Page 29 - IASIS

Basic HTML Version

29
ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Η
διάγνωση της κατάθλιψης µπορεί να είναι δύσκολη
στα άτοµα µε τη νόσο του Πάρκινσον. Πολλές φο-
ρές λανθασµένα έχει διαγνωστεί κατάθλιψη σε άτο-
µα που δεν έπασχαν, ενώ δεν ανιχνεύτηκε σε εκεί-
νους που είχαν πράγµατι κατάθλιψη.
Η οµιλία και κατ’ επέκταση η επικοινωνία µπορεί να είναι δύ-
σκολες διαδικασίες για τους ανθρώπους µε τη νόσο του Πάρ-
κινσον, ενώ παράλληλα είναι πιθανό να φαίνονται λυπηµένοι ή
απόµακροι, λόγω της µειωµένης έκφρασης του σώµατος ή και
του προσώπου. Αυτά τα συµπτώµατα από µόνα τους, σε καµία
περίπτωση, δεν αποτελούν λόγους διάγνωσης της κατάθλιψης.
ΣΥΧΝΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ
ότι τα άτοµα µε τη νόσο του Πάρκιν-
σον έχουν κατάθλιψη επειδή µπορεί να είναι λιγότερο πρόθυ-
µα να συµµετάσχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες, τις οποίες
απολάµβαναν πριν διαγνωστούν µε τη νόσο. Επιπλέον, ορισµέ-
να συµπτώµατα της νόσου Πάρκινσον, όπως αργές κινήσεις,
προβλήµατα ύπνου, δυσκολία στη συγκέντρωση, αίσθηµα κό-
πωσης και µειωµένη libido, µπορεί επίσης να θεωρηθούν, λαν-
θασµένα, σηµάδια της κατάθλιψης.
Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
της κατάθλιψης
επιτυγχάνεται από Ψυχολόγο, µέσα από ερωτήσεις σχετικές µε
τα συµπτώµατα, τη διάθεση και άλλες ενδείξεις. Παράλληλα,
χρησιµοποιούνται βασικά εργαλεία όπως «Κλίµακες βαθµολό-
γησης» και ειδικά tests για την πρώτη εκτίµηση της κατάθλι-
ψης. Εκείνοι που αρχικά θα συγκεντρώσουν υψηλή βαθµολο-
γία, στη συνέχεια θα περάσουν από περαιτέρω «συνέντευξη»
για να διαπιστωθεί αν όντως πάσχουν από κατάθλιψη. Τέλος,
µε βάση τα αποτελέσµατα των tests, ο ειδικός καλείται, µε επι-
πλέον ερωτήσεις και εκ νέου κλίµακες, να προσδιορίσει τη σο-
βαρότητα της κατάθλιψης. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται
µέχρι τη λήξη της ψυχοθεραπείας.
Η κατάθλιψη που εµφανίζεται ξαφνικά, ίσως ως αντίδραση σε
ένα γεγονός, όπως η απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου, η
πρόωρη συνταξιοδότηση ή ακόµα και η µετακόµιση, είναι πολύ
πιο εύκολο να διαγνωστεί και γενικά ο πάσχων ανταποκρίνε-
ται καλά στη θεραπεία.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συµπτώµατα όπως ο πόνος και η κόπωση, µπορεί να αποτε-
λέσουν παράγοντες που επιδεινώνουν την κατάθλιψη. Ως εκ
τούτου, είναι σηµαντικό να προσπαθήσουµε να ελέγξουµε τα
συµπτώµατα αυτά αποτελεσµατικά. Για παράδειγµα, η επιλογή
του σωστού φαρµάκου (εγχύσεις λεβοντόπα, αγωνιστές ντο-
παµίνης και σελεγιλίνη) ή/και αντικαταθλιπτικού, πιθανά θα
µειώσει τα επίπεδα του στρες ενώ παράλληλα, η συστηµατι-
κή άσκηση αποτελούν παρεµβάσεις σηµαντικές στη διαχείριση
της κατάθλιψης. Τέλος, η ψυχολογική υποστήριξη και η παρο-
χή συµβουλευτικής είναι επίσης σηµαντικά στη καλή διαχείρι-
ση της κατάθλιψης.
