Page 16 - IASIS

Basic HTML Version

Μια τριετία σηµαντικών µαχών και δυ-
ναµικών διεκδικήσεων, για τον ιατρι-
κό κόσµο ολοκληρώθηκε και οι γιατροί
της Αθήνας καλούνται να αναδείξουν
τους εκπροσώπους τους, στις 12 Οκτω-
βρίου 2014. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώρ-
γος Πατούλης, επικεφαλής της παράτα-
ξης της Δηµοκρατικής Κίνησης Ιατρών,
(ΔΗ.Κ.Ι.). η οποία συµπληρώνει 30
χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης πα-
ρουσίας στο τιµόνι του ΙΣΑ, µιλά για
όλα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια και
παρουσιάζει το όραµά του για τον ιατρι-
κό κόσµο και τον ασθενή.
Όπως τονίζει ο κ. Πατούλης πρόκει-
ται για τριάντα χρόνια συνεπών αγώ-
νων και δράσης, για την προστασία της
Δηµόσιας Υγείας και την προάσπιση του
κύρους, της επιστηµονικής και επαγγελ-
µατικής αξιοπρέπειας του Έλληνα Για-
τρού.
Ειδικά την τελευταία τριετία, ο ιατρικός
κόσµος βρέθηκε στο µάτι του κυκλώ-
να. Στοχοποιήθηκε τόσο από τους εκ-
προσώπους των δανειστών όσο και από
την πολιτική ηγεσία, η οποία κατά και-
ρούς επιχείρησε να περάσει µέτρα που
έθιγαν την αξιοπρέπεια και διακύβευ-
αν την επιβίωση του ιατρικού κόσµου.
Ο ΙΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
αποτελεσµατικά,
µέσω δυναµικής αντίδρασης και διεκ-
δίκησης σε όλα τα επίπεδα, µέσα από
τεκµηριωµένες θέσεις και προτάσεις,
ενάντια σε πολιτικές υποβάθµισης της
υγείας του λαού και απαξίωσης του Έλ-
ληνα γιατρού.
«Τα οριζόντια µέτρα και οι περικοπές
µετακύλησαν ένα µέρος της υγειονοµι-
κής δαπάνης στις τσέπες των ασφαλι-
σµένων και ένα άλλο µέρος στις τσέπες
των γιατρών», τονίζει ο πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργος
Πατούλης.
Και προσθέτει ότι σήµερα οι ασφαλι-
σµένοι πληρώνουν πολλά και απολαµ-
βάνουν λίγα. «Παράλληλα οι γιατροί
δίνουν πολλά και παίρνουν λίγα. Αγω-
νίζονται καθηµερινά, απλήρωτοι για µή-
νες στα νοσοκοµεία και εθελοντές στον
ΕΟΠΥΥ. Και όταν έρθει η ώρα να πλη-
ρωθούν, παίρνουν ένα υποπολλαπλά-
σιο αυτών που δικαιούνται, µήνες µετά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο
χρόνο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζή-
τησε 82 φορές από το Υπουργείο Υγείας
και τον ΕΟΠΥΥ να πληρώσει ληξιπρό-
θεσµα και τρέχουσες οφειλές».
«ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
τον δίκαιο
αγώνα µας, αφουγκραζόµενοι το πρό-
βληµα της δηµόσιας Υγείας σε δυο επί-
πεδα: στην επιβίωση των γιατρών µας
και στην εξυπηρέτηση των ασθενών
µας. Πρωταρχικό µας µέληµα είναι οι
συλλογικές συµβάσεις, µε ίσες ευκαιρίες
για όλους τους νέους συναδέλφους, µε
αµοιβή κατά πράξη και περίπτωση και
ελεύθερη επιλογή γιατρού. Ο ΙΣΑ θα
συνεχίσει να είναι Θεµατοφύλακας της
Δηµόσιας Υγείας, παρακολουθώντας τις
εξελίξεις στο χώρο της Υγείας µε µια κε-
ντρική κύρια στόχευση: να δράσει έντο-
να όπου υπάρξει ανάγκη για να διασφα-
λίσει την καλύτερη δυνατή Περίθαλψη
στους Πολίτες και την Ανθρώπινη και
Επιστηµονική Αξιοπρέπεια στους Υγει-
ονοµικούς Λειτουργούς της».
