Page 20 - IASIS

Basic HTML Version

Η ακτινική κεράτωση είναι µια συχνή, χρόνια προ-
καρκινική βλάβη µη µελανωµατικού καρκίνου του
δέρµατος, που οφείλεται σε µακροχρόνια έκθεση του
δέρµατος στον ήλιο χωρίς προστασία. Συνήθως εµφα-
νίζεται ως βλάβη της επιφάνειας του δέρµατος, που
µπορεί να φαίνεται αδρή σαν υαλόχαρτο, και µπορεί
να προκαλεί αίσθηµα κνησµού, πόνου, ή καύσου σε
ορισµένες περιπτώσεις.
Λόγω του ότι η νόσος συνήθως υποδιαγιγνώσκεται,
οι ασθενείς δεν επισκέπτονται τακτικά για τον λόγο
αυτό τον Δερµατολόγο τους, ο αριθµός των ασθενών
που πάσχουν από ακτινική κεράτωση αυξάνεται γορ-
γά, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστρα-
λία. Ο επιπολασµός στους ενήλικες άνω των 40 ετών
κυµαίνεται µεταξύ 11% και 25% στους πληθυσµούς
του βορείου ηµισφαιρίου και µεταξύ 40% και 60%
στους πληθυσµούς του νοτίου ηµισφαιρίου.
Καθότι είναι αδύνατον να προβλεφθεί ποια ακτινική
κεράτωση θα παχύνει ή θα καταστεί πιο διηθητική µε
δυναµικό εξέλιξης σε µη µελανωµατικό καρκίνο του
δέρµατος, οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες συνι-
στούν τη θεραπεία όλων των βλαβών.
Για την αντιµετώπιση των ακτινικών κερατώσεων
εφαρµόζονται διάφορες παραδεκτές θεραπείες, συ-
µπεριλαµβανοµένης της κρυοθεραπείας και άλλων
τοπικών θεραπειών.
Το ingenol mebutate gel, µε εφαρµογή 2-3 ηµερών
για τη θεραπεία της ακτινικής κεράτωσης είναι δια-
θέσιµο και στους Έλληνες ασθενείς από τα τέλη του
2014.
Το ingenol mebutate gel, που παράγεται από τη φαρ-
µακευτική εταιρεία LEO, είναι µια τοπική θεραπεία
πεδίου 2-3 ηµερών εφάπαξ ηµερήσιας χορήγησης
για την ακτινική κεράτωση, µια προκαρκινική βλά-
βη, η οποία µπορεί να εξελιχθεί σε µη µελανωµατικό
καρκίνο του δέρµατος (NMSC, non-melanoma skin
cancer), και η οποία µπορεί να εµφανιστεί σε περιο-
χές του δέρµατος εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβο-
λία χωρίς προστασία, σε βάθος χρόνου.
Ο αριθµός ασθενών που πάσχουν από ακτινική κερά-
τωση αυξάνεται γοργά, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, τις
ΗΠΑ και την Αυστραλία. Ο επιπολασµός στους ενή-
λικες άνω των 40 ετών κυµαίνεται µεταξύ 11% και
25%στους πληθυσµούς του βορείου ηµισφαιρίου και
µεταξύ 40% και 60% στους πληθυσµούς του νοτί-
ου ηµισφαιρίου.
Οι µέχρι σήµερα γνωστές τοπικές θεραπείες έχουν
διάρκεια χορήγησης από 8 εβδοµάδες έως και 4 µή-
νες, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλή συµ-
µόρφωση των ασθενών στη θεραπεία. Το Ingenol
mebutate gel προσφέρει την πιο σύντοµη διάρκεια
θεραπείας, µόλις 2-3 ηµερών, ανάλογα µε το σηµείο
εφαρµογής στο σώµα.
Ο Καθηγητής Δερµατολογίας κ. Δηµήτριος Ρηγόπου-
λος δήλωσε: “Η διάθεση του Ingenol mebutate gel
στην Ελλάδα, αποτελεί θετικό βήµα προόδου για τους
ασθενείς που ζουν µε ακτινική κεράτωση. Δεδοµέ-
νου ότι, είναι αδύνατον να προβλεφθεί ποιες βλάβες
µπορεί να εξελιχθούν σε µη µελανωµατικό καρκίνο
του δέρµατος, όπως το ακανθοκυτταρικό καρκίνω-
µα, η πρώιµη ανίχνευση και θεραπεία έχουν µεγά-
λη σηµασία.
