Page 13 - IASIS

Basic HTML Version

H
µεταµόσχευση λίπους ή όπως αλ-
λιώς είναι γνωστή η αυτόλογη µε-
ταφορά λίπους, είναι η διαδικασία
εκείνη µε την οποία στο ίδιο άτο-
µο µεταφέρουµε λίπος από µια πε-
ριοχή όπου αυτό υπάρχει σε περίσσεια σε µια
άλλη, προκειµένου να αυξήσουµε τον όγκο της.
ΤΟ ΛΙΠΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
µε την τεχνική
της λιποαναρρόφησης από περιοχές στις οποί-
ες βρίσκεται σε περίσσεια, επεξεργάζεται και
επανατοποθετείται στην περιοχή που θέλουµε.
Η διαδικασία, όταν πρόκειται για µικρές περι-
οχές όπως αυτή του προσώπου, είναι ελάχι-
στα επεµβατική χωρίς τον κίνδυνο αντιδράσε-
ων, µια και ο οργανισµός δεν αντιδρά σε ένα
υλικό που αναγνωρίζει σαν δικό του.
Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι ένα
µεγάλο ποσοστό του µεταφερόµενου λίπους,
που πολλές φορές ξεπερνά το 60 τοις εκατό,
επιβιώνει δια βίου, εξασφαλίζοντας ένα µόνι-
µο και φυσικό αποτέλεσµα. Η επίτευξη υψη-
λού ποσοστού πρόσληψης συνδέεται άµεσα µε
την τεχνική αλλά κατ' επέκταση και την ικα-
νότητα του χειρουργού που πραγµατοποιεί τη
µεταφορά.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΙΠΟΥΣ
µπορεί να επαναληφθεί µε ασφάλεια και αφο-
ρά οποιαδήποτε περιοχή του προσώπου ή του
σώµατος που απαιτείται ενίσχυση του όγκου.
Ειδικότερα στο σώµα, οι περιοχές που παρου-
σιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για λιποµεταφο-
ρά είναι οι γάµπες, οι γλουτοί και το στήθος.
ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ότι η αύξηση του όγκου
των µαστών εξακολουθεί να πραγµατοποιείται,
στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων, µε την τοποθέτηση ενθεµάτων σιλικόνης,
για κάποιες περιπτώσεις η µεταφορά αυτόλο-
γου λίπους από κάποιο άλλο σηµείο του σώ-
µατος αποτελεί εξαιρετική εναλλακτική λύση.
Η µέθοδος -παρά τους όποιους περιορισµούς-
µπορεί να δώσει ένα εντελώς φυσικό αποτέ-
λεσµα µε αντοχή και διάρκεια στο χρόνο. Σε
κάποιες περιπτώσεις µπορεί να απαιτηθούν
περισσότερες από µια συνεδρίες, χωρίς όµως
αυτό να αποτελεί ουσιαστικό πρόβληµα.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Είναι γνωστό, ότι ο λιπώδης ιστός περιέχει
έναν αυξηµένο αριθµό ενηλίκων βλαστοκυτ-
τάρων. Με τη µεταφορά λίπους σε µία περιο-
χή µεταφέρονται ταυτόχρονα και ένας σηµαντι-
κός αριθµός βλαστοκυττάρων, η παρουσία των
οποίων έχει αποδειχθεί κλινικά ότι βελτιώνει
την ποιότητα του δέρµατος, προσφέροντας ανα-
γεννητικές και αναπλαστικές υπηρεσίες.
Τον Οκτώβριο του 2013 δηµοσιεύτηκε στο
επίσηµο περιοδικό της Αµερικανικής Εταιρεί-
ας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητι-
κής Χειρουργικής, Plastic and Reconstructive
Surgery, µια µελέτη από την οµάδα του Βέλγου
πλαστικού χειρουργού Patrick Tonnard, σχε-
τική µε την επεξεργασία του λίπους, έτσι ώστε
να µπορεί να µεταφερθεί µε πολύ λεπτές βελό-
νες ή και ατραυµατικές κάνουλες στο δέρµα,
προκειµένου όχι να προσθέσει όγκο αλλά να
το αναπλάσει και να το αναβαθµίσει ποιοτικά.
ΝANOFAT GRAFTING
Το Nanofat Grafting είναι µια µέθοδος που βα-
σίζεται στo γεγονός ότι ο λιπώδης ιστός περι-
έχει έναν αυξηµένο αριθµό ενηλίκων βλαστο-
κυττάρων. Με την ειδική επεξεργασία στην
οποία υποβάλλεται το µεταφερόµενο λίπος,
τα βλαστοκύτταρα µπορούν να τοποθετηθούν
στις περιοχές του δέρµατος που επιθυµούµε,
προκειµένου να κινητοποιήσουµε τους µηχα-
νισµούς ανάπλασης και αναγέννησης. Πρόκει-
ται για µια πρωτοποριακή βιολογική θεραπεία
που εντάσσεται στην κατηγορία των θεραπει-
ών εκείνων που βασίζονται στην προαγωγή και
κινητοποίηση των ίδιων δυνάµεων του οργα-
νισµού. Η παρουσία των ενηλίκων βλαστοκυτ-
τάρων αποδεδειγµένα συµβάλλει στη συνολι-
κή αναδόµηση του δέρµατος και η µέθοδος έχει
εφαρµογή σε µια πληθώρα καταστάσεων όπως
οι λεπτές ρυτίδες του προσώπου και του λαι-
µού αλλά και γύρω από το στόµα, η ρυτίδω-
ση του ντεκολτέ και η αναζωογόνηση των χε-
ριών, οι µαύροι κύκλοι στα µάτια, οι ουλές της
ακµής κ.λπ.
Οι ευεργετικές ικανότητες της µεταφοράς λί-
πους είναι ήδη γνωστές τα τελευταία χρόνια.
Εκείνο που αποτελεί είδηση είναι η δυνατότητα
που µας παρέχεται σήµερα να έχουµε το όφε-
λος µιας τέτοιας θεραπείας χωρίς να είµαστε
υποχρεωµένοι να αυξήσουµε τον όγκο µιας πε-
ριοχής ενώ η όλη διαδικασία γίνεται µε ατραυ-
µατικό τρόπο και απλή τοπική αναισθησία.
Αυτόλογη µεταφορά λίπους
στο πρόσωπο & στο σώµα
Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛ ΡΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
WWW.FLOROSMD.GR
13
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Το λίπος λαµβάνεται µε την τεχνική
της λιποαναρρόφησης από περιοχές στις οποίες
βρίσκεται σε περίσσεια, επεξεργάζεται και
επανατοποθετείται στην περιοχή που θέλουµε