Page 18 - IASIS

Basic HTML Version

18
|
ΤΟ ΒΗΜΑ
Α
υτές τις µέρες στη χώρα µας
συντελείται µια ιστορική πο-
λιτική αλλαγή. Η ψήφος των
πολιτών πριν δύο εβδοµάδες
και η πρωτοφανής στήριξη
της κοινωνίας που έχει ακολουθήσει, αποτε-
λούν ισχυρό όπλο της κυβέρνησης για να δώ-
σει ένα τέλος στο καταστροφικό «µνηµονιακό
πείραµα». Η µάχη απέναντι σε ένα οικονοµι-
κό και πολιτικό κατεστηµένο -που αισθάνεται
για πρώτη φορά ότι απειλείται ο νεοφιλελεύ-
θερος µονόδροµος για έξοδο από την κρίση-
θα είναι δύσκολη. Δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα,
καθώς η διαπραγµατευτική µας δύναµη έγκει-
ται στο τεράστιο απόθεµα πολιτικής αξιοπιστί-
ας µιας κυβέρνησης που δεν δεσµεύεται και
δεν εξαρτάται από ποικιλώνυµα συµφέροντα,
αλλά έχει ως στόχο την κοινωνική ανακούφι-
ση, την ανασυγκρότηση του κράτους και των
θεσµών και την αποκατάσταση του δικαίου και
του πολιτικού ήθους στη χώρα.
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
είναι η
εφαρµογή ενός τεκµηριωµένου εναλλακτικού
σχεδίου που έχει ως βασικό άξονα τη λήψη
άµεσων µέτρων αλληλεγγύης προς τους ευά-
λωτους πολίτες στη φτώχεια και στον κοινω-
νικό αποκλεισµό, καθώς και στα µικροµεσαία
στρώµατα που έχουν υποστεί τη µνηµονιακή
«λαίλαπα». Μια χώρα που σέβεται τον πολι-
τισµό, τη δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη και την
ευρωπαϊκή της ταυτότητα θα πρέπει, αν µη τι
άλλο, να στηρίζει το εισόδηµα, να διασφαλίζει
την πρόσβαση όλων σε επαρκή διατροφή, θέρ-
µανση, ηλεκτρικό ρεύµα, ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, εκπαίδευση και κοινωνική φρο-
ντίδα. Τα παραπάνω µέτρα, εκτός από την
αυτονόητη θετική επίπτωση που έχουν στην
κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια, δευ-
τερογενώς συµβάλλουν σηµαντικά στην προ-
στασία της υγείας των πολιτών.
Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι η υγεία είναι µια
ολιστική υπόθεση και κοινωνικοί συντελεστές
όπως η εργασία, το εισόδηµα και οι συνθήκες
διαβίωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Για τους
παραπάνω λόγους, στον τοµέα της δηµόσιας
περίθαλψης, το υπουργείο Υγείας θα παρέµ-
βει αποφασιστικά µε τη λήψη συγκεκριµένων
µέτρων όπως η ανεµπόδιστη πρόσβαση όλων
στο δηµόσιο Σύστηµα Υγείας και η κατάργη-
ση χαρατσιών και οικονοµικών επιβαρύνσε-
ων των ασφαλισµένων που έχουν οδηγήσει
στο φαινόµενο της «υγειονοµικής φτώχειας».
ΤΟ ΕΣΥ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ
µε πόρους και αν-
θρώπινο δυναµικό και θα εδραιωθεί ένα ερ-
γασιακό καθεστώς που θα βασίζεται στο
κοινωνικό ήθος και στην αποτελεσµατική
αντιµετώπιση των φαινοµένων προκλητής ζή-
τησης, συναλλαγής, διαφθοράς και εκµετάλ-
λευσης του αρρώστου. Το ΕΣΥ σήµερα παρου-
σιάζει εικόνα «βοµβαρδισµένου τοπίου» µε το
προσωπικό να είναι εξαντληµένο σε εργασια-
κό αλλά και οικονοµικό επίπεδο, µε τραγικές
ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό και υλικο-
τεχνικές υποδοµές, µε τις κλινικές, τα τµήµα-
τα και τις υγειονοµικές µονάδες να βρίσκο-
νται στο όριο της λειτουργικής κατάρρευσης.
