Page 21 - IASIS

Basic HTML Version

Η Novartis Hellas
βραβεύτΗκε για τΗ στΗριξΗ
στούσ ανασφαλιστούσ
ογκολογικούσ ασθενεισ
H Novartis Hellas, στο
πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Κοινωνικής Υπευθυ-
νότητας, συμμετείχε ενερ-
γά στην υλοποίηση του
Προγράμματος «Νοιάζο-
μαι» του Θεαγένειου Αντι-
καρκινικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, δείχνοντας
έμπρακτα την αλληλεγγύη
της στους ανασφάλιστους
συνανθρώπους μας που νοσούν. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγμα-
τοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και του χώρου της
υγείας, η Novartis Hellas βραβεύθηκε για την ουσιαστική υποστήρι-
ξη του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σκοπός δημιουργίας του Δικτύου είναι οι ανασφάλιστοι ογκολογικοί
ασθενείς να μη στερηθούν τη θεραπεία τους. Η πρωτοβουλία αυτή
αντικατοπτρίζει το όραμα της διοίκησης του Θεαγένειου νοσοκομεί-
ου, για ένα σύστημα που θα άρει τα εμπόδια πρόσβασης των ανασφά-
λιστων ασθενών στο σύστημα υγείας.
Η στρατηγική της Νovartis διεθνώς εστιάζει στον άνθρωπο και στη
βελτίωση τόσο του προσδόκιμου, όσο και της ποιότητας ζωής του. Πα-
ράλληλα, βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι να ανταποδίδει και να
συνεισφέρει ενεργά στο κοινωνικό σύνολο.
«στρατΗγικΗ των κομματων
σύνολικα για τα θεματα ύγειασ,
παιδειασ και εργασιασ»
Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε να ενημερωθεί από τα κόμματα πριν από τις εκλο-
γές για την στρατηγική που θα εφήρμοζαν εφόσον εκλεγούν. Αυτά
έχουν ως εξής:
• Πότε θα μπει σε πλήρη λειτουργία το ΠΕΔΥ και γενικότερα τη
θέση σας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
• Τον προϋπολογισμό για τη λειτουργία των δημοσίων νοσοκομεί-
ων και την πρόσληψη προσωπικού, δεδομένου ότι, όσον αφορά τον
κλάδο μας, υπάρχει μεγάλη έλλειψη φυσικοθεραπευτών και πολ-
λές κενές οργανικές θέσεις.
Σε σχέση με τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:
• Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ αποτελεί το 4,3% του ΑΕΠ και
είναι κάτω από το όριο ασφαλείας για την υγεία του πληθυσμού.
Με βάση τα διεθνή δεδομένα, αποδεκτό είναι τουλάχιστον το 6%
του ΑΕΠ. Προβλέπετε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ
στα πλαίσια του αποδεκτού;
• Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για τη φυσικοθεραπεία είναι
0,9%, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 2,5% - 3%. Προβλέπετε
να αυξηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα, με δεδομένο ότι η φυσικοθε-
ραπεία αποτελεί την κύρια θεραπεία σε μυοσκελετικά προβλήματα;
• Προβλέπει το πρόγραμμα του κόμματός σας, κατάργηση του claw
back και του rebate, ώστε ο πάροχος υγείας να αμείβεται για αυτά
που εκτελεί;
• Την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στη χώρα μας.
• Γιατί στο ΕΣΠΑ υπάρχει ως επιλέξιμη δράση, η χρηματοδότηση
των ιδιωτικών ΚΑΑ, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχει πληθώρα τέ-
τοιων με αναλογία ίση με τις ΗΠΑ;
• Θα ξεκινήσει η λειτουργία των δημόσιων ΚΑΑ;
• Την παροχή φυσικοθεραπείας ως μέτρο για τη διατήρηση της
υγείας των πολιτών, με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους νο-
σηλείας, φαρμακευτικής αγωγής και απουσίας από τον χώρο ερ-
γασίας.
• Τη θέση του φυσικοθεραπευτή στον ιαματικό τουρισμό.
• Μέτρα για την ανεργία των νέων φυσικοθεραπευτών και τη φυγή
των επιστημόνων υγείας στο εξωτερικό.