Η σύντοµη διάρκεια θεραπείας µε το ingenol
mebutate gel, διάρκειας 2-3 ηµερών, είναι ιδιαίτε-
ρα ελκυστική για ασθενείς που τώρα υποχρεώνονται
να χρησιµοποιούν τοπικά σκευάσµατα για έως και 4
µήνες. Η αποτελεσµατικότητα του ingenol mebutate
gel αναµένεται να αυξήσει τα επίπεδα συµµόρφωσης
στη θεραπεία, όπως φάνηκε και στις κλινικές δοκιµές,
στις οποίες οι ασθενείς ολοκλήρωσαν την πορεία της
αγωγής τους σε ποσοστό άνω του 98%.”
Τη σύσταση του Ελληνικού Συλλόγου Ποδιάτρων
Ποδολόγωνφέρουν από τονΑπρίλιο 2015 τα προ-
ϊόντα περιποίησης ποδιών Hansaplast. Αναγνωρί-
ζοντας την υψηλή ποιότητα και αποτελεσµατικό-
τητα της ευρείας γκάµας προϊόντων περιποίησης
ποδιώνHansaplast, o Ελληνικός Σύλλογος Ποδιά-
τρων Ποδολόγων προτείνει
τα συγκεκριµένα προϊόντα
µε την ένδειξη «Συνίσταται
από τον Ελληνικό Σύλλογο
Ποδιάτρων Ποδολόγων»,
που αποτυπώνεται πάνω
στις συσκευασίες των προϊόντων Hansaplast. Με
περισσότερα από 90 χρόνια εξειδίκευσης, η µάρκα
Hansaplast έχει αναπτύξει µία διευρυµένη ποικιλία
προϊόντων, που στοχεύουν στην προστασία τουπο-
διού και στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση καθη-
µερινών προβληµάτων. Για το σκοπό αυτό, κυκλο-
φορεί στην αγορά επιθέµατα για την πρόληψη και
την αντιµετώπιση των φουσκαλών, την προστα-
σία από τον πόνο και την αφαίρεση των κάλων,
κρέµες για την αντιµετώπιση του ξηρού δέρµα-
τος, των σκληρύνσεων ακόµη και του σκασµέ-
νου δέρµατος των ποδιών, αλλά και αποσµητικά
σπρέι για τη µείωση της κα-
κοσµίας και της εφίδρωσης
στα κάτω άκρα. Τα προϊόντα
Hansaplast περιποίησης πο-
διών προστατεύουν και προ-
λαµβάνουν από πιθανούς
τραυµατισµούς, που σχετίζονται µε την επιδερµί-
δα του ποδιού, ενώ σε καταστάσεις που ο κίνδυ-
νος εµφανιστεί, παρέχουν άµεση και αποτελεσµα-
τική δράση για τηναντιµετώπισή του.Με τον τρόπο
αυτό, τα προϊόντα περιποίησης ποδιώνHansaplast
συµβάλλουν στην καλή υγεία των κάτω άκρων.
Με σύνθηµα «Όσο πιο χαµηλή η “κακή” LDL χοληστε-
ρόλη, τόσο πιο καλή η υγεία της καρδιάς σου», η Ελ-
ληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης πραγµατοποιεί εκ-
στρατεία ενηµέρωσης στο ευρύ κοινό, µε χορηγό την
φαρµακευτική εταιρεία MSD.
«Η χοληστερόλη του αίµατος χωρίζεται σε δύο βα-
σικές κατηγορίες. Την «κακή» LDL χοληστερόλη και
την «καλή» HDL χοληστερόλη. Η LDL και η HDL µαζί
αποτελούν την «Ολική Χοληστερόλη». Η υψηλότερη
τιµή αναφοράς για την ολική χοληστερόλη σε υγιείς
ενήλικες δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 160 mg/dL»
υπογράµµισε ο κ. Αλέξανδρος Τσελέπης.
Σύµφωνα µε τον κ. Τσελέπη «οι στόχοι που θέτουν οι
γιατροί αφορούν βασικά στη µείωση της «κακής» LDL
χοληστερόλης. Η υψηλότερη τιµή αναφοράς για την
LDL χοληστερόλη σε υγιείς ενή-
λικες δεν θα πρέπει να ξεπερνάει
τα 115 mg/dL».
Ο κ. Εµµανουήλ Γανωτάκης
υπογράµµισε ότι τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι υπάρχει άµεση ανάγκη
ευαισθητοποίησης του κοινού για
τον ρόλο της LDL χοληστερό-
λης. Εξήγησε ότι ένας τεράστιος
αριθµός ανθρώπων αντιµετωπί-
ζει υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυ-
νο, καθώς οι τιµές της χοληστε-
ρόλης είναι σε υψηλά επίπεδα.