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Προειδοποιήσαµε για τις επερχόµενες
συνέπειες της Υγείας πάνω στις λεηλα-
τηµένες τσέπες των συµπολιτών µας.
• Θέσαµε τις κόκκινες γραµµές για συλ-
λογικές συµβάσεις και ελεύθερη επι-
λογή γιατρού.
• Προσφύγαµε στη Δικαιοσύνη για το
πλαφόν στη συνταγογράφηση και επι-
τύχαµε την αναστολή της εφαρµογής
του. Έχουµε προσφύγει για την εκ
νέου επιβολή του απαράδεκτου αυτού
µέτρου και αναµένουµε την απόφαση
της Δικαιοσύνης.
• Διοργανώσαµε µεγάλη συγκέντρω-
ση διαµαρτυρίας στο ΥΥΚΑ για τους
Νέους Ιατρούς κατά του Σχεδίου Νό-
µου περί Ιατρικών Ειδικοτήτων, κα-
ταλαµβάνοντας συµβολικά το αµφιθέ-
ατρο του Υπουργείου.
• Διεκδικήσαµε το αυταπόδεικτο της συ-
νταγογράφησης ως ιατρικής πράξης
και καταγγείλαµε ως παράνοµη την
αλλαγή του σχήµατος του θεράποντος
γιατρού που αντίκειται στη φαρµακευ-
τική νοµοθεσία και αποτελεί αντιποίη-
ση του ιατρικού επαγγέλµατος.
• Απαιτήσαµε την άµεση αποπληρωµή
των δεδουλευµένων των ελευθεροε-
παγγελµατιών γιατρών µας.
• Καλέσαµε επανειληµµένα τους απλή-
ρωτους συµβεβληµένους µε τον ΕΟ-
ΠΥΥ ιατρούς µας σε επισχέσεις ερ-
γασίας και σε άµεση πληρωµή της
ιατρικής επίσκεψης βάσει κρατικού
τιµολογίου.
• Κηρύξαµε, στηρίξαµε και συµµετείχα-
µε σε απεργιακές κινητοποιήσεις και
διαµαρτυρίες για τα φλέγοντα προ-
βλήµατα του χώρου της Υγείας και
των ιατρών.
• Οι έντονες αντιδράσεις του ΙΣΑ οδή-
γησαν στη δέσµευση της πολιτικής
ηγεσίας να αποσύρει την υπουργική
απόφαση που απέκλειε τους µη συµ-
βεβληµένους ιατρούς από την ηλε-
κτρονική συνταγογράφηση και να τη
δώσει ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ –
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
• Στηρίξαµε και συµµετείχαµε στο σύνο-
λο των κινητοποιήσεων που κήρυξαν τα
συνδικαλιστικά όργανα των νοσοκοµει-
ακών ιατρών.
• Κάναµε ισχυρές παρεµβάσεις στο υπουρ-
γείο Υγείας για τις συγχωνεύσεις Νοσο-
κοµείων και Μονάδων Υγείας πάνω σε
λανθασµένα στοιχεία, την απώλεια θέ-
σεων ειδικευµένων και ειδικευοµένων
ιατρών, λόγω συγχωνεύσεων, την πα-
Στο µάτι του κυκλώνα οι γιατροί
την τελευταία τριετία
στηΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
16
|
interview
ΓΙ ΡΓΟΣ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΣΑ
ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α
πό τους πιο δυναµικούς και µε πλούσιο έργο προέδρους του ΙΣΑ ο Γιώργος Πατούλης ήρθε σε µια δύσκο-
λη συγκυρία, όχι µόνο για τον ιατρικό κόσµο, αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, να προτείνει
λύσεις στα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο Έλληνας γιατρός και ο Έλληνας ασθενής.
Ολοκληρώνοντας µια θητεία ως επικεφαλής του ΙΣΑ, ο Γ. Πατούλης και τα λοιπά µέλη του Δ.Σ. έχουν να
επιδείξουν αγώνες, προσπάθειες, οραµατισµούς που άλλοι οδήγησσαν σε επιτυχίες και άλλοι ακόµα έχουν
δρόµο και αγώνα µπροστά τους.