Page 21 - IASIS

Basic HTML Version

ο αθ. γιαννοπουλοσ στη λεσβο
Κατόπιν συνεννοήσεως με τον Υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη Κου-
ρουμπλή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Καθηγητής Χειρουρ-
γικής, κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, συνοδευόμενος από τον Ιατρό
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κ. Λάζαρο Κωστόπουλο και τον Υπεύθυνο του Γρα-
φείου Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας & Διοίκησης του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κ. ΓεώργιοΑναστόπουλο, επισκέφθηκε τηνΠέμπτη21Μα-
ΐου τις δομέςφιλοξενίας τωνμεταναστών/προσφύγωνστηνΠεριφερει-
ακήΕνότηταΛέσβου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής τουΥπουρ-
γείουΥγείας πουαποσκοπεί στηθωράκιση τηςΔημόσιαςΥγείας και στην
επαρκή υγειονομική κάλυψη των νεοεισερχόμενων στη χώρα ατόμων.
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψηστην έδρα τηςΠεριφέρειαςΒορείουΑιγαί-
ου (Λέσβος), με τησυμμετοχήόλων τωναρμόδιων τοπικώναρχών. Κα-
τόπιν, το κλιμάκιο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. επισκέφθηκε το Κέντρο Ταυτοποί-
ησης Υπηκοότητας (ΚΕΤΥ) στη Μόρια Λέσβου και την Κινητή Μονάδα
Πρώτης Υποδοχής, καθώς επίσης χώρους του λιμέναΜυτιλήνης, όπου
περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, ενημερώθηκε για τις συνθήκες φιλο-
ξενίας των μεταναστών/προσφύγων και τις ανάγκες των τοπικών αρ-
χών. Ακολούθησε συνέντευξηTύπου προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Στόχος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. είναι η έγκαιρη διάγνωση ενδεχόμενων λοι-
μωδών νοσημάτων και η διόρθωση οποιωνδήποτε ατελειών των δο-
μών φιλοξενίας των μεταναστών/προσφύγων, ώστε να εξασφαλι-
στούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής τόσο των ιδίων όσο και των
ένστολων και λοιπών εμπλεκόμενων, πάντοτε με τη διασφάλιση της
υγείας των πολιτών.
γαλλια: παρουσιαστηΚε
η πρώτη εΚπαιδευτιΚη εφαρμογη
για παιδια με διαβητη
Ο καρπός της συνεργασίας της Dinno Santé, θυγατρικής της Air
Liquide που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγεί-
ας σε ασθενείς με διαβήτη παγκοσμίως, και της μη κερδοσκοπικής
AJD, είναι μία εφαρμογή, που σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως
παιχνίδι, βοηθώντας παιδιά στις ηλικίες 8 με 12 ετών να κατανο-
ήσουν καλύτερα το διαβήτη.
Στην εφαρμογή, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το i-Lab, το ερ-
γαστήριο νέων ιδεών της Air Liquide, πρωταγωνιστεί ο GlucoZor,
ένας δεινόσαυρος που πάσχει από διαβήτη. Προσκαλεί τον παίχτη
να τον φροντίσει μέσα από το φαγητό και τη διασκέδαση, διατηρώ-
ντας παράλληλα τα επίπεδα της γλυκόζης σε επιτρεπτά επίπεδα, κυ-
ρίως με τη βοήθεια της σωστής δόσης ινσουλίνης.
Η εφαρμογή, που διατίθεται στα Γαλλικά στο Google Play, στο
Apple Store, και στην ιστοσελίδα www.Glucozor.fr, ενθαρρύνει
επίσης την οικογένεια και τους φίλους των παιδιών με διαβήτη
στην υποστήριξη της καθημερινής διαχείρισης της κατάστασής τους.
Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, η Dinno Santé είναι
αφοσιωμένη στη βοήθεια ασθενών με διαβήτη μέσα από την προ-
σφορά πρωτοποριακών λύσεων που τους βοηθούν να κατανοήσουν
και να διαχειριστούν το διαβήτη στην καθημερινότητά τους. Χάρη
στη διττή εξειδίκευσή της, ως προμηθευτής εξοπλισμού για θερα-
πεία με αντλίες ινσουλίνης και ιατρικών συστημάτων αποκλειστι-
κά για το διαβήτη (συστήματα παρακολούθησης επίπεδου γλυκόζης
στο αίμα, κτλ.), η Dinno Santé προσφέρει αυθεντική εμπειρία στην
παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε ασθενείς με διαβήτη πα-
γκοσμίως. Καθώς ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός, η Dinno Santé
συνεργάζεται στενά με προμηθευτές υπηρεσιών υγείας με στόχο
την προσαρμογή και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στον
ασθενή και την οικογένειά του. Η Dinno Santé αποτελεί θυγατρική
της Air Liquide Healthcare στον τομέα Φροντίδας Υγείας.
Το i-Lab είναι το εργαστήριο νέων ιδεών του Ομίλου, το οποίο βο-
ηθά την επιτάχυνση του ρυθμού της καινοτομίας και της εξερεύνη-
σης νέων αγορών.
Ολοκληρωμένο πακέτο εξετάσεων προληπτικού ελέγ-
χου για παιδιά σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή προσφέ-
ρει το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, με αφορμή την
έναρξη της περιόδου των εγγραφών για τη νέα σχο-
λική χρονιά.
