Page 19 - IASIS

Basic HTML Version

γιατρούς ΕΣΥ, επικουρικούς γιατρούς, επι-
κουρικό προσωπικό, επικουρικούς γιατρούς
ΠΕΔΥ και ΕΚΑΒ.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
όλων
των ΜΕΘ που παραµένουν κλειστές λόγω έλ-
λειψης προσωπικού, ενώ παράλληλα θα ανα-
πτυχθούν νέες κλίνες, έτσι ώστε να εξαλειφθεί
το απαράδεκτο φαινόµενο της λίστας αναµο-
νής για εντατική νοσηλεία, που έχει ως αποτέ-
λεσµα να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
για
την ενίσχυση του γερασµένου στόλου των
ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και την επίλυση του
κρίσιµου ζητήµατος της ψηφιακής αναβάθµι-
σης του τηλεπικοινωνιακού συστήµατός του.
Είναι απαραίτητη επίσης η διοικητική αναδιάρ-
θρωση του Κέντρου και η αναβάθµιση της επι-
χειρησιακής του παρέµβασης στο ζωτικό πεδίο
της επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας.
ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
διασφαλίζουµε τη
βιωσιµότητα του συνόλου των Μονάδων και
ταυτόχρονα την επαναδιαπραγµάτευση των
όρων και χρονοδιαγραµµάτων του Συµφώ-
νου Andor – Λυκουρέντζου για την ολοκλήρω-
ση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, χωρίς δι-
ακινδύνευση της συνέχειας στη φροντίδα των
ασθενών, µε τοµεοποιηµένες υπηρεσίες, δο-
µές πρωτοβάθµιας περίθαλψης και κοινοτικής
φροντίδας και πάντα µε σεβασµό των δικαιω-
µάτων των ψυχικά ασθενών. Διατηρούµε τις
υπάρχουσες δοµές πρόληψης και αντιµετώπι-
σης των εξαρτήσεων, µε πρώτο στόχο το στα-
διακό µηδενισµό της λίστας για ένταξη σε προ-
γράµµατα υποκατάστασης.
ΣΥΝΟΛΙΚΗΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Πέρα όµως από την ανακούφιση των ασθε-
νών και την διασφάλιση της επιβίωσης του
ΕΣΥ, αυτό που χρειάζεται είναι η συνολική
ανασυγκρότηση και µεταρρύθµιση στο χώρο
της Υγείας, µε παρεµβάσεις-τοµές στην ΠΦΥ,
στη Δηµόσια Υγεία, στο Φάρµακο, στη Διοί-
κηση του Συστήµατος, στην αντιµετώπιση της
σπατάλης και της διαφθοράς αλλά και της εκ-
µετάλλευσης του αρρώστου. Πιο αναλυτικά:
1. ΣτηνΠρωτοβάθµιαΦροντίδαΥγείας (ΠΦΥ)
που πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα
του ΕΣΥ, προωθούµε ένα νέο µοντέλο στη-
ριγµένο στον οικογενειακό γιατρό, την οµά-
δα υγείας, τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου
και τα ιατρεία γειτονιάς, µε στόχο τη συνο-
λική υγειονοµική φροντίδα του ασθενή. Με
επιστηµονική επεξεργασία, διαβούλευση
και συναινέσεις θα προωθήσουµε αλλαγή
του θεσµικού πλαισίου για να υπάρξει µια
πραγµατική στροφή στην ΠΦΥ, την πρόλη-
ψη και την αγωγή υγείας.
