Page 8 - IASIS

Basic HTML Version

8
|
Τ
σεκάρετε το κινητό σας µό-
λις ξυπνάτε το πρωί και
όταν πέφτετε για ύπνο το
βράδυ; Ελέγχετε το κινητό
σας συνέχεια στην περίοδο
των διακοπών; Νιώθετε έντονο άγχος
ακόµα και πανικό όταν είστε εκτός δι-
κτύου;
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
,
έχουµε γίνει ψυχαναγκαστικοί και εµ-
µονικοί µε τα έξυπνα κινητά, είναι αυτό
ψυχολογική διαταραχή ή απλά µας έχει
παρασύρει η τεχνολογία και έχουµε υι-
οθετήσει καινούργιες συνήθειες;
Η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια Δρ.
Ίλια Θεοτοκά, ειδικευµένη στις εξαρ-
τήσεις από ουσίες, αλκοόλ και internet
κατασκεύασε πρόσφατα το παρακάτω
σύντοµο test για το σκοπό αυτό που πε-
ριλαµβάνει τα παρακάτω ερωτήµατα:
1. Ασχολείστε αρκετή ώρα µε το κι-
νητό σας τηλέφωνο, ακόµα και όταν
δεν υπάρχει συγκεκριµένος λόγος;
2. Ο σύντροφός σας παραπονείται
συχνά ότι δεν ασχολείστε µαζί του,
γιατί είστε συνέχεια στο κινητό σας;
3. Οι γονείς σας ή µέλη του οικογενει-
ακού σας περιβάλλοντος σάς λένε ότι
ασχολείστε πολύ µε το κινητό σας και
παραµελείτε άλλα πράγµατα;
4. Ακόµα και όταν τρώτε, κοιτάτε το
κινητό σας;
ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑ
σε
3 από τις 4 παραπάνω ερωτήσεις, τότε
εµφανίζετε µια συµπεριφορά εξάρτησης
από το κινητό σας τηλέφωνο.
Βέβαια, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν
υπάρχουν ακόµα επίσηµα διαγνωστι-
κά κριτήρια για νέες εξαρτήσεις, που
έχουν εµφανιστεί τα τελευταία χρόνια,
όπως εξάρτηση από το internet, παιχνί-
δια στο internet, εξάρτηση από κινητά
τηλέφωνα.
Ωστόσο, αν κάποιος ή το περιβάλλον
του παρατηρεί ότι αυξάνει τις ώρες στις
παραπάνω δραστηριότητες, παραµε-
λεί άλλες δραστηριότητες, ή κοινωνι-
κές επαφές µε ανθρώπους, έχει µειώ-
σει τη φυσική δραστηριότητα, τότε ίσως
θα πρέπει να προβληµατιστεί µήπως οι
ώρες ενασχόλησης θέτουν προβλήµατα
στις παραπάνω δραστηριότητες.
- Τα έξυπνα κινητά µπορούν να προ-
καλέσουν συµπεριφορά «εξάρτη-
σης», όπως η συµπεριφορά εξάρτη-
σης από το internet;
Πιθανά, ναι, εφόσον εκλύουν συναι-
σθήµατα ικανοποίησης, ανταµοιβής ή
αισθήµατα άγχους και δυσανεξίας όταν
είναι κάποιος µακριά από αυτό, π.χ., πε-
ριµένοντας ένα mail, ένα µήνυµα ή βλέ-
ποντας προσωπικές φωτογραφίες.
Ασφαλώς, σηµαντικό ρόλο παίζει εάν η
παραπάνω ενασχόληση επηρεάζει αρ-
νητικά την επαγγελµατική, προσωπική,
οικογενειακή και κοινωνική ζωή του
ατόµου.
Σίγουρα, µπορεί να επηρεάσει την προ-
σοχή και τη συγκέντρωση, προκαλώ-
ντας διακοπή ή διάσπαση της σκέψης ή
της προσοχής. Μας αποσπούν από το να
διατηρήσουµε την προσοχή µας σε µία
δραστηριότητα ή απλά να µείνουµε µό-
νοι µε τις σκέψεις µας, ή να σκεφτόµαστε
βαθύτερα θέµατα που µας απασχολούν.
- Τι µπορούµε να κάνουµε για να µην
«κολλάµε» στο κινητό µας;
- Σκεφτείτε τις καταστάσεις και τα συ-
ναισθήµατα που σας κάνουν να ελέγχε-
τε τόσο συχνά το κινητό σας. Είναι επει-
δή βαριέστε, νιώθετε µόνοι, έχετε άγχος
ή αγωνία για κάτι; Μιλήστε σε κάποιον
αν νιώθετε κάποια από αυτά τα συναι-
σθήµατα.
- Προσπαθείτε να πειθαρχείτε µε τη χρή-
ση του κινητού, όταν είστε µε τα παιδιά
σας, όταν οδηγείτε, όταν είστε σε µια συ-
νάντηση, σε µια κοινωνική εκδήλωση.
Θα εκπλαγείτε όταν νιώσετε ότι έχετε
καταφέρει να ελέγξετε αυτή τη συνεχή
επιθυµία. Βάλτε στο αθόρυβο το κινητό
σας κάποιες στιγµές που χρειάζεται να
εστιασθείτε σε µια σοβαρή δουλειά ή να
ξεκουραστείτε.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Πόσο
εξαρτηµένοι
είστε από
το κινητό σας;
ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ
ρ. ΙΛΙΑ ΘΕΟΤΟΚΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Τα έξυπνα κινητά
µπορούν να
προκαλέσουν
συµπεριφορά
«εξάρτησης»,
όπως η συµπεριφορά
εξάρτησης από
το internet
Nέα ήθη
Οι σύγχρονοι άνδρες µεταξύ 20
και 55 ετών, που κάνουν δου-
λειές γραφείου είναι σε µεγά-
λο ποσοστό εξαρτηµένοι από το
Internet και τα gadgets.
Η χρήση του Internet από τα
«έξυπνα» τηλέφωνα, τα tablets
που εύκολα µεταφέρει κάποιος
µαζί του, ακόµα και οι φορητές
µπαταρίες για να είναι συνεχώς
έτοιµο το κινητό για σερφάρι-
σµα και όχι µόνο, έχουν αλλάξει
την τελευταία δεκαετία όχι µόνο
τη σχέση τους µε την τεχνολο-
γία, αλλά και τον τρόπο επικοι-
νωνίας. Ακολουθούν βέβαια και
οι γυναίκες, αλλά τα τελευταία
χρόνια τα παιδιά και οι έφηβοι.