Page 23 - IASIS

Basic HTML Version

Στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής
Υπευθυνότητας, η Merck Ελλάς, µε αφορ-
µή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος,
πραγµατοποίησε τη δράση: «Η Merck γνω-
ρίζει και… καθαρίζει», στην οποία συµµετεί-
χαν εθελοντικά οι εργαζόµενοι της εταιρείας.
Οι εθελοντές της Merck, εφοδιασµένοι µε τον απαραίτητο
εξοπλισµό και µε καλή διάθεση, πραγµατοποίησαν καθαρι-
σµό του δάσους στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά, σε µία προσπά-
θεια να συµβάλουν στη διατήρηση του φυσικού πνεύµονα
πρασίνου, που αποτελεί παράλληλα και έναν προστατευό-
µενο τόπο, µε πολλά είδη πτηνών, ψαριών, αµφιβίων και
ερπετών. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά, µέλη του
οποίου συµµετείχαν στον καθαρισµό και παρείχαν στους
εργαζόµενους της Merck τη δυνατότητα να γνωρίσουν το
Εθνικό Πάρκο και να παρατηρήσουν µε ειδικό εξοπλισµό
την ορνιθοπανίδα του. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης,
όχηµα του Δήµου Μαραθώνα παρέλαβε τα απορρίµµατα
που συγκεντρώθηκαν. Η δράση «Η Merck γνωρίζει και…
καθαρίζει» εξελίχθηκε σε µια γιορτή για τον εθελοντισµό,
µε την ενθουσιώδη συµµετοχή όλων σε αθλητικές δραστη-
ριότητες στην παραλία Σχινιά, µαζί µε τους εκπαιδευτές και
την οµάδα ιστιοπλοΐας των Special Olympics Hellas.
Ο κ. Κωσταντίνος Κοφινάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµ-
βουλος της Merck Ελλάδος, δήλωσε: «Η σηµερινή ηµέρα
ήταν αφιερωµένη στο περιβάλλον και στον εθελοντισµό,
µε στόχο να ενισχύσουµε την οικολογική συνείδηση και
να προάγουµε την ύψιστη αξία της προσφοράς. Με αφορ-
µή την περιβαλλοντική µας δράση, είχαµε την ευκαιρία να
γνωρίσουµε από κοντά και να συµµετάσχουµε σε δραστη-
ριότητες µε αθλητές των Special Olympics Hellas, οργανι-
σµό τον οποίο στηρίζουµε από το 2011. Κάθε χρόνο υλο-
ποιούµε δράσεις που εστιάζουν στην υγεία, το περιβάλλον
και τα παιδιά, αποδεικνύοντας έµπρακτα ότι για εµάς, η
εταιρική υπευθυνότητα δεν αποτελεί συµβατική υποχρέω-
ση αλλά συνειδητή επιλογή, η οποία καθορίζει τον τρόπο
µε τον οποίο δραστηριοποιούµαστε».
23
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Σε µια νέα εποχή µπαίνει η αντιµετώπιση της κυστικής ίνωσης, η οποία
αποτελεί την συχνότερη απειλητική για τη ζωή κληρονοµούµενη ασθέ-
νεια στην Ευρώπη, καθώς αναδύονται οι πρώτες θεραπείες που αλλά-
ζουν τη ζωή των πασχόντων. Μάλιστα στο άµεσο µέλλον αναµένονται
ιδιαίτερα ελπιδοφόρες εγκρίσεις θεραπειών για όλο και περισσότερες
µεταλλάξεις.
Περισσότεροι από 2.200 ειδικοί στην κυστική ίνωση από πε-
ρισσότερες από 50 χώρες του κόσµου έχουν συγκεντρωθεί
στην καρδιά της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες, για να συµµε-
τάσχουν στις εργασίες του 38ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
Κυστικής Ίνωσης που διεξάγεται στην πόλη από 10 έως
13 Ιουνίου 2015.
Ο Συντονιστής - Διευθυντής του Τµήµατος Ινοκυστικής στο Νο-
σοκοµείο Παίδων Αγία Σοφία Σταύρος Ντουντουνάκης που παρακολου-
θεί τις εργασίες του Συνεδρίου τονίζει ότι τα νέα για την επαναστατική
θεραπεία της κυστικής ίνωσης συνεχίζονται, καθώς πολύ σύντοµα πε-
ριµένουµε την έγκριση για τον συνδυασµό των ουσιών lumacaftor και
ivacaftor για τους οµόζυγους ασθενείς µε µετάλλαξη ΔF508 που στοχεύ-
ουν στο αίτιο της νόσου. «Εντός του 2017», πρόσθεσε, «περιµένουµε
νέα φάρµακα για τις υπόλοιπες µεταλλάξεις, θεραπείες που ήδη αλλά-
ζουν ριζικά το τοπίο της κυστικής ίνωσης προς το καλύτερο».
