Page 11 - IASIS

Basic HTML Version

11
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Τ
ο Υπουργείο Υγείας και
η Υφυ-
πουργός Υγείας Κατερίνα Πα-
πακώστα - Σιδηροπούλου
,
διοργάνωσαν, στην Αίθουσα Τε-
λετών του Υπουργείου Υγείας,
Ημερίδα, με θέμα «Ασφάλεια & Υγεία στην
Παιδική Ηλικία».
H Υφυπουργός, ξεκινώντας την αναφορά της
από τον τομέα ψυχικής υγείας παιδιών και
εφήβων, σημείωσε ότι το Υπουργείο Υγεί-
ας έχει αναπτύξει και λειτουργεί μονάδες
ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους που
έχουν υποστεί κακοποίηση, παραμέληση ή
ενδοοικογενειακή βία, στον τομέα της πρω-
τοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμι-
ας περίθαλψης από ΝΠΔΔ και παράλληλα
προωθεί την ανάπτυξη και άλλων μονάδων
για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Τόνι-
σε ότι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δι-
κτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών
και εφήβων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
ενός συστήματος ψυχικής υγείας, που είναι,
όχι μόνο αποτελεσματικό, αλλά και οικονο-
μικά αποδοτικό, υπό το πρίσμα μιας ανάλυ-
σης κόστους – αποτελεσματικότητας, κα-
θώς οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών
και εφήβων προλαμβάνουν τα συμπτώμα-
τα των ψυχικών διαταραχών της ενήλικης
ζωής. Αναφερόμενη στην παιδική παχυσαρ-
κία, η Κατερίνα Παπακώστα τη χαρακτήρι-
σε ως επιδημία, από τις διαστάσεις που έχει
λάβει τα τελευταία χρόνια στις δυτικές χώ-
ρες. Η Υφυπουργός Υγείας, αναφέρθηκε,
ακόμα στην παιδική κακοποίηση, στον εθι-
σμό των παιδιών και των εφήβων στο δια-
δίκτυο, στο κάπνισμα, το αλκοόλ και σε ψυ-
χοδραστικές ουσίες.
Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας,
Χριστίνα Παπανικολάου
επεσήμανε ότι
οι πολιτικές για το παιδί είναι ανάμεσα στις
προτεραιότητες του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας, καθώς τα παιδιά είναι η επέν-
δυση μιας κοινωνίας.
Ο Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτι-
κής Ιατρικής, Ιωάννης Τούντας,
μιλώ-
ντας για τη σημασία της πρόληψης στα παι-
διά και τους εφήβους υπογράμμισε ότι η
υγεία του ανθρώπου, ως σωματική, ψυχι-
κή και κοινωνική ευεξία, χτίζεται στα παι-
δικά και εφηβικά χρόνια, γι’ αυτό και είναι
πολύ σημαντική η σωστή ενημέρωση των
γονιών, η έγκυρη διάγνωση και οι τακτικοί
εμβολιασμοί.
Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρι-
κής & Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Ευ-
αγγελία Χαρμανδάρη,
κατά την εισήγησή
της για την παιδική και εφηβική παχυσαρ-
κία, σημείωσε πως η παχυσαρκία έχει ανα-
δειχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά προ-
βλήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα,
ενώ στην Ελλάδα, το ποσοστό υπερβαρότη-
τας και παχυσαρκίας, κατά την παιδική και
εφηβική ηλικία, υπερβαίνει το 30%. Αυτή
τη στιγμή, υλοποιείται στη χώρα μας το
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήμα-
τος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερ-
βαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παι-
δική και Εφηβική Ηλικία», με το σύνθημα
«Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή», το οποίο
έχει στόχο την ηλεκτρονική καταγραφή παι-
διών και εφήβων με αυξημένο βάρος, την
καθοδήγηση των Παιδιάτρων και την αξιο-
λόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων
στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βά-
ρους Σώματος, το οποίο λειτουργεί καθη-
μερινά στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μετα-
βολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής-
Εφηβικής Ιατρικής, Άρτεμις Τσίτσικα,
μι-
λώντας για το θέμα «Παιδί, έφηβος και δι-
αδίκτυο», σημείωσε πως ο διαδικτυακός
εκφοβισμός (cyberbullying), η διαδικτυα-
κή αποπλάνηση (grooming), το ακατάλλη-
λο περιεχόμενο και ο διαδικτυακός εθισμός
είναι μερικά από τα ζητήματα που αντιμε-
τωπίζουν καθημερινά τα παιδιά και οι έφη-
βοι στην ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο.
