Page 19 - IASIS

Basic HTML Version

19
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ενεργοποιηθεί κάποιες υγιείς δυνάµεις µε
χαρακτηριστικά καινοτοµίας και εξωστρέ-
φειας. Πρέπει να τις πολλαπλασιάσουµε.
Σε ποια κατεύθυνση
πρέπει να κινηθούµε;
Το στοίχηµα της βαριάς βιοµηχανίας εί-
ναι πολύ µακρινό για εµάς, η ελαφρά βι-
οµηχανία είναι όµως ένας στόχος ρεαλι-
στικός. Οι βασικές κατευθύνσεις κατά τη
γνώµη µου είναι δύο. Χρειαζόµαστε επι-
χειρήσεις που θα καλύψουν επαρκώς τις
ανάγκες της ελληνικής αγοράς σε αγαθά,
τα οποία τόσα χρόνια εισάγονταν, ενώ
θα µπορούσαν να παράγονται στην Ελ-
λάδα, αλλά και επιχειρήσεις σε κλάδους
που έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα και
µπορούν να δηµιουργήσουν ανταγωνιστι-
κό εξαγώγιµο προϊόν, όπως ο τουρισµός, η
γεωργία, οι µεταφορές. Από εκεί και πέρα,
σηµαντικές προοπτικές µπορεί να µας δώ-
σει βέβαια και η επένδυση στις νέες τεχνο-
λογίες, που αποτελούν βασικό τοµέα της
νέας οικονοµίας.
Ποιες είναι οι παράµετροι
για επιτυχηµένη και ανταγωνιστική
επιχειρηµατικότητα µέσα από
την εµπειρία της GENESIS Pharma;
Αναµφισβήτητα η βασικότερη παράµε-
τρος ήταν η διαφοροποιηµένη στρατηγι-
κή που επιλέξαµε, επενδύοντας πρώτοι
στον καινοτόµο τοµέα της φαρµακευτι-
κής βιοτεχνολογίας. Αυτό µας έδωσε από
την αρχή ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτηµα έναντι εδραιωµένων εταιριών
του κλάδου. Αλλά και στη µετέπειτα πο-
ρεία µας, η εξειδίκευση που αναπτύξαµε
στη βιοτεχνολογία µάς βοήθησε να συγκε-
ντρώνουµε το ενδιαφέρον διεθνών εται-
ριών που αναζητούσαν εµπορικούς συνερ-
γάτες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
Ταυτόχρονα, δώσαµε µεγάλη έµφαση στο
να δηµιουργήσουµε ένα πολύ καλό βιο-
γραφικό της εταιρίας µας. Αναζητήσαµε
πολύ ισχυρούς στρατηγικούς διεθνείς συ-
νεργάτες αλλά και εγχώριους προµηθευ-
τές και συνεργάτες, στοχεύσαµε σε προ-
ϊόντα µε µοναδικά χαρακτηριστικά και
επιλέξαµε ικανά και έµπειρα στελέχη του
κλάδου.
Τέλος, δουλέψαµε ώστε να δηµιουργήσου-
µε στέρεες βάσεις για µια συνολική επιχει-
ρησιακή αριστεία από την πρώτη ηµέρα.
Να εξηγήσω τι εννοώ µε αυτό. Υιοθετήσα-
µε δοµές και πρακτικές διοίκησης διεθνών
προδιαγραφών και προσπαθήσαµε να δι-
αµορφώσουµε µια εταιρική κουλτούρα
υψηλού επαγγελµατισµού, επίτευξης απο-
τελεσµάτων, ποιότητας και υπευθυνότη-
τας. Στόχος µας ήταν να µπορέσουµε να
ενσωµατώσουµε αυτά τα χαρακτηριστι-
κά σε όλες µας τις λειτουργίες, τη στρα-
τηγική µας και τις αποφάσεις µας. Και βέ-
βαια δουλεύουµε ασταµάτητα προς αυτή
την κατεύθυνση, γιατί ο πήχυς πάντα ανε-
βαίνει και ποτέ δεν πιστεύουµε πως έχου-
µε κατακτήσει την κορυφή.