Τα µνηµονιακά µέτρα είχαν ως αποτέλεσµα
την αναίρεση των θεµελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στη χώρα µας. Δυσχερής πρό-
σβαση σε γιατρούς, προβλήµατα στη συνταγο-
γράφηση φαρµάκων, αποκλεισµοί, ανισότητες
στην περίθαλψη και στην κοινωνική φροντίδα
των πολιτών συνθέτουν το σκηνικό του σηµε-
ρινού συστήµατος Δηµόσιας Υγείας. Η απαρά-
δεκτη αυτή εικόνα για µια χώρα της Ευρώ-
πης αποτελεί ισχυρό πολιτικό αλλά και ηθικό
επιχείρηµα στη διαπραγµάτευση για το χρέος.
Γνωρίζουµε καλά ότι ο δρόµος που έχου-
µε επιλέξει είναι δύσκολος, αλλά έχουµε συ-
γκεκριµένο πρόγραµµα ώστε να επιτευχθεί ο
στόχος µας που δεν είναι άλλος από την ανα-
κούφιση των πολιτών, τη δικαιοσύνη, την αξι-
οκρατία και τη διαφάνεια. Πάντα µε τη συ-
νεργασία των γιατρών και των υπολοίπων
εργαζοµένων θα διασφαλίσουµε «µε νύχια
και µε δόντια» την επιβίωση του ΕΣΥ και την
αξιοπρέπεια των ασθενών. Πιο συγκεκριµένα:
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ-
ΤΑ
του υπουργείου Υγείας είναι η διασφάλιση
της δωρεάν πρόσβασης όλων των ανασφάλι-
στων, χωρίς καµία εξαίρεση, στην ιατρική πα-
ρακολούθηση, τις εξετάσεις, τα φάρµακα και
τη νοσηλεία που έχουν ανάγκη. Για να επι-
τευχθεί αυτός ο στόχος, το υπουργείο Υγείας
θα προχωρήσει άµεσα σε ριζική αναθεώρη-
ση του θεσµικού πλαισίου και των ΚΥΑ που
αφορούν στην περίθαλψη των ανασφάλιστων.
Επιπλέον, καταργείται άµεσα το εισιτήριο των
5 ευρώ στα Δηµόσια Νοσοκοµεία και στα Κέ-
ντρα Υγείας, ενώστο αµέσως επόµενο διάστη-
µα θα ακυρωθεί µε νοµοθετική ρύθµιση και το
µνηµονιακό χαράτσι του 1 ευρώ ανά συνταγή
και σταδιακά θα µειωθεί η συµµετοχή στο κό-
στος αγοράς φαρµάκων.
ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
που βιώνουµε, προωθούµε ένα
σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη και
ενίσχυση του Δηµόσιου Συστήµατος Υγείας.
Αυτό θα επιτευχθεί µε την αξιοποίηση όλων
των εργαζοµένων, των Νοσοκοµείων, των
Κέντρων Υγείας, των µονάδων του ΠΕΔΥ
αλλά και των υλικοτεχνικών υποδοµών και
του εξοπλισµού, ώστε να βελτιωθούν οι δη-
µόσιες υπηρεσίες. Πάντα, βέβαια, µε σεβα-
σµό στη διαχρονική προσφορά των γιατρών
και του προσωπικού στους οποίους εγγυώµα-
στε ότι θα σταµατήσει να υπάρχει απλήρωτη
υπερωριακή εργασία και αθέτηση των στοι-
χειωδών υποχρεώσεων της Πολιτείας. Ταυ-
τόχρονα, θα επιταχύνουµε και θα ολοκλη-
ρώσουµε τις διαδικασίες προσλήψεων σε
Αλληλεγγύη για τους ευάλωτους
ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝ ΝΙΚ Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕ Ν