Page 14 - IASIS

Basic HTML Version

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
14
|
Τί εννοούµε µε τον όρο
«τηλεροµποτική χειρουργική»;
Τηλεχειρουργική (ή τηλεροµποτική χειρουρ-
γική) είναι η χειρουργική που πραγµατοποι-
εί ο χειρουργός σε κάποια απόσταση από τον
ασθενή µε χρήση ροµπότ. Χάρη στις προηγ-
µένες εφαρµογές τηλεπικοινωνίας, ο χει-
ρουργός µπορεί και ελέγχει από απόσταση
ροµποτικούς βραχίονες και εργαλεία που
αναπαράγουν µε ακρίβεια τους χειρισµούς
του στο εσωτερικό του ασθενούς.
Πότε ξεκίνησαν οι ροµποτικές
επεµβάσεις στον ελληνικό χώρο;
Στην Ελλάδα, η πρώτη επέµβαση ροµποτικής
χειρουργικής πραγµατοποιήθηκε από εµένα
και την επιστηµονική µου οµάδα τον Σεπτέµ-
βριο του 2006. Η πρώτη ανακοίνωση ροµπο-
τικών επεµβάσεων από τη χώρα µας έγινε τον
Φεβρουάριο του 2007 στο 2ο Παγκόσµιο Συνέ-
δριο Ροµποτικής Χειρουργικής (MIRA 2007)
στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Σήµερα υπάρχουν 6 ρο-
µποτικά συστήµατα στην Αθήνα.
Από τι αποτελείται το ροµποτικό
χειρουργικό σύστηµα da Vinci;
Το χειρουργικό σύστηµα Da Vinci αποτελεί-
ται από την κονσόλα του χειρουργού, από τον
ροµποτικό πύργο στον οποίο στηρίζονται τέσ-
σερις ροµποτικοί βραχίονες και από ένα σύ-
στηµα τρισδιάστατης απεικόνισης και υψηλής
ευκρίνειας. Η κονσόλα διαθέτει οπτικό σύ-
στηµα που παρέχει πραγµατική 3D απεικό-
νιση υψηλής ευκρίνειας και τα χειριστήρια
(masters) από τα οποία ο χειρουργός κατευ-
θύνει τους βραχίονες. Ο χειρουργικός πύρ-
γος (Surgical Cart) στηρίζει τους 4 βραχίο-
νες, κάθε ένας από τους οποίους µπορεί να
χειριστεί ευρύ φάσµα εργαλείων (ροµποτικό
σύστηµα 4 βραχιόνων). Χειρουργικά εργα-
λεία µε αρθρώσεις τοποθετούνται πάνω στους
βραχίονες. Κατά την επέµβαση ο χειρουργός
βρίσκεται µπροστά στη κονσόλα απ’ όπου
βλέπει µέσα στο εσωτερικό του ασθενούς
από ειδικές οθόνες και πραγµατοποιεί την
επέµβαση κινώντας µοχλούς που µοιάζουν
µε joystick. Το ροµποτικό σύστηµα, µέσω ψη-
φιακής επεξεργασίας, προσφέρει ακριβέστε-
ρη, τρισδιάστατη και µεγεθυµένη εικόνα στο
χειρουργό. Οι εντολές που δίνει ο χειρουρ-
γός µέσω των µοχλών µεταφέρονται ψηφιακά
στους αρθρωτούς χειρουργικούς βραχίονες
του ροµπότ, οι οποίοι εκτελούν τις κινήσεις
αυτές στο χειρουργικό πεδίο. Οι κινήσεις που
εκτελεί ο χειρουργός στην κονσόλα επανα-
λαµβάνονται σε πραγµατικό χρόνο στο εσω-
τερικό του ασθενούς και φιλτράρονται ώστε
να απαλείφεται ο φυσιολογικός τρόµος των
χεριών. Το ροµπότ δεν έχει καµία αυτονοµία.
