Page 17 - IASIS

Basic HTML Version

ραχώρηση κρεβατιών του ΕΣΥ σε Ιδι-
ωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες.
• Στηρίξαµε αποφάσεις της Ολοµέλειας
της Εκτελεστικής Γραµµατείας ΟΕΝ-
ΓΕ, και αντιτεθήκαµε στις περικοπές
του µισθολογίου των νοσοκοµειακών
ιατρών.
• Διεκδικήσαµε τα δικαιώµατα των αδι-
όριστων ιατρών ΕΣΥ.
• Κάναµε ειδική παρέµβαση για την
αποπληρωµή των δεδουλευµένων
εφηµεριών των νοσοκοµειακών και
ειδικευοµένων ιατρών.
• Καταθέσαµε προτάσεις για το νοµικό
καθεστώς που αφορά τις εφηµερίες
ειδικευοµένων.
• Διαµαρτυρηθήκαµε δηµόσια στους
αρµόδιους φορείς για την αυθαίρετη
περικοπή των εφηµεριών σε κάθε Νο-
σηλευτικό Ίδρυµα, της περιοχής ευθύ-
νης του ΙΣΑ.
• Υπήρξε σειρά παρεµβάσεων του ΙΣΑ
σε όλα τα επίπεδα για την αποπληρω-
µή των δεδουλευµένων εφηµεριών σε
νοσοκοµειακούς και ειδικευόµενους
ιατρούς, πολλών νοσοκοµείων.
• Καταγγείλαµε την απαράδεκτη µείω-
ση των αποδοχών των στυλοβατών
του ΕΣΥ νοσοκοµειακών ιατρών.
ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΠΕΔΥ
• Σειρά προσφυγών στη Δικαιοσύνη
κατά του ΕΟΠΥΥ.
• Προβήκαµε σε πολλαπλές παρεµβά-
σεις για να λήξει η οικονοµική οµη-
ρία των συµβεβληµένων ιατρών του
ΕΟΠΥΥ και θέσαµε το ζήτηµα βιοπο-
ρισµού των ιατρών, αιτούµενοι την
έγκαιρη αποπληρωµή των ιατρικών
επισκέψεων και πράξεων.
• Καταδικάσαµε την επιλεκτική πληρω-
µή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ.
• Δηµιουργία Πανελλαδικού Μετώπου
Υγείας και πρόταση σωτηρίας του
ΕΟΠΥΥ.
• Διαµαρτυρία ΙΣΑ για την αυθαίρε-
τη και απαράδεκτη µείωση των τι-
µών διαγνωστικών πράξεων από τον
ΕΟΠΥΥ.
• Αίτηµα προς ΕΟΠΥΥ νοµοθετικής
ρύθµισης, προς ένταξη των ήδη συµ-
βεβληµένων κατά πράξη και περίπτω-
ση µε τα ταµεία ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ,
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ.
• Προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του
ΕΟΠΥΥ.
• Παρέµβαση για τη µη απόλυση απα-
σχολούµενων ιατρών στον ΕΟΠΥΥ.
• Παρέµβαση για τον αυθαίρετο τρό-
πο ελέγχου των γιατρών από πλευ-
ράς ΕΟΠΥΥ.
• Αίτηµα για ισότιµη µεταχείριση των
εντασσόµενων ιατρών στο ΠΕΔΥ.
• Ο ΙΣΑ ζήτησε 82 φορές από το Υπουρ-
γείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ την πλη-
ρωµή των ληξιπρόθεσµων και των
τρεχουσών οφειλών προς τους ια-
τρούς.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
• Πέραν του σηµαντικού αριθµού προ-
σφυγών, σε γενικό και ατοµικό επί-
πεδο, στη Δικαιοσύνη για ζητήµατα
επαγγελµατικής καθηµερινότητας και
επιβίωσης των ελευθεροεπαγγελµατι-
ών ιατρών, πλήθος παρεµβάσεων έγι-
ναν στη Βουλή, προς Υπουργεία, αρχη-
γούς κοµµάτων, ασφαλιστικά ταµεία,
στον ΕΟΠΥΥ, απεργιακές κινητοποι-
ήσεις, καταλήψεις και άλλες δράσεις.