5
Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Διεθνούς Ηπατολογικού Συνεδρίου της Ευρω-
παϊκής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος, παρουσιάστηκαν νέα ελπιδοφόρα επιστηµο-
νικά δεδοµένα για την ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα θεραπευτικού σχήµα-
τος σε ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα C και διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά δεδοµένα ασφάλειας και απο-
τελεσµατικότητας της κλινικής µελέτης Φάσης 3b RUBY-I, οι πρωτοθεραπευό-
µενοι, µη κιρρωτικοί ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπου 1 και σοβαρή
διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που υπο-
βάλλονται σε αιµοκάθαρση, που έλαβαν το θεραπευτικό σχήµα µε δισκία οµπι-
τασβίρης/ παριταπρεβίρης/ ριτοναβίρης και δισκία ντασαµπουβίρης, µε ή χωρίς
ριµπαβιρίνη, και έφτασαν στην τέταρτη εβδοµάδα µετά τη θεραπεία πέτυχαν σε
ποσοστό 100% µακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, µέχρι στιγµής δεν έχουν
καταγραφεί περιπτώσεις ιολογικής αποτυχίας. Το θεραπευτικό σχήµα µε δισκία
οµπιτασβίρης/ παριταπρεβίρης/ ριτοναβίρης και δισκία ντασαµπουβίρης, έχει ήδη
λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων για τη θεραπεία ασθε-
νών µε χρόνια λοίµωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C γονότυπου 1 (GT1), συµπε-
ριλαµβανοµένων ασθενών µε αντιρροπούµενη κίρρωση. Η θεραπεία των ασθε-
νών µε χρόνια ηπατίτιδα C και σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια θεωρείται από τους
ειδικούς ότι δηµιουργεί ιδιαίτερο προβληµατισµό τόσο για µη αιµοκαθαιρόµενους
ασθενείς αλλά ιδίως για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση.
4
ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
«Η MERCK ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ… ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ»
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ο FDA θα εξετάσει κατά προτεραιότητα την αίτηση της MSD για
τη χορήγηση Συµπληρωµατικής Βιολογικής Άδειας (sBLA) για τη
χρήση pembrolizumab σε προχωρηµένο µη µικροκυτταρικό καρ-
κίνο των πνευµόνων.
Η MSD, γνωστή και ως Merck στις ΗΠΑ και στον Καναδά, ανα-
κοίνωσε πρόσφατα στοιχεία για τη αντικαρκινική δραστηριότητα
του pembrolizumab εναντίον 13 δύσκολα αντιµετωπίσιµων κα-
κοηθειών. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται ο προχωρηµέ-
νος µικροκυτταρικός και µη µικροκυτταρικός καρκίνος
των πνευµόνων, ο προχωρηµένος καρκίνος του οισο-
φάγου, ο προχωρηµένος καρκίνος των ωοθηκών, ο
προχωρηµένος καρκίνος του παχέος εντέρου καθώς
και ο προχωρηµένος καρκίνος κεφαλής και τραχήλου.
Παράλληλα σχεδιάζονται ή συνεχίζονται µελέτες σε οχτώ
διαφορετικούς τύπους όγκων, τόσο ως µονοθεραπεία όσο και σε
συνδυασµό µε άλλες θεραπείες. Τα αποτελέσµατα προήλθαν από
σειρά κλινικών µελετών που διεξάγει η MSD και παρουσιάστη-
καν στο 51ο ετήσιο συνέδριο της Αµερικανικής Εταιρείας Κλινικής
Ογκολογίας - ASCO, που πραγµατοποιήθηκε στο Σικάγο, µεταξύ 29
Μαΐου και 2 Ιουνίου. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά
για τους ασθενείς που αντιµετωπίζουν προχωρηµένους καρκίνους,
που δεν ανταποκρίνονται στην τρέχουσα θεραπεία ή για τους οποί-
ους η τρέχουσα θεραπεία δεν είναι κατάλληλη. Σε αρκετές µελέ-
τες, επετεύχθη µείωση των όγκων και αρκετοί ασθενείς συνέχισαν
να ανταποκρίνονται στη θεραπεία.
Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται να ενισχύσουν το ευρύ και ταχύ-
τατα αναπτυσσόµενο ανοσοογκολογικό κλινικό πρόγραµµα ανά-
πτυξης του pembrolizumab, που διεξάγει η MSD. Μάλιστα, όπως
δήλωσε και ο Α’ αντιπρόεδρος και επικεφαλής του παγκοσµίου
τµήµατος ανάπτυξης κλινικών µελετών των εργαστηρίων της MSD
κ. Ρόι Μπαρνς, «…το εύρος και το βάθος των στοιχείων που πα-
ρουσιάστηκαν στο ASCO, ενισχύουν τη πιθανότητα της ευρείας κλι-
νικής δραστηριότητας του pembrolizumab σε πολλαπλούς τύπους
καρκίνου…», προσθέτοντας ότι «…στόχος µας είναι να βοηθά-
µε τους ανθρώπους µε καρκίνο και τα στοιχεία αυτά µας βοηθούν
να κατανοήσουµε καλύτερα ποιοι ασθενείς µπορούν να ωφελη-
θούν περισσότερο από τις θεραπείες µε παράγοντες anti PD-1…».
7
6
NEWS
ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