Page 23 - IASIS

Basic HTML Version

Τη δέσµευσή της να στηρίξει τις προσπάθειες της
νέας κυβέρνησης στο δύσκολο έργο των απαι-
τούµενων µεταρρυθµίσεων στην Υγεία, εξέ-
φρασε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Κ. Φρουζής στη
διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του Συνδέσµου, στέλνοντας παράλ-
ληλα ένα µήνυµα για τη στήριξη των ασθενών στη δύσκολη
αυτή περίοδο, µέσω της συνεχούς επένδυσης στις καινοτόµες
θεραπείες, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
υγείας του πληθυσµού στο σύνολό του.
Κεντρικό µήνυµα της εκδήλωσης ήταν η συστράτευση σύσσω-
µου του φαρµακευτικού επιχειρείν στη µάχη που δίνει στην Ευ-
ρώπη το κυβερνητικό επιτελείο ώστε να αποκατασταθεί η εύ-
ρυθµη λειτουργία ενός κοινωνικού κράτους µέσα σε συνθήκες
ανάπτυξης και οικονοµικής ανασύστασης, µε µεγαλύτερη έµ-
φαση στην Υγεία. Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, υπενθύµισε πως κατά
τα προηγούµενα χρόνια οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις, µε κοι-
νωνική υπευθυνότητα και ισχυρή αίσθηση καθήκοντος έβαλαν
πλάτη στην αντιµετώπιση της κρίσης και κάλεσε τη νέα ηγεσία
του υπουργείου Υγείας να ενσκήψει πάνω στην κατάρτιση του
εθνικού προϋπολογισµού ώστε να εξευρεθούν τα απαιτούµε-
να κονδύλια για αύξηση των πόρων για την υγεία. Μάλιστα,
έθεσε «εαυτόν», αναφερόµενος στην θεσµική επιχειρηµατι-
κή δυναµική του ΣΦΕΕως κεντρικού φορέα της φαρµακοβιο-
µηχανίας, στην υπηρεσία των κυβερνητικών επιτελείων. Πα-
ράλληλα δήλωσε πως η δραµατική µείωση της δαπάνης κατά
60% την τελευταία πενταετία, πέρα του ότι οδήγησε την Ελ-
λάδα στο να διαθέτει τη χαµηλότερη κατά κεφαλήν δηµόσια
φαρµακευτική δαπάνη στην ΕΕ (δηλαδή 179 ευρώ έναντι 320
που είναι η µέση κατά κεφαλή δαπάνη στην Ευρώπη), στέρησε
επίσης πολύτιµα έσοδα από το Ελληνικό Δηµόσιο. Αρκεί κα-
νείς να λάβει υπόψη του ότι για κάθε για κάθε 100 εκατ. ευρώ
µείωση στην φαρµακευτική δαπάνη, το Κράτος χάνει συνολι-
κά από τα δηµόσια έσοδα 47 εκατ. ευρώ και 350 θέσεις ερ-
γασίας υψηλής εξειδίκευσης.
Το θέµα του προϋπολογισµού για την υγεία και ειδικότερα για
το φάρµακο αποτελεί µια αναγκαία συνθήκη για την εξασφά-
λιση της αξιοπρέπειας στο βίο του Έλληνα Πολίτη. Όπως τό-
νισε: «Η επάρκεια φαρµάκων στην αγορά και η εξυπηρέτηση
των αναγκών του κοινωνικού συνόλου -και ιδίως των λιγότε-
ρο προνοµιούχων- επιβάλλει να επανέλθει η δαπάνη τουλάχι-
στον 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε ειδική µέριµνα 350 εκατ.
ευρώ για τους ανασφάλιστους και επιπλέον να ανέλθει στα
800 εκατ. ευρώ από 500 εκατ. ευρώ που είναι σήµερα ο προ-
ϋπολογισµός για την κάλυψη των νοσοκοµείων που στερούνται
από βασικές θεραπείες».
23
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Από τον Οκτώβριο του 2014, ο κ. Απόστολος Κλοντζάρης ανέλαβε
τη γενική διεύθυνση της Bayer CropScience για την Ελλάδα και την
Κύπρο (Country Head), διαδεχόµενος τον Dr. Hans - JoachimHenn.
Ο κ. Κλοτζάρης άρχισε την καριέρα του το 2000 στην Bayer
CropScience AG αναλαµβάνοντας υψηλόβαθµους ρόλους σε τµήµατα
Marketing και αγορές – συγχωνεύσεις εταιριών (Mergers &
Acquisitions). Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργά-
στηκε σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες
Bayer Crop Science AG και Syngenta International
AG. Συγκεκριµένα από το 2012 µέχρι τον Σεπτέµ-
βριο του 2014 κατείχε τη θέση του Director Global
Business Development της Bayer CropScience AG.
Η εκτενής εµπειρία του στη βιοµηχανία της Φυτοπροστασίας, µέσα από
την ανάληψη καθηκόντων σε υψηλόβαθµες θέσεις, έρχεται σε συνέ-
χεια των σπουδών που πραγµατοποίησε, κατέχοντας πτυχίο και µε-
ταπτυχιακό τίτλο σε Τοµέα της Γεωπονίας καθώς επίσης και ΜΒΑ από
το Πανεπιστήµιο του Newcastle.
