Page 11 - IASIS

Basic HTML Version

E
να πρωτοποριακό πρόγραµµα πολιτιστι-
κής επιµόρφωσης το οποίο απευθύνεται
στα παιδιά που στηρίζει το πρόγραµµα
«Εφόδια Ζωής, Βήµατα Ζωής», πραγµα-
τοποιεί η φαρµακευτική εταιρεία Roche
Hellas σε συνεργασία µε τη Μη Κυβερνητική Οργά-
νωση PRAKSIS.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
είναι η εκπαίδευ-
ση και πνευµατική καλλιέργεια των παιδιών µέσα από
την επαφή τους µε το µαγικό κόσµο του θεάτρου και
της δηµιουργικής µυθοπλασίας.
Οι «Ηµέρες Θεάτρου» ξεκίνησαν το Δεκέµβριο του
2014, όπου η Roche Hellas στο πνεύµα των Χριστου-
γέννων έδωσε τη δυνατότητα στους µικρούς της φί-
λους να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση
της Κάρµεν Ρουγγέρη «Οµήρου Οδύσσεια».
Το ταξίδι στη φαντασία συνεχίστηκε µε την παράστα-
ση «Τιτάνες στην εποχή των Παγετώνων» στο Ίδρυ-
µα Μείζονος Ελληνισµού. Η νέα ψηφιακή ταινία που
προβάλλεται στη Θόλο, για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα, ζωντάνεψε στα µάτια των µικρών θεατών τα πα-
γωµένα τοπία της Βόρειας Αµερικής, της Ευρώπης και
της Ασίας, 10.000 χρόνια πριν από το σύγχρονο πολι-
τισµό, προβληµατίζοντάς τους σχετικά µε την κλιµατι-
κή αλλαγή και την τύχη των σηµερινών θηλαστικών.
Το πρόγραµµα «Εφόδια Ζωής, Βήµατα Ζωής», µέσω
των δράσεων, που ήδη έχει υλοποιήσει και συνεχίζει
να υλοποιεί σε σταθερή βάση, έχει καταστήσει ιδιαί-
τερα σηµαντική την εκπαίδευση και την πολιτιστική
καλλιέργεια των παιδιών µέσα από την ψυχαγωγία.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Εφόδια Ζωής, Βήµατα Ζωής»,
έχει συσταθεί ως µέρος του προγράµµατος της
PRAKSIS «ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ» στοχεύοντας στην ανα-
κούφιση των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά που
έχουν υποστεί µείωση στο εισόδηµά τους µε αποτέλε-
σµα να µην µπορούν να ικανοποιήσουν βασικές κα-
θηµερινές τους ανάγκες, µε έµφαση στην εκπαίδευση.
Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή η Roche αναλαµβά-
νει για δύο έτη την κάλυψη των εκπαιδευτικών ανα-
γκών συνολικά 400 και πλέον παιδιών που θα συµ-
µετέχουν στο πρόγραµµα, µε ποσό που αγγίζει σχεδόν
τις 200.000 ευρώ.
Ήδη, από το Μάρτιο του 2014 έως το Απρίλιο 2015
το πρόγραµµα «Εφόδια Ζωής, Βήµατα Ζωής» έχει
βοηθήσει συνολικά 328 παιδιά από τα οποία τα 298
ηλικίας µεταξύ 7 και 18 ετών από 258 οικογένειες
ενώ 368 συνολικές εκπαιδευτικές ωφέλειες έχουν
προσφερθεί στα παιδιά των οικογενειών του προ-
γράµµατος.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
των ίδιων των
εργαζοµένων της Roche Hellas που αναλαµβάνουν
πρωτεύοντα ρόλο στην επιτυχία του προγράµµατος,
τα παιδιά αυτά απολαµβάνουν µια σειρά από δηµι-
ουργικές και ψυχαγωγικές συλλογικές δραστηριότη-
τες και πρωτοβουλίες:
• Την πρώτη «Δανειστική Βιβλιοθήκη», ενέργεια που
ξεκίνησε το Σεπτέµβριο και λειτουργεί ήδη µε επι-
τυχία στο Κέντρο Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων
της PRAKSIS χάρη στις απλόχερες δωρεές τόσο
των εργαζοµένων της Roche όσο και των πολιτών.
Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και ύστερα από
κάλεσµα που απηύθυνε η εταιρεία, συγκεντρώθη-
καν 530 βιβλία.
• Τις «Ηµέρες Θεάτρου» κατά τη διάρκεια των οποί-
ων τα παιδιά της PRAKSIS παρακολουθούν ενδια-
φέρουσες θεατρικές παραστάσεις ή κινηµατογραφι-
κές προβολές και τέλος,
• Tις «Διαδροµές Πολιτισµού» /«Πρόγραµµα Μου-
σειακής Αγωγής» µέσα από το οποίο περισσότερα
από 60 παιδιά έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν
τους ορίζοντές τους, µέσω διαδραστικών δραστηρι-
οτήτων πριν αλλά και κατά τη διάρκεια επισκέψε-
ων σε επιλεγµένα Μουσεία.
ΤΕΛΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ενός εξα-
τοµικευµένου προγράµµατος εθελοντικής εργασί-
ας, η Διοίκηση και το Προσωπικό της Roche Hellas
προσφέρουν το δικό τους «χέρι βοηθείας» αφιερώ-
νοντας τουλάχιστον δύο ώρες το µήνα σε ουσιαστι-
κή στήριξη προς το συνάνθρωπο µέσα από τις δοµές
της PRAKSIS ενώ ταυτόχρονα συλλέγονται και δι-
ανέµονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα διάφορα
αντικείµενα πρώτης ανάγκης όπως φάρµακα, ρού-
χα, τρόφιµα κ.ά.
Η ΜΚΟ PRAKSIS
έχει ως κύριο στόχο το σχεδια-
σµό, εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων ανα-
πτυξιακής, ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Με
βάση τα δύο Πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη, τα Κέντρα Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων (Αθή-
να, Πειραιά και Θεσσαλονίκη), το Κέντρο Υποδοχής
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πάτρα, τα Κέντρα Φι-
λοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων ΣΤΕΓΗ PLUS (+)
δραστηριοποιείται σε Αττική, Κεντρική Μακεδο-
νία, Μυτιλήνη και Πάτρα, προσφέροντας εδώ και
18 χρόνια άµεση και δωρεάν ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, ψυχολογική και νοµική υποστήριξη σε
γηγενείς άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, νεο-
αφιχθέντες αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και µετα-
νάστες, παλιννοστούντες, ασυνόδευτους ανήλικους,
παιδιά των φαναριών, αποφυλακισµένους καθώς
και σε άλλες κοινωνικά και οικονοµικά αποκλει-
σµένες οµάδες.
Με Κινητές Μονάδες Εξέτασης και Ενηµέρωσης,
παρέχει δωρεάν εξετάσεις για τον ιό του HIV και
την Ηπατίτιδα B,C. Λειτουργεί επίσης, τηλεφωνική
γραµµή ενηµέρωσης 800 1111600 (χωρίς χρέω-
ση από σταθερό) 210 8250600 (χωρίς χρέωση από
κινητό) ενηµερώνοντας για τα σεξουαλικώς µεταδι-
δόµενα νοσήµατα, Ηπατίτιδα Β,C και τον HIV.
11
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Το πρόγραµµα έχει συσταθεί
ως µέρος του προγράµµατος
της PRAKSIS «ΣΥΝ
στο ΠΛΗΝ» στοχεύοντας
στην ανακούφιση
των νοικοκυριών µε ανήλικα
παιδιά που δεν µπορούν
να ικανοποιήσουν βασικές
καθηµερινές τους ανάγκες,
µε έµφαση στην εκπαίδευση
«Εφόδια Ζωής, Βήµατα Ζωής»