Page 18 - IASIS

Basic HTML Version

18
|
ΤΟ ΒΗΜΑ
Κ
υβέρνηση, αρµόδιοι φο-
ρείς, αλλά και όλες οι υγι-
είς δυνάµεις του τόπου πρέ-
πει να συµµετάσχουν σε µια
κοινή προσπάθεια στήριξης
και ενίσχυσης του εθνικού επιχειρείν, κα-
θώς για να αποκτήσει η χώρα µια αντα-
γωνιστική οικονοµία πρέπει πρώτα να γί-
νουµε µια οικονοµία παραγωγική. Αυτό
τονίζει ο πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρη-
µατικότητας και διευθύνων σύµβουλος
της GENESIS Pharma, Κωνσταντίνος Ευ-
ριπίδης, στη συνέντευξη που παραχώρησε
στη Μαρία Τσιλιµιγκάκη.
Τι µπορούµε να κάνουµε
ώστε να ενισχυθεί
η επιχειρηµατικότητα κ. Ευριπίδη;
Χρειαζόµαστε ως χώρα ένα πλαίσιο σύγ-
χρονο, σταθερό και απαλλαγµένο από γρα-
φειοκρατία, µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις
θα µπορούν να λειτουργήσουν οµαλά και
να επενδύουν χωρίς εκπλήξεις, ανατροπές
και καθυστερήσεις. Ένα πλαίσιο που θα δί-
νει κίνητρα για τη δηµιουργία νέων επιχει-
ρήσεων και επενδύσεων και θα είναι ικανό
να στρέψει επιχειρηµατικές δυνάµεις προς
την καινοτοµία και την έρευνα.
Κάτι τέτοιο δεν µπορούµε να το πετύχου-
µε σε µια νύχτα. Χρειάζεται όραµα, στρα-
τηγικός σχεδιασµός και συµπόρευση όλων
των δυνάµεων -κράτους, επιχειρηµατικής
κοινότητας, εκπαιδευτικού συστήµατος-
προς µια νέα κατεύθυνση δηµιουργίας και
επιχειρηµατικής αριστείας. Όµως, υπάρ-
χουν παρεµβάσεις που µπορούν να φέ-
ρουν άµεσα αποτελέσµατα χωρίς µεγάλη
επένδυση. Και από εκεί πρέπει να ξεκινή-
σουµε άµεσα. Αναφέροµαι για παράδειγ-
µα στην απλοποίηση των αδειοδοτήσε-
ων, σε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο
µε µειωµένους συντελεστές και σε ευνο-
ϊκή φορολογία για τις νέες επιχειρήσεις,
που θα µπορούσε να είναι χαµηλή ως και
µηδενική για την πρώτη 5ετία.
Με τις υφιστάµενες εταιρίες τι µπορεί
να γίνει; Χρειάζονται στήριξη;
Είναι πολύ σηµαντικό να στρέψουµε την
προσοχή µας και σε υφιστάµενες επιχει-
ρήσεις που, παρά τις πιέσεις που δέχθη-
καν µέσα στην κρίση, διατήρησαν τη δυνα-
µική τους και µπορούν να αποτελέσουν τον
πυρήνα µιας νέας, σύγχρονης επιχειρηµα-
τικής πραγµατικότητας. Για αυτές τις επι-
χειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε µια
σειρά από τοµείς όπου η χώρα έχει αντα-
γωνιστικό πλεονέκτηµα, χρειάζεται κατ’
αρχήν ένα πλάνο εξόδου από την ύφεση
που σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να πε-
ριλαµβάνει κάποια συγχώνευση, εισροή
νέων κεφαλαίων ή επανεξέταση στρατη-
γικής από την πλευρά των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, είναι κρίσιµη η ταχύτατη ολο-
κλήρωση του πλάνου εξυγίανσης των τρα-
πεζών, ώστε το τραπεζικό σύστηµα να τις
στηρίξει. Γιατί έχει αποδειχθεί ξεκάθαρα
πως επιχειρήσεις που δεν είναι υγιείς επη-
ρεάζουν στο σύνολό τους την αγορά και
άρα η άµεση εξυγίανση υφιστάµενων επι-
χειρηµατικών δυνάµεων που έχουν δυνα-
µική µπορεί να συµβάλει σε µια συνολική
αναβάθµιση της οικονοµίας, στην αύξηση
των επενδύσεων και της απασχόλησης.
Υπάρχει τελικά στην Ελλάδα
κουλτούρα επιχειρηµατικότητας;
Υπάρχουν δυνατότητες;
Στην Ελλάδα υπάρχει ένα παράδοξο. Εί-
µαστε µια κοινωνία µε υψηλή κατάρ-
τιση, έχουµε στελέχη και επιστήµονες
µε εξαιρετικές σπουδές και εξειδίκευση,
όµως επειδή δεν είχαµε ως χώρα παρα-
δοσιακά κουλτούρα επιχειρηµατικότητας,
µόλις το τελευταίο διάστηµα βλέπω πως
αναπτύσσεται σταδιακά. Οφείλουµε επο-
µένως να την καλλιεργήσουµε συστηµα-
τικότερα και να βοηθήσουµε ειδικά τους
νέους ανθρώπους να ξεδιπλώσουν τα τα-
λέντα τους, να τους εµπνεύσουµε να δη-
µιουργήσουν καινούργια πράγµατα. Είναι
λογικό να υπάρχει ατολµία, ειδικά σε και-
ρούς κρίσης και ειδικά σε µια χώρα που
δεν είχε ποτέ ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την
επιχειρηµατικότητα, ούτε και ένα εκπαι-
δευτικό σύστηµα στραµµένο προς τη δη-
µιουργία.
Όµως, εφόσον ως χώρα διαθέτουµε το αν-
θρώπινο κεφάλαιο, τότε µπορούµε να αλ-
λάξουµε την κατάσταση. Έχουµε να κερ-
δίσουµε πολλά ως οικονοµία και ως
κοινωνία και είναι µια ευκαιρία που δεν
πρέπει να χάσουµε. Η αρχή πιστεύω έχει
γίνει. Υπάρχουν µελέτες που δείχνουν µια
κινητικότητα, που σηµαίνει πως έχουν
Η ανταγωνιστικότητα απαιτεί
Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ
ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΙΕΥΘΥΝ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ GENESIS PHARMA