Page 11 - IASIS

Basic HTML Version

11
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Σ
ύµφωνα µε τα στοιχεία του Προ-
γράµµατος Σίτισης και Προ-
ώθησης Υγιεινής Διατροφής
– «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», του Ινστιτού-
του Prolepsis και µε δωρεά του
Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, 6 στους 10 µα-
θητές δηµοτικών σχολείων της Αττικής δεν
έχουν όσο φαγητό θα ήθελαν, ενώ 1 στους
4 πεινάει...
ΣΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ»
φέτος
εντάχθηκαν 150 σχολεία µε 15.520 µαθη-
τές, δηλαδή το 10% των µαθητών και σχο-
λείων που είχαν υποβάλει αίτηση. Συνολικά
συµπληρώθηκαν 42.727 ερωτηµατολόγια
από γονείς των µαθητών σε σχολεία 23 νο-
µών της χώρας. Το 54% των οικογενειών
αντιµετώπιζε πρόβληµα στην αγορά όλων
των τροφίµων που χρειάζεται και 21%δή-
λωσε ότι πεινάει. Μάλιστα, όπως φάνηκε,
στο 40% των οικογενειών ο ένας από τους
δύο γονείς δεν είχε εισόδηµα ενώ σε ποσο-
στό 13% είναι άνεργοι και οι δύο.
Κατά την περσινή σχολική χρονιά, σιτίζο-
νταν καθηµερινά 61.876 µαθητές 406 σχο-
λείων. Εφέτος, έχουν ενταχθεί στο «ΔΙΑ-
ΤΡΟΦΗ» 150 σχολεία µε 15.520 µαθητές,
αριθµός που αντιστοιχεί στο 10% των µα-
θητών σχολείων, που έχουν υποβάλει αίτη-
ση να ενταχθούν στο πρόγραµµα.
Το «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» προσφέρει καθηµερινά
δωρεάν υγιεινά γεύµατα στο σύνολο των
µαθητών των σχολείων µε στόχο την αντι-
µετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και
της πείνας.
«Η κοινωνικοοικονοµική κρίση αφήνει δυ-
στυχώς έντονα τα σηµάδια της και στην πιο
ευαίσθητη πληθυσµιακή οµάδα, που είναι
τα παιδιά» τονίζει η καθηγήτρια και διευθύ-
ντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδηµιο-
λογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, πρόεδρος του Ινστιτούτου
Prolepsis κυρία Αθηνά Λινού, προσθέτοντας
ότι «στόχος µας είναι η σίτιση να εφαρµο-
στεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, όπως
συµβαίνει και στις περισσότερες ευρωπαϊ-
κές χώρες, ώστε να καλύπτονται οι διατρο-
φικές ανάγκες των παιδιών».
ΕΠΙΠΛΕΟΝ,
11% των παιδιών δεν καλυ-
πτόταν από κάποιο ασφαλιστικό ταµείο, ενώ
22% των οικογενειών είχε 3 ή περισσότε-
ρα τέκνα. Τέλος, σε ποσοστό 7% των οι-
κογενειών υπήρχε διακοπή σύνδεσης του
ηλεκτρικού ρεύµατος κατά το προηγούµε-
νο έτος για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
της µιας εβδοµάδας, ενώ 3% των οικογε-
νειών δεν είχε ηλεκτρικό ρεύµα στο σπίτι
τη χρονική περίοδο που συµπλήρωσαν το
ερωτηµατολόγιο.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
O Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας συστήνει
για τα παιδιά την πρόσληψη πέντε µερίδων
φρούτων και λαχανικών ηµερησίως. Ως
εκ τούτου, µε την καθηµερινή παροχή ενός
φρούτου εποχής (µήλο, αχλάδι, µανταρί-
νι, πορτοκάλι, µπανάνα) και των λαχανι-
κών (ντοµάτα, λάχανο, καρότο, σπανάκι),
µέσω του Προγράµµατος καλύπτονται περί-
που δύο µερίδες, δηλαδή, το 40%των ανα-
γκών των παιδιών σε φρούτα και λαχανικά.
ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
, επι-
πλέον, ενισχύουν το µικρογεύµα µε µια πλη-
θώρα βιταµινών και µετάλλων (π.χ. βιταµί-
νη C, κάλιο, φυλλικό οξύ, σίδηρο, µαγνήσιο,
βιταµίνη Α), καθώς και µε φυτικές ίνες, ιδι-
αίτερα στις περιπτώσεις που το φρούτο κα-
ταναλώνεται µε τη φλούδα (π.χ. µήλο):
Ενέργεια: 24 - 31%, Πρωτεΐνες: 53 -
64%, Φυτικές ίνες: 48 - 58%
Λοιπά θρεπτικά συστατικά:
Ασβέστιο: 41 - 53% - κάθε γεύµα περι-
λαµβάνει τουλάχιστον µια πηγή ασβεστίου
(γάλα, γιαούρτι, τυρί), µε αποτέλεσµα να
καλύπτεται µεγάλο µέρος των ηµερήσιων
αναγκών σε ασβέστιο.
Σίδηρος: 13 - 34% (π.χ. κοτόπουλο, σπα-
νάκι κ.ά.).
Βιταµίνη C: 44 - 62% (πορτοκάλι, ντοµά-
τα, µήλο, κ.ά.).
Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
, εκτός
από τα φρούτα και τα λαχανικά, ενισχύε-
ται περαιτέρω και µε την παροχή αρτοσκευ-
ασµάτων µε αλεύρι ολικής άλεσης (π.χ. το
ψωµί των σάντουιτς και τα κριτσίνια).
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ
, το
ποσοστό που καλύπτεται µε τα γεύµατα κυ-
µαίνεται από 20% έως και 78% της συνι-
στώµενης ηµερήσιας πρόσληψης. Εξασφα-
λίζεται, δηλαδή, ένα σηµαντικό µέρος των
πρωτεϊνικών αναγκών των παιδιών που εί-
ναι απαραίτητο για τη σωστή ανάπτυξή τους,
καθώς η πρωτεΐνη συµβάλλει στη δηµιουρ-
γία και διατήρηση των ιστών του σώµατος
και στη σύνθεση του µυϊκού ιστού.
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ
ότι οι κυριό-
τερες πηγές πρωτεΐνης προέρχονται από
τρόφιµα ζωικής προέλευσης, η κάλυ-
ψη σηµαντικού µέρους των αναγκών σε
πρωτεΐνη αποκτά ακόµη µεγαλύτερη ση-
µασία στις µέρες µας, καθώς η οικονοµι-
κή κρίση έχει αντίκτυπο στα τρόφιµα που
επιλέγονται για να συνθέσουν το γεύµα
µιας οικογένειας.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ,
σχεδόν καθηµερινά προ-
σφέρεται στους µαθητές κίτρινο τυρί (30-
45 γρ) ή/και λευκό γάλα (250 ml). Η
επαρκής πρόσληψη ασβεστίου είναι επί-
σης πολύ σηµαντική κατά την παιδική και
εφηβική ηλικία για τη σωστή ανάπτυξη
και λειτουργία των οστών και επιτυγχά-
νεται µε την κατανάλωση γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων.
Συστήνεται η πρόσληψη 2 - 3 µερίδων την
ηµέρα για τα παιδιά και 3 - 4 µερίδων την
ηµέρα για τους εφήβους.
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
παρέχο-
νται έως και δύο µερίδες γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων την ηµέρα, καλύπτοντας
από το 33,3% έως και το 100% της συ-
νιστώµενης πρόσληψης για τα παιδιά και
από το 25% έως και το 66,6% της συνι-
στώµενης πρόσληψης για τους έφηβους.
ΤΕΛΟΣ, ΣΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
χρησιµοποιεί-
ται µόνο ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλού-
σιο σε «καλά» λιπαρά (µονοακό-
ρεστα λιπαρά οξέα).
1 στα 4 Ελληνόπουλα πεινάει
«Η κοινωνικοοικονοµική κρίση αφήνει δυστυχώς
έντονα τα σηµάδια της και στην πιο ευαίσθητη
πληθυσµιακή οµάδα, που είναι τα παιδιά»
ΓΡΑΦΕΙ Η
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