Αναφερόμενη σε πρόσφατες έρευνες, τόνισε
πως τα ποσοστά υψηλού κινδύνου στο διαδί-
κτυο είναι σημαντικά για τη χώρα μας. Όπως
είπε, η ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκ-
παιδευτικών, η οποία υλοποιείται μέσω του
Προγράμματος «Αριάδνη», αλλά και ο συ-
ντονισμός όλων των φορέων και των ειδι-
κών υγείας είναι απαραίτητος για να περιο-
ρίσουμε τα αρνητικά σημεία της χρήσης του
πιο συναρπαστικού μέσου στην ιστορία μας.
Η Παιδοψυχίατρος Έφη Μπάρλου
, μιλώ-
ντας για την παιδική κακοποίηση, υπογράμ-
μισε πως είναι πολύ σημαντικό να μην κλεί-
νουμε τα μάτια σε ένα ζήτημα «ταμπού», τα
στοιχεία του οποίου παραμένουν στη χώρα
μας σκοτεινά (αγγίζει το 10%), ωστόσο με
συνεχώς ανοδική τάση. Όπως είπε, η πρό-
ληψη και η παρέμβαση χρειάζονται χρόνο,
τόλμη, υπομονή, ώστε ένας νέος άνθρωπος
να υπερασπιστεί το σώμα του.
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρδαβάς,
μιλώντας για το «κάπνισμα και το παιδί» ση-
μείωσε πως η εξάρτηση των εφήβων στη νι-
κοτίνη ξεκινά από τα πρώτα κιόλας τσιγάρα
και θεωρείται ως εξάρτηση ακόμα και όταν
ο έφηβος καπνίζει 1 - 2 τσιγάρα τον μήνα.
Στην Ελλάδα, νεότερες μελέτες της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας δείχνουν επιπο-
λασμό κατά 15% σε παιδιά ηλικίας 13-15
ετών. Όπως χαρακτηριστικά είπε, αν συνεχί-
σουμε με αυτόν τον ρυθμό, από όλα τα παι-
διά που ζουν στην Ελλάδα σήμερα 300.000
θα πεθάνουν πρόωρα από το κάπνισμα.
Ο Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής Άλκης
Τσιάντης,
Επιστημονικός Υπεύθυνος Προ-
γραμμάτων για την πρόληψη και αντιμετώ-
πιση του εκφοβισμού και της ενδοσχολικής
βίας, κατά την ομιλία του σημείωσε, ότι τα
ποσοστά του σχολικού εκφοβισμού, τα τε-
λευταία χρόνια, παρουσιάζονται αυξημένα
ως προς τον αριθμό των μαθητών που εκφο-
βίζονται σε σχέση με προηγούμενες έρευνες.
Τέλος,
η Παιδοψυχιάτρος, Αναστασία
Κουμούλα,
αναφερόμενη στη χρήση το-
ξικών ουσιών στην εφηβεία υπογράμμι-
σε πως η σχέση του εφήβου με τις τοξικές
ουσίες προκύπτει από μια αλληλεπίδραση
προστατευτικών παραγόντων και παραγό-
ντων κινδύνου σε ατομικό, οικογενειακό
και κοινωνικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό,
τα προγράμματα πρόληψης πρέπει να εστι-
άζουν στην πρώιμη παρέμβαση κατά την
παιδική ηλικία, ώστε να δυναμώσουν τους
θετικούς ή προστατευτικούς παράγοντες,
όπως είναι η ζεστή συναισθηματική σχέση
του παιδιού με την οικογένεια, η ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων και η επιτυχία στο
σχολείο, πριν εμφανιστούν τα προβλήματα
συμπεριφοράς.
Ασφάλεια & Υγεία στην Παιδική Ηλικία