Page 12 - IASIS

Basic HTML Version

12
|
Π
ολλοί άντρες και γυναίκες πάσχουν από
«λιποδυστροφία», τη δυσανάλογη συγκέ-
ντρωση λίπους τοπικά σε ορισµένες περι-
οχές του σώµατος. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα τα «ψωµάκια», από τα οποία είναι
δύσκολο να απαλλαγούν µόνο µε τη γυµναστική και τη
δίαιτα. Άλλα προβληµατικά σηµεία είναι το διπλοσάγο-
νο στο πρόσωπο, η κοιλιά, η µέση, οι γλουτοί, οι έσω και
έξω µηροί, τα γόνατα και η γυναικοµαστία στους άντρες.
ΛΙΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ
Με τον όρο «λιπογλυπτική» εννοούµε την αφαίρεση του
λίπους µε λεπτεπίλεπτες κάνουλες. Ο όρος «λιποπλαστι-
κή» υποδηλώνει τη µεταφορά του σε κοντινές ή απο-
µακρυσµένες περιοχές του σώµατος, δηλαδή την αυ-
τοµεταµόσχευση λίπους ή τη λιποπροσθετική. Ο όρος
«µηχανικά υποβοηθούµενη λιποαναρρόφηση» αναφέ-
ρεται στη διαδικασία που εκτελείται µε τη βοήθεια ειδι-
κών συσκευών, οι οποίες προσδίδουν στις λεπτές κάνου-
λες οριζόντια και κυκλική κίνηση.
ΗΤΕΧΝΙΚΗΠΟΥΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
είναι ένας συν-
δυασµός όλων των παραπάνω και ονοµάζεται «µηχα-
νικά υποβοηθούµενη µικροδικτυωτή λιποπλαστική». Ο
άριστος και ενδελεχής προεγχειρητικός σχεδιασµός και
η χρήση όλων των προηγούµενων τεχνικών συνδυαστι-
κά προσφέρουν ένα αποτέλεσµα εξαιρετικά λεπτοµερές
γι’ αυτό και σήµερα µιλάµε µόνο για Υψηλής Ευκρίνειας
Λιποπλαστική (High Definition Lipoplasty).
Η µηχανική υποβοήθηση συντελεί στην ακούραστη, λε-
πτοµερή και επίµονη αφαίρεση του λίπους. Το λίπος αυτό
συλλέγεται και στη συνέχεια µπορεί να επανατοποθετη-
θεί όπως προαναφέραµε σε διάφορα άλλα σηµεία του
σώµατος (lipofilling = λιποπρόσθεση), που το χρειάζο-
νται ώστε ν’ αποκτήσει το σώµα τέλεια αρµονία.
Για παράδειγµα, µπορεί ο γιατρός να πάρει κάποια ποσό-
τητα λίπους από την κοιλιά και να την τοποθετήσει στις
γάµπες, όταν αυτές δεν είναι καλλίγραµµες ή σε κάποια
άλλη περιοχή όπως στο πρόσωπο, στα χείλη ή για τον
τονισµό των ζυγωµατικών.
Η ΕΠΕΜΒΑΣΗΜΕΛΙΓΑΛΟΓΙΑ:
Εφαρµόζεται σε
άτοµα πάνω από 16 ετών. Γίνεται µε τοπική αναι-
σθησία και µέθη. Μετά την επέµβαση ο ασθενής
µπορεί να επιστρέψει σπίτι του. Η όλη διαδικασία
περιλαµβάνει την έγχυση µεγάλης ποσότητας αναι-
σθητικού διαλύµατος στην προβληµατική περιοχή
και στη συνέχεια την αφαίρεση του λίπους. Μετά
από επεξεργασία αυτό επανεισάγεται στο σώµα
για να διορθώσει ατέλειες.
