Page 20 - IASIS

Basic HTML Version

Οι εργαζόµενοι της MSD
ανταποκρίθηκαν στις ευχές των παιδιών
του Ορφανοτροφείου Βόλου
Με σύνθηµα «οδηγούµε τις εξελίξεις που βελτιώνουν
τη ζωή των ανθρώπων» οι 230 εργαζόµενοι της εται-
ρίας MSD δούλεψαν στο πλαίσιο της Eταιρικής τους
συνάντησης, για έναν κοινό σκοπό: έφτιαξαν οι ίδιοι
και παρέδωσαν χρηστικά αντικείµενα που θα βελτι-
ώσουν την καθηµερινότητα των παιδιών στο Ορφα-
νοτροφείο του Βόλου. Συνολικά, κατασκεύασαν 27
ποδήλατα, ένα για κάθε ένα από τα παιδιά του Ιδρύ-
µατος, καθώς και 13 βιβλιοθήκες, τις οποίες τις γέµι-
σαν µε βιβλία για τα δωµάτια των παιδιών. Δηµιούρ-
γησαν 13 πίνακες που θα διακοσµήσουν τα δωµάτιά
τους και προετοίµασαν φαγητό για όλα τα παιδιά του
Ορφανοτροφείου. Όλα τα παραπάνω παραδόθηκαν
την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στην Πρόεδρο του Ορφα-
νοτροφείου κ. Σοφία Ιωάννου από τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο της εταιρίας κ. Haseeb Ahmad, στο πλαί-
σιο µιας σεµνής τελετής, που πραγµατοποιήθηκε στο
κλειστό γήπεδο µπάσκετ Πορταριάς, µε πρωταγωνι-
στές τα παιδιά. Ξεχωριστό τόνο στην ενέργεια αυτή
έδωσε η παρουσία του Σπύρου Σούλη, ο οποίος εµ-
ψύχωνε καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας τους εργα-
ζόµενους αλλά και στη συνέχεια τα παιδιά.
Συναισθήµατα χαράς, ενθουσιασµού, συγκίνησης
αλλά και ενότητας ήταν αυτά που πληµµύρισαν την
αίθουσα όταν τα παιδιά µπήκαν στο γήπεδο για να πα-
ραλάβουν τα δώρα τους, καθώς τα ποδήλατα, οι βι-
βλιοθήκες και οι πίνακες, ήταν αντικείµενα που επι-
θυµούσαν και είχαν ζητηθεί από τα ίδια τα παιδιά.
Όπως ήταν αναµενόµενο, τα παιδιά έτρεξαν αµέσως
στα ποδήλατά τους, αρχίζοντας τις βόλτες µέσα στο
γήπεδο. Κάποια χάζευαν τους πίνακες µην µπορώ-
ντας να πιστέψουν ότι όλα αυτά ετοιµάστηκαν µέσα
σε µια ηµέρα, από την αγάπη και το µεράκι των συ-
νανθρώπων τους.
Συγκινηµένοι και χαρούµενοι ήταν και όλοι οι εργα-
ζόµενοι, όχι µόνο επειδή κατάφεραν να φέρουν ακό-
µη περισσότερη χαρά στις ζωές των παιδιών, αλλά
και επειδή ένιωσαν στην πράξη το νόηµα της προσφο-
ράς και της βοήθειας και είδαν πως το όραµα της εται-
ρίας για καλύτερες ζωές έχει πραγµατικό αντίκρισµα.
Κατά τη διάρκεια της απονοµής των δώρων στα παι-
διά, ο Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας κ. Haseeb
Ahmad, ανέφερε πως: «Η σηµερινή ενέργεια έχει
δώσει ιδιαίτερη χαρά σε όλους µας, για µένα ήταν
ένα όραµα πολλών ετών. Οι στιγµές που ζήσαµε όλοι
εµείς στην MSD ήταν µοναδικές, γιατί δηµιουργήσα-
µε, προσφέραµε και είδαµε το αποτέλεσµα της προ-
σφοράς µας εκείνη τη στιγµή, είδαµε την χαρά ζω-
γραφισµένη στα χαµόγελα των παιδιών. Είµαστε
χαρούµενοι γιατί ό,τι κάναµε, άφησε ένα ισχυρό απο-
τύπωµα στην τοπική κοινωνία, σε µια οµάδα που το
έχει ιδιαίτερη ανάγκη. Πιστεύω ότι πραγµατικά δεί-
ξαµε πως θέλουµε να κάνουµε πράξη το όραµά µας,
οδηγώντας τις εξελίξεις που βελτιώνουν τη ζωή των
ανθρώπων. Αυτό κάναµε µέχρι σήµερα και αυτός θα
είναι ο οδηγός µας για τα επόµενα έτη».
Η κ. Σοφία Ιωάννου, Πρόεδρος του Ορφανοτροφεί-
ου Βόλου ευχαρίστησε την MSD και δήλωσε µε συ-
γκίνηση: «Δεν έχουµε λόγια να ευχαριστήσουµε την
MSD. Όλοι οι εθελοντές που δούλεψαν για να προ-
σφέρουν στα παιδιά έκαναν κάτι εξαιρετικό και πι-
στεύω ότι αυτή τη µέρα θα τη θυµούνται για όλη τους
τη ζωή. Ευχόµαστε το παράδειγµα αυτό να το ακο-
λουθήσουν και άλλες εταιρίες γιατί το Ίδρυµα συντη-
ρείται από δωρεές και από εθελοντές».
Τα νέα δεδοµένα υποστηρίζουν τη δυνατότητα
πρωταρχικού προσυµπτωµατικού ελέγχου για τον
HPV σε γυναίκες ηλικίας 25 ετών και άνω µε την
εξέταση cobas® HPV της Roche
Η Roche ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα τελι-
κά δεδοµένα από την τριετούς διάρκειας µελέ-
τη ATHENA, που δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό
Gynecologic Oncology, ενισχύουν τη νέα προσω-
ρινή οδηγία που έχει εκδώσει η
Αµερικανική Εταιρεία Γυναικο-
λογικής Ογκολογίας (Society
for Gynecologic Oncology,
SGO) και η Αµερικανική Εται-
ρεία Κολποσκόπησης και Πα-
θολογίας Τραχήλου (American
Society for Colposcopy and
Cervical Pathology, ASCCP),
µε στόχο να βοηθήσουν τους
επαγγελµατίες υγείας να προσδιορίσουν τους κα-
λύτερους τρόπους ενσωµάτωσης του πρωταρ-
χικού προσυµπτωµατικού ελέγχου για τον HPV
(primary screening) στα πρωτόκολλα προσυ-
µπτωµατικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχή-
λου της µήτρας. Η νεοεκδοθείσα οδηγία που δηµο-
σιεύτηκε ταυτόχρονα στο Gynecologic Oncology
και στο Journal of Lower Tract Genital Disease
and Obstetrics and Gynecology, υποστηρίζει τη
χρήση πρωταρχικού προσυµπτωµατικού ελέγ-
χου για τον HPV µέσω εγκεκριµένης από τον FDA
εξέτασης σε γυναίκες ηλικίας 25 ετών και άνω,
ως αποτελεσµατική εναλλακτική επιλογή έναντι
των υφιστάµενων συστάσεων προσυµπτωµατικού
ελέγχου µε χρήση της κυτταρολογικής εξέτασης
Παπανικολάου µόνο ή µε χρήση της εξέτασης Πα-
πανικολάου σε συνδυασµό µε
την εξέταση HPV.
Τα τελικά στοιχεία από τη µελέ-
τηATHENAβοήθησαν στη δια-
µόρφωση της ενδιάµεσης οδη-
γίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο
πρωταρχικός προσυµπτωµατι-
κός έλεγχος για τον HPV µε τη
χρήση της εξέτασης cobas®
HPV της Roche ανιχνεύει ση-
µαντικά µεγαλύτερο ποσοστό τραχηλικής νόσου
απ’ ό,τι η εξέταση Παπανικολάου µόνο. Οι γυναί-
κες µε αρνητικό αποτέλεσµα στην εξέταση cobas®
HPV είχαν λιγότερες από τις µισές πιθανότητες να
αναπτύξουν προκαρκινικές βλάβες του τραχήλου
της µήτρας µέσα στα επόµενα τρία χρόνια απ’ ό,τι
οι γυναίκες µε αρνητικό αποτέλεσµα στην εξέτα-
ση Παπανικολάου.
