Page 24 - IASIS

Basic HTML Version

24
|
Ηπατίτιδα: «ε
C
ύ, έκανες το τεστ;»
Η
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελ-
λάδος «Προµηθέας» ξεκινά την
υλοποίηση µιας νέας φιλόδοξης
εκστρατείας ενηµέρωσης. Στόχος
της εκστρατείας είναι η ευαισθη-
τοποίηση, η πρόληψη και παράλληλα η προ-
τροπή σε εξετάσεις, στοχεύοντας στην προ-
σέγγιση του γενικού πληθυσµού αλλά και
των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων σε 9 µε-
γάλα αστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ιερά-
πετρα, Ηράκλειο, Ρέθυµνο, Χανιά.
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
από τις πιο πρόσφα-
τες µελέτες, στην Ελλάδα ζουν 134.000 ασθε-
νείς µε ενεργή, χρόνια ηπατίτιδα C. Τα στοιχεία
είναι αµείλικτα και επιβεβαιώνουν τον ασυ-
µπτωµατικό χαρακτήρα της ασθένειας, καθώς
µόλις οι 32.000 έχουν διαγνωσθεί.
Ο επιπολασµός της HCV λοίµωξης, στην Ελ-
λάδα, σε επίπεδο γενικού πληθυσµού υπολο-
γίζεται σε ποσοστό 1.9%, δηλαδή περίπου
200.000 άτοµα έχουν µολυνθεί από τον ιό
της ηπατίτιδας C. Από τους µολυνθέντες 75%
- 85% φαίνεται πως θα παραµείνουν χρόνι-
οι φορείς της νόσου, 10% - 20% θα αναπτύ-
ξουν κίρρωση του ήπατος σε 20 - 30 έτη και
1% - 5% θα παρουσιάσουν ηπατοκυτταρικό
καρκίνο.
Με, περίπου, 4.000 καινούριες διαγνώσεις το
χρόνο και µόλις 2.000 άτοµα να µπαίνουν σε
θεραπεία, γίνεται ξεκάθαρο ότι απαιτείται να
κάνουµε πολλά περισσότερα από αυτά που γί-
νονται µέχρι στιγµής.
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
στην Ελλάδα,
έχουµε έρθει αντιµέτωποι µε τις ολέθριες συ-
νέπειες της νόσου, καθώς υπολογίζεται ότι ο
αριθµός των ασθενών που βρίσκονται σε στά-
διο κίρρωσης ανέρχεται στις 20.000, τα περι-
στατικά µε ηπατοκυτταρικό καρκίνο ανέρχο-
νται στα 850 και θάνατοι που συσχετίζονται
µε την ηπατίτιδα C φτάνουν τους 800 ετησίως.
Το πιο ανησυχητικό είναι ότι µόλις 29.000, δη-
λαδή το 20%, από αυτούς γνωρίζουν ότι έχουν
προσβληθεί από την νόσο ενώ από αυτούς µόνο
οι 13.000, δηλαδή το 7% - 8%, έχουν λάβει
κάποια από τις διαθέσιµες θεραπείες.
Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που νοσούν
δεν το γνωρίζουν. Η ηπατίτιδα C είναι µια ασυ-
µπτωµατική νόσος, δηλαδή η πλειοψηφία των
ασθενών µε χρόνια λοίµωξη από τον ιό δεν πα-
ρουσιάζουν κανένα σύµπτωµα µέχρι η κατά-
σταση της υγείας τους να επιδεινωθεί σοβαρά.
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
θα διαρκέσει µέχρι το τέλος
του 2015 και σκοπός της είναι τόσο η παροχή
δυνατότητας δωρεάν εξετάσεων µε τη µέθοδο
«Rapid Test», όσο και η ενηµέρωση & ευαι-
σθητοποίηση για την ηπατίτιδα C. Στόχος είναι
η διενέργεια 5.000 δωρεάν εξετάσεων, ενώ
για την ενηµέρωση του κοινού έχουν τυπωθεί
70.000 φυλλάδια προς διανοµή και διάθεση.
Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και προσέγγισης
περισσότερων ανθρώπων, δηµιουργήθηκαν
δύο βίντεο όπου επικοινωνούν την πρόληψη
του νοσήµατος, ενώ παράλληλα παροτρύνουν
το κοινό να εξεταστεί. Το ένα βίντεο απευθύνε-
ται στο γενικό κοινό και θα προβληθεί ως τη-
λεοπτικό κοινωνικό µήνυµα και το δεύτερο εί-
ναι ένα διαδραστικό βίντεο που απευθύνεται
σε ειδικό πληθυσµό αντίστοιχα.
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
µέ-
χρι το τέλος του έτους ο «Προµηθέας» θα έχει
επισκεφθεί 9 µεγάλα αστικά κέντρα παρέχο-
ντας δωρεάν εξετάσεις, τεκµηριωµένη πληρο-
φόρηση σε θέµατα ιογενών ηπατιτίδων και συ-
γκεκριµένα της ηπατίτιδας C, ενώ παράλληλα
θα προσφερθειί ψυχολογική υποστήριξή και
διασύνδεση των ανθρώπων που θα βρεθούν
θετικοί στα ηπατολογικά κέντρα των περιοχών
που προαναφέρθηκαν.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της γενικότερης προ-
σέγγισης και ευαισθητοποίησης του γενικού
πληθυσµού και των ευάλωτων –κοινωνικά-
οµάδων, θα υπάρξει η ευκαιρία στη συλλογή
ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων µέσω µιας
φόρµας καταγραφής των αναγκών και των
εµποδίων που συναντούν οι ασθενείς στην προ-
σέγγιση και επαφή τους µε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, προκειµένου να ακολουθήσει στατιστι-
κή επεξεργασία των δεδοµένων και δηµοσίευ-
ση σχετικής µελέτης.
Σε αυτό το µεγάλο εγχείρηµα υποστηρικτές εί-
ναι οι φαρµακευτικές εταιρίες Abbvie, BMS,
Gilead, Janssen.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ
«Προµηθέας» ιδρύθηκε και δραστηριο-
ποιείται από το 2012 και είναι ο πρώτος σύλ-
λογος ασθενών µε νοσήµατα του ήπατος. Μέσα
από την εµπειρία τους ως ασθενείς παρέχουν
υποστήριξη στους ανθρώπους που ζουν µε ιο-
γενείς Ηπατίτιδες Β και C ή άλλα νοσήµατα του
ήπατος, καθώς και τεκµηριωµένη πληροφόρη-
ση σε θέµατα ηπατιτίδων.
Τηλ.: 211 0122102.
Ε-mail: hlpaprometheus@gmail.com
www.helpa-prometheus.gr
Η ηπατίτιδα C είναι µια ασυµπτωµατική νόσος, δηλαδή
η πλειοψηφία των ασθενών µε χρόνια λοίµωξη
από τον ιό δεν παρουσιάζουν κανένα σύµπτωµα µέχρι
η κατάσταση της υγείας τους να επιδεινωθεί σοβαρά