Page 22 - IASIS

Basic HTML Version

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας (Π.Ε.Φ.)
υποδέχθηκε το 2015 µε την καθιερωµένη κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 4 Φεβρουαρίου στο Ξενοδοχείο Hilton. Το παρόν
στην εκδήλωση έδωσαν περισσότεροι από 350 εκπρό-
σωποι του πολιτικού, δηµοσιογραφικού, επιχειρηµατι-
κού και ακαδηµαϊκού χώρου, των φορέων και οργανι-
σµών του φαρµάκου, των συλλόγων ασθενών, καθώς
και τα στελέχη των εταιρειών-µελών της Π.Ε.Φ. Εκ µέ-
ρους της Εκκλησίας της Ελλάδος παρέστη ο εκπρόσωπος
τουΑρχιεπισκόπουΑθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύ-
µου Β’, Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης Πατήρ Χρυ-
σόστοµος Παπαθανασίου, εκ µέρους της Κυβέρνησης ο
Υπουργός Υγείας Π. Κουρουµπλής, εκ µέρους των κοι-
νοβουλευτικών κοµµάτων οι Ε. Μπογδάνου (Ανεξάρτη-
τοι Έλληνες), Μ. Σαλµάς (Νέα Δηµοκρατία), Κ.
Μπαργιώτας (Το Ποτάµι), Χ. Παπανικολά-
ου (ΠΑΣΟΚ), ενώ τους φορείς της υγεί-
ας και του φαρµάκου εκπροσώπησαν οι
Μ. Βλασταράκος (Πρόεδρος Πανελλήνι-
ου Ιατρικού Συλλόγου), Α. Βαλτάς (Αντι-
πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρµακευτικού
Συλλόγου), Γ. Πατούλης (Πρόεδρος Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών), Κ. Φρουζής (Πρόεδρος Συνδέσµου Φαρ-
µακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας).
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµη-
χανίας, κ. Θεόδωρος Τρύφων, αφού ευχήθηκε το 2015
να είναι µια χρονιά προοπτικής για όλους τους Έλληνες,
δήλωσε: «Ηχώρα έφτασε στο κατώτατο σηµείο ενός κύ-
κλου, συρρίκνωσης της οικονοµίας. Οι δηµόσιες δαπά-
νες για την υγεία και την περίθαλψη έπεσαν κάτω από
το 5% του ΑΕΠ. Μετά από 4 χρόνια, οι αριθµοί απο-
δεικνύουν ότι το σύστηµα απέτυχε, οπότε πρέπει µαζί µε
την Πολιτεία να ξαναβάλουµε τις βάσεις για µια συνο-
λική πολιτική στην υγεία και στο φάρµακο. Εκεί πρέπει
να ληφθούν υπόψη τα οικονοµικά δεδοµένα των ταµεί-
ων, η πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα και οι µει-
ωµένες συµµετοχές αυτών που έχουν ανάγκη, αλλά και
η προστιθέµενη αξία της εγχώριας παραγωγής φαρµά-
κου. Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία µπορεί να καλύψει
το 70%της εξωνοσοκοµειακής – πρωτοβάθµιας φαρµα-
κευτικής περίθαλψης, προσφέροντας επώνυµο, Ελληνι-
κό Φάρµακο σε χαµηλές τιµές, µε µειωµένη συµµετοχή
δηµιουργώντας έτσι εγχώρια προστιθέµενη αξία. Είµα-
στε εδώ και συνεχίζουµε να επενδύουµε στη χώρα µε
νέες θέσεις εργασίας, εξαγωγές και έρευνα. Δεν ζητάµε
ούτε επιδοτήσεις, ούτε χαριστικές ρυθµίσεις. Ζητάµε να
έχει το Ελληνικό Φάρµακο τη θέση που του αναλογεί.
Έχουµε κοστολογηµένες και ρεαλιστικές προτάσεις και
µε βάση αυτές ζητάµε µια συγκεκριµένη πολιτική για το
παραγόµενο στην Ελλάδα ποιοτικό γενόσηµοφάρµακο».
Ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Φ. κ. Δηµήτρης Δέµος, τόνισε
στην οµιλία του: «Το κράτος πρέπει να προσέξει τον πα-
ραγωγικό ιστό της χώρας. Δεν ζητάµε να επιστρέψουµε
στα παλιά επίπεδα. Όµως από τα χρήµατα που το κρά-
τος διαθέτει στη φαρµακευτική δαπάνη, πρέπει οι ελλη-
νικές φαρµακοβιοµηχανίες να λαµβάνουν αυτό που τους
αναλογεί, έχοντας υπόψη τις εργοδοτικές και φορολογι-
κές εισφορές τους».
Στο δικό του χαιρετισµό, ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Φ. κ.
Βασίλης Κάτσος συµπλήρωσε, πως το Ελληνικό Φάρ-
µακο είναι το τρίτο σηµαντικότερο εξαγώγιµο προϊόν της
χώρας, ενώ δεσµεύτηκε πως: «Οι ελληνικές φαρµακο-
βιοµηχανίες µπορούν να φέρουν το Ελληνικό Φάρµα-
κο στην 1η θέση των εξαγώγιµων προϊόντων της χώ-
ρας, γιατί έχουν το σθένος να παλέψουν για το µέλλον.
22
|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 2015
2
H Draeger Hellas A.E., θυγατρική 100%
του οίκου Dräger Γερµανίας, κατασκευά-
στρια Ιατρικών Μηχανηµάτων αλλά και µε
έντονη παρουσία στον τοµέα της Τεχνικής
Ασφάλειας από το 1889 ανακοινώνει µια
νέα συνεργασία στον τοµέα της ασφάλειας
στο χώρο εργασίας.
H Draeger Hellas ιδρύθηκε
το 2010, µετά από απόφαση
του οµίλου Dräger να επενδύ-
σει στη χώρα µας, ιδρύοντας
τη θυγατρική εταιρεία, µε στόχο
την άµεση πρόσβαση στα προϊόντα και στις
υπηρεσίες της Dräger και στην Ελλάδα, στο
χώρο της Υγείας και της Τεχνικής ασφάλει-
ας των ελληνικών επιχειρήσεων, βιοµηχα-
νικών, ναυτιλιακών κ.λπ.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εταιρείας
στην Ελλάδα, προχώρησε σε επέκταση της
δραστηριότητάς της και από την 1η Νοεµ-
βρίου 2014 αντιπροσωπεύει επίσηµα τα
διασωστικά προϊόντα του γερµανικού οί-
κου Weber Rescue, της κορυφαίας εταιρεί-
ας στο χώρο των διασωστικών εργαλείων
επί 40 χρόνια.
Μερικά σηµαντικά διασωστικά προϊόντα
που διαθέτει η εταιρεία Weber Rescue εί-
ναι για:
• Εργοστάσια Ανακύκλωσης
• Απεγκλωβισµούς από τροχαία ατυχήµατα
• Αντιστήριξη τοιχωµάτων
• Διάσωση από σεισµούς & φυσικές κατα-
στροφές
«Είµαστε ιδιαί-
τερα χαρούµενοι
που συµπεριλαµ-
βάνουµε κάτω
από την οµπρέ-
λα της εταιρεί-
ας µας τα προϊ-
όντα της Weber
Rescue, καθώς διευρύνουµε τη γκάµα των
προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρου-
µε», δήλωσε ο Διευθύνων Σύµβουλος, κ.
Μανώλης Σιδηρουργός. Ενώ πρόσθεσε ότι:
«Με τη νέα µας αυτή συνεργασία, προσδο-
κούµε στην καλύτερη ανταπόκριση των ιδι-
αίτερων αναγκών που δηµιουργούνται στις
δύσκολες συνθήκες π.χ. διάσωσης, απε-
γκλωβισµού κ.λπ.»
