας, για κάποιους άλλους ίσως κατέχει κά-
ποια πιο σηµαντική και συναισθηµατική θέση
στην καρδιά τους, στη ζωή, και κάποιοι ακό-
µα το αποκαλούν «σπίτι τους». Το Κ.Η.Ν. «Νί-
κος Κούρκουλος» είναι ένα πρότυπο Κέντρο,
ανακατασκευασµένο, ανακαινισµένο και εξο-
πλισµένο από το µηδέν, στηριζόµενο στις προ-
διαγραφές ενός σύγχρονου Κέντρου Ηµερήσι-
ας Νοσηλείας, µε σκοπό όχι απλά την περιστολή
του κόστους, αλλά προπαντός την αναβάθµιση
των Υπηρεσιών Υγείας και την ψυχολογική
αποφόρτιση των ασθενών».
ΕΙΔΗΣΗ
Σύγχρονο Κέντρο Ηµερήσιας
Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες
υγείας αναβαθµίζονται,
καθώς στο Κέντρο
Ηµερήσιας Νοσηλείας
«Νίκος Κούρκουλος»
αναµένεται να
πραγµατοποιούνται
ετησίως 30.000
εισαγωγές ασθενών
και 3.800 χειρουργικές
επεµβάσεις