Page 13 - IASIS

Basic HTML Version

Ο
ξύ που παράγει το ανθρώπινο συ-
κώτι, επιστρατεύει η επιστήμη και
… «τορπιλίζει» το τοπικό λίπος,
που ταλαιπωρεί την πλειοψηφία
γυναικών και ανδρών!
Η νέα θεραπεία λιποδιάλυσης είναι μη χει-
ρουργική, ονομάζεται AQUALYX και απαλ-
λάσσει απλά και με ασφάλεια γυναίκες και
άνδρες από τα τοπικά «μαξιλαράκια» λίπους.
«Είναι γνωστό σε όλους ότι το τοπικό λίπος
δύσκολα υποχωρεί παρά τη σωστή διατρο-
φή και άσκηση» αναφέρει η δερματολόγος
- αφροδισιολόγος Δρ. Θεοδώρα Φατσέα και
προσθέτει: «Η νέα όμως θεραπεία, έχει θε-
αματικά αποτελέσματα, καθώς χρησιμοποιεί
ως όπλο της ένα οξύ που παράγει ο ανθρώπι-
νος οργανισμός για τον ίδιο σκοπό, την καύση
δηλαδή του λίπους».
Σύμφωνα με τΟύΣ επιΣτήμΟνεΣ
το
AQUALYX περιέχει δεσοξυχολανικό οξύ, ένα
είδος χολικού οξέος, το οποίο λειτουργώντας
ως «τορπίλη» διαλύει τα μαξιλαράκια του το-
πικού λίπους, τα οποία δεν υποχωρούν με
την άσκηση και τη σωστή διατροφή. Μόνο το
2013 στην Ευρώπη, σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία, έγιναν πάνω από 260.000 θεραπεί-
ες με AQUALYX!
Πρέπει να αναφέρουμε ότι με τη βοήθεια βα-
κτηρίων, ο ανθρώπινος οργανισμός παράγει
το συγκεκριμένο οξύ στο συκώτι, με σκοπό
την καύση του λίπους. Η λιποδιαλυτική δρά-
ση του δεσοξυχολανικού οξέος χρησιμοποι-
ήθηκε από τον καθηγητή Πασκουάλε Μοτο-
λέζε, τον εφευρέτη του AQUALYX, ο οποίος
ανέπτυξε μια συνθετικά κατασκευασμένη πα-
ραλλαγή του.
Η δραστική αυτή ουσία ουσιαστικά «κλειδώ-
νει» πάνω στο φράγμα των λιποκυττάρων και
αρχίζει να ενεργεί, με αποτέλεσμα το κυτταρι-
κό φράγμα να γίνεται ασταθές και να απελευ-
θερώνει τα λιπαρά οξέα που βρίσκονται απο-
θηκευμένα μέσα του. Τα κυτταρικά κατάλοιπα
απομακρύνονται διαμέσου της άμυνας του σώ-
ματος και τα μη συνδεδεμένα λιποκύτταρα με-
ταβολίζονται και μετατρέπονται σε ενέργεια.
Η μέθοδος έχει την έγκριση του Αμερικανικού
Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).
ή ΘεΡαπεια
εΧει ενεΣιμή μΟΡφή
«Η νέα θεραπεία γίνεται με ενέσεις και το
AQUALYX εγχέεται απευθείας εντός του υπο-
δόριου λιπώδους ιστού με τη χρήση λεπτών,
εύκαμπτων βελόνων» εξηγεί η Δρ. Φατσέα
και προσθέτει: «Καθώς ο λιπώδης ιστός δεν
παρουσιάζει σχεδόν καθόλου αισθητικότητα,
η θεραπεία είναι στην ουσία ανώδυνη. Επι-
πλέον, στο AQUALYX μπορούμε να προσθέ-
σουμε τοπικό αναισθητικό για την εξάλειψη
του πόνου».
Αμέσως μετά την εφαρμογή, η περιοχή μπο-
ρεί να κοκκινίσει και να παρουσιάσει ένα ελα-
φρύ πρήξιμο.
Όπως συμβαίνει σε κάθε θεραπεία με υποδερ-
μικές βελόνες, είναι πιθανό να εκδηλωθεί ένα
πολύ μικρό αιμάτωμα.
Όλα αυτά θεωρούνται αναμενόμενες παρε-
νέργειες και υποχωρούν πλήρως λίγες ημέρες
μετά τη θεραπεία.
Η θεραπεία εφαρμόζεται σε οργανωμένα κέ-
ντρα από εξειδικευμένους δερματολόγους και
ο ενδιαφερόμενος αμέσως μετά επιστρέφει
σπίτι του.
Η νέα θεραπεία μπορεί να έχει εφαρμογή σχε-
δόν σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα για τη
διάλυση του τοπικού λίπος. Συγκεκριμένα:
• Γλουτούς
• Διπλοσάγονο
• Βραχίονες
• Μέση
• Γοφοί
• Ψωμάκια
• Γόνατα
• Στήθος
• Εσωτερικό των μηρών
Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή
θεραπεία για την ψευδο-γυναικομαστία και το
buffalohump.
Ο αΡιΘμΟΣ των ΘεΡαπειων
ποικίλλει
ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό διόρθωσης,
το μέγεθος του τοπικού λίπους και τις ειδικές
αντιδράσεις του λιπώδους ιστού. Κατά μέσο
όρο, υπολογίζονται 3 - 5 θεραπείες, με ενδιά-
μεσα διαλείμματα τριών εβδομάδων, μέχρι να
είναι ορατά τα αποτελέσματα. Η υγιεινή δια-
τροφή καθώς και η άσκηση κρίνονται απολύ-
τως απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί η επι-
τυχία της θεραπείας.
πΡιν & μετα τή ΘεΡαπεια
Αμέσως μετά τη θεραπεία και για τις επόμενες
12 ώρες, δεν πρέπει στην περιοχή να εφαρ-
μοστούν καλλυντικά, ενώ για μία ημέρα θα
πρέπει να αποφεύγονται όλες οι άμεσες πηγές
θερμότητας και ακτινοβολίας (ηλιοθεραπεία,
UV-ακτινοβολία, σάουνα κ.λπ.). Επιπλέον,
δεν επιτρέπεται η έντονη φυσική άσκηση για
τις επόμενες επτά ημέρες. Καθώς τα λιπαρά
οξέα που απελευθερώνονται μετατρέπονται
σε πρόσθετη ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό
να συνεχιστεί η υγιεινή διατροφή, διαφορε-
τικά ο οργανισμός θα αποθηκεύσει το λίπος
σε άλλο σημείο. Πριν από την εφαρμογή της
θεραπείας ο θεράπων ιατρός θα πρέπει, μέσα
από συζήτηση με την ενδιαφερόμενη, να αξι-
ολογήσει αν μια θεραπεία με AQUALYX εν-
δείκνυται για την περίπτωσή της.
Η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους
τους ενδιαφερόμενους ηλικίας 18 μέχρι 60
χρόνων.
13
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
πρωτοποριακή θεραπεία
για το τοπικό πάχος
ATHENS BEVERLY HILLS
MEDICAL GROUP