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα προϊ-
όντα στην ιστοσελίδα: http://www.weber-
rescue.com/en/
Για αγορά νέων προϊόντων, ανάγκες service
και προµηθεία ανταλλακτικών, µπορείτε να
επικοινωνείτε άµεσα µε τα τηλέφωνα της
Draeger Hellas 210 2821809.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
DRÄGER
Η εταιρεία ιδρύ-
θηκε το 1889
και από τότε µέ-
χρι τώρα ανήκει
στην οικογένεια
Dräger. Σήµερα διοικείται από την πέµπτη
γενιά Dräger, από τον κ. Stefan Dräger.
Η έδρα του Οµίλου βρίσκεται στο Luebeck,
Γερµανίας. Ο όµιλος απασχολεί περίπου
12.500 εργαζόµενους σε πάνω από 190
χώρες.
Η Dräger δραστηριοποιείται στον τοµέα των
Ιατρικών Μηχανηµάτων και στον τοµέα της
Τεχνικής Ασφάλειας. Aναπτύσσει πρωτοπο-
ριακές συσκευές και λύσεις, τις οποίες εµπι-
στεύονται άνθρωποι σε όλον τον κόσµο.
Όπου και αν χρησιµοποιούνται τα προϊό-
ντα της Dräger, είναι για σηµαντικό λόγο:
Είναι ζήτηµα ζωής. Είτε χρησιµοποιούνται
για ιατρικές κλινικές εφαρµογές είτε στην
πυροσβεστική, τη βιοµηχανία, τα µεταλλεία
ή σε υπηρεσίες διάσωσης, τα προϊόντα της
Dräger προστατεύουν, υποστηρίζουν και
σώζουν ζωές.
Η βάση της µακροχρόνιας επιτυχίας: έντο-
νη παρουσία κοντά στον πελάτη, ικανοί συ-
νεργάτες, συνεχείς καινοτοµίες και άριστη
ποιότητα.
Η DRAEGER ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
H Draeger Hellas ιδρύθηκε το 2010, µε
στόχο την άµεση πρόσβαση στα προϊόντα
και στις υπηρεσίες της Dräger και στην Ελ-
λάδα στον χώρο της Υγείας και της Τεχνι-
κής ασφάλειας. Σήµερα απασχολεί 25 ερ-
γαζόµενους.
Η βασική φιλοσοφία και κατευθυντήρια
αρχή της εταιρείας είναι η «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ».
MERCK
Η Merck, µία από τις κορυφαίες εταιρείες στη διά-
θεση καινοτόµων, υψηλής ποιότητας και τεχνολογί-
ας προϊόντων στον φαρµακευτικό και χηµικό κλά-
δο και στον τοµέα των βιοεπιστηµών, ανακοίνωσε
πρόσφατα ότι κατατάσσεται πλέον στην έκτη θέση
του Δείκτη Πρόσβασης στα Φάρµακα που δηµοσι-
εύθηκε από το Ίδρυµα για την Πρόσβαση στα Φάρ-
µακα (Access to Medicine Foundation). Η Merck
ανέβηκε δύο θέσεις σε σύγκριση µε την κατάταξη
του 2012.
Η συγκεκριµένη πρόοδος τονίζει τη δέσµευση της
εταιρείας να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν τα
εµπόδια πρόσβασης των πληθυσµών και των κοι-
νοτήτων που υπο-εξυπηρετούνται στις χαµηλού και
µεσαίου εισοδήµατος χώρες, στο πλαίσιο της εται-
ρικής υπευθυνότητας και της βιώσιµης επιχειρη-
µατικής προσέγγισης. Κάθε δύο χρόνια, ο Δείκτης
Πρόσβασης στα Φάρµακα αξιολογεί τις κορυφαί-
ες φαρµακευτικές επιχειρήσεις ως προς τις δραστη-
ριότητες και τις πρωτοβουλίες που προωθούν την
πρόσβαση σε φάρµακα στις αναπτυσσόµενες χώρες.
3
1
PHARMA
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