Τι έχει κερδίσει η GENESIS Pharma
από τα παραπάνω;
Ουσιαστικά µε την επένδυση στη βιοτε-
χνολογία ανοίξαµε µια νέα αγορά στην
Ελλάδα. Αυτό κατ’ αρχάς αλλά και όλα
όσα σας ανέφερα µας βοήθησαν να µπού-
µε σε τροχιά ανάπτυξης πολύ άµεσα µετά
την ίδρυσή µας και να πετύχουµε και στη
συνέχεια σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυ-
ξης. Με τον τρόπο που δουλέψαµε και τις
αξίες µας κερδίσαµε την εµπιστοσύνη των
διεθνών συνεργατών µας και της αγοράς
µας, ενδυναµώσαµε το αίσθηµα περηφά-
νιας των ανθρώπων µας και όλο αυτό από
τότε έως σήµερα ανατροφοδοτεί την ανά-
πτυξή µας. Ακόµη και τα τελευταία τρία
χρόνια που η διαρκώς ανοδική πορεία µας
ανακόπηκε λόγω των τεράστιων απωλει-
ών από το PSI και των χρεών του Δηµο-
σίου, η θετική και υγιής εικόνα µας, µας
επέτρεψε να ανατρέψουµε µέσα σε ένα-
ενάµιση χρόνο την αρνητική θέση και να
σταθεροποιηθούµε, παρά τη διαρκή συρ-
ρίκνωση της φαρµακευτικής αγοράς. Από
εκεί και πέρα, ποτέ δεν σταµατάµε την
προσπάθεια. Θέτουµε για την εταιρία µας
µεγάλους στόχους και δουλεύουµε για να
τους πετύχουµε.
παραγωγική οικονοµία
ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Με την επένδυση
στη βιοτεχνολογία,
η GENESIS Pharma
άνοιξε µια νέα αγορά
στην Ελλάδα
GENESIS Pharma
Η GENESIS Pharma αποτελεί µια πρωτοπόρο ελληνική εµπορική φαρµακευτική
εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1997 µε στόχο να διασφαλίσει στους Έλληνες ασθενείς που
πάσχουν από σπάνια, χρόνια και βαριάς µορφής νοσήµατα, άµεση πρόσβαση σε και-
νοτόµες πρωτότυπες θεραπείες, ενώ υπήρξε η πρώτη αµιγώς ελληνική εταιρεία µε
εξειδίκευση σε προϊόντα φαρµακευτικής βιοτεχνολογίας.
Με έδρα την Αθήνα και θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο, είναι ο αποκλειστικός συνερ-
γάτης για τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης µερικών από τις σηµαντικότερες πολυεθνικές
φαρµακευτικές εταιρείες που πραγµατοποιούν έρευνα αιχµής. Έχει ιδιαίτερη εξειδί-
κευση στον τοµέα της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, καθώς διαθέτει το πιο πλούσιο χαρ-
τοφυλάκιο προϊόντων για τη νόσο, αλλά και στον τοµέα της ογκολογίας - αιµατολογί-
ας, µε πρωτοποριακά προϊόντα για κακοήθεις νόσους. Παράλληλα, δραστηριοποιείται
στους τοµείς της νεφρολογίας, γαστρεντερολογίας και ρευµατολογίας.
Τα τελευταία 10 χρόνια κατατάσσεται µεταξύ των µεγαλύτερων φαρµακευτικών εται-
ρειών που δραστηριοποιούνται στη ελληνική αγορά βάσει κύκλου εργασιών, ενώ εί-
ναι σταθερά στις πρώτες θέσεις σε νοσοκοµειακές πωλήσεις στη χώρα. Από το 2000
µέχρι σήµερα, έχει λάβει δεκάδες βραβεία και πιστοποιήσεις για τους ρυθµούς ανά-
πτυξής της, την καινοτοµία, την παραγωγικότητα, θέµατα ποιότητας, την εταιρική
υπευθυνότητα και το εργασιακό της περιβάλλον.
ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Πρώτη προτεραιότητα είναι η ελληνική αγορά και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου.
Ως αµιγώς ελληνική εταιρεία, στόχος της είναι να επενδύσει καταρχάς στην ελληνι-
κή αγορά, εισάγοντας νέες καινοτόµες θεραπείες από υπάρχοντες συνεργάτες, αλλά
και διευρύνοντας διαρκώς το δίκτυο των συνεργατών της.
Εφόσον οµαλοποιηθεί η κατάσταση στην ελληνική αγορά, η εταιρεία εξετάζει την
είσοδο στο Χρηµατιστήριο και µελετά διάφορα πλάνα ανάπτυξης τόσο στα Βαλκά-
νια όσο και σε άλλους τοµείς, πέραν του συνταγογραφούµενου φαρµάκου, όπως
ΜΗΣΥΦΑ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Η GENESIS Pharma είναι η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που κατατάσσεται από
τους εργαζοµένους της για 12 χρόνια, από το 2003 µέχρι σήµερα, στις πρώτες θέσεις
µεταξύ των εταιρειών µε το καλύτερο εργασιακό στο θεσµό Best Workplaces, λαµ-
βάνοντας συνολικά 18 βραβεία: 12 εθνικά, 4 ευρωπαϊκά και 2 ειδικά βραβεία για
τη µακροχρόνια δέσµευσή της.
Διακρίνεται επίσης κάθε χρόνο για τις επιδόσεις της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-
νη, στο πλαίσιο του Εθνικού Δείκτη CR Index, για τα έτη 2009 - 2012.
Το 2013 έλαβε τη Διεθνή Πιστοποίηση EFQM «Recognised for Excellence»
-Αναγνώριση για την Επιχειρηµατική Αριστεία- Τεσσάρων Αστέρων.