• Τι προβλέπει το πρόγραμμα του κόμματός σας για την αδειοδότη-
ση λειτουργίας ιδιωτικών κολεγίων στην χώρα μας και το ενδεχό-
μενο θεσμοθέτησης ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Στα πλαίσια της κοινωνικής δρα-
στηριότητας και της ευαισθητοποί-
ησης για τους συνανθρώπους, που
έχουν την ανάγκη στήριξης στις
παρούσες συνθήκες, οι εργαζόμε-
νοι της ΒΙΑΝΕΞ έχουν εγκαινιάσει
τα τελευταία χρόνια ένα σημαντι-
κό πρόγραμμα συλλογής τροφίμων
κι ενδυμάτων, παιχνιδιών κ.λπ. σε
πανελλήνια κλίμακα, με καθολική
συμμετοχή των εργαζομένων και
με ιδιαίτερη επιτυχία.
Αποκορύφωμα αυτής της δραστη-
ριότητας, κατά την εορταστική πε-
ρίοδο της χρονιάς που πέρασε,
αποτέλεσε το “6ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΝΔΥ-
ΜΑΤΩΝ” με τίτλο: «Αγκαλιάζου-
με Ορφανοτροφεία και Ιδρύματα».
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην
περιοχή της Αθήνας επικεντρώθη-
κε στη στήριξη του «ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑ-
ΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», που βρίσκεται
στον Πειραιά και φιλοξενεί 120 κο-
ρίτσια. Να σημειωθεί ότι λόγω της
οικονομικής κρίσης και της μείωσης
των χορηγιών – δωρεών, το ίδρυ-
μα είχε προβεί σε έκκληση για βοή-
θεια μέσω των ΜΜΕ, καθώς αντι-
μετώπιζε δυσκολίες για τη συνέχιση
του έργου του.
Η ανταπόκριση των εργαζομένων
της ΒΙΑΝΕΞ στην Αθήνα ξεπέρα-
σε κάθε προσδοκία, αφού στο ΧΑ-
ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ παρα-
δόθηκαν 48 μεγάλα κιβώτια με
τρόφιμα κι ενδύματα για την ενί-
σχυσή του.
βιανεξ: «αγκαλιαζούμε
ορφανοτροφεια και ιδρύματα»
Η PRAKSIS, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Εκστρα-
τείας Ενημέρωσης και Εξέτασης για την Ηπατίτιδα Β,
παρουσίασε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. Η
εκστρατεία πραγματοποιήθηκε με γεωγραφικές εστί-
ες την Ηλεία, την Αχαΐα και τη Δυτική Αττική.
Τη συνέντευξη Τύπου άνοιξε ο Τζανέτος Αντύπας,
Πρόεδρος της PRAKSIS, αναφερόμενος στις παρεμ-
βάσεις της οργάνωσης σε ζητήματα δημόσιας υγείας
από το 2007 μέχρι σήμερα, στη διαρκή προσπάθεια
της PRAKSIS να ενημερώνει όλο και περισσότερο
τους πληθυσμούς για ζητήματα HIV και ιογενών
ηπατιτίδων αλλά και στη στενή συνεργασία με τους
εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
στην Ελλάδα, με στόχο την καταγραφή των κενών
και των προβλημάτων πρόσβασης που δημιουργούν
οι εφαρμοζόμενες πολιτικές υγείας.
Η Νίκη Βουδούρη, Συντονίστρια Ιατρικών Υπηρε-
σιών της PRAKSIS ενημέρωσε ότι έγιναν συνολικά
2.633 εξετάσεις για Ηπατίτιδα Β, 252 εξ αυτών στο
άμεσο περιβάλλον των θετικών αντιδρώντων τεστ.
Το 49% έγιναν στις δομές της PRAKSIS, το 28%
στη Δυτική Αττική, το 15% στην Ηλεία και το 8%
στην Αχαΐα. Βρέθηκαν 35 θετικά αντιδρώντα τεστ
εκ των οποίων το 1/3 (31%) δεν είχε πρόσβαση στη
δημόσια υγεία. Η κοινωνική υπηρεσία της PRAKSIS
κατάφερε σε συνεργασία με τους ηπατολόγους των
νοσοκομείων να διευθετήσει στο 100%τα όποια προ-
βλήματα πρόσβασης δημιουργήθηκαν. Στόχος της
οργάνωσης η εκ νέου επαφή με τον πληθυσμό που
θα χρειαστεί θεραπεία, για να δούμε κατά πόσο πα-
ρέμεινε στο σύστημα υγείας.
