Page 12 - IASIS

Basic HTML Version

12
|
ανάγκη παραµονής στο σπίτι.
Με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία, µια
πληθώρα εφαρµογών µε µηχανήµατα
Laser, ραδιοσυχνοτήτων, υπερήχων ή
παλµικού φωτός είναι διαθέσιµες και
έρχονται να προσφέρουν στο χώρο της
ιατρικής αισθητικής. Στόχος όλων είναι
η κινητοποίηση των κυττάρων του δέρ-
µατος, µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία
συνθηκών ανανέωσης. Στη ίδια φιλο-
σοφία εντάσσονται και όλες οι µέθοδοι
που βασίζονται στην ελεγχόµενη υποδό-
ρια υπερθέρµανση των ιστών µε σκοπό
την αναδιάταξη των ινών του κολλαγό-
νου και την αποκατάσταση της χαµένης
σφριγηλότητας.
οι βιολογικές θεραπείες, τέλος, που βα-
σίζονται στην χρησιµοποίηση των µηχα-
νισµών του ίδιου µας του σώµατος για
ανάπλαση και αποκατάσταση, όπως οι
αυξητικοί παράγοντες και τα βλαστο-
κύτταρα, αποτελούν νεότερα και πολ-
λά υποσχόµενα όπλα στη µάχη ενάντια
στη γήρανση.
Και έπειτα από όλη αυτή την ανάλυση
το βασικό ερώτηµα παραµένει. Είναι η
αισθητική χειρουργική ξεπερασµένη;
Σίγουρα όχι. Υπάρχουν ακόµα πολλές
καταστάσεις για τις οποίες παραµένει
πολύτιµη και αναντικατάστατη.
Ε
ίναι σχεδόν βέβαιο ότι κανείς
δεν θα επέλεγε µια επεµβατι-
κή θεραπεία αν µπορούσε να
την αποφύγει µε κάτι µη επεµ-
βατικό. Πόσο µάλλον όταν το
πρόβληµα είναι η βελτίωση της εµφάνι-
σης και όχι η υγεία. Στην εποχή µας γίνε-
ται πολλή συζήτηση για µη επεµβατικές
µεθόδους που υπόσχονται πολλά, παρ'
όλα αυτά παραµένει πάντα επίκαιρο το
ερώτηµα αν έχει έρθει η ώρα που οι αι-
σθητικές επεµβάσεις θα αποτελούν µια
κακή ανάµνηση του παρελθόντος.
Σήµερα γνωρίζουµε ότι ο χρόνος επιφέ-
ρει στο πρόσωπο απώλεια στήριξης και
χαλάρωση των ιστών µε δηµιουργία πε-
ρίσσειας δέρµατος, ενώ ταυτόχρονα πα-
ρατηρείται απώλεια όγκου των µαλακών
µορίων, που έχει ως αποτέλεσµα την χα-
ρακτηριστική εικόνα της χαλάρωσης.
ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ
και όπου η περίσ-
σεια του δέρµατος και η απώλεια στή-
ριξης είναι σχετικά µικρή, η κατάστα-
ση µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τοπική
αναπλήρωση και αύξηση του όγκου σε
επίκαιρα σηµεία, αποκαθιστώντας τις
αναλογίες και τη νεανική εµφάνιση του
προσώπου. Η πρακτική αυτή που ονοµά-
ζουµε και ογκοµετρικό facelift, αποτε-
λεί µια επιτυχηµένη λύση σε αρκετές πε-
ριπτώσεις, µε την αυστηρή προϋπόθεση
ότι θα γίνει προσεκτική εκτίµηση και επι-
λογή των περιστατικών.
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
µπορεί να επιτευ-
χθεί µε ενέσιµα εµφυτεύµατα µε βάση το
υαλουρονικό οξύ ή τον υδροξυαπατίτη,
που όµως απαιτούν περιοδική επανάλη-
ψη αλλά έχουν το συγκριτικό πλεονέκτη-
µα της ευκολίας στην εφαρµογή µε µηδε-
νικό χρόνο αποθεραπείας. Εναλλακτικά,
η µεταφορά λιπώδους ιστού δίνει πιο
σταθερά αποτελέσµατα στο χρόνο και
παρέχει το πλεονέκτηµα της ευεργετικής
δράσης των µεταφεροµένων βλαστοκυτ-
τάρων, προσφέροντας ταυτόχρονα βιο-
λογική ανανέωση. Ίσως είναι σηµαντικό
να γνωρίζουµε ότι οι τεχνικές της τοπο-
θέτησης ενέσιµων εµφυτευµάτων έχουν
εξελιχθεί χάρις στη χρήση νέων ειδικά
σχεδιασµένων πολύ λεπτών ατραυµατι-
κών κανουλών µιας χρήσεως, κάνοντας
την εφαρµογή ανώδυνη, χωρίς ταλαιπω-
ρία και χωρίς µώλωπες.
Η χρήση των νεότερης γενιάς εµφυτευ-
µάτων µε ενσωµατωµένο τοπικό αναι-
σθητικό, σε συνδυασµό µε της κλασσι-
κές θεραπείες αλλαντοτοξίνης (όπως το
Botox) δίνουν από µόνες τους ένα ισχυ-
ρό όπλο για µια γρήγορη και αποτελε-
σµατική λύση στο πρόβληµα της ανανέ-
ωσης του προσώπου.
ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
του
προβλήµατος, η διαδερµική τοποθέτη-
ση ειδικού τύπου απορροφήσιµων στη-
ρικτικών νηµάτων (Threading) µπορεί
να ενισχύσει σηµαντικά το αποτέλεσµα
µιας µη επεµβατικής ανόρθωσης προσώ-
που και να αποµακρύνει την ηµεροµηνία
µιας χειρουργικής διόρθωσης. Μια τέ-
τοια εφαρµογή γίνεται ανώδυνα µε τοπι-
κή αναισθησία στο ιατρείο και χωρίς την
Face Lift
χωρίς νυστέρι
ΟΜΟΡΦΙΑ
Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛ ΡΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;