Page 12 - IASIS

Basic HTML Version

T
ην υπογραφή Ελλήνων γιατρών φέ-
ρει η νέα πρωτοποριακή µέθοδος
στη µικροχειρουργική αποκατάστα-
ση του γυναικείου µαστού µετά από
µαστεκτοµή, καθώς αλλάζει ριζικά
τον τρόπο τοποθέτησης του µοσχεύµατος!
Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
των Ελλήνων
γιατρών, η οποία παρουσιάστηκε πριν από µε-
ρικές ηµέρες στο 22o Παγκόσµιο Συνέδριο
Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής στο
Rio De Janeiro της Βραζιλίας, απέσπα-
σε τον θαυµασµό και τα χειροκροτή-
µατα της Παγκόσµιας Επιστηµονικής
Κοινότητας στον τοµέα της Αισθητικής
Επανορθωτικής Χειρουργικής του γυναι-
κείου µαστού.
«Η µέθοδος που παρουσιάσαµε αφορά την αλλα-
γή της τεχνικής στην τοποθέτηση και διαµόρφω-
ση του κρηµνού DIEP, ώστε να εξασφαλίζεται
φυσικό και µακροχρόνιο αποτέλεσµα», τονίζει
ο επικεφαλής των Ελλήνων γιατρών της µικρο-
χειρουργικής οµάδας του Γενικού Νοσοκοµείου
Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς», διαπρεπής πλαστικός
χειρουργός Δρ Ανδρέας Γραββάνης, ο οποίος
έκανε και την παρουσίαση στο συνέδριο.
Η µέθοδος δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε στην
αποκατάσταση του στήθους σε γυναίκες που
έχουν κάνει µαστεκτοµή και έχουν υποβληθεί
παράλληλα σε ισχυρή ακτινοβολία.
Η µέθοδος είναι εµπνευσµένη από την διπλού πλά-
νου (dual plane) τοποθέτηση ενθεµάτων στην αυ-
ξητική µαστού για αισθητικούς λόγους. Σύµφωνα
µε αυτή, αρχικά ο πλαστικός χειρουργός διαχωρί-
ζει τον µείζονα θωρακικό µυ στο επίπεδο του 3ου
µεσοπλεύριου διαστήµατος.
Στη συνέχεια, µετά το πέρας των µικροχειρουργι-
κών αναστοµώσεων και την επαναγγείωση του, ο
κρηµνός τοποθετείται στο επάνω µέρος του αποκα-
τεστηµένου µαστού πίσω από τον µείζονα θωρα-
κικό µυ και στο κάτω τµήµα µπροστά από τον µυ.
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
το άνω τµήµα του µεί-
ζονος θωρακικού µυός ανασπάται «εν µπλοκ»
µε το υπερκείµενο ακτινοβοληµένο δέρµα, εξα-
σφαλίζοντας αφενός την αιµάτωση, άρα και την
καλή επούλωση του ακτινοβοληµένου δέρµατος,
αφετέρου δηµιουργείται µια υποµυική θήκη στον
άνω πόλο όπως ακριβώς στην διπλού πλάνου αυ-
ξητική µαστών.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΝΘΕΜΑ
Η διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης για τη
µικροχειρουργική αποκατάσταση του γυναικεί-
ου στήθους µε τη νέα µέθοδο είναι περίπου 6 - 8
ώρες, ο δε κρηµνός λαµβάνεται συνήθως από το
κατώτερο κοιλιακό τοίχωµα, εναλλακτικά από
την έσω επιφάνεια των µηρών ή τους γλουτούς.
Η ασθενής παραµένει στο νοσοκοµείο για 4 - 5
ηµέρες και επιστρέφει στις καθηµερινές τις ασχο-
λίες µετά από 2 βδοµάδες, ενώ µπορεί να γυµνα-
σθεί µετά από 6 εβδοµάδες.
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟ
, η δράση του µυός πάνω
στον δερµο-υποδόριο κρηµνό εξασφαλίζει καλύ-
τερο σχήµα µαστού, λόγω καλύτερης µετάπτωσης
από τους ακτινοβοληµένους ιστούς στον κρηµνό.
Επίσης η πτώση του αποκατεστηµένου µαστού εί-
ναι σηµαντικά µικρότερη µε την πάροδο του χρό-
νου, λόγω της δράσης του µυός ως φυσικού στη-
θόδεσµου.
Η µέθοδος των Ελλήνων γιατρών αξιολογήθηκε ως
πρωτοποριακή τόσο από ουδέτερους αξιολογητές,
όσο και από τις ίδιες τις ασθενείς όσον αναφορά το
αισθητικό αποτέλεσµα και την ποιότητα ζωής µετά
την αποκατάσταση.
«Με τη νέα µέθοδο τοποθέτησης «διπλού πλάνου»
του ελεύθερου κρηµνού εξασφαλίζουµε
καλύτερη επούλωση, ειδικά στον ακτι-
νοβοληµένο µαστό αλλά και καλύτε-
ρα µακροχρόνια αισθητικά αποτε-
λέσµατα. Μεγαλύτερη πληρότητα
στο άνω πόλο του αποκατεστηµέ-
νου µαστού και λιγότερη πτώση µε
την πρόοδο του χρόνου» εξηγεί ο
Δρ Γραββάνης.
Η οµάδα πλαστικής χειρουργικής
του ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» µε επι-
κεφαλής τον Ανδρέα Γραββάνη συ-
νεχίζει να καινοτοµεί στην παγκό-
σµια κοινότητα της επανορθωτικής
µικροχειρουργικής και να συνεισφέ-
ρει στη µικροχειρουργική αποκατά-
σταση, µετά από µαστεκτοµή, για
φυσικό αποτέλεσµα µαστού χωρίς
ενθέµατα σιλικόνης.
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της
Αµερικανικής Εταιρείας Πλαστικής
Χειρουργικής, το 2013 έγιναν 95.589
επεµβάσεις αποκατάστασης µαστού µετά
από ογκολογική µαστεκτοµή, εκ των
οποίων 76.700 ήταν αποκαταστάσεις
µε ενθέµατα, 5.098 µε µισχωτό κρηµνό
TRAM, 6.255 µε µισχωτό κρηµνό πλατέ-
ως ραχιαίου και 7.220 µε ελεύθερο κρη-
µνό DIEP.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
της
ίδιας εταιρείας, 18.223 ασθενείς χρειάστη-
κε να αφαιρέσουν το ένθεµα σιλικόνης λόγω
κάποιας επιπλοκής, ενώ σύµφωνα µε τα στα-
τιστικά του FDA το 2009 το 50% των γυναι-
κών που έχουν κάνει αποκατάσταση µε έν-
θεµα στην επταετία έχει αποτύχει!
«Ηαποκατάσταση του γυναικείου µαστού
µε ελεύθερο κρηµνό DIEP που πραγ-
µατοποιεί η µικροχειρουργική οµά-
δα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθη-
νών «Γ. Γεννηµατάς», προσφέρει
εφ’ όρου ζωής φυσικό αποτέλε-
σµα, µε µηδαµινή νοσηρότητα,
σε αντίθεση της αποκατάστασης
µε ενθέµατα σιλικόνης, µισχω-
τούς κρηµνούς TRAMκαι πλα-
τέως ραχιαίου, που παρουσιά-
ζουν προβλήµατα» κατέληξε
ο Δρ Γραββάνης.
12
|
Επανόρθωση µαστού
µετά από µαστεκτοµή
ΟΜΟΡΦΙΑ