Page 9 - IASIS

Basic HTML Version

9
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Τι ποσοστό πληθυσµού πονάει
στον αυχένα;
Ποσοστό το οποίο προσεγγίζει τα δύο
τρίτα του πληθυσµού διεθνώς, ανα-
φέρεται ότι θα βιώσει τουλάχιστον
µία φορά στη ζωή του πόνο και δυ-
σκαµψία στον αυχένα. Ο πόνος στον
αυχένα εµφανίζεται συχνότερα στις
γυναίκες, σε κατοίκους ανεπτυγµέ-
νων χωρών αλλά και αστικών περι-
οχών σε σχέση µε τις αγροτικές.
Ο κίνδυνος εµφάνισης πόνου στον αυ-
χένα αυξάνεται στην ηλικιακή οµά-
δα των 35 - 49 ετών, στα άτοµα που
δουλεύουν σε συνθήκες υπερβολι-
κής σωµατικής και πνευµατικής πίε-
σης καθώς και στους καπνιστές. Χα-
ρακτηρίζεται από περιόδους υφέσεων
και εξάρσεων. Σε αντίθεση µε προη-
γούµενες πεποιθήσεις, τα περισσότε-
ρα άτοµα µε πόνο στον αυχένα δεν
βιώνουν την πλήρη υποχώρηση των
συµπτωµάτων τους.
Γιατί πονάµε στον αυχένα;
Πόνος στον αυχένα µπορεί να προ-
κληθεί από καταπόνηση των µαλα-
κών µορίων δηλ. µυών, τενόντων
και συνδέσµων από κακή στάση του
σώµατος π.χ. πολλές ώρες σε καθι-
στή θέση µπροστά σε υπολογιστή στη
δουλειά ή στο σπίτι, στην τηλεόραση,
στην οδήγηση, κ.ά. σε συνδυασµό µε
έλλειψη φυσικής άσκησης και δρα-
στηριότητας.
Επίσης, πόνος στον αυχένα µπορεί να
προκληθεί από τραυµατισµούς όπως
π.χ. σε τροχαία ατυχήµατα όπου το
κεφάλι έρχεται σε ακραίες θέσεις
κάµψης και έκτασης µε αποτέλεσµα
την εκφυλιστική αρθρίτιδα των σπον-
δύλων, την εκφύλιση των µεσοσπον-
δυλίων δίσκων καθώς και την πίεση
νευρικών ριζών ή και του νωτιαίου
µυελού από οστεόφυτα ή κήλες µε-
σοσπονδυλίων δίσκων. Ο πόνος στον
αυχένα µπορεί να συνοδεύεται από
µούδιασµα ή απώλεια της δύναµης
στα χέρια ή έντονο πόνο στον ώµο ή
κάτω από το βραχίονα.
Ποιες είναι οι θεραπείες;
Θεραπευτικά, δίνεται φαρµακευτι-
κή αγωγή µε αντιφλεγµονώδη και
µυοχαλαρωτικά φάρµακα όχι πε-
ρισσότερο από 12 - 15 ηµέρες. Το
κολλάρο αυχένα µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί, αλλά για µικρό χρονικό διά-
στηµα. Απαραίτητες είναι οι εργονο-
µικές οδηγίες και παρεµβάσεις όπως
και ασκήσεις που περιλαµβάνουν δι-
ατάσεις και ενδυνάµωση τόσο του
αυχένα όσο και των ώµων. Οι µαλά-
ξεις και τα θερµά επιθέµατα θα βοη-
θήσουν σε λύση τοπικού µυϊκού σπα-
σµού ενώ ο βελονισµός µπορεί να
συµβάλλει στη βελτίωση και ταχύτε-
ρη αποκατάσταση. Σε λίγες περιπτώ-
σεις µπορεί να απαιτηθεί χειρουργι-
κή επέµβαση.
Τι νέο υπάρχει στη θεραπεία;
Τελευταία χρησιµοποιείται και το ενέ-
σιµο κολλαγόνο τοπικά.
Τι είναι το ενέσιµο κολλαγόνο;
Είναι κολλαγόνο σε ενέσιµη µορ-
φή. Το κολλαγόνο είναι η πιο άφθο-
νη πρωτεΐνη στο ανθρώπινο σώµα
(περίπου 30%όλων των πρωτεϊνών
του ανθρώπινου σώµατος) και είναι
όµοια µε αυτή που υπάρχει στους µυς,
τένοντες και συνδέσµους. Θεωρείται
ως η ουσία που συγκρατεί ολόκλη-
ρο το σώµα και µπορεί να βρεθεί στο
δέρµα, στα οστά, στους µύες, στους
τένοντες και στους συνδέσµους. Η πα-
ραγωγή κολλαγόνου συνήθως αρχί-
ζει να µειώνεται µετά την ηλικία των
40 ετών από τραύµατα και φλεγµο-
νές. Με τη θεραπεία χορηγούµε το
κολλαγόνο που έχει φθαρεί.
Με ποιούς τρόπους γίνεται; Υπάρ-
χουν αντενδείξεις;
Το ενέσιµο κολλαγόνο γίνεται µε την
τεχνική της µεσοθεραπείας δηλ. µε τη
χρήση πολύ µικρής βελόνας µήκους
4 χιλιοστών ενίουµε το κολλαγόνο
κάτω ακριβώς από το δέρµα ώστε
να απορροφηθεί σταδιακά από τους
γύρω ιστούς. Επίσης µπορούµε να το
χορηγήσουµε και υποδόρια αλλά και
ενδαρθρικά.
Αντενδείξεις δεν υπάρχουν, ούτε ανε-
πιθύµητες ενέργειες. Μπορεί να συν-
δυαστεί µε όλες τις προαναφερόµενες
θεραπείες µε απόλυτη ασφάλεια, ενι-
σχύοντας το αναµενόµενο θεραπευτι-
κό αποτέλεσµα.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιµασία,
προσέχουµε κάτι πριν ή µετά;
Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προ-
ετοιµασία. Άτοµα µε υπερευαισθησία
στο τσίµπηµα της µικρής βελόνης µπο-
ρούν να τοποθετήσουν αναισθητική
κρέµα τοπικά µισή περίπου ώρα πριν
την έγχυση του κολλαγόνου. Οι δρα-
στηριότητες του ατόµου δεν διακόπτο-
νται ούτε αλλάζει κάτι πριν ή µετά.
Πόσες θεραπείες χρειάζονται;
Συνήθως χρειάζονται 3 ως 8 θερα-
πευτικές συνεδρίες, µε την κάθε συνε-
δρία να γίνεται 1 φορά την εβδοµάδα
για την επίτευξη καλού αποτελέσµα-
τος και στη συνέχεια χρειάζονται κά-
ποιες συνεδρίες διατήρησης του απο-
τελέσµατος µε συχνότητα που θα
κριθεί από τον γιατρό σας.
Πόνος στον αυχένα
και ενέσιµο κολλαγόνο
Πόνος στον αυχένα µπορεί να προκληθεί
από καταπόνηση των µαλακών µορίων
δηλ. µυών, τενόντων και συνδέσµων,
από κακή στάση του σώµατος
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΒΑΛΗΣ
ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ
ΚΟΝ ΥΛΗ 5, ΜΑΡΟΥΣΙ