Τα στοιχεία στη χώρα µας δεί-
χνουν οτι οι πιο συχνές παθήσεις
του αµφιβληστροειδούς είναι η
διαβητική αµφιβληστροειδοπά-
θεια, η εκφύλιση της ωχράς κηλί-
δας, είτε είναι υγράς µορφής είτε
είναι ξηράς µορφής και τα κληρο-
νοµικά νοσήµατα. Οι παθήσεις αυ-
τές αφορούν τόσο σε άνδρες όσο
και σε γυναίκες, στις ηλικίες κυ-
ρίως των 40 και άνω. Μερικοί
από τους παράγοντες στους οποί-
ους οφείλονται, είναι διατροφικοί
(διαβήτης), κοινωνικοί (κάπνι-
σµα, αθληση, έκθεση στον ήλιο,
κλπ) και η κληρονοµικότητα.
Στο φετινό Συνέδριο, πέρα από τα
στατιστικά της κάθε χώρας συζη-
τήθηκαν καίρια θέµατα, µεταξύ
των οποίων είναι:
• Παθήσεις που θα αντιµετωπίζο-
νται καλύτερα µε τα νέα φάρµα-
κα. Εκτεταµένη και εµπεριστα-
τωµένη αναφορά σε αυτά από
διακεκριµένους ξένους επιστή-
µονες.
• Χειρουργικά µηχανήµατα που
βελτιώνουν τις δυνατότητες των
χειρουργών να αντιµετωπίσουν
πιο αποτελεσµατικά τα χειρουρ-
γικά τους περιστατικά.
• Καθώς και το πρωτοποριακό
εµφύτευµα Argus II, µία µονα-
δική συσκευή, η πρώτη εγκε-
κριµένη παγκοσµίως, η οποία
βοηθάει σήµερα στην αποκατά-
σταση κάποιου βαθµού λειτουρ-
γικής όρασης για άτοµα που
υποφέρουν από τύφλωση. Το
εµφύτευµα Argus II έχει ήδη
εµφυτευθεί σε 85 ασθενείς µε
µελαγχρωστική αµφιβληστρο-
ειδοπάθεια παγκοσµίως.
Πιο συγκεκριµένα, το Αrgus II
αποτελείται από µια µικροσκοπι-
κή κάµερα που βρίσκεται σε ειδι-
κά γυαλιά τα οποία φορά ο ασθε-
νής - η κάµερα συλλαµβάνει τις
εικόνες και τις µετατρέπει σε ηλε-
κτρικά σήµατα. Τα σήµατα απο-
στέλλονται σε µια συστοιχία 60
ηλεκτροδίων η οποία έχει εµφυ-
τευθεί επάνω στον αµφιβληστρο-
ειδή του ασθενούς. Τα οπτικά
σήµατα «ταξιδεύουν» στο οπτι-
κό νεύρο και στη συνέχεια στον
εγκέφαλο έχοντας προηγουµένως
περάσει από µια ειδική µικρή συ-
σκευή επεξεργασίας που φορά
ο ασθενής στη ζώνη του (Vision
Processing Unit, VPU) και η
οποία δουλεύει µε µπαταρία.
Σύµφωνα µε τον κ. Γκοτζαρίδη,
Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας
Υαλοειδούς Αµφιβληστροειδούς:
«Το εµφύτευµα δεν προσφέρει
σε καµία περίπτωση τέλεια όρα-
ση στους ασθενείς ούτε αυτό που
ονοµάζουµε ''φυσιολογική όρα-
ση'', αφού οι ασθενείς βλέπουν
κάποια φωτεινά σήµατα που µα-
θαίνουν να µεταφράζουν. Ωστόσο
τους χαρίζει ανεξαρτησία. Το ση-
µαντικότερο όλων είναι ότι οι άν-
θρωποι αυτοί ''επανασυνδέονται''
µε τον κόσµο και βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής τους».
Στο πρόγραµµα του Συνεδρίου πε-
ριλαµβάνονται οµιλίες από σηµα-
ντικούς Έλληνες και ξένους επι-
στήµονες, ειδικούς στο θέµα της
όρασης. Το Ετήσιο Πανελλήνιο
Συνέδριο, το οποίο διοργανώ-
νεται απρόσκοπτα τα τελευταία
10 χρόνια, αποτελεί την µοναδι-
κή και ουσιαστικότερη πηγή µε-
τεκπαίδευσης για τους Έλληνες
οφθαλµίατρους.
10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
MSD: ΟΔΗΓΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ
ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
MΕΛΕΤΗ ΑΤΗΕΝΑ: ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ COBAS HPV ΤΗΣ ROCHE
20
|
HEALTH
NEWS
Οι οφθαλµίατροι
κ.κ. Γκοτζαρίδης
και Δατσέρης.