2. Στη Δηµόσια Υγεία, που είναι ένα πεδίο πα-
ραγκωνισµένο στην πολιτική υγείας δια-
χρονικά (0.15%του ΑΕΠ, δηλαδή στο 1/3
του µ.ο. των χωρών του ΟΟΣΑ), ακριβώς
επειδή τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων
της δεν προσφέρουν άµεσες µικροκοµµατι-
κές και εκλογικές «αποδόσεις». Είναι µια
επένδυση στο ολιστικό µο-
ντέλο για την Υγεία, υπερ-
βαίνει τη νοσοκοµειοκεντρι-
κή λογική του Συστήµατος
και την εµπορευµατοποί-
ηση της ιατρικής, ενισχύει
την πρόληψη και υγειονοµι-
κή ασφάλεια της κοινωνίας
και της χώρας, έχει σαφώς
αναπτυξιακό χαρακτήρα αναβαθµίζοντας
πχ την περιβαλλοντική υγιεινή και την προ-
στασία της διατροφικής αλυσίδας, και απο-
τελεί ίσως την πιο δηµοκρατική, µε την
έννοια της ισότιµης απολαβής των ωφελη-
µάτων της, πολιτική υγείας σήµερα. Θα προ-
χωρήσουµε σε αλλαγή του θεσµικού πλαι-
σίου στη Δηµόσια Υγεία, σε οργανωτική και
λειτουργική ανασυγκρότηση και συντονισµό
όλων των αρµόδιων οργανισµών και φορέ-
ων (ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΦ, ΕΦΕΤ, Υπη-
ρεσίες Δηµόσιας Υγείας στις Περιφέρειες
κλπ) ενισχύοντας την κοινωνική τους αξι-
οπιστία και την αποτελεσµατικότητά τους
στην υγειονοµική θωράκιση της κοινωνίας
και της χώρας.
3. Στη διοίκηση του Συστήµατος Υγείας, προ-
ωθούµε επίσης την αλλαγή υποδείγµατος
µε άρση της κοµµατοκρατίας, της ηµετερο-
κρατίας και της πελατειακής λογικής στα νο-
σοκοµεία, µε περισσότερη αξιοκρατία και
δηµοκρατία, µε συµµετοχή των εργαζοµέ-
νων, των εκπροσώπων των ασθενών και
των τοπικών κοινωνιών, µε θεσµούς δηµό-
σιας λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου,
µε ενίσχυση του δηµοκρατικού προγραµµα-
τισµού των υπηρεσιών υγείας. Καταργού-
µε την ΕΣΑΝ Α.Ε. και την επιχειρηµατική
«µετάλλαξη» του δηµόσιου νοσοκοµείου,
επανεξετάζουµε τα ΚΕΝ και προωθούµε
την πλήρη ενσωµάτωση στο ηλεκτρονικό
σύστηµα αξιόπιστων διαγνωστικών και θε-
ραπευτικών πρωτοκόλλων. Ειδικά για την
πάταξη φαινοµένων διαφθοράς, που πάντα
ήταν δοµικό πρόβληµα του συ-
στήµατος υγείας, χρειάζονται
οργανωτικά, λειτουργικά και
θεσµικά µέτρα (π.χ. διαφανής
διαχείριση της λίστας χειρουρ-
γείου, αυτόνοµα ΤΕΠ, αδιά-
βλητο και διαφανές σύστηµα
προµηθειών κ.λπ.), απαιτείται
αναµόρφωση και αυστηροποί-
ηση του πειθαρχικού συστήµατος χωρίς πο-
λιτική ασυλία και συγκάλυψη, αλλά κυρίως
απαιτείται µια ευρύτερη κοινωνική συµµα-
χία κατά της διαφθοράς στο Σύστηµα Υγείας
στην οποία οφείλουν να πρωτοστατήσουν
τα συνδικάτα, οι φορείς των ασθενών και
οι διοικήσεις των νοσοκοµείων.
4. Πρέπει να είναι προτεραιότητα η διαφύλα-
ξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότη-
τας και της αποτελεσµατικότητας στη φρο-
ντίδα. Δίνουµε έµφαση στην προστασία των
δικαιωµάτων των ασθενών, αναβαθµίζου-
µε τη λειτουργία του Γραφείου Εξυπηρέτη-
σης του Πολίτη στο υπουργείο Υγείας και
των αντίστοιχων γραφείων στα Νοσοκο-
µεία, έτσι ώστε οι υπηρεσίες αυτές, σε στε-
νή συνεργασία µε το Συνήγορο του Πολίτη,
να επιλύουν προβλήµατα δυσλειτουργιών
στην καθηµερινή εξυπηρέτηση των πολι-
τών, να ελέγχεται η κακοδιοίκηση των µο-
νάδων και να εξελιχθούν σε ένα πραγµατι-
κό «Συνήγορο του Ασθενή».