Ο κ. Κλοτζάρης ανέλαβε τα καθήκοντα του Country Head µε σκοπό τη
µακροχρόνια ανάπτυξη της εταιρείας και την προσφορά της εµπειρίας
του σε καινοτόµες επιχειρηµατικές στρατηγικές.
5
Η Genzyme, εταιρεία του Οµίλου Sanofi, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή (ΕΕ) ενέκρινε την κυκλοφορία της ελιγλουστάτης, µία από του στόµατος, σε
µορφή κάψουλας χορηγούµενη θεραπεία πρώτης γραµµής για συγκεκριµένο πλη-
θυσµό ενήλικων που πάσχουν από τη νόσο Gaucher τύπου 1. Ένας µικρός αριθ-
µός ενήλικων ασθενών, οι οποίοι µεταβολίζουν την ελιγλουστάτη πιο γρήγορα ή
µε ρυθµό απροσδιόριστο, όπως αυτό ανιχνεύεται µε συγκεκριµένο γενετικό ερ-
γαστηριακό έλεγχο, δεν θα είναι κατάλληλοι για θεραπεία µε ελιγλουστάτη. Η
ελιγλουστάτη εγκρίθηκε από τον Οργανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ
τον Αύγουστο του 2014 και εξετάζεται από άλλες ρυθµιστικές αρχές παγκοσµίως.
Αναµένεται ότι η ελιγλουστάτη θα είναι εµπορικά διαθέσιµη στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις αρχές του 2015 και εντός των προσεχών ετών.
Η ελιγλουστάτη είναι ένα ανάλογο κεραµιδίου που αναστέλλει ισχυρά και µε εξαι-
ρετική ειδικότητα τη συνθετάση του γλυκοσυλοκεραµιδίου, εµφανίζοντας εκτε-
νή κατανοµή στους ιστούς, συµπεριλαµβανοµένου του µυελού των οστών. Μει-
ώνει την παραγωγή του γλυκοσυλοκεραµιδίου, της ουσίας που συσσωρεύεται
στα κύτταρα και στους ιστούς των ατόµων που πάσχουν από τη νόσο Gaucher
τύπου 1. Η ελιγλουστάτη έχει ένδειξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη µακρό-
χρονη θεραπεία ενηλίκων ασθενών µε νόσο Gaucher Τύπου 1 (GD1), οι οποίοι
παρουσιάζουν χαµηλό µεταβολισµό (poor metabolizers, PM), ενδιάµεσο µετα-
βολισµό (intermediate metabolizers, IM) ή εκτεταµένο µεταβολισµό (extensive
metabolizers, EM) µέσω του CYP2D6.
4
BAYER ΕΛΛΑΣ: ΝΕΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΦΕΕ: ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΥΓΙΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ανάγκες. Γι’
αυτό, η Pfizer Consumer Healthcare κυκλοφορεί στην ελλη-
νική αγορά δύο νέες πολυβιταµίνες της σειράς Centrum, που
καλύπτουν τις ειδικές διατροφικές ανάγκες των δύο φύλων: το
Centrum MEN µε ειδική σύνθεση για άνδρες και το Centrum
WOMEN µε ειδική σύνθεση για γυναίκες.
Το CENTRUM MEN είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής µε ει-
δική σύνθεση βιταµινών και µεταλλικών στοιχείων, έτσι ώστε
να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες του άνδρα. Με
αυξηµένες ποσότητες:
• Βιταµινών του συµπλέγµατος Β, που συµβάλ-
λουν στην υποστήριξη των καθηµερινών αναγκών
για ενέργεια.
• Μαγνησίου, για τη διατήρηση της καλής λειτουργί-
ας των µυών και της υγείας της καρδιάς.
Το CENTRUM WOMEN, είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής
µε ειδική σύνθεση βιταµινών και µεταλλικών στοιχείων, έτσι
ώστε να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες της γυναίκας. Με
αυξηµένες ποσότητες:
• Φυλλικού οξέος, για τη µείωση του αισθήµατος κόπωσης,
χάρη στο σηµαντικό ρόλο του στην παραγωγή αίµατος.
• Ασβεστίου, για το σχηµατισµό και τη διατήρηση υγιών οστών.
• Σιδήρου, για το σχηµατισµό των ερυθρών αιµοσφαιρίων και
την αντιµετώπιση περιοδικών απωλειών αίµατος κατά τον έµ-
µηνο κύκλο.
Το Centrum MEN και το Centrum WOMEN συνιστώνται:
• Σε περιπτώσεις µειωµένης πρόσληψης θρεπτικών συστατι-
κών από τη διατροφή.
• Σε περίπτωση αυξηµένων διατροφικών αναγκών.
• Σε καταστάσεις στρες, µε αυξηµένες ψυχολογικές και σωµα-
τικές απαιτήσεις.
• Σε περιόδους έντονης φυσικής και αθλητικής δραστηριότη-
τας.
• Όταν ο οργανισµός εκτίθενται σε παράγοντες που µπορεί να
αυξήσουν τον κίνδυνο βλάβης από τις ελεύθερες ρίζες ή να µει-
ώσουν την άµυνα (περιβαλλοντικοί ρύποι, φάση ανάρρωσης).
7
PFIZER CONSUMER HEALTHCARE
6
NEWS