Page 10 - IASIS

Basic HTML Version

10
|
χρόνος του ελάχιστος, το παιχνίδι περι-
ορίζεται µόνο το σαββατοκύριακο, ενώ
για το µαθητή µεγαλύτερων τάξεων εί-
ναι πολλές φορές ανύπαρκτο.
Λόγοι που συµβάλλουν στην εµφά-
νιση άγχους…
• Οι συνεχείς εντάσεις ή διαφωνίες µε-
ταξύ των γονιών
• Το διαζύγιο
• Η ασθένεια ενός µέλους της οικογέ-
νειας
• Ο ερχοµός ενός νέου µωρού
• Μια καινούρια κατάσταση που έχουν
να αντιµετωπίσουν, όπως ο παιδικός
σταθµός ή το νηπιαγωγείο
• Η ανάγκη να ανταποκριθούν στις
προσδοκίες των γονιών τους, για πα-
ράδειγµα, στο σχολείο
• Επίσης, κάποιες φορές οι δυσκολί-
ες που συνδέονται µε τη µετάβαση σε
νέους σταθµούς ανάπτυξής τους
Αυτοί είναι µερικοί λόγοι που κάνουν
ένα παιδί να γνωρίσει το άγχος, ακρι-
βώς επειδή δεν είναι ακόµα αρκετά σί-
γουρο για τον εαυτό του και ώριµο για
ν’ αντιµετωπίσει τις αλλαγές και τις δυ-
σκολίες ή τις προκλήσεις της ζωής. Tα
συµπτώµατα ή τα σηµάδια του άγχους
είναι πολυάριθµα και πολλές φορές
συγκαλυµµένα µε τέτοιον τρόπο, ώστε
δύσκολα γίνονται αντιληπτά.
Έχει άγχος όταν…
• Το παιδί αντιδρά έντονα, αρνείται να
πάει για ύπνο. Επίσης όταν ο ύπνος
του είναι διακοπτόµενος ή έχει συ-
χνούς νυχτερινούς εφιάλτες.
• Κάνει παράπονα για περίεργους κοι-
λόπονους ή κεφαλαλγίες, χωρίς να
µπορεί να προσδιοριστεί κάποια ορ-
γανική αιτία.
• Στις πιέσεις αντιδρά µε εµετό, µε ή
και χωρίς προφανή λόγο.
• Αντιδρά επιθετικά µε την παραµικρή
µαταίωση, όταν δηλαδή δεν γίνεται
κάτι που εκείνο αναµένει ή επιθυµεί.
• Έχει συνεχή καπρίτσια, απαιτήσεις ή
ξεσπά σε αναίτια κλάµατα.
• Δείχνει υπερβολική ανησυχία για το
σχολείο ή για καθετί που κάνει.
• Αποµονώνεται από τους συµµαθητές
του ή σας κάνει συχνά παράπονα ότι
το ενοχλούν τα άλλα παιδιά κ.ο.κ.
Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να είστε
προσεκτικοί, ώστε να µπορείτε να απο-
κωδικοποιείτε τα µηνύµατα των παι-
διών σας και να µη διστάζετε να ζητά-
τε βοήθεια από ειδικούς.
Η ΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
Κάνοντας παρέα µε αγόρια και κορί-
τσια της ηλικίας του, το παιδί µαθαίνει
πώς να πλησιάζει τους άλλους, πώς να
το υπολογίζουν οι φίλοι, πώς να συνερ-
γάζεται αλλά και πώς να επιλύει από
κοινού προβλήµατα που αντιµετωπίζει.
Μαθαίνει να σταθµίζει τις δυνάµεις
του. Τα παιδιά είναι διαρκώς αντα-
γωνιστικά: ποιος τρέχει πιο γρήγορα;
Ποιος φτιάχνει πρώτος το παζλ; Ποιος
ζωγραφίζει καλύτερα;
Κάνοντας φίλους, το παιδί νιώθει
ασφάλεια. Το γεγονός ότι ανήκει σε µια
οµάδα οµοίων του, του δίνει την απα-
ραίτητη σιγουριά για να γίνεται όλο και
πιο αυτόνοµο και αποφασιστικό.
Φυσικά, η φιλία δεν έχει την ίδια ση-
µασία σε όλες τις ηλικίες. Η ανάγκη
όµως να ενώνονται µε τους οµοίους
τους είναι έµφυτη στους ανθρώπους
από τη στιγµή που γεννιούνται και σε
όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Σ
την εποχή µας πολλοί άν-
θρωποι υποφέρουν από
κάποια διαταραχή που
συνδέεται µε το άγχος.
Εκείνο που συνήθως δεν
διανοούµαστε είναι ότι και τα παιδιά
µπορεί να είναι «θύµατα» αυτής της
δυσκολίας και να εκδηλώνουν µε τη
συµπεριφορά τους άγχος.
Aναρωτιέστε γιατί ένα παιδί έχει άγ-
χος, εφόσον δεν χρειάζεται να ταλαι-
πωρείται τρέχοντας να πάει στην ερ-
γασία του, δεν έχει να αντιµετωπίσει
τον προϊστάµενό του, δεν έχει την ευ-
θύνη της διαπαιδαγώγησης των παι-
διών και δεν πιέζεται να πληρώσει λο-
γαριασµούς;
Mη σας φαίνεται παράξενο. Εξετά-
στε τον καθηµερινό ρυθµό του. Πιθα-
νόν περνά δύο και τρεις ώρες την ηµέ-
ρα στο σχολικό λεωφορείο αν φοιτά
σε ιδιωτικό σχολείο, παρακολουθεί τα
µαθήµατα και έχει επίσης εξωσχολικές
δραστηριότητες, π.χ., ξένες γλώσσες,
αθλητισµό, µουσική. H ηµέρα του εί-
ναι γεµάτη, όπως εκείνη ενός ενηλίκου.
Oι υποχρεώσεις του πολλές, συνεχώς
είναι µε το ρολόι στο χέρι. O ελεύθερος
ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ
ΚΑΠΠΑΤΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙ ΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Άγχος στα παιδιά:
Από µικροί στα βάσανα…