• Με δυναµική µας παρέµβαση, καθιε-
ρώθηκε η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ τους ιατρούς µέσα από την έκδο-
σηΥπουργικής Απόφασης για συµβεβλη-
µένους ιατρούς µε τον ΕΟΠΥΥ και µη.
• Μετά από ισχυρή διεκδίκηση του ΙΣΑ,
οι Άδειες Λειτουργίας πέρασαν από
τις Νοµαρχίες στους Ιατρικούς Συλ-
λόγους και η διαδικασία απονοµής
τίτλου ειδικότητας στον ΠΙΣ.
• Αλλεπάλληλες παρεµβάσεις στην ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ - Factoring σχετικά µε τη συνερ-
γασία της µε ιατρούς ΟΠΑΔ – ΕΟΠΥΥ.
• Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΑ, πε-
ραιτέρω µείωση της συνδροµής για
όλους τους ιατρούς στο 2014.
• Παρέµβαση για τροποποίηση της
εγκυκλίου 40890/28-9-2012 για την
υποχρεωτική συνταγογράφηση, βάσει
δραστικής ουσίας.
• Μεγάλος αριθµός αγωγών ιατρών σε
ατοµικό επίπεδο, κατατέθηκαν µε την
συνδροµή του ΙΣΑ, για οφειλές ασφα-
λιστικών ταµείων.
• Παρεµβάσεις - συναντήσεις στην ΗΔΙ-
ΚΑ για την ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση.
• Επιτεύχθηκε η εκχώρηση στον ΙΣΑ,
της αρµοδιότητας χορήγησης αδειών
λειτουργίας των διαγνωστικών εργα-
στηρίων.
• Παρέµβαση για ισότιµη συµµετο-
χή όλων των συµβεβληµένων ια-
τρών κατά πράξη και περίπτωση µε
ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στον
ΕΟΠΥΥ 20-12-2012.
• Παρέµβαση για απόδοση δεδουλευ-
µένων στους συµβεβληµένους ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ.
• Με παρέµβαση ΙΣΑ, εξαιρέθηκαν οι
ιατροί από την αγορανοµική διάταξη,
περί υποχρεωτικής ανάρτησης πινακί-
δας περί αποδείξεων.
• Παρέµβαση για τα θεραπευτικά πρω-
τόκολλα και την ηλεκτρονική συντα-
γογράφηση.
• Παρέµβαση για την πληρωµή των
γιατρών, για τις επισκέψεις από τον
Οκτώβριο 2013 και για ιατρικές πρά-
ξεις - εξετάσεις από τον Αύγουστο του
2013 27/3/2014.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ
ΓΙΑΤΡΟΙ
• Από την πρώτη στιγµή ζητήσαµε να
υπάρχει ατοµικό όριο (πλαφόν ανά
πάροχο), το οποίο βοηθά την επιβί-
ωση των εργαστηρίων πράγµα που
επιτεύχθη και αναµένεται να εφαρ-
µοστεί.
• Απαιτήσαµε την κατάργηση του απα-
ράδεκτου µέτρου του claw back και
rebate. Έχουµε προσφύγει στα δικα-
στήρια και αναµένουµε την εκδίκαση
της απόφασης.
• Ζητάµε την αύξηση της χρηµατοδό-
τησης του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές
εξετάσεις.
• Υλοποιήθηκε το αίτηµά µας να δίνο-
νται οι άδειες λειτουργίας των ερ-
γαστηρίων από τους Ιατρικούς Συλ-
λόγους.
ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ
• Μείωση ετήσιας συνδροµής στο 50%
στους νέους ιατρούς, την πρώτη πε-
νταετία από της ηµεροµηνίας έκδο-
σης άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγ-
γέλµατος.
• Μείωση ετήσιας συνδροµής στο 25%
στους ιατρούς από τον 6ο έως και τον
10ο χρόνο από της ηµεροµηνίας έκδο-
σης άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγ-
γέλµατος.
• Δυνατότητα προσωρινής διαγραφής
για αποφυγή συνδροµής σε άνεργους
ιατρούς.
• Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτρο-
πής Νέων Ιατρών και Ειδικευοµέ-
νων του ΙΣΑ.
• Παρέµβαση στον Υπουργό Υγείας για
τον αποκλεισµό δυνατότητας Σύµβα-
σης των Νέων Ιατρών µε τα ταµεία.
• Συναντήσεις ΙΣΑ µε νέο-ειδικευµέ-
17
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
νους ιατρούς µέλη του, για τις
επαγγελµατικές τους προοπτικές,
εν µέσω κρίσης και στην Υγεία.
• Συνεδριάσεις Συντονιστικής Επι-
τροπής Νέων Γιατρών ΙΣΑ.
• Παρέµβαση στο ΥΥΚΑ για το Νο-
µοσχέδιο που αφορούσε τις Ια-
τρικές Ειδικότητες.
• Ανοιχτή συνέλευση Νέων Ιατρών
και Ειδικευοµένων στον ΙΣΑ.
• Παρέµβαση για τον καθορισµό
της χρηµατικής συµµετοχής από
τους ειδικευόµενους σε επιστηµο-
νικά συνέδρια.
• Παρέµβαση ΙΣΑ για να δοθούν
κίνητρα στους νέους ιατρούς για
την κάλυψη των αγροτικών ια-
τρείων αποµεµακρυσµένων και
άγονων περιοχών της χώρας.
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΥ
• Αλλεπάλληλες παρεµβάσεις και
συναντήσεις µε τον Υπ. Εργασί-
ας, τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ και
τον Πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής του καταρρέοντος
ΤΣΑΥ, σε λειτουργικό επίπεδο
και µεσοπρόθεσµα και σε οικο-
νοµικό, αν δεν ληφθούν τα κα-
τάλληλα µέτρα.
• Έλαβε χώρα σειρά προσφυ-
γών στη Δικαιοσύνη και στους
ελεγκτές Δηµόσιας Διοίκησης,
κλιµάκιο των οποίων προέβη
σε έλεγχο. Ο ΙΣΑ εξέφρασε
την κάθετη και ριζική αντίθε-
σή του, στην ένταξη του κλά-
δου Υγείας του ΕΤΑΑ στον θνη-
σιγενή ΕΟΠΥΥ.
• Κάναµε παρεµβάσεις στο Υπουρ-
γείο Εργασίας και στη Διοίκη-
ση του ΤΣΑΥ για την έγκαιρη εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεών του
προς τα µέλη του.
• Ζητήσαµε Διαχειριστικό Έλεγχο
του ΤΣΑΥ.
• Παρέµβαση ΙΣΑ για άµεση δια-
σφάλιση των περιουσιακών στοι-
χείων του ΤΣΑΥ.
• Προώθηση από πλευράς ΙΣΑ δι-
καστικών και εξωδικαστικών
ενεργειών, για διασφάλιση των
κοινωνικοασφαλιστικών δικαι-
ωµάτων των µελών του.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
• Εν µέσω κατακλυσµού ανατρε-
πτικών µέτρων στο χώρο της
Υγείας, προσπαθήσαµε να δώ-
σουµε το παρόν στην Ευρώπη.
• Σε επικοινωνία µε τους Ιατρι-
κούς Συλλόγους των ευρωπαϊ-
κών πρωτευουσών, προτείναµε
την κατάρτιση Ευρωπαϊκής Χάρ-
τας Υγείας για την ισότιµη πρό-
σβαση όλων των Ευρωπαίων
ασθενών σε στοιχειώδη ιατρο-
φαρµακευτική περίθαλψη, ανε-
ξάρτητα από την οικονοµική κα-
τάσταση της χώρας τους.
• Μετά από απόφαση του ΔΣ του
ΙΣΑ, υλοποιήθηκε αδελφοποίηση
των Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών
και Βερολίνου.
Tριάντα χρόνια συνεπών αγώνων & δράσης, για την προστασία
της Δηµόσιας Υγείας και την προάσπιση του κύρους,
της επιστηµονικής & επαγγελµατικής αξιοπρέπειας του Έλληνα γιατρού