Page 30 - IASIS

Basic HTML Version

30
|
H
λέξη «σχέση» προέρχεται από την
αρχαία ελληνική και είναι παρά-
γωγο της λέξης «σχειν». Συνεπώς
σχέση σηµαίνει κάτι που έχουµε.
Σχέση είναι όταν έχουµε κάτι κοι-
νό, όταν µοιραζόµαστε, το παιχνίδι του φλερτ,
καταστάσεις, σκέψεις, συναισθήµατα, στιγ-
µές, γεγονότα, πράγµατα, κοινές δραστηρι-
ότητες και στόχους, όταν επικοινωνούµε µε
διάφορους τρόπους. Το µοίρασµα, η επικοι-
νωνία σε µια σχέση µπορεί να είναι απλώς
ένα φλερτ µια πλατωνική, φιλική, ερωτική,
συντροφική ή οικογενειακή.
Η ΣΧΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΑΦΗ
που δηµιουρ-
γείται το λιγότερο από δύο ανθρώπους, είναι
το «µαζί», είναι η αλληλοεπίδραση όλων
των παραπάνω ανάµεσα σε δύο ανθρώπους.
Ανάλογα πώς αυτά σχετίζονται, τον συνδυα-
σµό τους, την έντασή τους, τη διάρκειά τους,
διαµορφώνουν τον τρόπο που φλερτάρει κα-
νείς και τον τρόπο προσέγγισης.
Ανάλογα τα κίνητρα των ατόµων και τις προ-
σωπικότητές τους, χτίζονται διαφορετικές
µορφές σχέσεων.
Τα βασικά χαρακτηριστικά οποιασδήποτε
µορφής σχέσης, είναι η σεξουαλική έλξη, η
ψυχική επαφή και η επικοινωνία.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΦΛΕΡΤ;
Η έναρξη της επαφής δύο ανθρώπων γίνε-
ται συνήθως µε τη συµπεριφορά του φλερτ.
Φλερτάρω δεν σηµαίνει πάντα έχω σχέση,
αλλά ότι «σχετίζεται» κανείς µ’ έναν άνθρω-
πο, µπορεί απλώς να είναι για µερικά λεπτά,
µια επικοινωνία µέσω της συµπεριφοράς
του φλερτ. Το φλερτ δεν ταυτίζεται µόνο µε τη
σεξουαλική έλξη δύο ανθρώπων. Η συµπερι-
φορά του φλερτ µπορεί να έχει πολλά κίνητρα
και να γίνεται για πολλούς διαφορετικούς λό-
γους. Μερικοί από τους λόγους που φλερτά-
ρουµε είναι οι ακόλουθοι:
• Εκλογικευµένο φλερτ. Συστηµατική προ-
σπάθεια µε µέθοδο για να περάσουµε ένα
µήνυµα για αλλαγή µορφή της σχέσης, από
φιλική ή απλή γνωριµία σε ερωτική.
• Εξερευνητικό φλερτ. Μια προσπάθεια να
δείξουµε έλξη ή ενδιαφέρον και να δούµε
τις προθέσεις του άλλου.
• Φλερτ για διασκέδαση. Κάποιες φορές
το φλερτ δεν έχει στόχο απλά το κάνουµε
για διασκέδαση, ανανέωση ή για να κάνου-
µε τον άλλο να νιώσει όµορφα.
• Χειριστικό φλερτ. Κάποιες φορές µπορεί το
φλερτ να γίνεται για να επιτύχει κάποιος ένα
συγκεκριµένο σκοπό προς όφελος του, χω-
ρίς να αποσκοπεί σε ερωτικά κίνητρα.
• Φλερτ επιβεβαίωσης. Όταν φλερτάρουµε
συχνά νιώθουµε καλά για τον εαυτό µας,
µας επιβεβαιώνει, αυξάνει την αυτοεκτίµη-
ση και την αυτοπεποίθησή µας.
• Ερωτικό Φλερτ. Όταν κάποιος φλερτάρει
γιατί νιώθει σεξουαλική και ερωτική έλξη.
ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟ ΦΛΕΡΤ
ΟΤΑΝ ΗΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ;
Το φλερτ όπως είδαµε έχει διαφορετικά κί-
νητρα και διαφορετικούς σκοπούς. Ανά-
λογα λοιπόν µπορεί να προσφέρει θετικά
ακόµη και όταν βρισκόµαστε σε µια σχέ-
ση. Δεν φλερτάρουµε µόνο εκτός σχέσης για
ερωτικούς λόγους ή ως πρώτο στάδιο για να
µπούµε σε µια σχέση. Το φλερτ είναι µορ-
φή επικοινωνίας ανάµεσα στο ζευγάρι. Εί-
ναι φροντίδα, επιβεβαίωση και ένα βασι-
κό συστατικό για να µην αφεθεί η σχέση, να
µη µπει στη ρουτίνα της καθηµερινότητας, να
συντηρούµε τους ερωτικούς ρόλους µας και
δυνατή τη σεξουαλική έλξη. Ανάλογα την κα-
τάσταση και τον τρόπο που φλερτάρουµε το
σύντροφό µας περνάµε µηνύµατα σεβασµού,
τρυφερότητας, φροντίδας, προστασίας, ενδι-
αφέροντος, ασφάλειας.
Δείτε µερικούς απλούς καθηµερινούς τρόπους
για φλερτ µέσα στη σχέση σας:
• Ντύσου όµορφα ή όπως ξέρεις ότι αρέσει
στον σύντροφό σου για να τον ικανοποιήσεις.
• Να είσαι χαµογελαστός και θετικός απένα-
ντί του και στις επιθυµίες του.
• Να έχεις επίµονη επαφή µε τα µάτια όταν µι-
λάτε, να κοιταζόσαστε.
• Να παίζετε µεταξύ σας, συµπεριφορικά και
λεκτικά, να πειράζεστε.
• Να κάνετε κολακευτικό χιούµορ.
• Να έχετε επικοινωνία µέσα στη µέρα όχι
µόνο για πρακτικούς λόγους, πείτε κάτι
όµορφο για τον άλλον, εκφράστε συναί-
σθηµα.
• Εκδηλώστε συναίσθηµα όχι µόνο λεκτικά
αλλά και µ’ ένα χάδι, µια αγκαλιά.
• Κάντε κοµπλιµέντα, να είσαστε παρατηρητι-
κοί µεταξύ σας, έτσι δείχνετε ότι νοιάζεστε.
• Κάντε µια µικρή έκπληξη, φροντίστε χω-
ρίς να ρωτήσετε, δείξτε έτσι διεκδικητικό-
τητα.
• Κάντε δώρα µεταξύ σας χωρίς κάποιο συ-
γκεκριµένο λόγο.
• Περιποιθείτε τον εαυτό σας, το χώρο σας.
• Ν’ ακούτε τον άλλον όχι µόνο γι αυτό που λέει
αλλά και γι αυτό που σηµαίνει για εκείνον.
• Μοιραστείτε νέα πράγµατα, κάτι που δια-
βάσατε, ακούσατε ή οργανώστε κάτι µαζί.
ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΕΘΟΥΜΕ
πιο πολύ
στις σχέσεις µας, ειδικά αυτήν την εποχή που
είναι πιο απαραίτητες από ποτέ. Στόχος είναι
να µπορέσουµε να συνεχίσουµε να ονειρευό-
µαστε µε τη σχέση µας για το µέλλον, να µην
είναι εφήµερες, και να πληρούµε τις ανάγκες
µας χωρίς να χρειάζεται να τις καταπιέζουµε
ή να τις αρνούµαστε.
Το φλερτ: «φάρµακο»
για τη διάθεση και την υγεία µας
Το φλερτ είναι µορφή επικοινωνίας ανάµεσα
στο ζευγάρι. Είναι φροντίδα, επιβεβαίωση και
ένα βασικό συστατικό για να µην αφεθεί η σχέση,
να µη µπει στη ρουτίνα της καθηµερινότητας,
να συντηρούµε τους ερωτικούς ρόλους µας
και δυνατή τη σεξουαλική έλξη
ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