ΗΜαριανέλλα Κλώκα, ΥπεύθυνηΔιεκδίκησης Δικαι-
ωμάτων, αναφέρθηκε στη συνεργασία της PRAKSIS
με τις δημοτικές αρχές που προέκυψαν από τις εκλο-
γές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το Μάιο του 2014
καθώς και στη διαρκή συνεργασία με τη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με στό-
χο την ενημέρωση του κοινού για HIV και Ηπατίτι-
δα Β & C μέσω τηλεοπτικού σποτ υπό την αιγίδα του
Υπουργείου.
εμπειριεσ και αποτελεσματα
απο παρεμβασΗ για τΗν Ηπατιτιδα β'
astellas: δεν ύπαρχει τιποτε πιο ομορφο
απο το... «το χαμογελο τού παιδιού»
Με μότο «Το χαμόγελο ενός παιδιού δεν μπορεί να
συγκριθεί με τίποτε» οι εργαζόμενοι της Astellas
για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά βρέθηκαν δίπλα
στον Oργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπου
είχαν τη χαρά να βιώσουν επί μiα ολόκληρη μέρα
την αγάπη των παιδιών. Στο πλαίσιο της δράσης
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα «Ημέρα
Εθελοντικής Προσφοράς στο Χαμόγελο του Παι-
διού», ομάδα εθελοντών της Astellas επισκέφθηκε
το σπίτι του Oργανισμού στο Μαρούσι, όπου μεγα-
λώνουν 26 παιδιά ηλικίας έως 18 ετών.
Ανταποκρινόμενη στις πολλές ανάγκες του Σπιτιού,
η εταιρεία ανέλαβε τη δαπάνη για μία σειρά εργασι-
ών που χρειαζόταν το σπίτι: Βάφτηκαν τα κάγκελα,
αποκαταστάθηκε ο εσωτερικός χώρος και έγιναν
αναγκαίες εργασίες, ώστε τα παιδιά να ζουν στο πε-
ριβάλλον που τους αξίζει. Την ίδια ημέρα διοργα-
νώθηκε και μία γιορτή, όπου τα μικρότερα παιδιά
είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με κλόουν και
πολλά παιγνίδια από το ‘ξωτικό’. Ακολούθησε γεύ-
μα και δόθηκαν είδη αθλητικού ρουχισμού σε όλα
τα παιδιά. Οι εργαζόμενοι της Astellas προσέφεραν
από την πλευρά τους, ρούχα και παιχνίδια στα παι-
διά καθώς και είδη πρώτης ανάγκης, απαραίτητα
για τις καθημερινές τους ανάγκες.
Η ομάδα εθελοντών κατά την ημερήσια επίσκεψη
της, είχε την ευκαιρία να περάσει αρκετό χρόνο
με τα παιδιά του οργανισμού «Το Χαμόγελου του
Παιδιού» και να βιώσει την καθημερινότητά τους.
Ξεναγήθηκε στο σπίτι και ενημερώθηκε από την
υπεύθυνη κοινωνική λειτουργό για τις προκλήσεις
και τις ανάγκες των παιδιών που μεγαλώνουν εκεί.
Έλαβε δε και η ίδια, ένα όμορφο δώρο. Οι εθε-
λοντές της Astellas, λόγω της συστηματικής στήρι-
ξης που παρέχουν στον ξενώνα, θεωρούνται πλέ-
ον φίλοι του Χαμόγελου και το σπίτι είναι ανοικτό
γι΄ αυτούς, όπως ανέφερε η κοινωνική λειτουργός.
Η χαρά των παιδιών ήταν εμφανής και τα συναι-
σθήματά τους εκφράστηκαν με τον μοναδικό και
αυθόρμητο τρόπο που μόνον τα παιδιά γνωρίζουν
να εκφράζουν.
21
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