5. Στο φάρµακο, τέλος, σχεδιάζουµε µια ανα-
βαθµισµένη δηµόσια φαρµακευτική πολι-
τική µε ενίσχυση και αναδιοργάνωση των
ΕΟΦ-ΙΦΕΤ, µε στήριξη της παραγωγής ποι-
οτικών γενοσήµων στη χώρα µας, µε ορθο-
λογικότερη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη
αξιοποίηση των δηµόσιων πόρων, µε δια-
σφάλιση της πρόσβασης όλων των ασθενών
στο φάρµακο και µε µείωση της οικονοµι-
κής επιβάρυνσής τους. Ειδικά για τα φαρ-
µακεία, θεωρούµε απαραίτητη την επανεξέ-
ταση -σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους
των φαρµακοποιών- όλου του µνηµονιακού
θεσµικού πλαισίου λειτουργίας τους, για να
διασφαλιστεί η ασφαλής και επαρκής διά-
θεση φαρµάκων σε όλη τη χώρα.
ΓΙΑ ΜΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
χώρο κά-
λυψης πραγµατικών υγειονοµικών αναγκών
του πληθυσµού, κατοχύρωσης ανθρωπίνων
και κοινωνικών δικαιωµάτων αλλά και κοι-
νωνικής αναδιανοµής. Το κράτος δεν είναι για
να εγγυάται την εύρυθµη λειτουργία της αγο-
ράς υγείας αλλά για να διασφαλίζει (θεσµικά,
χρηµατοδοτικά, λειτουργικά) την ισότιµη παρο-
χή αξιόπιστης ιατροφαρµακευτικής φροντίδας
και πρόληψης-προαγωγής υγείας σε όλους, ανε-
ξάρτητα από την εργασιακή, ασφαλιστική, οι-
κονοµική κατάσταση καθενός ή τη νοµιµότητα
παραµονής στη χώρα. Ανασυγκροτούµε τη δη-
µόσια περίθαλψη στην κατεύθυνση ενός νέου
ΕΣΥ χωρίς τις στρεβλώσεις και τις παθογένει-
ες του παρελθόντος, που διευρύνει το δηµόσιο
χώρο στην Υγεία και περιορίζει την αγορά, που
αναπροσανατολίζει δηµόσιους πόρους από τον
κρατικοδίαιτο επιχειρηµατικό τοµέα στις δηµό-
σιες δοµές, ενισχύοντας προνοµιακά την Πρω-
τοβάθµιαΦροντίδα Υγείας και την Πρόληψη, τη
Δηµόσια Υγεία, τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
και αντιµετώπισης των Εξαρτήσεων, τα Εργα-
στήρια της ΠΦΥ και των νοσοκοµείων, τους το-
µείς της Εξειδικευµένης Θεραπείας, Μαιευτικής,
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, που σήµερα
είναι στην πλειοψηφία τους ιδιωτικοποιηµένοι.
Δεν είµαστε επαγγελµατίες πολιτικοί ή τεχνο-
κράτες της πολιτικής υγείας, ούτε επιδιώκου-
µε να κάνουµε καριέρα στο Υπουργείο Υγείας.
Άνθρωποι της δηµόσιας περίθαλψης είµαστε,
σ’ αυτήν πιστεύουµε, για την αξιοπρέπεια τη
δική της, των λειτουργών της και πρωτίστως
των ασθενών, θα πασχίσουµε και θα δώσου-
µε όλες µας τις δυνάµεις. Με συνέπεια λόγων
και έργων, µε αξιοπιστία, µε ευαισθησία, µε δι-
καιοσύνη, µε αξιοπρέπεια και βεβαίως µε Δη-
µοκρατία.
πολίτες και ενίσχυση του ΕΣΥ
ΤΟΥ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
19
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Δίνουµε έµφαση στην προστασία των δικαιωµάτων
των ασθενών, αναβαθµίζουµε τη λειτουργία
του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη
στο υπουργείο Υγείας και των αντίστοιχων
γραφείων στα Νοσοκοµεία