Ας µην ξεχνάµε ότι, σοβαρή κατάθλιψη µπορεί να οδηγήσει σε
γνωστική εξασθένηση ή κακή µνήµη. Είναι λοιπόν σηµαντική η
σωστή και άµεση θεραπεία.
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
της κατάθλιψης απο-
τελεί η Γνωσιακή Συµπεριφοριστική Θεραπεία (CBT), η οποία
συµβάλλει στην ανατροπή του φαύλου κύκλου που δηµιουργούν
οι αρνητικές σκέψεις, τα συναισθήµατα και οι συµπεριφορές, µε
αποτέλεσµα την κατάθλιψη.
Ένας εκπαιδευµένος θεραπευτής στη CBT θα σας ενθαρρύνει να
µιλήσετε για το πώς αισθάνεστε για τον εαυτό σας, τους ανθρώ-
πους γύρω σας και τον κόσµο γενικότερα. Παράλληλα, θα σας
βοηθήσει να κατανοήσετε πώς η συµπεριφορά σας επηρεάζει
και επηρεάζεται από τα συναισθήµατα και τις σκέψεις σας. Τέ-
λος, µε την καθοδήγηση του ειδικού θα ασχοληθείτε µε το προ-
εξέχον πρόβληµα, θα βάλετε στόχους και θα σπάσετε τον φαύλο
κύκλο που οδηγεί στην κατάθλιψη, µέσα από ειδικές τεχνικές.
Η CBT ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ
και σε ατοµική, αλλά και
σε οµαδική θεραπεία ασθενών. Η διάρκειά της είναι από 12
έως 20 περίπου συνεδρίες, ανάλογα µε τη βαρύτητα του προ-
βλήµατος και την ιδιοσυγκρασία του ασθενή. Τέλος, σηµαντικό
και αναπόσπαστο κοµµάτι της CBT αφορά στην «εργασία στο
σπίτι» και συγκεκριµένα στην καταγραφή ηµερολογίου «σκέ-
ψης» από τον ασθενή αλλά και η εφαρµογή συγκεκριµένων δε-
ξιοτήτων. Με τους παραπάνω τρόπους, στόχος είναι η κατανό-
ηση της σύνδεσης Σκέψης – Συναισθήµατος – Συµπεριφοράς
από τον ασθενή.
Συνοψίζοντας, η CBT είναι σήµερα η πιο συχνά µελετηµένη µορ-
φή ψυχοθεραπείας και η εφαρµογή της στη θεραπεία της κατά-
θλιψης και έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική σε πολλές µελέτες.
Γραµµή βοήθειας Πάρκινσον: 9011 404034, Καθηµερινές
10.00 - 14.00 (Χρέωση από σταθερό: 1,23€/1', από κινητό:
1,57€/1') • www.parkinsonportal.gr
Διάγνωση
& θεραπεία
της Κατάθλιψης
στη Νόσο του Πάρκινσον
ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
των συµπτωµάτων αλλά και των
αλλαγών της διάθεσης από τον ίδιο τον ασθενή, αποτελεί
το καλύτερο προγνωστικό εργαλείο της κατάθλιψης. Άλλω-
στε, η διάθεση, η καθηµερινότητα, ο τρόπος που βλέπουµε
τη ζωή και το µέλλον, µπορούν να επηρεάσουν µε τη σειρά
τους και την πορεία της νόσου του Πάρκινσον. Η έγκαιρη
και έγκυρη διάγνωση της κατάθλιψης από ειδικό αποτελεί
την αρχή του τέλους µίας ψυχικής νόσου που διαδραµατί-
ζει πολύ βασικό ρόλο στις ζωές όλων, η οποία πρέπει και
µπορεί να θεραπευτεί.
Ορισµένα συµπτώµατα της νόσου
Πάρκινσον, όπως αργές κινήσεις,
προβλήµατα ύπνου, δυσκολία στη
συγκέντρωση, αίσθηµα κόπωσης
και µειωµένη libido, µπορεί επίσης
να θεωρηθούν, λανθασµένα,
σηµάδια της κατάθλιψης
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗ:
Π. ΖΗΚΟΣ
ΕΙ ΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
Α. ΛΕΜΟΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