Τα κύρια πλεονεκτήµατά της µεθόδου είναι:
• Συντόµευση του επεµβατικού χρόνου
• Ελαχιστοποίηση του πόνου και των µετεγχειρη-
τικών οιδηµάτων και µωλώπων
• Επέκταση των ενδείξεων της λιποαναρρόφησης
και σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας
• Το µηχάνηµα διαθέτει ενσωµατωµένο σύστη-
µα ασφαλείας
• Η διαδικασία γίνεται χωρίς τοµές, µε µερικές µι-
κροσκοπικές οπές 0,5 εκ.
• Η διάρκεια του αποτελέσµατος είναι µακροχρό-
νια, εφόσον το βάρος του ασθενούς διατηρηθεί
σταθερό.
ΔΩΣΤΕ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟ
ΜΕ ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Συνδυασµός νηµάτων PDO (αγγειοχειρουργικά ράµ-
µατα πλήρως απορροφήσιµα) και Macrolane (υα-
λουρονικό οξύ του σώµατος που προσθέτει όγκο).
Τι είναι το Macrolane;
Το Macrolane είναι ένα
gel που προσθέτει όγκο στους ιστούς. Χρησιµοποι-
είται για την αποκατάσταση και τη βελτίωση του πε-
ριγράµµατος του σώµατος στους γλουτούς. Παρέχει
άµεσα και µακράς διάρκειας αποτελέσµατα χωρίς
χειρουργική επέµβαση.
Βασίζεται στη µοναδική και κατοχυρωµένη τεχνολογία
σταθεροποίησης υαλουρονικού οξέος NASHATM της
Q-Med. Με τα προϊόντα της τεχνολογίας NASHA έχουν
πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 10 εκατοµµύρια θε-
ραπείες σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο το κόσµο.
Από τι αποτελείται τοMacrolane;
ΤοMacrolane είναι
ένα διάφανο κρυσταλλικό gel σταθεροποιηµένου υαλου-
ρονικού οξέος. Το υαλουρονικό οξύ είναι φυσικό συστα-
τικό του δέρµατος, δεσµεύει το νερό και δίνει σχήµα και
όγκο στο δέρµα. Η σταθεροποίηση του υαλουρονικού
οξέος σε gel, µε την τεχνολογία NASHA, του προσδίδει
µεγάλη διάρκεια, ενώπαραµένει παρόµοιο µε το υαλου-
ρονικό οξύ του ίδιου του σώµατος. Το gel Macrolane
είναι βιοδιασπώµενο.
Πού εφαρµόζεται το Macrolane;
Το Macrolane εί-
ναι καινοτόµο για την αποκατάσταση του όγκου και
διαµόρφωση των γλουτών. Επίσης µπορεί να οµα-
λοποιήσει µικροατέλειες του δέρµατος, όπως αυτές που
προκαλούνται µετά από λιποαναρρόφηση και χειρουργι-
κές ουλές. Τέλος καινούρια εφαρµογή είναι η δηµιουργία
γυµνασµένου σώµατος σε άνδρες και γυναίκες.
Τι είναι τα νήµατα PDO;
Τα νήµατα PDO είναι αγγειο-
χειρουργικά ράµµατα πλήρως απορροφήσιµα σε 8-12
µήνες. Με πολύ λεπτή βελόνα δηµιουργούµε εσωτερικό
πλέγµα µέσα στο δέρµα για την υποστήριξη και ανόρθω-
ση των ιστών. Παράλληλα η εφαρµογή ενεργοποιεί τους
ινοβλάστες για την παραγωγή κολλαγόνου.
Oι περιοχές εφαρµογής των νηµάτων PDO είναι οι γλου-
τοί για ανόρθωση & σύσφιξη και το εσωτερικό των µη-
ρών για σύσφιξη.
Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των PDO είναι:
• Σύντοµος χρόνος επέµβασης στο ιατρείο
• Χωρίς τοµές ή ουλές
• Χωρίς νοσηλεία
• Άµεσο ηµιµόνιµο αποτέλεσµα
• Πλήρως απορροφήσιµα – Υδρόλυση σε CO2+H2O
• Απόλυτα ασφαλές CLASS III Medical Device
ΟΜΟΡΦΙΑ
Ρ ΖΗΣΗΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Καλλίγραµµο
σώµα µε
τεχνικές αιχµής