Το χειρότερο είναι ότι µεγάλο
ποσοστό ασθενών, οι οποίοι βρί-
σκονται σε θεραπεία παραµέ-
νουν αρρύθµιστοι και αντιµετωπίζουν µεγάλο κίνδυ-
νο, χωρίς να το γνωρίζουν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το
85% των Ελλήνων ασθενών παραµένουν εκτός στό-
χων ρύθµισης. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα πιο πρό-
σφατα επιστηµονικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι όσο
πιο χαµηλά είναι τα επίπεδα της «κακής»- LDL χολη-
στερόλης τόσο µικρότερος ο καρδιαγγειακός κίνδυνος.
Τον κρίσιµο ρόλο της διάγνωσης και αντιµετώπισης
των αυξηµένων λιπιδίων, ανέδειξε ο κ. Χρήστος Πί-
τσαβος. Εξήγησε πως όταν τα λιπίδια του οργανισµού,
δηλαδή η χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια είναι αυ-
ξηµένα, τότε λέµε ότι έχουµε δυσλιπιδαιµία.
Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του 2014 της
Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης για τη Διάγνω-
ση και Αντιµετώπιση των δυσλιπιδαιµιών, θα πρέπει να
κάνουν προληπτικές εξετάσεις όλοι οι άντρες άνω των
40 ετών και όλες οι γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση.
Ο κ. Βασίλειος Νικολάου εξήγησε ότι «o σκοπός της
Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης είναι να προ-
αγάγει την εκπαίδευση και την έρευνα στον τοµέα της
αθηροσκλήρωσης. Υποχρέωσή µας είναι να προάγου-
µε την συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς, ακαδη-
µαϊκούς ή/και επαγγελµατικούς οργανισµούς στην Ελ-
λάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού, µε σκοπό την
ανταλλαγή επιστηµονικών απόψεων, την εκπαίδευση
και την έρευνα στην αθηροσκλήρωση. Ιδιαιτέρως ση-
µαντική για την επιτυχία της προσπάθειας να επιτύ-
χουµε τους σκοπούς µας, είναι η πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση του κοινού. Τη δυνατότητα αυτή µας
έδωσε η MSD και εµείς, συνεπείς στην προσπάθεια
για την ενηµέρωση του κοινού, ανταποκριθήκαµε άµε-
σα. Η συνεργασία µας υπήρξε άριστη, µε αποτέλεσµα
την επιτυχία της καµπάνιας. Η φαρµακευτική εταιρεία
MSD είναι καινοτόµος στις θερα-
πευτικές προσεγγίσεις, καλύπτο-
ντας τα κενά στην έρευνα αλλά
και την εκπαίδευση τόσο του ια-
τρικού προσωπικού αλλά και του
γενικού πληθυσµού για την πρό-
ληψη, τόσο της καρδιαγγειακής,
όσο και πολλών άλλων νόσων.
Όλα αυτά καθιστούν τηνMSD ένα
αξιόπιστο εταίρο στην υλοποίηση
δράσεων µε όφελος για το ευρύ
κοινό αλλά και τους επαγγελµα-
τίες υγείας.»
Οδηγούµε τις εξελίξεις για να βελ-
τιώνουµε τις ζωές των ανθρώ-
πων στην Ελλάδα.
Ο κ. Λάζαρος Πουγγίας, αναφέρθηκε στους λόγους
που ηMSD είναι χορηγός της καµπάνιας: «Στην MSD,
οδηγούµε τις εξελίξεις για να βελτιώνουµε τις ζωές
των ανθρώπων στην Ελλάδα. Συµµετέχουµε, στο µέ-
τρο των δυνατοτήτων µας, σε κάθε δράση που στο-
χεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της χώρας. Παράλληλα, ως πρωτοπόρος φαρµακευ-
τική εταιρεία, η MSD διαθέτει πολύ µεγάλη «ιστορία»
στην ανακάλυψη θεραπειών στον τοµέα της Καρδιολο-
γίας, παράδοση που τη συνεχίζει µέχρι και σήµερα. Σε
αυτή την κατεύθυνση και αναγνωρίζοντας ειδικότερα
τις επιπτώσεις της δυσλιπιδαιµίας στον ελληνικό πλη-
θυσµό αλλά και στο Σύστηµα Υγείας της χώρας, συ-
νεργαζόµαστε µε την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλή-
ρωσης, µία ιδιαίτερα δραστήρια επιστηµονική εταιρεία
του κλάδου, για την ανάδειξη των επιπτώσεων της δυ-
σλιπιδαιµίας αλλά και την παροχή µεγαλύτερης γνώ-
σης στο κοινό για τους τρόπους αντιµετώπισής της.»
«ΟΣΟ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ Η LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ,
ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»
ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΩΣΗ
ΜΙΑ «ΑΓΝΩΣΤΗ», ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΗ
ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΔΙΑΤΡΩΝ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΤΑ HANSAPLAST
20
|
HEALTH
NEWS