Το πακέτο προληπτικού ελέγχου «Check up – Back to
school» περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις:
• Καρδιολογική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα &
Triplex Καρδιάς με προσκόμιση παραπεμπτικού ΕΟ-
ΠΥΥ στην προνομιακή τιμή των 55 ευρώ
• Καρδιολογική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα &
Triplex Καρδιάς χωρίς παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ στην
προνομιακή τιμή των 90 ευρώ
Για να κλείσουν το ραντεβού τους, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν με το Παιδιατρικό Κέ-
ντρο Αθηνών, καλώντας από
Δευτέρα μέχρι Παρα-
σκευή, από τις 08:00 έως τις 22:00, στα τηλ: 210
6862397-339.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλε-
κτρονική σελίδα του προγράμματος των τακτικών εξω-
τερικών ιατρείων του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών.
Tο ανανεωμένο πρόγραμμα τακτικών εξωτερικών ια-
τρείων, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα, προσφέ-
ρει τη δυνατότητα στους γονείς να κλείνουν εύκολα και
γρήγορα το ραντεβού τους με ιατρούς όλων των παιδι-
ατρικών ειδικοτήτων και υποειδικότητων.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νό-
σων του Εντέρου (ΙΦΝΕ), η οποία
«γιορτάζεται» στις 19 Μαΐου, και
στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας
ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης του κοινού, με τίτλο «Μετα-
μορφώστε το «ταμπού»… Παίξτε
μαζί μας!», ο Σύλλογος Ατόμων με
Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολί-
τιδα Ελλάδας (HELLESCC) το Σάβ-
βατο 23Μαΐου 2015 πραγματοποί-
ησε, από τις 11.00 π.μ. έως τις 4.00
μ.μ., ανοικτή εκδήλωση στην πλα-
τεία Μοναστηρακίου.
Μέλη και φίλοι του συλλόγου ενη-
μέρωναν τους περαστικούς για τη
νόσο του Crohn και την ελκώδη
κολίτιδα, προσκαλώντας τους να
συμμετάσχουν εμπράκτως στη νέα
καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης του κοινού, βγάζοντας
φωτογραφίες με ειδικό φωτογρα-
φικό θάλαμο (public photobooth)
που υπήρχε στον χώρο της πλα-
τείας για τις ανάγκες της εκδήλω-
σης. Οι φωτογραφίες στη συνέχεια,
με τη συγκατάθεση των εικονιζό-
μενων, “ανέβαιναν” στη σελίδα
του συλλόγου στο Facebook προ-
κειμένου να λάβουν μέρος στον
διαγωνισμό μας για την πιο πρω-
τότυπη ιδέα. Η φωτογραφία που
θα συγκεντρώσει τα περισσότερα
like στη σελίδα του συλλόγου στο
Facebook (https://www.facebook.
com/Hellescc?ref=hl) στο τέλος της
καμπάνιας θα βραβευθεί.
Παράλληλα, τα μικρά παιδιά με τη
βοήθεια της δημιουργού origami
Ηλέκτρας Νέγκα έφτιαχναν πρω-
τότυπες κατασκευές από χαρτί υγεί-
ας και «μαγείρευαν» παραμύθια με
τον δημοσιογράφο και συγγραφέα
παιδικών βιβλίων Κώστα Στοφόρο
και τη μαγική τράπουλα της παρα-
μυθοκουζίνας του, μαθαίνοντας με
τον πιο δημιουργικό τρόπο ότι κανέ-
νας δεν αξίζει την απομόνωση, πόσο
μάλλον ένας ασθενής.
παιδιατριΚο Κεντρο αθηνών: παΚετο
εξετασεών για τη νεα σχολιΚη χρονια
συλλογοσ ατομών με νοσο του Crohn
Και ελΚώδη Κολιτιδα ελλαδασ
ιασώ παιδών: δώρεαν εξεταση σε παιδια
που πασχουν απο ραιβοϊπποποδια
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Ραιβοϊπποποδίας, το ΙΑΣΩ
Παίδων προσφέρει δωρεάν παι-
δο-ορθοπαιδική εξέταση σε παι-
διά που πάσχουν από Ραιβοϊπ-
ποποδία.
Οι Ορθοπαιδικοί του Τμήματος,
με κλινική ειδίκευση στην Παι-
δο-ορθοπαιδική σε διακεκριμένα
κέντρα του εξωτερικού, θα εξε-
τάζουν δωρεάν τα παιδιά που πά-
σχουν από Ραιβοϊπποποδία, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας και θεραπείας
που έχει προηγηθεί.
Η Ραιβοϊπποποδία είναι η συ-
χνότερη συγγενής παραμόρφω-
ση του μυοσκελετικού και προ-
σβάλλει 200.000 νεογέννητα
κάθε χρόνο, κυρίως στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες. Το Παιδο-
Ορθοπαιδικό Τμήμα του ΙΑΣΩ
Παίδων, είναι το μοναδικό τμή-
μα παιδιατρικής κλινικής στη
χώρα μας που είναι πιστοποιημέ-
νο από το Ponseti International
Association. Αυτό είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό, καθώς η μέθο-
δος Ponseti είναι σχεδόν 100%
αποτελεσματική εφ’ όσον εφαρ-
μόζεται σωστά, από κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ
θεωρείται ο «χρυσός κανόνας»
θεραπείας, που οδηγεί σε μία φυ-
σιολογική, παραγωγική ζωή.
Στο τμήμα αντιμετωπίζονται όλα
τα περιστατικά ακόμη και τα πιο
περίπλοκα, που σχετίζονται με
νοσήματα του μυοσκελετικού
συστήματος και της σπονδυλικής
στήλης, παρόλο που η πλειοψη-
φία δεν χρειάζεται χειρουργική
επέμβαση. Επίσης, είναι τεχνο-
λογικά άρτια εξοπλισμένο και σε
συνεργασία με το τμήμα ιατρι-
κών απεικονίσεων φροντίζουν
για την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση όλων των περιστατικών.
Η προσφορά ισχύει για όλο το
μήνα Ιούνιο, κατόπιν τηλε-
φωνικού ραντεβού στο 210
6383288 (10:00 έως 17:00).
21
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