Ποια τα πλεονεκτήµατα
της ροµποτικής χειρουργικής;
Το πλεονέκτηµα της ροµποτικής χειρουργι-
κής έγκειται κυρίως στην υψηλή ακρίβεια και
το µικρό µέγεθος των εργαλείων, τη δυνα-
τότητα αρθρωτών κινήσεων που µιµούνται
τον ανθρώπινο καρπό και την τρισδιάστατη,
στερεοσκοπική απεικόνιση του εγχειρητικού
πεδίου. Διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήµατα
µιας ελάχιστα τραυµατικής µεθόδου, η ρο-
µποτική προσφέρει µικρότερη καταπόνηση
και γρηγορότερη ανάρρωση, λιγότερες διεγ-
χειρητικές απώλειες αίµατος, ελάττωση του
µετεγχειρητικού πόνου, ελαχιστοποίηση µε-
τεγχειρητικών επιπλοκών που σχετίζονται µε
το τραύµα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρό-
νιο άλγος), µικρότερα ποσοστά µετεγχειρη-
τικών συµφύσεων, λιγότερες αναπνευστικές
και καρδιαγγειακές επιπλοκές, καλύτερο αι-
σθητικό αποτέλεσµα, µικρότερη διάρκεια νο-
σηλείας και ταχεία επάνοδο στην εργασία.
Επίσης η ροµποτική χειρουργική προσφέ-
ρει πλεονεκτήµατα και για τον χειρουργό
όπως πιο εργονοµική θέση, αίσθηση «ανοι-
κτής χειρουργικής» για τα µάτια και τα χέ-
ρια του χειρουργού, σταθερή εικόνα µέσω
κάµερας, ελάχιστη παρέµβαση στο σώµα του
ασθενούς, τοποθέτηση ραµµάτων µε µεγάλη
ευκολία και απόλυτη ακρίβεια στο εσωτερι-
κό του σώµατος, ευκολότερη εκµάθηση λα-
παροσκοπικών σύνθετων επεµβάσεων και
ελαχιστοποίηση φυσικής κόπωσης.
Από ποιες ειδικότητες εφαρµόζεται
η ροµποτική χειρουργική;
Η ροµποτική χειρουργική βρίσκει εφαρµο-
γή σε πολλές ειδικότητες της χειρουργικής,
όπως τη γενική χειρουργική, τη χειρουργι-
κή κατά της νοσογόνου παχυσαρκίας, την
καρδιοχειρουργική και τη θωρακοχειρουρ-
γική, την αγγειοχειρουργική, την παιδοχει-
ρουργική, την ουρολογία, τη γυναικολογική
χειρουργική, τη µεταµόσχευση νεφρού και
τη χειρουργική ενδοκρινών αδένων. Τελευ-
ταία, είναι αξιοσηµείωτη η ευρεία εξάπλωση
των ροµποτικά υποβοηθούµενων προστατε-
κτοµών. Καθηµερινά αυξάνονται οι ήδη πο-
λυάριθµες εφαρµογές της ροµποτικής τηλε-
χειρουργικής στην καρδιοχειρουργική, στη
θωρακοχειρουργκή, στη γενική χειρουργι-
κή, στην ουρολογία, στη γυναικολογία και
την παιδοχειρουργική.
Ποιες οι εφαρµογές ροµποτικής
στη γενική χειρουργική;
Στη γενική χειρουργική τα ήδη γνωστά πλε-
ονεκτήµατα της λαπαροσκοπικής προσπέ-
λασης έρχονται να προστεθούν σε αυτά της
ροµποτικής. Μέχρι σήµερα έχουν πραγµα-
τοποιηθεί χιλιάδες επεµβάσεις γενικής χει-
ρουργικής όπως οισοφαγεκτοµή, επεµβάσεις
διαφραγµατοκήλης και γαστροοισοφαγικής
παλινδρόµησης, ολική και υφολική γαστρε-
κτοµή, δεξιά και αριστερή κολεκτοµή, σιγµο-
ειδεκτοµή, χαµηλή πρόσθια κολεκτοµή, κοι-
λιοπερινεϊκή κολεκτοµή, και ορθοπηξία για
πρόπτωση ορθού. Επίσης ηπατεκτοµή, επεµ-
βάσεις χοληφόρων, παγκρεατεκτοµή και
σπληνεκτοµή. Όλες οι επεµβάσεις κήλης του
κοιλιακού τοιχώµατος µπορούν να πραγµα-
τοποιηθούν ροµποτικά.
Ποια τα πλεονεκτήµατα της ροµποτικής
στον παχύσαρκο ασθενή;
Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά τον τελευταίο και-
ρό, η χρήση ροµποτικού συστήµατος σε πα-
χύσαρκους ασθενείς εφόσον οι ροµποτικοί
βραχίονες µπορούν µε την ίδια ευκολία να
σηκώσουν οποιοδήποτε βάρος για όσο χρόνο
χρειάζεται. Τελευταία συζητείται όλο και πε-
ρισσότερο η αξία των ροµποτικών συστηµά-
των στη χειρουργική της παχυσαρκίας, όπως
Η Ροµποτική Χειρουργική